روش‌های تدریس مبتنی بر توسعة آینده‌پژوهی در آموزش عالی ایران

چکیده

یکی از وظایف دانشگاه‌ها، توانمندسازی دانشجویان در عرصه‌های مختلف از جمله شناخت آینده یا آینده‌پژوهی است. رشد توانایی آینده‌پژوهی دانشجویان می‌تواند از طریق آموزش در طی سال‌های تحصیل بهبود یابد؛ بنابراین می‌توان ادعا نمود که یکی از متغیرهای مهم که می‌تواند بر رشد توانایی آینده‌پژوهی دانشجویان تأثیرگذار باشد، کیفیت روش‌های تدریس و یادگیری آنان است. هدف این پژوهش طراحی روش‌های تدریس مبتنی بر توسعه آینده‌پژوهی در آموزش عالی بود که با شیوه پژوهشی کیفی و با استفاده از راهبرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. در این راستا با استفاده از رویکرد هدفمند و به‌کارگیری معیار اشباع نظری، مصاحبه‌هایی نیمه‌ساختاریافته با 14 نفر از اساتید صاحب‌نظران حوزه برنامه درسی و آینده‌پژوهی در دانشگاه‌های استان فارس انجام شد، برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده‌ها از دو روش بازبینی مشارکت‌کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت‌کننده در پژوهش استفاده شد. نتایج تحلیل داده‌ها در طی سه مرحله، کدگذاری باز، کدگذاری نظری و کدگذاری انتخابی با کمک نرم‌افزار MAXQDA12 به مفاهیم مجزا تفکیک شدند و 16 مقولة کلی به دست آمد. این مقاله یافته‌های مطالعه را در چارچوب مدل پارادایمی شامل: شرایط علی (4 مقوله)، پدیده محوری (آینده‌پژوهی به‌عنوان یک رویکرد کلی در تدریس)، راهبردها (3 مقوله)، زمینه (4 مقوله)، شرایط مداخله‌گر (2 مقوله) و پیامدها (2 مقوله) تحلیل کرده است.

کلیدواژه‌ها: آموزش عالی؛ آینده‌پژوهی؛ برنامه درسی؛ روش تدریس

نویسندگان:

مهدی کشاورزی: دانشجوی دکتری، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

محمد حسین یارمحمدیان: استاد، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

 محمد علی نادی خوراسگانی: دانشیار، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی – دوره 2، شماره 29 – شماره پیاپی 56، بهار 1397.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

رابطة بین یادگیری خود راهبر، خودکارآمدی و سواد اطلاعاتی با رفتار تسهیم‌دانش

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین یادگیری خودراهبر، خودکارآمدی و سواد اطلاعاتی با رفتار تسهیم‌‌دانش در بین دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه ناحیة دو شهر اصفهان در سال تحصیلی 94-93 به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعة آماری تعداد 4995  پسران مقطع متوسطه ناحیة دو بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تعداد 356 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات 4 پرسشنامة یادگیری خودراهبر Fisher,2001)) با 40 گویه، پرسشنامه خودکارآمدی (Shererr &Maddux,1982) با 17 گویه، پرسشنامة سواد اطلاعاتی با 18 گویه و پرسشنامة تسهیم‌دانش با 15 گویه بود که روایی صوری، محتوایی و سازه آن تأیید و پایایی آن‌ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. داده‌های حاصل از پژوهش با استفاده از آمار توصیفی ‌و استنباطی شامل ضریب همبستگی، رگرسیون گام‌به‌گام و تحلیل واریانس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه‌های اصلی نشان داد که بین یادگیری خودراهبر با رفتار تسهیم‌دانش، خودکارآمدی با رفتار تسهیم‌دانش و بین سواد اطلاعاتی با رفتار تسهیم‌دانش رابطة معناداری وجود داشت. همچنین نتایج نشان داد که بین بعد رغبت برای یادگیری، بعد خودمدیریتی و بعد خودکنترلی با رفتار تسهیم‌دانش رابطة معنادار وجود داشت. همچنین بین بعد میل به آغازگری رفتار از خودکارآمدی، بعد میل به گسترش تلاش برای کارآمد کردن تکلیف از خودکارآمدی، بعد مقاوم در رویارویی با موانع از خودکارآمدی با رفتار تسهیم‌دانش رابطة معنادار وجود داشت. نتایج رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد ابعاد رغبت و خودمدیریتی از یادگیری خودراهبر توان پیش‌بینی ‌رفتار تسهیم‌دانش را داشته است. همچنین بعد میل به گسترش تلاش برای کارآمد کردن تکلیف توان پیش‌بینی رفتار تسهیم‌دانش را داشته است.

کلیدواژه‌ها: خودکارآمدی؛ رفتار تسهیم‌دانش؛ سواد اطلاعاتی؛ یادگیری خودراهبر

نویسندگان:

بتول فرخ: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه علوم تربیتی، اصفهان، ایران

 بدری شاه طالبی: دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه علوم تربیتی، اصفهان، ایران  

فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی – دوره 2، شماره 29 – شماره پیاپی 56، بهار 1397.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

تبیین محتوای برنامه درسی تربیت اخلاقی از منظر تحلیل مقایسه‌ای آرای کانت و ملا احمد نراقی

چکیده

هدف این پژوهش، دستیابی به مؤلفه‌های محتوای برنامه درسی تربیت اخلاقی از منظر کانت و ملا احمد نراقی و تحلیل مقایسه‌ای آن به‌منظور تبیین مؤلفه‌های مشترکی در حوزه محتوی برنامه درسی تربیت اخلاقی است. جهت نائل شدن به این هدف، سعی بر آن شده است با استفاده از منابع دست‌اول و منابع دست‌دوم شامل (کتب معتبر، پژوهش‌ها و تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش، نشریات و سایت‌های اینترنتی) مطالعة حاضر از طریق روش‌های تحلیل مفهومی و روش تحلیل تطبیقی مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که اندیشمندان مذکور به‌صورت ژرف به تربیت اخلاقی پرداخته و دلالت‌های قابل توجهی در محتوی برنامه درسی تربیت اخلاقی، ارائه نموده‌اند. کانت به‌عنوان نماینده دیدگاه غرب و ملا احمد نراقی به‌عنوان نماینده دیدگاه اسلامی؛ در محتوای برنامه درسی تربیت اخلاقی به‌رغم اختلاف نظرهای مشهود، مؤلفه‌های مشترک قابل استنباط و استخراجی نیز دارند که می‌تواند مورد نظر سیاست‌گذاران و برنامه ریزان درسی قرار گیرد. از جمله مؤلفه‌های مذکور می‌توان به تربیت انسان به‌عنوان اولویت اصلی برنامه‌های درسی، ضرورت پرورش بعد اخلاقی دانش‌آموز، پرورش حافظه طی برنامه درسی، عمل‌گرایی در برنامه‌های درسی، تجربه محوری در برنامه‌های درسی، تأکید بر نقد و نظر در برنامه‌های درسی و پرورش بعد دینی و معنوی دانش‌آموز اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها: برنامه درسی؛ تربیت اخلاقی؛ کانت؛ ملا احمد نراقی

نویسندگان:

مهدی سبحانی نژاد: دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد

 نجمه احمدابادی ارانی: دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه پیام نور تهران

طاهره جلالوند: دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه تهران

 آزاد محمدی: دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی – دوره 2، شماره 29 – شماره پیاپی 56، بهار 1397.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

اعلام فرآیند حذف دفترچه بیمه سلامت در بیمارستان‌های تهران

کوروش فرزین در گفت‌وگو با ایسنا، درباره راهکارهای پیش روی این سازمان برای کنترل هزینه‌ها در سال جاری گفت: وقتی بودجه محدودیت داشته باشد، یا باید خدمتی از بسته خارج شود یا فرانشیز آن افزایش پیدا کند، اما در حال حاضر هیچ سیاستی مبنی بر خروج خدمتی از بسته یا افزایش فرانشیز آنها در سیستم دولتی، بیمه سلامت و دانشگاه‌های علوم پزشکی در دستور کار نیست؛ چراکه معتقدیم در مرحله اول باید مدیریت منابع داشته باشیم که بتوانیم هزینه‌ها را کنترل کنیم تا به این ترتیب مردم دچار سختی نشوند و خدمات‌شان کاهش پیدا نکند.

وی ادامه داد: از طرفی هم تدوین بسته خدمات پایه جزو وظایف سازمان بیمه سلامت نیست. تصمیم درباره بزرگ شدن یا محدود شدن بسته خدمتی، خارج از تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر است و شورای عالی بیمه و وزارت بهداشت به عنوان پیشنهاد دهنده در این زمینه تصمیم‌گیری کنند. راه‌های مختلفی برای جلوگیری از افزایش هزینه‌ها در مراکز درمانی وجود دارد. برای مثال ممکن است بعضی از خدمات غیراورژانسی وارد لیست انتظار شوند، اما آخرین خط آن محدودیت در بسته خدمت یا افزایش فرانشیز است.

وی در ادامه با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه و دولت باید تمهیدی برای افزایش تعرفه‌ها و بودجه آن در بیمه سلامت داشته باشد، تصریح کرد: رشد تعرفه‌ها همیشه وجود داشته و امسال هم قرار بود بار مالی ناشی از آن دیده شود. البته فعلا برنامههایی که برای سال ۹۷ داریم عملیاتی نشده است. اما سهم رشد تعرفه‌ها از هزینه‌ها در طی سال قابل رصد است و بار مالی ناشی از آن کاملا قابل محاسبه است.

