ماتریس توسعۀ منابع انسانی فهم دوسویگی عاملیت و ساختار در توسعۀ منابع انسانی

چکیده

این پژوهش با هدف فهم ویژگی‌های عاملیت فعال/منفعل نسبت به توسعۀ منابع انسانی و ساختار حمایتگر/غیرحمایتگر از توسعۀ منابع انسانی، درصدد ارائۀ نوعی نظریۀ توصیفی (از نوع گونه‌شناسی‌ها) در توسعۀ منابع انسانی با عنوان «ماتریس توسعۀ منابع انسانی» است. در این پژوهش ویژگی‌های عاملیت فعال/منفعل و ساختار حمایتگر/غیرحمایتگر از توسعۀ منابع انسانی با روش‌شناسی فن وقایع حساس، شناسایی و به کمک روش تحلیل تِم، مقوله‌بندی و تحلیل شدند. سپس با کاربست نظریۀ ساخت‌یابی گیدنز، دربارۀ نقش دوسویۀ عاملیت و ساختار در توسعۀ منابع انسانی بحث شد. مأخذ گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مصاحبه و پیشینۀ پژوهشی و مشارکت‌کنندگان آن، مدیران شرکت مپنا و خبرگان حوزۀ توسعۀ منابع انسانی بودند. 279 تِم‌ پدیدارشده در 8 مصاحبه و بررسی 27 پژوهش برای عاملیت به شکل قیاسی در سه بعد شناختی، هیجانی و رفتاری و 427 تِم پدیدارشده از همین تعداد مصاحبه و 41 پژوهش برای ساختار در 10 بعد حمایت‌های رفتاری ـ ادراکی، فرایندی ـ رویه‌ای، برنامه‌ای، تشکیلاتی، شغلی، فرهنگی، فناورانه، سیستمی، مالی و زمانی، دسته‌بندی شدند. در نهایت، چهار وضعیت سازمانی قابل پیش‌بینی در ماتریس توسعۀ منابع انسانی و ویژگی‌های هر وضعیت، بیان شد.

کلیدواژه ها: دوسویگی عاملیت ـ ساختار؛ شرکت مپنا؛ فن وقایع حساس؛ ماتریس توسعۀ منابع انسانی؛ نظریۀ ساخت‌یابی‌‌گیدنز

نویسندگان:

علی اصغری صارم: دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس.

حسن دانایی فرد: استاد گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

 آرین قلی پور: استاد گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

علی اصغر فانی: دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

فصلنامه مدیریت دولتی – دوره 9، شماره 1، بهار 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

تبیین بایسته‌های مدیران سیاسی مبتنی بر رهیافت مدیریت جهادی

چکیده

یکی از موضوعاتی که اهمیت آن در تمامی نظام‌های سیاسی انکارناپذیر است، مسئله حساس و حیاتی تربیت مدیرانی است که بتوانند در ساختار حاکمیتی نقش مؤثری در جهت تحقق اهداف عالیه آن ایفا کرده و کارامدی نظام را به منصه ظهور در آورند. این مهم در نظام جمهوری اسلامی ایران که از یک سو مبتنی بر اندیشه ناب اسلامی و از سوی دیگر به طور مستمر در معرض تهدیدات و خدعه‌های دشمنان است اهمیتی دوچندان می‌یابد. در واقع در این نبرد چند بعدی انقلاب اسلامی، تربیت مدیران سیاسی یکی از راهبردهای کلیدی استحکام‌بخشی به ساخت درونی قدرت خواهد بود. در این فرایند بهره‌گیری از رویکرد مدیریت جهادی که مبتنی بر اندیشه ناب اسلامی است، می‌تواند الگوی راهبردی را برای مدیران سیاسی تبیین نماید. هدف این پژوهش این است که با بررسی الگوی مدیریت جهادی، بایسته های هر مدیر سیاسی مبتنی بر این الگو را تبیین کند، بدین منظور با مرور ادبیات نظری مدیریت سیاسی و مدیریت جهادی، به تبیین شاخصهای آن مبتنی بر تحلیل سخنان امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) با استفاده از روش تحلیل مضمون اقدام، و در نهایت بایسته‌های مدیران سیاسی در دو دسته اعتقادی و عملیاتی ارائه شد.

