اشخاص مصون از قاعده ی تقلب

 

3-1. اشخاص مصون از قاعده ی تقلب؛

یکی از ایراداتی که بر کنوانسیون وارد است این است که از ذکر اشخاصی که می توانند از قاعدهی تقلب مصون باشند، قصور ورزیده است؛ موضوع مهمی که باید در هنگامی که قاعده ی تقلب اعمال گردد مورد لحاظ قرار گیرد تا اشخاص ثالثِ با حسن نیت مورد حمایت قرار گیرند.[86]در حقیقت در هر موردی که مضمون عنه ادعای مطالبه ی متقلبانه ی وجه ضمانت نامه را مطرح می نماید، ممکن است شخص یا اشخاص درگیر در ضمانت نامه که با حسن نیت اقدام می کنند اگر مورد حمایت قانون گذار قرار نگرفته باشند متحمل ضررهای جبران ناپذیری گردند. بخش 109-5 از ماده 5 «یو سی سی» اشخاص مصون از قاعده ی تقلب را مشخص کرده است که عبارت اند از:

 (یک) شخص معرفی شده ای که با حسن نیت و بدون اطلاع از جعل یا تقلب عمده، مالی را پرداخته است؛

(دو) تأییدکننده ای که تعهدات ناشی از تأیید خود را با حسن نیت پرداخته است؛

(سه) دارنده ی با حسن نیتِ برات صادره به موجب اعتبار اسنادی که توسط گشایشگر یا شخص معرفی شده برات مذکور را بعد از قبول اخذ کرده است؛

(چهار) انتقال گیرنده ی تعهد پرداخت وعده دار بر عهده ی گشایشگر یا شخص معرفی شده که آن طلب را پس ازآن که تعهد وعده دار مذکور توسط گشایشگر یا شخص معرفی شده ای به عهده گرفته شده است در ازای دادن مالی بدون اطلاع از جعل یا تقلب عمده به انتقال گرفته است…».[87]

     اگرچه ماده 19 کنوانسیون امری است و نمی تواند به صورت عمده تغییر پیدا کند، اما طرفین قرارداد می توانند خود را با بخش 109-5 «یو سی سی» تطبیق دهند یا این که فهرستی از افراد مصون از قاعده تقلب را ارائه دهند و یک تأییدکننده را که با حسن نیت وجه را پرداخت کرده است، حمایت نمایند. درواقع علی رغم این که ماده 19 کنوانسیون نمی تواند استثناء یا به طور عمده تغییر داده شود، اما طرفین می تواند به صورت جزئی مانند مورد فوق آن را تغییر دهند.[88] مضافاً این که به نظر می رسد درصورتی که قانون حاکم بر ضمانت نامه مقرره ای در خصوص اشخاص مصون از قاعده تقلب داشته باشد، آن مقرره نیز اعمال گردد.[89]

3-2. مصادیق احتمالی تقلب؛

این بند بررسی مختصری از اهم شرایط و اوضاع و احوالی است که می تواند منجر به تقلب از جانب ذی نفع گردد. نقطه ی آغازین این بحث پاراگراف (ج) از بند (1) ماده 19 کنوانسیون است که مطابق پاراگراف مذکور مطالبه ی ذی نفع فاقد مبنای قابل تصوری است. بدیهی است که بار اثبات تقلب با توجه به اصل استقلال و کارکرد ضمانت نامه ی بانکی بر عهده ی کسی است که به تقلب استناد می نماید که حسب مورد این شخص می تواند مضمون عنه یا ضامن باشد.