فرآیند حذف دفترچه در بیمارستان‌ها

فرزین همچنین با اشاره به اجرای آزمایشی سامانه استحقاق سنجی در برخی از بیمارستان‌های کشور، تصریح کرد: این طرح  از اواخر سال گذشته شروع شد و پیش از آن نیز در برخی بیمارستان‌ها اجرا شده بود. استحقاق سنجی ابتدای مسیری است که در انتها به تبادل الکترونیک اسناد، حذف دفترچه و نسخه الکترونیک منتهی میشود. در حال حاضر بیشتر بیمارستان‌های کشور مجهز به سامانه ثبت خدمات بیمارستانی هستند. قابلیت اتصال این سامانه نیز به سامانه‌های سازمان فراهم شده است.

وی افزود: این سامانه کمک می‌کند متوجه شویم آیا فرد تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد؟ مرکز ارائه دهنده خدمت با ما قرارداد دارد ؟ و  خدمتی که قرار است به بیمار ارائه شود، مورد تعهد ما قرار گرفته یا خیر؟ فعلا در فاز اول پوشش بیمه‌ای فرد با اعلام کد ملی کنترل می‌شود. در فازهای بعدی می‌توان مشخص کرد که آیا این خدمت قابل ارائه به فرد است یا خیر. در تهران نیز بیمارستان امام خمینی (ره) به عنوان اولین بیمارستان قرار است انتخاب شود.

لزوم الکترونیکی شدن نسخه‌نویسی

فرزین همچنین اضافه کرد: برای اینکه دفترچه‌های بیمه به صورت کامل حذف شوند، نسخه نویسی الکترونیک باید جایگزین فرآیندها شود. فعلا با استحقاق سنجی استفاده از دفترچه را محدود می کنیم. دفترچه باید به حدی کمرنگ شود که وقتی حذف شد، هیچ مشکلی برای مردم اتفاق نیفتد. در مجموع استفاده از دفترچه در مراکزی که به این سیستم وصل می‌شوند تا حد زیادی منتفی می‌شود ولی فعلا  وجود خواهد داشت.

آخرین وضعیت پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت استان تهران

وی در ادامه صحبت‌هایش درباره آخرین وضعیت پرداختی به مراکز طرف قرارداد با این اداره کل  نیز توضیح داد و گفت: مطالبات داروخانه‌های خصوصی سطح استان تا دی ماه پرداخت شده است. داروخانه‌ها و مراکز درمانی طرف قرارداد با ما تا پایان هر ماه فرصت دارند اسناد خود را ارائه دهند. یک ماه هم رسیدگی به این اسناد زمان می‌برد. اگر هزینه‌های بهمن ماه را نیز پرداخت کنیم می‌توان گفت در مورد پرداخت مطالبات داروخانه‌ها به روز هستیم.

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران همچنین گفت: مطالبات مراکز بستری نیز به صورت میانگین تا مرداد ماه پرداخت شده است. امسال قرار است حجم زیادی ازمطالبات از طریق اوراق مشارکت پرداخت شود؛ در این صورت حجم قابل توجهی از مطالبات در سال ۹۶ تسویه می‌شود. مطالبات مراکز پاراکلینیک به آبان ماه و مطب پزشکان نیز تا آبان ماه رسیده است.

انتهای پیام 

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

فواید جویدن آدامس هنگام پیاده روی

به گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از افکارنیوز،

در تحقیقات بسیاری تاثیرات جویدن آدامس هنگام استراحت برای سلامتی مورد مطالعه قرار گرفته است. هر چند گروهی از محققان ژاپنی به طور ویژه تاثیرات آدامس جویدن را هنگام ورزش کردن بررسی کردند.

یافته‌های بدست آمده نشان داد جویدن آدامس هنگام پیاده روی عملکرد جسمی و روان شناختی را بخصوص در مردان مسن و میانسال بهبود می‌دهد.

در این بررسی 46 زن و مرد 21 تا 69 ساله به صورت اتفاقی در دو گروه جداگانه جای گرفتند. از افراد گروه نخست درخواست شد برای مدت 15 دقیقه با سرعت طبیعی پیاده روی کرده و همزمان آدامس بجوند. همچنین افراد گروه دوم بدون جویدن آدامس در همین مدت زمان پیاده روی کردند.

محققان ضربان قلب شرکت کنندگان در زمان استراحت و پیاده روی و مسافت راه رفته را اندازه گیری کردند. همچنین مجموع انرژی مصرفی هنگام پیاده روی محاسبه شد.

محققان دریافتند میانگین ضربان قلب هنگام پیاده روی در افراد گروه نخست بالاتر بوده است. همچنین مردان مسن و میانسال در گروه نخست نسبت به شرکت کنندگان گروه کنترل تاثیرات مثبت بیشتری را دریافت کرده‌اند.

محققان با بیان اینکه لازم است برای تعیین مکانیزم این تاثیر گذاری تحقیقات بیشتری انجام شود اظهار داشتند: جویدن آدامس به انطباق ریتم قلب و ریتم لوکوموتور (دستگاه ماهیچه‌ای‌اسکلتی) کمک می‌کند. فرآیندی که در میان افراد مسن نسبت به جوان‌ترها بیشتر دیده می‌شود.

 

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

ترافیک غیراورژانسی ها در بیمارستان های مازندران

به گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از خبرنگار ایرنا ،دکتر محمد خورشیدی شنبه شب پس از بازدید از بخش آنژیوگرافی بیمارستان ولیعصر (عج) قائمشهر در گفت و گو با خبرنگاران ، افزود : بر اساس بررسی ها تنها 10 درصد از بیماران بخش سرپایی بیمارستان های تامین اجتماعی مازندران اورژانسی هستند.
وی گفت که 60 درصد هزینه بیمارستان های تامین اجتماعی مازندران نیز در حال حاضر مربوط به بخش سرپایی و 40 درصد بقیه در بخش بستری است .
خورشیدی افزود : متاسفانه حضور بیماران سرپایی در بیمارستان های تامین اجتماعی بیداد می کند و روزانه شاهد مراجعه جمع کثیری از این بیماران هستیم .
مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران ارائه خدمات درمانی سرپایی را وظیفه پزشکان خانواده دانست و گفت : بیماران با رفتن به پزشک خانواده می توانند خود را مداوا کنند که این امر می طلبد تا اصحاب رسانه در اطلاع رسانی مردم و جلب اعتماد آنان به پزشک خانواده به جای بیمارستان ها کمک کنند.
در حالی که پذیرش رایگان بیماران دارای دفترچه تامین اجتماعی در بخش های مختلف بیمارستان های این سازمان مهم ترین علت مراجعه بیماران محسوب می شود ، در طرح پزشک خانواده هم پذیرش و ارائه خدمات درمانی به بیماران زیر پوشش طرح رایگان است.
طرح پزشک خانواده از سال 91 به صورت پایلوت در استان های مازندران و فارس به اجرا درآمد و از سال 93 در دولت تدبیر و امید با رفع نقایص و تعریف پرونده الکترونیک و بسته های سلامت وارد مرحله جدیدی شد.
بر اساس قانون ، هر شهروندی در طرح پزشک خانواده زیر پوشش پزشک معتمد خود قرار دارد و هیچ هزینه ای بابت ویزیت و دریافت سایر خدمات سلامت پرداخت نمی کند.
طرح پزشک خانواده همه روزه مگر در روزهای تعطیل رسمی از ساعت 8 صبح تا 8 شب فعال است .
هر پزشک در این طرح تا سه هزار نفر را زیر پوشش دارد و مرجع معرفی بیماران نیازمند خدمات تخصصی پزشکی به مراجع درمانی ذیصلاح برای برخورداری از خدمات رایگان محسوب می شود.
بر اساس گزارش رسمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران بیش از 91 درصد از جمعیت حدود سه میلیون و 300 هزار نفری استان دارای پزشک خانواده هستند به این معنا که در صورت نیاز به دریافت خدمات پزشکی در روزهای عادی نیاز به مراجعه به بیمارستان ندارند.
هم اکنون بیش از 500 پزشک در مازندران به صورت تک وقت و تمام وقت با عنوان پزشک خانواده فعالیت دارند.
پزشک خانواده در صورت نیاز بیمارش برای مراجعه به پزشک متخصص ، او را طبق تخصیص به پزشک مربوطه ارجاع می دهد و در مواقع اورژانسی نیز بیماران به بیمارستان معرفی می شوند که بر این اساس تنها پنج درصد هزینه های درمان بیمارستانی از آنان دریافت خواهد شد.
7334/1654

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

کسب‌وکار خانگی همدان در انحصار قالیبافان

به گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از ایسنا، در نشست تخصصی کارآفرینی به موضوع مشاغل‌خانگی و جنبه‌های چندگانه آن پرداخته شد تا زمینه‌های مناسبی برای آشنایی مدیران و کارشناسان آموزش و اشتغال فنی‌وحرفه‌ای، بهزیستی و بنیاد علمی نخبگان با ظرفیت‌های موجود در سایر بخش‌های صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان و تعامل و همکاری برای جذب مددجویان و سایر افراد دارای مهارت برای اشتغال در بخش‌های فعال و مجموعه‌های کارآفرینانه موفق به وجود آید که امیدواریم خروجی آن افزایش نرخ تولید و اشتغال و بهره‌وری استان باشد.

* اغلب دستگاه‌های اجرایی مشمول ایجاد اشتغال در حوزه مشاغل خانگی هستند

رئیس اداره اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان در نشست ایسنا درباره کارآفرینی و مشاغل‌خانگی اظهار کرد: قانون مشاغل‌خانگی از سال 89 به تصویب رسید و فاز اجرایی آن از سال 90 آغاز شد تا مجوزهایی برای افراد متقاضی دریافت تسهیلات مشاغل خانگی صادر شود.