کلمات کلیدی : مدیریت جهادی;مدیریت سیاسی;تحلیل مضمونی;شایستگی

نویسندگان:

رسول یوسفی, بهرام اکبری

فصلنامه مدیریت اسلامی – سال بیست و پنجم، شماره 2، تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

فقر مسکن و تغذیه کودکان در شهر تهران

چکیده

در این پژوهش، هدف محاسبه نرخ فقر کودکان (افراد زیر 18 سال) در شهر تهران برای سال 1390 و شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر فقر کودکان است.
 با استفاده از نمونه 24 هزار نفری از کودکان زیر 18 سال استخراج شده از داده‌های "طرح سنجش عدالت در شهر"، ابتدا نرخ فقر کودکان در ابعاد مسکن و تغذیه محاسبه شده، سپس با تخمین مدل لاجیت، تأثیر متغیرهایی مانند وضعیت تحصیلات، اشتغال، جنسیت و سن سرپرست خانوار، وجود فرد معتاد و معلول در خانوار و تأثیر محل سکونت جغرافیایی بر فقر کودک در هر بعد بررسی شده است.
  براساس نتایج، بیشترین نرخ فقر مسکن کودکان زیر 18 سال مربوط به جنوب تهران با 53 درصد، منطقه 19 با 61 درصد و منطقه 17 با 58 درصد است. سوء تغذیه و ناامنی غذایی در همه نواحی شهر تهران وجود دارد، بیشترین نرخ آن برای جنوب شهر تهران و مناطق 18، 17 و 19 است، 25/32 درصد از کودکان شهر تهران، 32/12 درصد از کودکان جنوب و37/62 درصد کودکان منطقه 18 تهران خطر شدید ناامنی غذایی دارند. وجود فرد معتاد و معلول در خانوار، محرومیت آموزشی سرپرست و سکونت در جنوب شهر تهران از عوامل مؤثر در ایجاد فقر کودکان هستند. زن سرپرست خانوار نیز عامل مهمی در ایجاد ناامنی غذایی است.
 

کلیدواژه ها: ابعاد فقر؛ نرخ فقر کودکان؛ نرخ فقر مناطق

نویسندگان:

حسین راغفر: عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 فاطمه یوسفوند: کارشناس ارشد توسعه‌ اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشگاه الزهراء(س)  

فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) – دوره 17، شماره 3، پاییز 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

تبیین تأثیر اعتماد و سلامت سازمانی بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر در سازمان‌های دولتی

چکیده

تغییر، تنها عنصر دائمی در زندگی و کسب‌وکار است، اما در جریان پیاده‌سازی فرایند تغییر، چالش‌هایی پیش روی سازمان‌ها به‌ویژه سازمان‌های دولتی قرار می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین آنها مقاومت کارکنان سازمان در برابر تغییر است. عوامل زیادی بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر تأثیر می‌گذارد. اعتماد و سلامت سازمانی از عواملی هستند که می تواند سازمان را در راستای دستیابی به اهداف از جمله اهداف تغییر، کمک کند. از طرف دیگر در مطالعات پژوهشگران به نقش تعهد سازمانی به‌عنوان متغیر میانجی توجه شده است. هدف مطالعۀ حاضر بررسی تأثیر اعتماد و سلامت سازمانی بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی در شهرداری اهواز است. این مطالعۀ کاربردی روی نمونۀ تصادفی 211 نفر از کارکنان شهرداری اهواز انجام شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده‎های گردآوری‌شده از طریق پرسشنامه، با استفاده از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار PLS نشان می‎دهد اعتماد سازمانی بر مقاومت در برابر تغییر، تأثیر معکوس و معناداری دارد، اما اثر منفی سلامت سازمانی بر مقاومت معنادار گزارش نشد. نتایج آزمون سوبل نیز، نقش میانجی تعهد سازمانی در تأثیر اعتماد بر مقاومت در برابر تغییر را به‌طور معنادار تأیید کرد.