3-2-1.  اجرای کامل قرارداد پایه؛

هنگامی که قرارداد پایه توسط مضمون عنه اجرا و تکمیل می گردد و ذی نفع علی رغم اجرای قرارداد، وجه ضمانت نامه را مطالبه می کند، چنین مطالبه ای ممکن است با توجه به اوضاع واحوال قرارداد پایه، به عنوان مطالبه ای متقلبانه تلقی گردد. به منظور فائق آمدن بر چنین مصداقی از تقلب، مضمون عنه می تواند گواهی مهندسانی که در دوره ی ساخت پروژه صادرشده اخذ نماید.[90] در دعوایی که یکی از مهندسان شرکت ذی نفع، گواهی کارکرد صحیح تجهیزاتی را که از جانب مضمون عنه فروخته شده بود، امضاء کرده بود ولی ذی نفع بااین وجود وجه ضمانت نامه را مطالبه کرد، دادگاه فرانسوی استناد به تقلب را پذیرفت.[91] 

در حقیقت درجایی که قرارداد پایه صحیح و کامل اجراشده دیگر دلیلی برای مطالبه ی وجه ضمانت نامه وجود ندارد؛ زیرا خطری که ضمانت نامه به منظور تأمین و تضمین آن صادر گشته رخ نداده است و در این زمینه گواهی شرکت ذی نفع در خصوص اجرای تعهدات مضمون عنه، به عنوان مدرکی متقن چنان که کنوانسیون تصریح داشته بار اثبات تقلب برای مضمون عنه را تسهیل می نماید و مشارالیه با ارائه ی گواهی مذکور می تواند قرار منع موقت پرداخت وجه ضمانت نامه را از دادگاه تحصیل نماید و متعاقب آن دعوای خود را مبنی بر ابطال ضمانت نامه مطرح نماید تا با رأی دادگاه مبنی بر ابطال ضمانت نامه به حیات آن خاتمه دهد.

3-2-2.   بطلان و عدم مشروعیت قرارداد پایه؛

به نظر می رسد قاعده ی عدم مشروعیت[92] در انگلستان تدوین یافته است.[93] اگر یک قرارداد مغایر با قانون، اخلاق یا نظم عمومی باشد، با توجه به اصول حقوقی حقوق قراردادهای انگلیس غیرمشروع و باطل است.[94] عدم مشروعیت در دو موقعیت مفروض است، موقعیت اول درجایی است که خود ضمانت نامه غیرقانونی و غیرمشروع است و موقعیت دوم فرضی است که قرارداد پایه غیرقانونی و غیرمشروع است. در موقعیت اول هیچ شکی وجود ندارد که پرداخت نباید صورت بگیرد.[95] 

در خصوص عدم مشروعیت و بطلان قرارداد پایه پاراگراف (ب) از بند (2) ماده 19 کنوانسیون بیان می دارد درصورتی که قرارداد پایه از جانب دادگاه یا داور غیرمشروع و باطل اعلام شده باشد، مطالبه ی وجه از جانب ذی نفع متقلبانه است. مطابق پاراگراف مذکور بطلان قرارداد پایه و عدم مشروعیت زمانی به عنوان مصداقی از تقلب پذیرفته می شود که تعهد پایه مضمون عنه به وسیله ی دادگاه یا دیوان داوری باطل اعلام شده باشد.

تنها مشکلی که به نظر می رسد، این است که قبل از این که دادگاه در این خصوص قرار منع موقت صادر کند، قرارداد پایه باید الزاماً به وسیله ی دادگاه یا دیوان داوری باطل اعلام شده باشد که انجام این اقدامات معمولاً طولانی می باشد که با ضرورت منع فوری پرداخت در تعارض است و ممکن است بانک در اثنای این مدت وجه ضمانت نامه را بپردازد؛ زیرا قرار منع موقت پرداختی به منظور منع بانک وجود ندارد و بانک در صورت ارائه ی منطبق با مفاد و شروط مقرر در ضمانت نامه مکلف به پرداخت وجه آن می باشد. علاوه بر این، اگر بانک در این اثنا وجه ضمانت نامه را پرداخته باشد، استحقاق بازپرداخت وجه از جانب مضمون عنه را خواهد داشت.

اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بدیهی است که مضمون عنه دیگر نیازی به قرار منع موقت پرداخت نخواهد داشت و بهترین راه برای وی این خواهد بود که دعوای استرداد وجه علیه ذی نفع را اقامه نماید.[96] تردیدی وجود ندارد تا زمانی که بطلان قرارداد پایه محرز نگشته هیچ آثاری بر ادعای احتمالی بطلان آن مترتب نیست، لذا کنوانسیون به درستی اثبات بطلان قرارداد پایه را از جانب دادگاه یا دیوان داوری مقرر داشته است تا به صرف ادعای احتمالی مبنی بر بطلان قرارداد پایه نتوان مانع پرداخت وجه ضمانت نامه شد و هدف غایی آن را که همان پرداخت بی قیدوشرط است را منتفی نمود.