اسماعیل قهرمانی به تشریح مشاغل‌خانگی پرداخت و گفت: مشاغل‌خانگی به آن دسته از فعالیت‌ها اطلاق می‌شود که یکی از افراد یا تمام اعضای خانواده در منزل مسکونی بدون ایجاد مزاحمت برای همسایگان، اقدام به تولید کرده و یا ارائه خدمات اشتغال داشته باشند.

وی مشاغل‌خانگی را بر دو نوع دانست و افزود: در حالت اول فرد مراجعه‌کننده با دریافت مجوز کالایی را در منزل خود تولید می‌کند و در حالت دوم افراد به صورت پشتیبان مواد اولیه تولید را برای گروهی که در منزل فعالیت می‌کنند، تأمین کرده و کالاهای تولیدی آنان را به فروش می‌رسانند و پورسانتش را پرداخت می‌کنند.

قهرمانی اغلب دستگاه‌های اجرایی را مشمول ایجاد اشتغال در حوزه مشاغل‌خانگی معرفی کرد و ادامه داد: سازمان جهادکشاورزی، بهزیستی، بنیاد شهید، کمیته امداد، صندوق کارآفرینی‌امید، ارشاد، سازمان صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی از جمله دستگاه‌های اجرایی هستند که برای مشاغل‌خانگی مجوز فعالیت صادر می‌کنند.

وی فرآیند صدور مجوز مشاغل‌خانگی را از طریق سامانه‌ای بدین منظور عنوان کرد و گفت: متقاضیان اشتغال در حوزه مشاغل‌خانگی می‌توانند از طریق سامانه  mashaghelekhanagi.ir اقدام به ثبت‌نام و ارائه درخواست کنند و به صورت حقیقی و حقوقی نوع فعالیت مستقل و پشتیبان خود را درج کنند.

قهرمانی با اشاره به راهنمایی‌های موجود در سایت مشاغل‌خانگی اضافه کرد: افراد پس از ثبت درخواست خود در این سامانه نام دستگاه اجرایی مربوط به شغل درخواستی خود را دریافت می‌کنند و می‌توانند برای دریافت مجوزهای لازم به ارگان مربوطه مراجعه کنند.

وی شغل قالیبافی را به عنوان مثال مطرح کرد و گفت: فردی که برای قالیباقی درخواست ثبت کرده، باید به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مراجعه کند و در آنجا ممکن است کارشناسان مربوطه از متقاضیان، آزمون و یا مدارک مهارتی قالیبافی اخذ کنند تا بدانند فرد موردنظر دارای مهارت لازم برای انجام مشاغل‌خانگی در رشته قالیبافی را دارد و پس از آن معرفی به بانک‌های‌عامل برای دریافت تسهیلات صورت می‌گیرد.

* یک سوم مجورهای صادره در حوزه مشاغل خانگی در زمینه قالیبافی است

قهرمانی یک سوم مجوزهای صادر شده در حوزه مشاغل‌خانگی استان را در زمینه قالیبافی عنوان کرد و افزود: افراد متقاضی در این بخش کارت مهارت صنعتگری قالیبافی از سازمان صنعت، معدن و تجارت داشته و سایر افراد متقاضی مشاغل‌خانگی نیز دارای گواهینامه‌های مهارتی فنی‌وحرفه‌ای بوده‌اند.

وی صدور مجوزهای مشاغل خانگی را با عنوان و امضای بالاترین دستگاه اجرایی صادر کننده مجوز اعلام کرد و گفت: مجوزهای مشاغل خانگی با امضای مدیر دستگاه اجرایی و ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر میشود و به شهرستان‌ها نیز این اختیار تفویض شده تا رؤسای شهرستان‌ها بتوانند مجوزها را از طرف مدیرکل امضا کنند.

قهرمانی با تأکید بر اینکه از سال 94 دستگاه‌های اجرایی موظف به صدور معافیت مالیاتی برای مشاغل خانگی شده‌اند، ادامه داد: شاغلان این حوزه باید سالانه اظهارنامه مالیاتی خود را در خردادماه به اداره امور مالیاتی استان اعلام کنند و در غیراین‌صورت جرائمی برای آنان درنظر گرفته می‌شود.

رئیس اداره اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان در ادامه بیان کرد: در سال 96 حدود 4 هزار و 200 مجوز مشاغل خانگی در سامانه ثبت شده که برای دریافت تسهیلات خوداشتغالی به بانک‌های‌عامل معرفی شده‌اند و بیش از 98 آنان فعال هستند.

وی قانون مشاغل خانگی را با رویکرد ساماندهی عنوان کرد و گفت: مشاغلی که در خانه‌های خود مشغول تولید و کسب‌وکار هستند و با سرمایه‌های اندک فعالیت دارند، با پرداخت تسهیلات بیشتر توسعه داده شود و افراد در کار خود رشد داشته باشند و بتوانند افراد بیشتری را به کار مشغول کنند.

قهرمانی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات در قالب مشاغل خانگی صرفا به منظور توسعه کسب‌وکارهای خانگی افراد بوده است، افزود: بنده از ابتدای فعالیتم در اداره کار، مسئول حوزه مشاغل خانگی بودم و در آغاز اعتقادی به توسعه یافتن این مقوله نداشتم اما پس از اینکه گروهی از تهران آمدند و به صورت تصادفی تعدادی از مشاغل خانگی را مورد بازدید قرار دادند، متوجه شدم اکثر افرادی که مجوز گرفته بودند در این بخش مشغول به‌کار و فعالیت هستند و طرح مشاغل خانگی طرح موفقی بوده است.

وی اضافه کرد: از 147 مورد بررسی شده در شهرستان‌های مختلف تعداد 116 طرح فعال بود و این نشان‌دهنده موفق بودن طرح مشاغل خانگی در استان بوده و با پرداخت تسهیلات سرمایه‌گذاری، توسعه یافته است.

وی تعداد رشته‌های مشاغل خانگی را اعلام کرد و گفت: 352 رشته در حوزه مشاغل خانگی وجود دارد و در سال 96 تعداد 4 هزار و 200 مجوز مشاغل خانگی در استان همدان صادر شده و 16 میلیارد و 400 میلیون تومان تسهیلات برای این بخش تخصیص داده و با همکاری دستگاه‌های اجرایی 20 میلیارد تومان طرح ارائه شد و حدود 12 میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.

رئیس اداره اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان تعداد طرح‌های فرهنگی و هنری و به طور مثال انیمیشن را 134مورد عنوان و اظهار کرد: کمترین میزان مجوز صادر شده در حوزه مشاغل خانگی را فرهنگ و ارشاد داشته و با وجود طرح‌های خوبی که در این بخش وجود دارد، مورد توجه فرهنگ و ارشاد قرار نگرفته و در اولویت‌های خود قرار نداده است.

*تخفیف 80 درصدی برای تبلیغات کالاهای همدانی 

رئیس دفتر مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر همدان نیز در دفتر ایسنا بیان کرد: مسئول مشخصی در شهرداری و شورای شهر برای ایجاد اشتغال تعریف نشده اما ارائه طرح برای نارسایی‌ها و کمبودهای جامعه به مسئولان جامعه از وظایف شوراها است.

حمید بادامی‌نجات با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد مراجعات به شورای شهر در موضوع اشتغال و اقتصاد است و این موضوع زمان زیادی از شورا و شهرداری را به خود اختصاص می‌دهد، افزود: از آنجایی‌که شعار سال با عنوان «حمایت از کالای ایرانی» انتخاب شده، طرح بهنام توسط شورای شهر همدان با هدف حمایت از کالاهای همدانی ایجاد شده است و ۸۰ درصد تخفیف برای تبلیغات کالاهای همدانی درنظر گرفته شد و شهرداری را ملزم کردیم که حتما کالاهای ساخت همدان را در داخل این نهاد استفاده و در اولویت دوم کالای ایرانی خریداری شود.

وی با بیان اینکه فرهنگ‌سازی در شورای شهر در رأس امور قرار گرفته است، تأکید کرد: بازرسی از واحدهای تولیدی در سطح شهر یکی دیگر از اقدامات در راستای حمایت از کالای ایرانی است.

بادامی‌نجات با اشاره به اینکه مشاغل خانگی عمدتا در حوزه شهری تعریف شده و به عنوان بخشی از مسئولیت‌های شهرداری با اداراتی که به طور مستقیم در این حوزه دخیل هستند، مرتبط است، گفت: حداقل کاری که می‌توانیم انجام دهیم حمایت در بخش فروش محصولات در بازارچه‌های محلی است و روزبازارها و بازارچه‌های محلی در اختیار فروشندگان محصولات مشاغل خانگی قرار می‌دهیم و این حوزه نیازمند متولی خاص است.

وی اظهار کرد: متأسفانه روزبازارها و شب‌بازارهایی که در سطح شهر برپا می‌شود به سمتی که باید برود، نرفته است و ما مخالف برپایی شب‌بازارها نیستیم بلکه با فروش محصولات چینی و خارجی توسط افراد غیربومی در مکان‌هایی که با عوارضی که از سوی مردم همدان ساخته شده، مخالفیم.

* آمادگی ساماندهی بازارهای شبانه برای فروش محصولات مشاغل خانگی

عضو شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه شب‌بازارها نیازمند ساماندهی هستند، اضافه کرد: ما در شهرداری این آمادگی را داریم که بازارهای شبانه را برای فروش محصولات مشاغل خانگی و صنایع دستی همدان ساماندهی کنیم.

وی بیشترین دغدغه در حوزه تولید را فروش محصول دانست و تأکید کرد: این امر توسط شهرداری قابل‌حل است و در مرکز مطالعات شورای شهر در کنار وظایف ذاتی طرح «شهر دوستدار توسعه کسب‌وکار» در همدان قابل اجرا است که موافقت‌های اولیه انجام شده و به دنبال ایجاد یک فرآیند اکوسیستمی در حد توان هستیم تا مجموعه‌هایی که می‌توانند در حوزه کسب‌وکار در شهر همدان می‌توانند مفید باشند را وارد کنیم و همدان را به عنوان پایلوت شهری که حداقل موانع کسب‌ کار را دارد معرفی کنیم.