کلیدواژه ها: اعتماد سازمانی؛ تعهد سازمانی؛ سلامت سازمانی؛ مقاومت در برابر تغییر

نویسندگان:

جیران محمدی: استادیار مدیریت، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران

مهدی نداف: استادیار مدیریت، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران

 سارا صفریان: دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران

فصلنامه مدیریت دولتی – دوره 9، شماره 1، بهار 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

۱۵ دقیقه‌ای سکته را پیش‌بینی کنید!

باشگاه خبرنگاران: کارشناسان به تازگی موفق به ابداع نوعی تست آزمایش خون شده اند که می‌تواند درطی بازه زمانی ۱۵ دقیقه پس از انتقال بیمار مشکوک به حمله قلبی به اورژانس بیمارستان به پزشک و کادر درمانی بروز سکته یا نبود نشانه مبنی بر حمله قلبی را نشان دهد.

این تست منحصر به فرد به نام سی مای سی (cMyC) توسط دکتر تام کی یر (Tom Kaier) متخصص قلب دانشگاه کالج کینگ لندن ابداع شده است و 2 برابر سریع‌تر از آزمایش فعلی تست سکته قبلی موسوم به تروپونین (troponin test) است.

بازه زمانی ۱۵ دقیقه‌ای مشخص شدن نتیجه تست این شیوه جدید به نسبت زمان سه ساعته روش تروپونین از دیگر مزایای فوق العاده تست cMyC است.

با استفاده از این شیوه پزشکان می‌توانند به سرعت وضعیت بیمار را شناسایی کرده و تصمیم صحیح را اتخاذ کنند. همه ساله میلیون‌ها نفر با احساس درد شدید در قفسه سینه در سراسر دنیا به اورژانس بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند، اما همگی آن‌ها دچار سکته قلبی نشده و عده زیادی تنها دچار درد قفسه سینه با علت‌های دیگر از جمله نفخ معده هستند.

اکنون در دنیا به دلیل کندی مراحل بررسی آزمایش سکته قلبی پزشکان باید از شیوه‌های مختلف به این منظور استفاده کنند و حتی یک شب بیمار را در بیمارستان تحت نظر داشته باشند که سبب اشغال بی جهت تخت، نگرانی شدید بیمار و اطرافیان او، بالارفتن هزینه‌های بیمارستانی و محروم شدن افراد بیمار واقعی از دریافت خدمات پزشکی می‌شود.

تیم پژوهشی مقایسه بین دو تست تشخیص سکته قلبی را دربیمارستان‌های کشور‌های سوئیس، ایتالیا و اسپانیا برروی بیش از ۲۰۰۰ بیمار دچار درد در قفسه سینه بررسی کرده و تست cMyC به درستی در ۳۲ درصد موارد وجود سکته قلبی را در بیماران شناسایی کرده که دوبرابر بیشتر از تست تروپونین بوده است.

نتیجه معرفی این آزمایش منحصربه فرد پزشکی در نشریه پزشکی سیرکولیشن (Circulation) به چاپ رسیده است و دکتر Tom Kaier امیدوار است با ادامه آزمایش‌های بالینی این تست از ۵ سال آینده دربیمارستان‌های سراسر دنیا برای کمک به بیماران و کادر درمانی مورد استفاده قرار گیرد.