3-3-3. نقض تعهد پایه یا خطای عمدی از جانب ذی نفع؛

در رویه ی قراردادهای بین المللی، گشایش یک اعتبار اسنادی به نفع مضمون عنه، به عنوان یک پیش شرط قرارداد است. درنتیجه ی نقض این پیش شرط، مضمون عنه حق دارد بدون هیچ گونه مسؤولیتی قرارداد را لغو یا تعهداتش را به حالت تعلیق درآورد. در این فرض اگر ذی نفع وجه ضمانت نامه را مطالبه نماید، چنین مطالبه ی وجه الضمانی متقلبانه خواهد بود، همان طور که فاقد پایه و اساس قابل تصوری است. پاراگراف (ج) از بند (2) ماده 19 خطای عمدی ذی نفع در قرارداد پایه را از مصادیق مبنای غیرقابل تصور دانسته است.

علاوه بر این، اگر اجرای قرارداد به وسیله ی مضمون عنه به علت عدم اجرای تعهدات قراردادی ذی نفع غیرممکن شده باشد. به عنوان مثال، عدم ارائه مجوزهای لازم برای تکمیل کار، قصور در فراهم کردن کارگر اگر در قرارداد مقرر شده باشد، عدم ارائه ی پیش پرداخت درصورتی که طرفین در خصوص آن به توافق رسیده باشند، مطالبه ی ذی نفع را متقلبانه می سازد.[97] در این موارد وظیفه ی مضمون عنه اثبات این امور خواهد بود که معمولاً با روند طولانی دادرسی مواجه می گردد و ممکن است در این اثنا وجه ضمانت نامه پرداخت شود.

برآمد؛

 مهم ترین وصف ضمانت نامه ی بانکی که آن را از ضمان تبعی جدا می سازد، استقلال آن از قرارداد پایه است و تنها استثنای بین المللی به رسمیت شناخته شده نسبت به این وصف، مطالبه ی متقلبانه ی وجه ضمانت نامه ی بانکی است. به عبارت دیگر با وضع ماده 19 کنوانسیون، ممکن است با مراجعه به قرارداد پایه و حقایق حاکم بر آن مطالبه ی متقلبانه اثبات شود که بدین ترتیب با مراجعه به قرارداد پایه به اصل استقلال ضمانت نامه ی بانکی استثنایی وارد نموده است. مفهوم مطالبه ی متقلبانه ی وجه ضمانت نامه آن است که ذی نفع صرفاً در صورتی می تواند وجه ضمانت نامه را مطالبه نماید که حقیقتاً مضمون عنه از تعهدات به موجب قرارداد پایه تخلف نموده باشد و این تخلف نیز به سبب خطای عمدی و جدی ذی نفع نباشد، هر مطالبه ای غیرازاین متقلبانه خواهد بود.

از میان قواعد و مقررات بین المللی، مقررات اتاق بازرگانی بین المللی صرفاً محدودیت هایی را در مطالبه ی وجه از جانب ذی نفع قرار داده اند و تنها «آی اس پی 98» صراحتاً تقلب و سایر ایرادات نسبت به پرداخت را به قانون حاکم بر ضمانت نامه واگذار نموده است. درواقع اتاق بازرگانی بین المللی عامدانه از وضع مقرراتی در خصوص تقلب اجتناب نموده؛ زیرا تقلب موضوعی مربوط به نظم عمومی و حقوق ملی طرفین ضمانت نامه است.