بادامی‌نجات با بیان اینکه انتظار داریم مابقی ارگان‌هایی که هنوز نمایندگان خود را در حوزه کسب‌وکار به شورا معرفی نکرده‌اند، معرفی کنند، ادامه داد: در کنار طرح شهر کسب‌وکار در حوزه مشاغل خانگی، شورا طرحی را مصوب کرده که یک سوغات‌سرای مدرن در همدان ایجاد کند چرا که مشاغل خانگی به صورت فله‌ای اقدام به فروش محصولاتشان می‌کنند.

وی ارائه ارزش‌افزوده به محصولات تولیدی مشاغل خانگی را به عنوان یکی از اقدامات شورا دانست و گفت: یکی از این راه‌ها تخصیص مکان‌هایی است که فضا و مکان مناسب برای ارائه این محصولات در اختیار آنها قرار گیرد و نیازمند آن است که شهرداری، اداره‌کل کار و دستگاه‌های ذیربط کمک و مشارکت و هم‌افزایی کنند.

* شورا به دنبال ایجاد فرهنگسرای کار

عضو شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر اینکه همدان در مسیر تردد بسیاری از استان‌های غرب و مرکز کشور قرار دارد و می‌توانیم از این ظرفیت استفاده کرده و محصولات همدانی را به مسافران ارائه دهیم، ۱۷ فرهنگسرای سطح شهر را به عنوان زیرساخت معرفی کرد و گفت: بارها اعلام کرده‌ایم توانایی ایجاد «فرهنگسرای کار» را در سطح شهر داریم و شهرداری زیرساخت را در اختیار حوزه آموزش فنی‌وحرفه‌ای قرار می‌دهد تا در راستای اشتغال فعالیت کنند.

وی با تأکید بر اینکه شهرداری تمام مجوزهای لازم برای ایجاد سوغات‌سرا ارائه خواهد داد، افزود: اداره‌کل کار باید مشاغل خانگی را ساماندهی کند و بازارچه‌های فصلی در بهترین و پرترددترین نقاط شهر همدان ایجاد شود.

بادامی‌نجات درباره مکان سوغات‌سراها نیز گفت: سوغات‌سراها جانمایی شده و جاهای مختلفی را درنظر گرفته‌ایم و به دنبال بهترین منطقه و احداث آنها برای مدت زمان طولانی هستیم.

وی خاطرنشان کرد: آمادگی سوق دادن مشاغل و دستفروشان میدان به سمت تولیدات ویژه استان و شناسنامه‌دار شدن آنها هستیم و افراد باید از فروش فله‌ای محصولات خودداری کنند چرا که با این روش ارزشی ایجاد نمی‌شود و تولیدات و فروش باید به صورت تخصصی و حرفه‌ای باشد تا دارای ارزش‌افزوده برای خود کارآفرینان و شهر باشد.

* ایجاد دو سرای شوکا در همدان

این عضو شورا با بیان اینکه به دنبال مشاغل پایدار هستیم، تأکید کرد: شوراها توانایی کاهش عوارض نمایشگاه‌های فصلی را دارند بنابراین آمادگی داریم مکان‌های موردنظر برای فروش محصولات در فصل تابستان را طبق تفاهم‌نامه با تخفیف ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه امسال دو سرای شوکا به صورت پایلوت در سطح شهر راه‌اندازی خواهد شد، اعلام کرد: به دنبال ایجاد سرای شوکا در همدان هستیم که مخفف «شهر دوستدار کسب‌وکار» است که اختصاصی در حوزه کسب‌وکار خواهد بود و نیازمند آموزش فنی‌وحرفه‌ای است.

* شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت صددرصدی ندارد

رئیس بنیاد علمی نخبگان استان همدان نیز در سخنانی اظهار کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان تنها در اسم شکیل خلاصه شده و حمایت صددرصدی ندارد در حالیکه شرکتی صادراتی است و امسال این عنوان رد شده است.

دکتر حسن ختن‌لو با بیان اینکه کمک همه دستگاه‌ها از جمله بنیاد نخبگان را نیاز داریم، تصریح کرد: باید به توانایی‌ها و قابلیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان ایمان پیدا کرده و باور کنیم چرا که در این شرکت‌ها نیروهای نخبه زیادی وجود دارد که به راحتی در همه دستگاه‌ها جذب خواهند شد پس باور توانمندی‌های نخبگان باید توسط مسئولان جدی گرفته شود.

وی درباره وظایف بنیاد علمی نخبگان گفت: وظیفه بنیاد نخبگان در راستای وظایف دانشگاه‌ها در حوزه کارآفرینی است. وظیفه دانشگاه‌ها ایجاد شغل نیست بلکه تربیت کارآفرین، ایجاد انگیزه و فرهنگ‌سازی کارآفرینی از جمله وظایف آنها است.

رئیس بنیاد علمی نخبگان استان همدان با بیان اینکه فرهنگ‌سازی، تربیت و آموزش مهمترین وظیفه بنیاد علمی نخبگان است، افزود: جامعه هدف بنیاد بسیار کوچک‌تر از دانشگاه است چرا که تمرکز بنیاد بر روی افراد خاص نخبه است. در بنیاد، نخبه‌ها را براساس اثرگذاری در جامعه تقسیم‌بندی می‌کنند و نخبه‌هایی که اثرگذاری کمتری دارند، به درد بنیاد نمی‌خورند.

* افزایش اثرگذاری نخبگان در جامعه از وظایف بنیاد

وی افزایش اثرگذاری نخبگان در جامعه را از جمله وظایف بنیاد دانست و ادامه داد: اگر نخبه‌ای محدوده اثرش در جامعه کم باشد، وظیفه داریم این محدوده را گسترش دهیم.

ختن‌لو با اشاره به برنامه‌های تعریف شده برای بنیاد خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات، اجتماعات و مشاوره‌های نخبگان و جمع‌آوری عقاید، نظرات و اطلاعات نخبگان و در اختیار قرار دادن آنها به واحدهای نیازمند این ایده‌ها از جمله این برنامه‌ها است.

وی بیان کرد: برگزاری رویدادها از دیگر وظایف بنیاد نخبگان است به طوریکه امسال با همکاری بنیاد برای نخستین برنامه کارآفرینی در قالب کارستان دانشگاه بوعلی‌سینا با موضوع آموزش برگزار شد که نحوه تأسیس، اداره و مباحث حقوقی شرکت آموزش داده شد. برگزاری کارگاه‌های ایده‌پردازی و رویدادهایی که افراد در آنجا ایده ها و نظرات خود را ارائه می دهند یکی دیگر از برنامه‌های بنیاد است.

وی با بیان اینکه نخبگان به واسطه این کارگاه‌ها شناسایی و مشاوره داده می‌شوند و در نهایت به جاهایی که از این ایده‌ها حمایت شود معرفی خواهند شد، افزود: مهمترین کار بنیاد کار کردن بر روی نخبگان به جهت کارآفرین کردن افراد است.

رئیس بنیاد علمی نخبگان استان همدان بازدید نخبگان از مراکز و شرکت‌ها را یکی دیگر از برنامه‌های بنیاد معرفی و بیان کرد: همکاری، هماهنگی و سیاستگذاری با دانشگاه‌ها و مراکزی که در تربیت و فرهنگ‌سازی کارآفرینی فعال هستند از دیگر برنامه‌های بنیاد است.

* مشکل بنیاد، شناسایی نخبگان است

وی با بیان اینکه مشکل اصلی بنیاد، شناسایی نخبگان است که اگر این مسأله توسط دستگاه‌های اجرایی انجام پذیرد بنیاد به خوبی حمایت را انجام می‌دهد، ادامه داد: سیاستی که به تازگی بنیاد نخبگان در پیش گرفته این است که فعالیت خود را در آموزش و پرورش وارد کرده و جامعه هدف را از دانشگاه‌ها به مدارس منتقل کند.

ختن‌لو تأکید کرد: بنیاد یک دستگاه اجرایی نیست بلکه دستگاه‌های اجرایی باید به عنوان بازوان اصلی بنیاد بوده و اداراتی چون کمیته امداد و بهزیستی این مجموعه را در این زمینه یاری کنند.

رئیس بنیاد علمی نخبگان استان همدان با بیان اینکه بنیاد نخبگان با آموزش و تربیت کارآفرینان، باعث ایجاد شغل برای یک عده در جامعه می‌شود، اظهار کرد: طرح شهاب در آموزش و پرورش برای شناسایی نخبگان دانش‌آموزی درحال اجرا است که امسال وارد پنجمین سال می‌شود به طوریکه استعدادهای برتر دانش‌آموزان پایه چهارم تا هفتم مورد شناسایی قرار گرفته و به بنیاد معرفی می‌شوند.

وی با بیان اینکه کارآفرینی در برخی از افراد به صورت ذاتی وجود دارد و تنها نیازمند شناسایی است، اعلام کرد: در آموزش و پرورش قانون اجرایی داریم و به طور خاموش نخبگان شناسایی می‌شوند که در صورت همکاری بهزیستی و کمیته امداد این طرح نیز در بین مددجویان این دستگاه‌ها انجام می‌گیرد.

ختن‌لو با بیان اینکه متأسفانه دانشگاه‌ها تنها یکسری افراد پشت میزنشین نیاز به اشتغال تربیت می‌کنند، یادآور شد: دانشگاه‌ها را براساس خروجی فارغ‌التحصیلی نسنجیم بلکه به تربیت کارآفرینان آنها ببالیم.