ساخت و اعتباریابی مقیاس گرایش کارکنان اداری نسبت به امر به معروف و نهی از منکر

چکیده

هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی مقیاسی به منظور بررسی گرایش کارکنان اداری نسبت به امر به معروف و نهی از منکر بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی کارکنان اداری آموزش و پرورش خراسان شمالی شامل 635 نفر تشکیل می‌داد. 315 نفر (47 زن، 268 مرد) از این کارکنان با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و مقیاس محقق ساخته گرایش کارکنان اداری نسبت به امر به معروف و نهی از منکر و پرسشنامه جهت گیری دینی آلپورت را تکمیل کردند. از آلفای کرونباخ، ضریب دو نیمه کردن، ضریب همبستگی، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که این مقیاس از اعتبار مطلوبی برخوردار است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با الگوی مؤلفه‌های اصلی و چرخش پروماکس نیز نشان داد که این مقیاس، دو عامل «گرایش به امر به معروف» و «گرایش به نهی از منکر» را با واریانس تبیین شده 63/29 درصد در بر می‌گیرد. تحلیل عاملی تأییدی از این ساختار حمایت می‌کرد. همبستگی معناداری نیز میان گرایش به امر به معروف و نهی از منکر و جهت گیری دینی درونی به دست آمد. بر اساس نتایج این مطالعه مقیاس گرایش به امر به معروف و نهی از منکر را می‌توان به عنوان ابزاری معتبر برای سنجش گرایش کارکنان به امر به معروف و نهی از منکر به کار برد.

کلمات کلیدی : امر به معروف، نهی از منکر;مدیریت اسلامی

نویسندگان:

فرهاد تنهای رشوانلو, محمدرضا وحدانی اسدی, حسین مهدیان

فصلنامه مدیریت اسلامی – سال بیست و پنجم، شماره 2، تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

بررسی و نقد تأثیر مکتب فایده‌گرایی بر نظریه‌های تصمیم‌گیری و مقایسه آن با نظریه رشد اسلامی

چکیده

فایده گرایی به‌عنوان یک مکتب فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست در علوم اجتماعی و انسانی مختلف تأثیرگذار بوده است. در این میان ماهیت اجرایی رشته ی مدیریت باعث شده است که این عرصه بیش از همه آماده پذیرش فایده گرایی به‌عنوان مبنای تئوری های خود باشد. به همین نحو، در میان عرصه های مختلف رشته مدیریت، عرصه ی تصمیم گیری بیش از همه از فایده گرایی تأثیر پذیرفته است و باوجود انتقادات فراوان واردشده به فایده گرایی، در هیچ‌یک از تطورات تئوری های تصمیم-گیری مبنای فایده گرا دچار تغییر نشده است. در این پژوهش، با رهیافتی مبناگرایانه، نظریه‌های تصمیم‌گیری مدیریت به چالش کشیده شده‌اند. در این راستا، نظریه رشد اسلامی، که جامعیت و جایگاه ویژه ای در نظام اندیشه اسلامی دارد، به‌عنوان جایگزینی برای مبنای فایده‌گرایی مطرح شد. به این منظور تلاش شد، پس از مقایسه تدقیقی فایده گرایی و نظریه رشد -که مستلزم تبیین تفصیلی هردوی این مفاهیم بود- اصول هر یک از این دو رویکرد استخراج شود. در ادامه، تلاش شد، با بررسی تئوری های تصمیم گیری فایده گرا، پس از نشان دادن وجه فایده گرایی این تئوری ها، اثرات تغییر مبنا از فایده گرایی به رشد اسلامی به نمایش گذاشته‌شده؛ و کارایی عملیاتی مبنای رشد اسلامی برای تصمیم گیری در مدیریت تبیین شود. درنهایت، ویژگی های تصمیم گیری رشد محور معرفی شدند.