کنوانسیون آنسیترال به عنوان تنها سند بین المللی برای نخستین بار در ماده 19 خود شامل تدوینی روشن از موقعیت هایی است که در آن امکان استناد به تقلب فراهم است و دارای یک تعریف صریح و ظریف از تقلب است درحالی که هم زمان از به کارگیری این عبارت اجتناب نموده و به جای آن از عبارت «استثناء نسبت به تعهد پرداخت» استفاده کرده است. کنوانسیون به جای سوءنیتِ ذی نفع در مطالبه ی متقلبانه ی وجه ضمانت نامه توجه بیشتری به ماهیت تخلف وی می نماید، به عبارت دیگر کنوانسیون اثبات سوءنیتِ ذی نفع در رابطه با تقلب را الزامی ندانسته است. یکی از ایراداتی که بر کنوانسیون وارد است عدم ذکر اشخاص مصون از قاعده ی تقلب می باشد.

در این خصوص طرفین ضمانت نامه می توانند در متن ضمانت نامه اشخاص مصون از قاعده ی تقلب را تعیین نمایند و در فرض عدم تعیین از جانب طرفین ضمانت نامه، اگر قانون حاکم بر ضمانت نامه مقرراتی در این زمینه داشته باشد، آن مقررات اعمال می گردد. همچنین کنوانسیون تنها موقعیت هایی را که سبب استناد به تقلب و منع پرداخت وجه ضمانت نامه می شود را پیش بینی نموده و روابط پس از پرداخت و دعوای استرداد وجوه پرداخت شده علیه ذی نفع را در برنمی گیرد.

کنوانسیون اگرچه مصادیقی شامل جزئیات دقیق را ارائه نمی دهد، اما بدون تردید رهنمودهای مؤثر و قابل توجهی برای دادگاه ها در زمینه ی تسهیل به کارگیری آن ها از موضوع تقلب فراهم می نماید که با توجه به این که کنوانسیون مذکور نتیجه ی رویه های مرسوم بین المللی بوده است می تواند مورد توجه قانون گذار داخلی نیز قرار بگیرد تا از تشتت احتمالی آراء دادگاه ها در این خصوص جلوگیری به عمل آید.

پی نوشت:

[86]. Buckley, Ross P.; Xiang, Gao,”The Development of the Fraud Rule in Letter of Credit Law:The Journy So far and the Road Ahead,” p.710.

[87]. Uniform Commercial Code, ARTICLE 5 (1995).

[88]. Saleeby, Ramsey, ”Contracting out of United Nations Convention on Independent Guarantees and Standby Letters of Credit.” International Commercial Law, Vol.1, Issue.1, 2010, p.153.

[89]. اغلب قواعد و مقررات بین المللی در زمینه ضمانت نامه های بانکی، ازجمله کنوانسیون قانون حاکم بر ضمانت نامه را در وهله اول تابع اراده طرفین آن دانسته اند و در صورت عدم وجود توافقی در این خصوص قانون حاکم بر ضمانت نامه، قانون کشور محل کسب وکار ضامن صادرکننده ضمانت نامه خواهد بود.

[90]. Kayembe, Grace Longwa, ”The Fraud Exception in Bank Guarantee.” University of Cape Town, 2008, p.46.

[91]. استوفله، ژان، پیشین، صص 294 و 295.

[92]. Illegality

[93]. Johns, Roger J.; Blodget, Marks,op.cit, p.329.

[94]. Kelly-Louw, Michelle, ." Illegality as an Exception to the Autonomy Principle of Bank Demand Guarantees." University of South Africa, 2009, p.352.

[95]. Kayembe, Grace Longwa,op.cit, p.47.

[96]. Michelle Kelly-Louw, "Illegality as an Exception to the Autonomy Principle of Bank Demand Guarantees," pp. 381&382.

[97]. Grace Longwa kaymbe, op.cit, p. 48.

مراجع

الف) به زبان فارسی

– استوفله، ژان. (1387). «تقلب در اعتبار اسنادی تجاری، اعتبارنامه تضمینی و ضمانت نامه مستقل بانکی»، ترجمه ماشاءالله بنا نیاسری، مجله حقوق بین المللی، سال بیست و پنجم، شماره 39.

– افتخار جهرمی، گودرز، تفرشی، محمد عیسی، شهبازی نیا، مرتضی. (1380). «تحول نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی در مقررات بازرگانی بین المللی»، مدرس علوم انسانی، دوره 5، شماره 4.

– «تقلب در معاملات موضوع اعتبار اسنادی و ضمانت نامه های بین المللی (1364)»، ترجمه محسن محبی، مجله حقوقی و دفتر خدمات حقوق بین المللی، شماره 2.