* بهزیستی ایجاد کننده اشتغال برای مددجویان نیست

معاون مشارکت‌های مردمی اداره‌کل بهزیستی استان همدان نیز در نشست ایسنا گفت: بهزیستی به عنوان یک سازمان حمایتی دارای شرح وظایف متفاوتی از سایر سازمان‌ها و نهادهای اجرایی است.

حمیدالله فارسی با اشاره به اصل 21 و 22 قانون اساسی افزود: قانونگذار وظایف متعددی را برای بهزیستی تعریف کرده که یکی از آنها مربوط به اشتغال مددجویان تحت پوشش با عنوان توانمندسازی است.

وی با تأکید بر اینکه بهزیستی ایجاد کننده اشتغال برای مددجویان نیست بلکه روند توانمندسازی و اشتغال را برای آنان تسهیل می‌کند، بیان کرد: بهزیستی به مددجویان خود کمک می‌کند تا بتوانند از امکانات موجود در جامعه استفاده کنند.

فارسی با بیان اینکه در سال گذشته 23 میلیارد تومان به بهزیستی استان تخصیص داده شد، ادامه داد: سازمان توانست از اعتبارات تخصیصی که حدود 19 میلیارد و 344 میلیون تومان بود، 18 میلیارد و 75 میلیون تومان آن را جذب کرده و متعهد شد برای 1222 نفر از مددجویان جویای‌کار، شغل ایجاد کند.

وی بر تحقق تعهد بهزیستی مبنی بر ایجاد اشتغال برای هزار و 222 نفر از تحت پوششان تأکید کرد و گفت: علاوه بر تحقق این تعهد، بهزیستی توانست 2 هزار و 427 نفر را شاغل کند که اطلاعات آنان در پورتال بهزیستی ثبت شده و دو برابر تعهد سازمان محقق شد که 553 مورد خدمات جاری و تثبیت شده دریافت می‌کنند و 101 مورد از طریق مراکز غیردولتی فعال زیرنظر سازمان، به کار معرفی شده و 1271 نفر تسهیلات خوداشتغالی دریافت کرده‌اند .

فارسی به مجموعه اقدامات بهزیستی در اشتغالزایی استان در سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: اقدامات سازمان منجر شد تا در مجموع 2 هزار و 427 نفر از تحت پوششان این سازمان جذب کار و اشتغال شوند و در حال حاضر تیم‌هایی از سوی بهزیستی مأمور بررسی و راستی‌آزمایی اقدامات صورت گرفته در این زمینه شده‌اند و تعدادی از مددجویان را به صورت رندوم در سطح استان انتخاب کرده و با سرکشی به کارفرمایان وضعیت اشتغال آنان را بررسی می‌کنند.

* معرفی مددجویان به کارآفرینان موفق

وی سیاست سازمان در سال 97 را متفاوت از سال‌های اخیر اعلام کرد و گفت: امسال برنامه‌ای برای استفاده از ظرفیت‌های کارآفرینی و در سایر ارگان‌ها و نهادهایی مانند شرکت شهرک‌ها و سازمان صنعت، معدن و تجارت و معرفی مددجویان به کارآفرینان موفق داریم و به ازای هر نفر تا سقف 20 میلیون تومان تسهیلات با سود 4 درصد برای ایجاد فرصت اشتغال و جذب 10 نفر از افراد تحت پوشش بهزیستی به کارفرمایان اعطا می‌شود .

فارسی اضافه کرد: از کارفرمایان برای به خدمت گرفتن مددجویان معرفی شده ضمانت‌نامه محضری اخذ می‌شود تا متعهد شوند برابر قانون کار حقوق و حق‌بیمه به مددجویان پرداخت کنند که در این‌صورت بهزیستی تا 5 سال حق بیمه کارفرمایان را عودت می‌دهد و این طرح به عنوان سیاستی تشویقی برای ایجاد فرصت اشتغال برای مددجویان ارائه شده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون سازمان بهزیستی موظف شده تا سالانه 10 درصد از مددجویان تحت پوشش را توانمند و از چرخه حمایتی خارج کند، افزود: این روند به منظور افزایش بهره‌وری و تداوم ارائه خدمت به سایر مددجویان جامعه تدوین شده و بهترین روش برای تحقق اهداف بهزیستی و خدمت‌رسانی به مردم جامعه است.

معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان همدان در ادامه بیان کرد: امسال تعهدی افزون بر 1340 نفر درنظر گرفته شده است که امیدواریم با پیگیری برنامه‌های متنوع بتوانیم در تحقق این تعهد نیز موفق عمل کنیم.

وی درباره مشاغل خانگی گفت: در بهزیستی با معلولیت‌های متنوع مواجه هستیم و براین اساس جلسات مشاوره‌ای برای هر یک از مددجویان تشکیل می‌شود تا با بررسی و استعدادیابی شغل مناسب برای آنان انتخاب شود.

فارسی پرداخت تسهیلات خوداشتغالی در سال گذشته را اعلام کرد و ادامه داد: در سال 96 تعداد 32 نفر تسهیلات خوداشتغالی دریافت کرده و با استفاده از وام‌های حدود 31 میلیون تومانی بهره‌مند شده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت اشتغال زنان سرپرست خانوار خاطرنشان کرد: این‌گونه افراد چنانچه بتوانند در محل سکونت خود به کار و اشتغال بپردازند هم مشکلات تردد و جابجایی را ندارند و هم از فرزندان و یا معلولانی که در منزل از آنها نگهداری می‌کنند، غافل نمی‌شوند و آرامش‌خاطر بیشتری دارند.

فارسی شرایط زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی را برشمرد و گفت: دور نگهداشتن زنان سرپرست خانوار از محیط‌ها و فضاهایی که امکان بروز مشکلات برای آنان دارد از جمله اهداف بهزیستی برای حمایت آنان است.

* رتبه سوم بهزیستی در حوزه اشتغال

وی رتبه فعالیت بهزیستی استان را در کشور اعلام کرد و یادآور شد: سازمان بهزیستی استان با دریافت امتیاز 143 درصدی در حوزه اشتغال، پس از استان‌های یزد و گرگان با اختلاف یک درصدی دارای رتبه سوم در کشور است.

وی اعتبارات ابلاغ شده برای اشتغالزایی مددجویان بهزیستی استان را تا به امروز عنوان کرد و افزود: تا کنون مبلغی افزون بر 15 میلیارد و 900 میلیون تومان به استان همدان تخصیص داده شده و پیش‌بینی ما این است که این رقم در سال جدید افزایش یابد و تا 35 میلیارد تومان برای استان همدان اعتبار درنظر گرفته شود.

فارسی تحقق تعهد 1340 نفری برای سال 97 را در گرو تخصیص اعتبارات بیشتری دانست و اظهار کرد: امیدواریم بانک‌ها در ارائه اعتبارات و تسهیلات در این زمینه بیشتر با مددجویان بهزیستی همکاری داشته باشد و با این وجود سازمان در پی یافتن راه‌های بهتر و بیشتری برای ارتقاء سطح کیفی و اقتصادی و معیشت تحت پوششان خود است .

معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان همدان درباره ارائه آموزش‌های لازم برای تحت پوششان بهزیستی بیان کرد: بهزیستی متولی امر آموزش نیست اما در راستای اشتغالزایی مددجویان، آنان را برای کسب آموزش و مهارت‌های لازم معرفی می‌کند و آموزش‌های 48 ساعت مهارت‌های زندگی و آشنایی با قوانین و مقدمات شروع کسب‌وکار برای مددجویان را دارد.

وی افزود: بهزیستی در قالب تفاهم‌نامه‌هایی که با فنی‌وحرفه‌ای و سایر ارگان‌های مربوطه دارد، امکانات موجود در جامعه را در اختیار مددجویان قرار می‌دهد و بانک‌ها زمانی اقدام به پرداخت تسهیلات می‌کنند که افراد متقاضی دارای مهارت اشتغال موردنظر خود باشند.

وی با بیان اینکه 71 هزار خانوار تحت پوشش بهزیستی استان است، گفت: در حوزه افراد تحت پوشش بهزیستی، 2 هزار و 300 نفر به عنوان جویای‌کار در سامانه این سازمان ثبت شده‌اند و مدرک مهارت فنی‌وحرفه‌ای و شرایط اشتغال را دارند و در حوزه توانبخشی 38 هزار نفر تحت پوشش بهزیستی‌اند و 18 هزار نفر نیز با عناوین مختلف اجتماعی و 15 هزار نفر از اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر تحت پوشش قرار گرفته‌اند و 11 هزار نفر در جرگه مستمری‌بگیران این سازمان قرار دارند که ناتوان و دارای معلولیت‌های شدید هستند و شامل آموزش نمی‌شوند.

* ورود رشته‌های جدیدی به بخش آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان 

کارشناس آموزش اداره‌کل فنی‌وحرفه‌ای استان همدان نیز در سخنانی بیان کرد: با حضور مدیرکل جدید در فنی‌وحرفه‌ای استان، رویکرد جدیدی در رابطه با آموزش ایجاد شد به طوریکه در ابتدای سالجاری دو طرح مهم در اداره‌کل فنی‌وحرفه‌ای استان اجرا شده است.

علیرضا معزی افزود: بازدید دانش‌آموزان دوره اول آموزش متوسطه از مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای در قالب طرح ملی و ایجاد همکاری و تعامل با آموزش و پرورش و نیازسنجی که در مدارس صورت می‌گیرد، سبب هدفمندی آموزش و آغاز مهارت‌آموزی افراد از مقاطع تحصیلی پیش از ورود به دانشگاه خواهد شد که بازدهی بهتری را برای اشتغال افراد در پی خواهد داشت.