کلمات کلیدی : فایده گرایی;مبناگرایی;نظریه رشد;فلسفه مدیریت;مدیریت اسلامی;تصمیم گیری

نویسندگان:

مهدی عزیزی, سید مجتبی عزیزی, میثم لطیفی

فصلنامه مدیریت اسلامی – سال بیست و پنجم، شماره 2، تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

خواص مفید پسته برای حفظ سلامتی

خاصیت مفید «پسته» برای حفظ سلامتی به گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در میان مغزدانه‌ها، پسته یکی از لذیذترین و خوشمزه‌ترین‌هاست و فواید و مزایای زیادی نیز برای سلامتی بدن دارد؛ بویژه آن‌که وجود چربی‌های سالم، پروتئین فراوان و انواع آنتی‌اکسیدان‌ها،‌ این دانه‌ کوچک را به خوراکی مناسب برای کاهش وزن و بهبود سلامت قلب و روده تبدیل کرده است.

در ادامه با خواص پسته که کمتر در مورد آن شنیده‌اید، آشنا می‌شوید.

۱-سرشار از ریزمغذی‌های کمیاب

هر اونس یا ۲۸ گرم پسته که شامل حدود ۴۹ عدد پسته است دارای ۱۵۶ واحد کالری، ۸ گرم کربوهیدرات، ۶ گرم پروتئین، ۳۰ گرم فیبر و ۱۲ گرم چربی است که ۹۰‌درصد این چربی‌ها برای بدن مفیدند.

همچنین این مقدار پسته از نظر ویتامین‌ها و مواد معدنی قادر است ۲۴‌درصد ویتامین B۶ موردنیاز روزانه و نیز ۱۸‌درصد مس، ۸‌درصد پتاسیم، ۱۴‌درصد فسفر، ۱۶‌درصد تیامین و ۱۷‌درصد منگنز موردنیاز روزانه‌ بدن را تامین کند.ویتامین B۶ فراوان موجود در پسته دارای کارکردهای ضروری‌ای ازجمله تنظیم قند خون و تشکیل هموگلوبین (مولکولی که اکسیژن را به گلبول قرمز می‌رساند) است. پسته همچنین منبع غنی پتاسیم است و میزان پتاسیم موجود در ۲۸ گرم پسته بیشتر از نصف یک موز بزرگ است.

 

۲-حاوی آنتی‌اکسیدان

آنتی‌اکسیدان ماده‌ای حیاتی برای حفظ سلامت سلول‌هاست و آنها را از آسیب حفظ می‌کند بنابراین در کاهش ریسک ابتلا به بیماری‌ها ازجمله سرطان نقش کلیدی دارد.

پسته در میان مغزها بیشترین مقدار آنتی‌اکسیدان را دارد. میزان لوتئین و زآگزانتین موجود در پسته که از آنتی‌اکسیدان‌های ضروری برای سلامت چشم محسوب می‌شوند بسیار بالاست. این آنتی‌اکسیدان‌ها چشم را از عوارض نور آبی و کاهش دید مرکزی که با افزایش سن اتفاق می‌افتد، حفظ می‌کند.

در کنار این آنتی‌اکسیدان‌ها، پلی‌فنول و توکوفرول موجود در پسته نیز در کاهش بیماری‌های قلبی و محافظت از سلامت بدن در مقابل سرطان موثرند. آنتی‌اکسیدان‌های موجود در پسته به‌راحتی در معده هضم و در فرایند گوارش به‌آسانی جذب بدن می‌شوند.

 

۳-کالری‌ کم و پروتئین زیاد

با وجود فواید زیاد انواع مغزها عموما میزان کالری آنها بسیار بالاست، اما پسته در این میان استثناست. هر ۲۸ گرم پسته فقط ۱۵۶ کالری دارد، درصورتی‌که همین مقدار گردو حاوی ۱۸۳ کالری است. از نظر میزان پروتئین، پسته بعد از بادام دارای بیشترین میزان پروتئین است طوری‌که ۲۰‌درصد وزن پسته را پروتئین تشکیل می‌دهد.

پسته حاوی آمینواسیدهای ضروری تشکیل‌دهنده‌ بلوک‌های پروتئین است. برخی از آمینواسیدها باید در رژیم غذایی فرد موجود باشد و بدن قادر نیست آنها را بسازد. آرژینین یکی از این آمینواسیدهاست که ۲‌درصد آمینواسیدهای موجود در پسته از این گروه است. این آمینواسید در بدن به اکسید نیتریک تبدیل و باعث گشادی عروق خونی و بهبود جریان خون می‌شود.

۴-کمک به کاهش وزن

به‌طورکلی با اینکه مغزها سرشار از انرژی هستند اما در بین غذاهای گیاهی کاهش‌دهنده‌ وزن، مصرف آنها همواره گزینه‌ مناسبی است. پروتئین و فیبر بالای پسته احساس سیری را افزایش می‌دهد و باعث کاهش اشتها می‌شود.

در مورد اثر پسته در کاهش وزن، مطالعات کمی صورت گرفته، اما نتیجه‌ همه‌ آنها امیدوارکننده است. نتایج یکی از این مطالعات نشان می‌دهد که کاهش شاخص توده‌ بدنی افرادی که در یک رژیم لاغری ۱۲ هفته‌ای هر روز بعدازظهر به‌جای میان‌وعده ۵۳ گرم پسته مصرف کرده‌اند ۲ برابر بیشتر از افرادی است که همین مقدار نان مصرف‌ کرده‌اند.

مطالعه دیگری که در مدت ۲۴ هفته بر روی افراد دارای اضافه‌ وزن صورت گرفت نشان داد که اگر این افراد ۲۰‌درصد از کالری موردنیاز بدن خود را با خوردن پسته تامین کنند، دور کمرشان حدود یک‌ونیم سانتی‌متر بیشتر از کسانی که این رویه را دنبال نکرده‌اند کاهش می‌یابد.

بخش زیادی از چربی موجود در پسته در دیواره‌ سلولی بافت آن ‌ذخیره شده و امکان جذب آن در روده وجود ندارد و این خود یکی از عواملی است که مصرف پسته را برای کاهش وزن مناسب می‌سازد؛ زیرا چربی‌های موجود در پسته به‌طور کامل جذب نمی‌شوند. جدا کردن پسته از پوست آن هنگام خوردن، به دلیل صرف زمان سبب می‌شود نسبت به خوردن مغز پسته‌ی پوست‌کنده ۴۱‌درصد کالری کمتری دریافت کنید.

۵-کمک به‌ باکتری‌های مفید روده

پسته غنی از فیبر است و فیبر برای باکتری‌های روده مفید است. پروبیوتیک‌ها پس از تخمیر فیبر موجود در پسته آن را به اسیدهای چرب زنجیره‌کوتاه نظیر بوتیترات تبدیل می‌کنند که منافع متعددی ازجمله کاهش ریسک پیشرفت مشکلات گوارشی، سرطان و بیماری‌های قلبی برای سلامتی دارد.

۶-کاهش‌دهنده‌ کلسترول و فشارخون

پسته از راه‌های متعدد قادر است ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی را کاهش بدهد. یکی از آنها تاثیر مثبت آنتی‌اکسیدان‌های موجود در آن بر کاهش کلسترول خون و همچنین تنظیم فشار خون است.مطالعات متعددی تاثیر پسته را در کاهش کلسترول خون اثبات کرده‌اند. ۶۷‌درصد این مطالعات نشان داده است که اگر قسمتی از کالری موردنیاز روزانه توسط پسته تامین شود، سطح کلسترول بد یا LDL و نیز میزان کل کلسترول کاهش و در مقابل کلسترول خوب یا HDL افزایش می‌یابد.

نتایج مطالعه‌ای روی ۳۳ مرد جوان که از یک رژیم مدیترانه‌ای استفاده می‌کردند نشان داد که اگر این افراد تنها به‌مدت ۴ هفته پسته را جایگزین چربی‌های ساده حیوانی کنند میزان کلسترول بد آنها ۲۳‌درصد، میزان کل کلسترول ۲۱‌درصد و میزان تری‌گلیسرید خون آنها ۱۴‌درصد کاهش می‌یابد.پسته علاوه بر کلسترول، میزان فشار خون را نیز کاهش می‌دهد.