وی به حضور کارگزار رسمی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فنی‌وحرفه‌ای و بررسی‌های انجام شده در زمینه نیازسنجی رشته‌های مورد توجه نسل جوان اشاره کرد و گفت: با اطلاعاتی که از این طریق حاصل شد، رشته‌های جدیدی وارد بخش آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان شد و بر همین اساس آموزش و پرورش نیز برنامه‌های تحصیلی و مهارت‌آموزی دانش‌آموزان را تدوین کرد.

معزی از طرح دیگری با عنوان توانمندسازی زنان سرپرست خانوار سخن گفت و اظهار کرد: این طرح با همکاری بهزیستی و کمیته امداد برگزار شد که آموزش‌های این دوره در حال اتمام است و درنظر داریم با همکاری سایر دستگاه‌های مربوطه تسهیلات مورد نیاز این گروه از افراد را تأمین کنیم تا مشغول به‌کار شوند.

وی در ادامه واحدی در اداره‌کل فنی‌وحرفه‌ای استان را معرفی کرد و گفت: در اداره‌کل واحدی با عنوان رهگیری مشاغل داریم و افرادی که دوره‌های آموزشی و مهارتی را می‌گذرانند در سامانه این واحد ثبت می‌شوند و براساس میزان تأثیرگذاری و کاربری آموزش‌ها در اشتغال افراد، برنامه‌های آموزشی سال بعد تدوین می‌شود.

وی جمع‌آوری آمار رسمی افراد شاغل‌شده پس از شرکت در دوره‌های مهارت‌آموزی فنی‌وحرفه‌ای در اردیبهشت‌ماه هر سال را بیان کرد و افزود: سایر دستگاه‌های اجرایی آمار اشتغال خود را در ماه‌های فروردین و اردیبهشت جمع‌بندی و اعلام می‌کنند و از این‌رو آمار رسمی افراد آموزش‌دیده‌ای که برای خود اشتغال ایجاد می‌کنند و یا جذب بازارکار می‌شوند، در اردیبهشت‌ماه در سامانه رصد فنی‌وحرفه‌ای اعلام می‌شود.

کارشناس آموزش اداره‌کل فنی‌وحرفه‌ای استان همدان ادامه داد: آمار مربوط به سال 96 استان هنوز تکمیل نشده و از سایر دستگاه‌های اجرایی تقاضا داریم اطلاعات خود را جمع‌آوری و ارائه کنند.

وی سامانه رصد فنی‌وحرفه‌ای را به عنوان یکی از راه‌های ارزیابی اثرگذاری و برنامه‌ریزی آموزشی فنی‌وحرفه‌ای عنوان کرد و یادآور شد: از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده آمار اشتغالزایی خود را با توجه به تعداد افراد دارای گواهینامه مهارت‌شغلی اعلام کنند.

معزی با تأکید بر قانون بودن مشاغل خانگی اظهار کرد: با توجه به اینکه این مقوله به عنوان قانون مطرح است، همیشه جاری و ساری است و مانند طرح‌های دولتی نباید به آن نگاه 6 ماهه و یکساله داشت و مانند طرح‌هایی چون بنگاه‌های زودبازده و تسهیلات روستایی و فراگیر با آن برخورد کرد.

وی نقش دستگاه‌های اجرایی در حوزه مشاغل خانگی را بیان کرد و افزود: طبق قانون، یکی از شرایط اختصاصی صدور مجوز فعالیت در حوزه مشاغل خانگی، داشتن کارت مهارت فنی‌وحرفه‌ای است و سایر دستگاه‌های اجرایی صادرکننده مجوز مشاغل خانگی باید این مورد را در هنگام تشکیل پرونده کارجویان لحاظ کنند .

* قراردادن تعدادی سوله و زمین بایر در اختیار کارآفرینان

کارشناس آموزش اداره‌کل فنی‌وحرفه‌ای استان همدان از وجود دوره‌های آموزشی فنی‌وحرفه‌ای در 352 رشته از مشاغل خانگی سخن گفت و تأکید کرد: فنی‌وحرفه‌ای در حوزه مشاغل خانگی با سایر دستگاه‌های اجرایی همکاری و تعامل تنگاتنگی دارد.

وی درباره فعالیت‌های فنی‌وحرفه‌ای در راستای کارآفرینی گفت: تعدادی از سوله‌ها و زمین‌های بایر سازمان را از طریق مزایده و یا عقد تفاهم‌نامه‌های آموزشی در اختیار کارآفرینان موفق استان قرار داده‌ایم و تشکیل اتاق‌فکر با همکاری اتاق بازرگانی نیز از دیگر اقدامات سازمان در راستای ایجاد کسب‌وکار بوده است.

وی با تأکید بر لزوم نیازسنجی آموزش در بخش‌های مختلف استان و فرهنگسراهای محلات اظهار کرد: شهرداری و دفتر مطالعات شورای شهر می‌تواند در تنظیم طرح‌هایی به منظور نیازسنجی حوزه‌های آموزش و اشتغال محلات اقدام کند و فنی‌وحرفه‌ای نیز در زمینه ساماندهی آموزش در فرهنگسراها و سراهای شوکا گام‌های موثری بردارد.

معزی آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای نیاز محور معرفی کرد و گفت: فنی‌وحرفه‌ای براساس نیازسنجی و تقاضاهایی که برای برگزاری دوره‌های مهارتی وجود دارد، اقدام به آموزش می‌کند.

* بیمه مشکل اصلی نیروی انسانی شرکت‌های دانش‌بنیان است

رئیس انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان همدان نیز در دفتر ایسنا اظهار کرد: شرکت‌های دانش بنیان و مجموعه پارک علم و فناوری ارتباطی به مشاغل خانگی ندارند و شرکت‌هایی داریم که در بخش خدمات فعالیت دارند.

حسام نجاری افزود: باید با فنی‌وحرفه‌ای توافق‌نامه‌ای برقرار شود که اعضا توسط این نهاد آموزش داده شوند و از بهزیستی وام قرض‌الحسنه برای کارآفرینی دریافت کنند.

وی با بیان اینکه بیمه مشکل اصلی نیروی انسانی شرکت‌های دانش‌بنیان است، تصریح کرد: اگر موضوع تأمین اجتماعی حل شود در بحث تأمین نیروی انسانی تفاهم‌نامه‌ای با بهزیستی منعقد خواهیم کرد.

نجاری با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان در بحث آموزش، انتقال دانش و تولید کارهای مفید زیادی می‌توانند انجام دهند، اضافه کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان به سختی پیش رفته‌اند و این آمادگی را دارند که نیروهای متخصص را تربیت و در اختیار دستگاه‌ها و بخش‌هایی که به نیروی متخصص نیاز دارند، قرار دهند.

وی بیان کرد: تأکید ما بر اشتغال کارآفرینی اجتماعی است و با وجود حجم زیاد حاشیه‌نشینان و روستائیان، نهادهایی همچون بهزیستی کمک شایانی به ما خواهند کرد.

خبرگزاری ایسنا سری نشست‌های کارآفرینی خود را در راستای معرفی طرح‌ها و برنامه‌های متنوع و کاربردی دستگاه‌ها و ارگان‌ها و ایجاد ارتباط تعاملی و آشنایی بیشتر و بهتر مسئولان ارگان‌ها با یکدیگر ادامه خواهد داد .

انتهای پیام

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

اعلام زمان آغاز سنجش سلامت نوآموزان +هزینه‌ها

خبرگزاری ایسنا: رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور از آغاز سنجش سلامت نوآموزان حداکثر تا ۱۵ روز آینده توسط ادارات استانی خبر داد و گفت: هزینه سنجش سلامت نوآموزان ۲۵ هزار تومان است.

مجید قدمی در نشستی خبری با اصحاب رسانه جزئیات سنجش سلامت نوآموزان را تشریح کرد و گفت: انجام ارزشیابی و سنجش سلامت شرط ثبت نام است. والدین به مدرسه نزدیک محل سکونت خود مراجعه می‌کنند و ثبت نام اولیه انجام و از آن طریق به نزدیکترین پایگاه سنجش ارجاع می‌شوند، اگر والدین در تاریخ یاد شده مراجعه نکنند جریمه‌ای برای آن‌ها منظور می‌شود.

وی افزود: اگر کارت واکسیناسیون ناقص باشد باید برای تکمیل آن اقدام کنند. سال گذشته واکسیناسیون ۳۲ درصد نوآموزان ناقص بوده که به مراکز بهداشتی ارجاع شدند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان اینکه اگر همکاران ما مشکوک به مشکل بینایی، شنوایی، هوشی و… باشند به صورت تخصصی مجدد مورد ارزیابی قرار می‌گیرند گفت: اگر در مرحله دوم اختلالی تشخیص داده شود در صورت وجود شرایط ویژه، چون اختلالات ذهنی به مدرسه استثنایی ارجاع می‌شوند و اگر دارای اختلال جسمی حرکتی، کم بینایی، شنوایی و مانند آن باشند به انتخاب والدین می‌توانند به مدارس عادی در قالب طرح فراگیر وارد شوند.

وی با اشاره به پیش بینی ۱۴۷۲ پایگاه سنجش نوآموزان در سراسر کشور و ۱۰ هزار و ۳۳۴ نیروی انسانی در این بخش عنوان کرد: سنجش در اختیار استان‌هاست و به استان‌ها اجازه داده شده طرح سنجش را تا ۱۵روز آینده آغاز کنند و تا پایان شهریور به پایان برسانند. حدود ۵۰ پایگاه سیار عشایری نیز مستقر خواهد شد.

قدمی با اشاره به اینکه پیش بینی می‌شود یک میلیون و ۵۰۰ نفر در این طرح سنجش شوند و هزینه انجام سنجش ۲۵ هزار تومان است که البته با لحاظ کردن شرایط خاص اقتصادی خانواده‌ها تخفیف‌هایی داده می‌شود افزود: این طرح برای نوآموزان عشایر رایگان است که انجام آن دو میلیارد تومان هزینه دربرخواهد داشت.

قدمی با بیان اینکه سال گذشته ۱.۵ میلیون نوآموز مورد سنجش قرار گرفتند گفت: از این میزان ۷۲ درصد سابقه دوره پیش دبستانی داشتند.

به گفته وی سال قبل والدین حدود ۲۲ درصد نوآموزان با یکدیگر نسبت فامیلی داشتند. ۱۵۵ هزار بیسواد را در بین والدین شناسایی کردیم. حدود ۵ درصد دچار چاقی مفرط بودند که ۷۴ هزار و ۷۱۷ نفر می‌شدند. حدود ۹۰۰۰ نفر کوتاهی قد مفرط داشتند و ۶۸ هزار دیرآموز شناسایی شد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان اینکه سنجش در دوره پیش دبستانی را اجباری نکردیم، اما کمک می‌کند تا بتوانیم غربالگری و مداخله بهنگام داشته باشیم گفت: پیش بینی می‌کنیم ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار کودک قبل از دبستان طرح سنجش را انجام دهند.

قدمی در بخش دوم سخنانش با بیان اینکه تلاش می‌کنیم کلیه برنامه‌های ما منطبق با سندتحول بنیادین باشد گفت: در حوزه آموزش و پرورش استثنایی، فراگیر سازی آموزش از مطالبات در سندتحول است.

وی افزود: اعتبارات فعالیت‌های ورزشی را تقویت کرده‌ایم و از هر مدرسه یک معلم تحت آموزش دوره‌های تربیت مدرس قرار می‌گیرند. جهت‌گیری ما حرکت به سمت تقویت ورزش‌های قهرمانی و تربیت ورزشکاران قهرمان است.

قدمی با اشاره به طرح خدمات حمایتی گفت: از سه سال گذشته تا کنون ۱۶ هزار دانش آموز از ما خدماتی، چون کاشت حلزون، دارو و… گرفته اند. در این مدت هیچ پرونده‌ای برگشت نخورده و هزینه درمانی تمام پرونده‌ها را پرداخت کرده‌ایم. مجموع رقم حمایتی در این زمینه بیش از ۱۰ میلیارد تومان بوده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: این اقدام باعث افزایش آمار دانش آموزان ما شده است هرچند متاسفانه با پدیده پنهان سازی فرزندان معلول توسط برخی خانواده‌ها روبرو هستیم و معتقدیم آمار حضور دانش آموزان در مدارس استثنایی باید بیش از ۱.۵ برابر آمار فعلی موجود باشد.

وی با بیان اینکه هیچ نقطه‌ای از کشور نیست که مدرسه درآن نداشته باشیم گفت: اقدامات خوبی در حوزه آموزش صورت گرفته که از جمله آن‌ها تدوین محتوای آموزشی برای اوتیسم هاست. اگر دانش آموز اوتیسم همراه با عقب ماندگی ذهنی باشد به مدارس استثنایی ارجاع می‌شود که آمار فعلی در مدارس ما ۲۱۱۷ نفر است و اگر اوتیسم همراه با عقب ماندگی ذهنی نباشد در مدارس عادی تحصیل می‌کنند. همچنین اگر نمره کم هوشی دانش آموز اوتیسم زیر ۵۰ باشد به مراکز بهزیستی ارجاع می‌شود.

قدمی با بیان اینکه کتب دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه چاپ و آماده ارسال است گفت: فقط کتب جدیدالتالیف با تاخیر بیشتری چاپ می‌شوند. کتب بریل نیز در حال آماده سازی هستند. قیمت کتب همان قیمت پشت جلد کتب عادی است اگرچه برای دولت بیش از ۱۵ برابر هزینه دارد.

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

تامین زمین مهمترین مشکل کارخانه لاستیک سازی باشت است

غلام رضا تاجگردون روزشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: قرار بود عملیات اجرایی کارخانه لاستیک سازی باشت در سال 95 در این شهرستان آغاز شود اما بدلیل کمبود زمین مورد نیاز در شهرک صنعتی خان احمد هنوز اجرایی نشده است.
وی بیان کرد: شهرک صنعتی خان احمد به مساحت 100 هکتار ناهموار بوده و عبور خط لوله نفت از یکطرف و وجود دره در طرف دیگر آن امکان ساخت کارخانه لاسیتک سازی را سلب کرده است.
تاجگردون تاکید کرد که متولیان امر برای تامین زمین مورد نیاز برای ساخت این کارخانه تلاش کنند.
وی ابراز کرد: هفت هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار به ساخت کارخانه لاستیک ‌سازی در شهرستان باشت اختصاص یافته است.
تاجگردون ادامه داد: در صورت بهره برداری از این طرح سالانه 50 هزار تن محصول لاستیک سبز سازگار با طبیعت تولید می شود.
وی تصریح کرد: با بهره‌برداری از این طرح بزرگ 830 فرصت شغلی مستقیم و چهار هزار فرصت شغلی غیرمستقیم در این منطقه ایجاد خواهد شد.
تاجگردون به اقدامات ارزنده دولت در بخش های مختلف اشاره کرد و افزود: دولت برای توسعه زیرساخت های شهرستان های محروم از هیچ تلاشی دریغ نمی کند.
تاجگردون اظهار داشت: 11 روستای کم برخوردار باشت که از زمان انقلاب تاکنون از نعمت برق برخوردار نبودند برای اولین بار خانه های آنان از نعمت روشنایی بهره مند شده اند.
وی با بیان اینکه 74 خانوار در این روستاها سکونت دارند بیان کرد: این تعداد روستا با اعتباری بیش از 54 میلیارد ریال از نعمت برق پایدار برخوردار شده اند.
تاجگردون از شرکت توزیع برق استان کهگیلویه و بویراحمدخواست در اسرع وقت نسبت به برق دار کردن روستاهای این شهرستان از جمله کوه دهک اقدام کند.
نماینده مردم شهرستان های گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی گفت: عملیات اجرایی جاده روستای پیچاب به طول 15 کیلومتر در دست اجراست که تاکنون پنج کیلومتر آن آسفالت و مابقی زیر سازی شده است.
تاجگردون ادامه داد: 100 میلیارد ریال اعتبار به این طرح ملی اختصاص یافت که از این میزان تاکنون 86 میلیارد ریال جذب شده است.
وی میزان اعتبار اختصاصی به این طرح ملی در سال گذشته را 27 میلیارد ریال اعلام کرد.
تاجگردون تصریح کرد: لکه گیری و آسفالت جاده خان احمد به شلالدان هم اکنون با بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی ادامه دارد .
وی از نبود پزشک متخصصص در باشت ابراز نارضایتی کرد و گفت: کمبود پزشک در این شهرستان از سوی دانشگاه علوم پزشکی باید برطرف شود.
در اوایل تاسیس کلنیک تخصصی باشت 27 پزشک متخصص فعالیت داشتند که هم اکنون به پنج نفر پزشک رسیده است.
تاجگردون گفت: طرح گازرسانی به 16 روستای این شهرستان در مرحله تعیین پیمانکار است و به زودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود.
وی ابراز کرد: طرح گازرسانی به این روستاها با 35میلیارد ریال اعتبار اجرا می شود و در صورت بهره برداری از این طرح 291 خانوار روستایی از نعمت گاز خانگی بهره مند خواهند شد.
وی ادامه داد: تجهیزات این طرح تاکنون با اعتباری بیش از 18 میلیارد ریال خریداری شده است.
وی تصریح کرد: گازرسانی به روستاهای مله تم، دم تنگ و میان تنگ، موری کش، بوسنگان، نارگ موسی و نیرزار در هفته دولت افتتاح می شود.
2082/1662

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

عوارض خطرناک کم خوابی

برترین ها – ترجمه از هدی بانکی: اهمیت ندادن به خواب کافی برای بیشتر افراد، عادی است. البته گهگاه دیر خوابیدن ایرادی ندارد اما وقتی عادت می‌کنید هر شب و هر شب دیر بخوابید، تبدیل به یک مسئله‌ی جدی خواهد شد. خواب ضروری است و کمبود آن هم بر سلامت جسمی و هم بر سلامت روحی تاثیر می‌گذارد، که به مرور زمان می‌تواند موجب مشکلات مزمن برای سلامتی شده و تاثیر منفی بر کیفیت زندگی‌ بگذارد. شما همانقدر که به هوا و غذا نیاز دارید به خواب هم نیاز دارید. مقدار خوابی که هر فرد نیاز دارد می‌تواند متفاوت باشد.

طبق توصیه‌ی موسسه ملی خواب، بزرگسالان باید هر شب 7 تا 9 ساعت بخوابند تا احساس هوشیاری و تندرستی کنند. اما این مقدار خواب بسته به ژنتیک و عوامل فیزیولوژیکی، سن، جنسیت و الگوهای خواب می‌تواند متغیر باشد و باید این فاکتورها را در نظر داشت. اگر به دلیل مشغله‌های کاری و خانوادگی معمولا کسر خواب دارید، باید برنامه‌ی خود را جوری تنظیم کنید که امکان خواب کافی را به شما بدهد تا بتوانید جلوی تاثیرات منفی کمبود خواب را بگیرید.

عوارض خطرناک کم خوابی

در ادامه عوارض جدی کمبود خواب را برای‌تان می‌گوییم:

1. تاثیر روی حافظه و مغز

اگر در شبی که پشت سر گذاشته‌اید خوب و کافی نخوابیده باشید پس احتمال اینکه روز بعد به سختی بتوانید تمرکز روی کاری داشته باشید خیلی زیاد است. خواب مناسب برای سلامت ادراکی و شناختی ضروری است و نقش مهمی در فکر کردن و یادگیری دارد. کمبود خواب می‌تواند هوشیاری، دقت، تمرکز، منطق و حل مسئله را مختل کند و در نتیجه به توانایی یادگیری‌تان آسیب بزند و بر حافظه‌ی بلند مدت و کوتاه مدت‌تان اثر بگذارد.