نتایج ۲۱ مطالعه‌ای که پیرامون اثر پسته بر کاهش فشار خون انجام شد حاکی از آن است که خوردن پسته، حد بالای فشار خون را به میزان ۱/۸۲ میلی‌متر جیوه و حد پایین فشار خون را به میزان ۰/۸ میلی‌متر جیوه کاهش می‌دهد.

۷-کمک به سلامت عروق

لایه‌ درون‌رگی لایه‌ نازکی از سلول‌هاست که درون عروق خونی را می‌پوشاند. این لایه وظایف مهمی را در سیستم گردش خون به‌عهده دارد. عملکرد نامناسب لایه‌ درون‌رگی یکی از عوامل ابتلا به بیماری قلبی است. مشخصه‌ عملکرد نامناسب لایه‌ درون‌رگی، کاهش اتساع وریدی است که به کاهش جریان خون منجر می‌شود. اکسید نیتریک نقش مهمی در اتساع وریدی ایفا می‌کند.
پسته حاوی مقادیر فراونی از آمینواسید آرژینین است که در بدن به اکسید نیتریک تبدیل می‌شود و به این ترتیب این مغزهای کوچک می‌توانند نقش مهمی در سلامت سیستم گردش خون ایفا کنند.نتایج مطالعه‌ای که روی ۴۲ بیمار که در مدت ۳ ماه، روزانه ۴۰ گرم پسته مصرف می‌کردند، انجام شد حاکی از بهبود عملکرد لایه‌ درون‌رگی و کاهش مشکل سفتی عروق است.

۸-کاهنده‌ قند خون

گرچه اغلب مغزها کربوهیدرات بالایی دارند (که پس از مصرف به‌صورت گلوکز در بدن آزاد می‌شود)، شاخص گلوکز در پسته پایین است. پایین بودن شاخص گلوکز در پسته بدین معناست که کربوهیدرات موجود در پسته قند خود را به‌آرامی در بدن آزاد می‌کند و در نتیجه، پس از مصرف پسته قند خون به‌طور ناگهانی افزایش نمی‌یابد.
نتایج یک مطالعه نشان داده است که در صورت مصرف ۵۶ گرم پسته در یک رژیم غذایی مبتنی بر کربوهیدرات، بعد از یک ماه، قند خون در یک فرد سالم به میزان ۲۰ تا ۳۰‌درصد کاهش می‌یابد.

یافته‌های مطالعه دیگری حاکی از آن است که اگر افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ به‌مدت ۱۲ هفته روزانه ۲۵ گرم پسته به‌عنوان میان‌وعده مصرف کنند؛ میزان قند خون (Fasting Blood Sugar) آنها ۰/۹ کاهش می‌یابد.پسته علاوه بر فیبر، چربی‌های سالم و آنتی‌اکسیدان‌های فراوان، حاوی مواد مفیدی مانند منیزیم، کارتنوئید و فنولیک است که همگی به کنترل قند خون کمک می‌کنند.

منبع:سلامت انلاین

شیوع روش های پرخطر و پر هزینه خودکشی

به گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از افکارنیوز،

مریم رسولیان روز چهارشنبه در نشست خبری سی و چهارمین کنگره سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران که از ۲۵ تا ۲۸ مهر ۹۶ در سالن شهید غرضی بیمارستان میلاد برگزار می شود، اظهارداشت: حداقل ۶ ساعت خواب مداوم شبانه برای هر فردی لازم است و این خواب در ساعت ۱۲ شب تا ۴ صبح الزامی است.

وی با عنوان این مطلب که بالای ۹۰ درصد مردم حداقل ۷.۵ ساعت خواب مداوم نیاز دارند، افزود: بر اساس شواهد موجود فقر، شیوع اختلالات روانپزشکی را ۱.۵ برابر و بیکاری و اعتیاد، اختلالات روانپزشکی را ۲ تا ۴ برابر می‌کند.