2. آسیب به قلب

خواب و استراحت کافی برای سلامت قلب نیز ضروری است. کم خوابی، جدای از سن و وزن و سیگار و عادات ورزشی، شما را در معرض بیماری‌های قلبی قرار می‌دهد.

خواب، نقش حیاتی در توانایی بدن برای ترمیم و بازسازی رگهای خونی و قلب دارد. در مطالعه‌ای به تاثیر کم خوابی بر کنترل جریان عصبی پرداخته شد و معلوم شد کم خوابی موجب افزایش فشار خون در حالت استراحت شده و از فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک عضله می‌کاهد.

مطالعه‌ای در سال 2009 نشان داد کمبود خواب کوتاه مدت، فشار خون، التهاب، هماهنگی اتونومیک و هورمون‌ها را در جهتی تغییر دهد که منجر به بیماری قلبی و از همه مهمتر تصلب شرایین شود. بر اساس گزارش‌ها، افرادی که کمتر از 6 ساعت می‌خوابند بیشتر در معرض بیماری‌های قلبی و سکته مغزی هستند.

از سویی دیگر، زیاد خوابیدن نیز به سلامتی آسیب می‌زند.

3. ضعیف شدن سیستم ایمنی

کمبود خواب می‌تواند روی سیستم ایمنی نیز اثر بگذارد، سیستمی که قرار است از شما در برابر عفونت‌هایی مانند سرماخوردگی و آنفلوآنزا و سایر بیماری‌ها محافظت کند. اگر سیستم ایمنی درست عمل نکند بدن شما مستعد حملات ویروس‌ها و باکتری‌ها شده و بیشتر مریض خواهید شد.

وقتی که می‌خوابید سیستم ایمنی‌تان پروتئین‌هایی به نام سیتوکین‌ها و آنتی بادی‌های مبارزی تولید می‌کند که از بدن شما در برابر عفونت و التهاب مراقبت می‌کنند. کم خوابی باعث کاهش تولید سیتوکین‌ها شده و در نتیجه توانایی بدن برای واکنش نشان دادن به عفونت‌های باکتریایی کمتر خواهد شد.

مطالعه‌ای در سال 2012 گزارش کرده است میزان گرانولوسیت و ریتم روزانه مستقیما تحت تاثیر کم خوابی‌های مزمن هستند. این تغییرات، واکنش فوری ایمنی بدن در مواجهه با استرس را ضعیف می‌کنند. کسر خواب می‌تواند شما را مستعد ابتلا به سرماخوردگی و آنفلوآنزا بکند پس مهم است که برای تامین نیاز بدن‌تان به خواب، قدم‌های مفیدی بردارید.

4. دچار افسردگی شدن

کمبود خواب موجب افسردگی هم می‌شود زیرا تغییرات قابل توجهی در عملکرد فرارسان‌های عصبی مغز ایجاد می‌کند که یکی از دلایل افسردگی است. گاهی افسردگی می‌تواند توانایی فرد برای به خواب رفتن را ضعیف کند در نتیجه چرخه‌ای معیوب شکل خواهد گرفت. افرادی که دچار افسردگی هستند معمولا کمتر از 6 ساعت می‌خوابند، در واقع بیخوابی معمولا یکی از اولین علائم افسردگی است.
در تحقیقی که در سال 2009 انجام شد، 97 درصد از 531 نفری که افسردگی داشتند طبق اظهار خود دچار بیخوابی بودند. اگر دچار افسردگی هستید و برای خوابیدن هم مشکل دارید حتما با پزشک‌تان در این مورد صحبت کنید، چون می‌تواند موجب بیماری شود.

5. افزایش وزن

خواب منظم کمک‌تان می‌کند برنامه‌ی منظمی هم برای تغذیه‌تان داشته باشید. وقتی کمتر از نیاز بدن‌تان می‌خوابید، تولید هورمون گرلین در بدن‌تان بیشتر می‌شود. این هورمون، گرسنگی را تحریک کرده و تولید لپتین را کاهش می‌دهد که سرکوب کننده‌ی اشتهاست. از این رو کم خوابی می‌تواند بر کنترل اشتها و سوخت و ساز انرژی تاثیر گذاشته و موجب افزایش وزن شود. مطالعات نشان داده کسر خواب سبب کاهش لپتین، افزایش گرلین و افزایش شاخص توده بدنی می‌شود.

اگر اشتهای خود را کنترل نکنید و به کم خوابی‌های‌تان ادامه دهید به مرور زمان چاق خواهید شد. چاقی نیز به خودی خود ریسک بیماری‌های گوناگونی را افزایش می‌دهد.

عوارض خطرناک کم خوابی

6. افزایش احتمال دیابت

کمبود خواب در بلند مدت و حتی بیش از حد خوابیدن، ریسک ابتلا به بیماری‌های مزمنی چون دیابت را افزایش می‌دهد. کمتر از 6 ساعت یا بیشتر از 9 ساعت خوابیدن موجب افزایش احتمال انواع دیابت‌ها شده و عدم تحمل گلوکز ایجاد می‌کند. مطالعه‌ای در سال 1999، تاثیرات منفی کمبود خواب را بر عملکرد متابولیسم و غدد درون ریز ثابت کرد. دیابت یک اختلال متابولیسمی است. واکنش بدن شما نسبت به کم خوابی مشابه مقاومت به انسولین است که فرد را در معرض دیابت قرار می‌دهد. ضمنا کمبود خواب با افزایش وزن ارتباط دارد که ریسک فاکتور بالقوه‌ای برای دیابت است.

7. آسیب به پوست

تنها یک شب کم خوابی می‌تواند باعث پف کردن چشمها، تیرگی پای چشم و رنگ پریدگی پوست شود، پس تصور کنید کم خوابی‌ها مزمن می‌توانند چه تاثیرات مخربی روی پوست‌تان بگذارند. کم خوابی، تاثیر مستقیم بر انعطاف پذیری پوست دارد. الگوهای نامنظم خواب منجر به افزایش استرس شده که بدن را وادار می‌کند کورتیزول بیشتری ترشح کند. این هورمون، پروتئین‌های پوست را که عامل نرمی و انعطاف آن هستند نابود می‌کند.

کاهش انعطاف پذیری پوست می‌تواند حلقه‌های تیره پای چشمهای‌تان ایجاد کند و خطوط چین و چروک واضح‌تر و عمیق‌تر به نظر برسند. ضمنا کسر خواب، توانایی پوست برای بازسازی بعد از قرار گرفتن در معرض نور خورشید را کاهش می‌دهد. مطالعه‌ای در سال 2015 گزارش کرده است مکررا خواب‌های بی‌کیفیت داشتن با افزایش علائم پیری پوست، کاهش عملکرد دفاعی پوست و از دست دادن زیبایی و طراوت پوست ارتباط دارد. اگر دوست دارید جوان و سالم به نظر برسید، اهمیت خواب کافی را دست کم نگیرید.

8. مرگ زودرس

خواب مانند تنفس کردن، نیاز بنیادین انسان است. نمی‌توان بدون خواب مدت زیادی زنده ماند زیرا بیخوابی‌ها و کم خوابی‌های مزمن می‌تواند منجر به بیش از 700 تغییر ژنتیکی در بدن شده و تاثیر واقعا نابود کننده‌ای بر سلامتی بگذارد. آنهایی که به اندازه کافی نمی‌خوابند و استراحت نمی‌کنند نسبت به افرادی که به طور منظم خواب کافی دارند، آمار مرگ و میرشان بیشتر است. مطالعه‌ای در سال 2007 نشان داد هم کم خوابی و هم زیاد خوابیدن می‌تواند موجب افزایش احتمال مرگ شود، زیرا بر سلامت قلبی و عروقی و … اثر می‌گذارد. پس اگر آرزو دارید عمر طولانی داشته باشید به خواب‌تان اهمیت بدهید.

9. افزایش احتمال تصادف ناشی از خستگی

بسیاری از تصادفات خطرناک به دلیل کم خوابی و خستگی رانندگان روی می‌دهند. رانندگی و خواب آلودگی و خستگی، ترکیب خطرناکی است که تصادفات مرگبار به دنبال دارد. کسر خواب، هماهنگی بدن را بهم می‌زند و موجب به تاخیر انداختن زمان عکس العمل می‌شود و حافظه و توانایی یادآوری اطلاعات را مختل می‌کند، همه‌ی اینها فاکتورهایی هستند که توانایی رانندگی را کاهش داده و ریسک تصادف را بالا می‌برند.

آکادمی طب خواب آمریکا گزارش می‌کند یک پنجم آسیب‌های ناشی از تصادف‌ها به دلیل خستگی ناشی از کم خوابی راننده روی می‌دهند.

توصیه می‌شود از جاده کنار بکشید و 15 تا 20 دقیقه عمیق بخوابید تا حالت خواب آلودگی‌تان برطرف شود. این کار تا حدود زیادی از احتمال تصادف می‌کاهد.

10. از دست دادن میل جنسی

کمبود خواب حتی علاقه و تمایل شما به روابط جنسی را نیز از بین می‌برد. کم خوابی تاثیر مستقمی بر سطح انرژی فرد داشته و موجب تنش بیشتر می‌شود که تاثیر غیر مستقیم بر زندگی جنسی مردان و زنان می‌‌گذارد. ضمنا مردانی که دچار آپنه خواب هستند تستوسترون کمتری دارند که عاملی برای کاهش میل جنسی است.

منتشر شده در دسته‌بندی نشده
اجرا شده توسط: همیار وردپرس