رسولیان به سی و چهارمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران اشاره کرد و اظهارداشت: از ویژگی های همایش امسال این است که رویکرد اجتماعی به سلامت روان به صورت برجسته در این همایش مطرح و مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد.

وی افزود: سمپوزیومی با موضوع مطالبات سلامت روان از دولتمردان و یک پانل نیز تحت عنوان خشم در سی و چهارمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران خواهیم داشت.

رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران ادامه داد: نقش  عوامل اجتماعی مؤثر در سلامت  و سلامت روان قابل تردید نیست و برای پیشگیری از بروز مشکلات در حوزه سلامت روان توجه ویژه به عوامل اجتماعی مؤثر در سلامت روان حائز اهمیت است.

وی خاطرنشان کرد: روانپزشکان در کاهش بیکاری و فقر نقشی ندارند ولی وظیفه اجتماعی ما حکم می‌کند تا تاکید کافی بر این موضوع داشته باشیم که برای داشتن جامعه‌ای سالم و پویا باید برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در جهت پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی باشد، در این صورت است که  اختلالات روانپزشکی نیز کاهش می‌یابد.

رسولیان در ادامه با اشاره به شیوع روش های پرخطر و پر هزینه خودکشی، گفت: خودسوزی از جمله روش های خودکشی است که در صورت زنده ماندن فرد، هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می کند.

وی به آمار خودکشی در ایران اشاره کرد و افزود: آمار خودکشی در کشور ما ۶ در ۱۰۰ هزار است.

رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران، افسردگی و ناامیدی را از علل منجر به خودکشی در ملاء عام عنوان کرد و گفت: در این بین، نمی توان نسبت به اعتراضات اجتماعی در خودکشی ها بی اعتنا بود.

 

ارزیابی وضعیت شفافیت پورتال سازمان‌های دولتی

چکیده

یکی از شرط‌ های اساسی در جهت‌دهی عملکرد کارکنان و سازمان‌های دولتی، کاهش فساد، کسب اعتماد عموم و ایجاد جامعة مردم‌سالار است. در راستای این آرمان، سازوکاری به‌نام شفافیت وجود دارد. اطلاعات که یکی از حیاتی‌ترین مسائل برای بقای دموکراسی به‌شمار می‌رود، به‌وسیلة شفافیت میان اطلاعات دولتمردان و شهروندان توازنی قوی برقرار کرده تا نقش اثربخش آن ظاهر شود. با توجه به لزوم بهره‌گیری از اینترنت برای شفافیت، با تدوین بازبینه‎ای، با روش سرشماری به بررسی 18 پورتال وزارتخانه‌های کشور پرداخته شده است. روش پژوهش از نوع کمی و از نظر جهت­ گیری، از نوع ارزشیابی است. همچنین محیط پژوهش، میدانی، استراتژی پژوهش، پیمایشی و از حیث روش گردآوری اطلاعات و تجزیه ‌و تحلیل روابط بین متغیرها از نوع توصیفی ـ مقایسه‌ای است. نتایج حاصل از میانگین امتیازات حاکی از آن است که با وجود جایگاه مهم وزارتخانه‌ها در ادارة کشور و نقش سازندة آنها درجلب اعتماد عمومی، موضوع شفافیت هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده و پورتال­ های وزارتخانه ­ها درسطوح ابتدایی شفافیت قرار داشته و به توجه ویژه برای ارتقای کیفیت پورتال خود از نظر شفافیت نیاز دارد.

کلیدواژه ها: ارزیابی؛ پورتال؛ شفافیت؛ وزارتخانه

نویسندگان:

قاسمعلی جمالی: کارشناس‎ارشد مدیریت دولتی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

عباس نرگسیان: استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

 علی پیران نژاد: استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

فصلنامه مدیریت دولتی – دوره 9، شماره 1، بهار 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

اجرا شده توسط: همیار وردپرس