– جی، ریچارد- کول، دریس. (1363). «نقش اعتبارنامه های تضمینی در تجارت بین المللی، تأملاتی پس از انقلاب اسلامی ایران»، ترجمه محسن محبی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره 1.

– شیروی، عبدالحسین (1392). حقوق تجارت بین الملل. چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمت.

– شهبازی نیا، مرتضی- عیسی تفرشی، محمد. (1382). «استقلال ضمانت نامه بانکی و آثار آن در حقوق تجارت بین المللی»، نامه مقید، شماره 37.

– شهبازی نیا، مرتضی. (1383). «شیوه های پرداخت ضمانت نامه های بانکی و ماهیت اسنادی آن ها»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 8، شماره 3.

– غمامی، مجید. (1378). «بحثی در قواعد حاکم بر ضمانت نامه های بانکی»، دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، شماره 44.

– مافی، همایون، فلاح، مهدی. (1393). «تحلیلی بر مطالبه من غیرحق و امکان جلوگیری از آن در ضمانت نامه عندالمطالبه»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوم، شماره 9.

– مافی، همایون، فلاح، مهدی. (1392). «خصیصه های اسنادی و ضمانتی اعتبار اسنادی تضمینی در حقوق تجارت بین الملل»، پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره 17، شماره 2.

– محبی، محسن. (1375). «ضمانت نامه های بانکی در رویه دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده»، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره 20.

نویسندگان:

مجید سربازیان: استادیار حقوق خصوصی دانشگاه شیراز 

سید رضا هاشمی: فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شیراز

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی شماره 18

انتهای متن/

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

آسیب شناسی مولفه های حکمرانی خوب

چکیده

هدف اصلی این پژوهش «آسیب شناسی مولفه های حکمرانی خوب (پاسخگویی و عدالت و انصاف)، به منظور عرضه راهکارهایی برای سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی» است. این پژوهش از نوع توصیفی و کاربردی است و از روش های پیمایشی و آمیخته در آن استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 408 نفرند و براساس جدول مورگان، 200 نفر به منزله نمونه آماری در نظر گرفته شده اند. نمونه گیری به روش طبقه ای و در داخل طبقات به روش تصادفی ساده بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای پژوهشگرساخته است که روایی آن از طریق خبرگان و تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ (89/0) تایید شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در مولفه های پاسخگویی، عدالت و انصاف بین وضع موجود و وضع مطلوب فاصله وجود دارد. بنابراین برای کاهش فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب هریک از مولفه ها، آسیب ها شناسایی و راهکارهایی بیان شده است.

کلیدواژگان: آسیب شناسی، پاسخگویی، عدالت و انصاف

نویسندگان:
رستم درخشان، رضا نجف بیگی، کرم الله دانش فرد، نازنین پیله وری

مجله پژوهش های اخلاقی – سال هشتم، شماره 2، زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

موثرترین گروه مواد غذایی برای افزایش سلامت بینایی

به گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از افکارنیوز،

آب مروارید و دژنراسیون ماکولا وابسته به سن از شایع ترین مشکلات چشم هستند که بزرگسالان مسن تر را تحت تاثیر قرار داده و منجر به اختلالت بینایی و در نهایت نابینایی می شوند. هر دوی این شرایط چشمی در افراد بالای ۵۵ سال ظهور می کند اما آب مروارید علت اصلی نابینایی در بزرگسالان در این سنین است. در سراسر جهان آب مروارید بیش از ۲۵ میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است.

به شرط داشتن تغذیه خوب و متعادل، نه تنها از چاقی، دیابت نوع ۲ و سرطان می توان اجتناب کرد، بلکه این نوع رژیم به نفع چشم است و مواد مغذی مناسب در طول زندگی حتی می تواند برای اصلاح از دست دادن بینایی ناشی از بیماری های چشمی و افزایش سن نیز کمک کننده باشد.

در اینجا برخی گزینه های مغذی برای اصلاح مشکلات چشمی و بهبود سلامت چشم بیشتر معرفی شده است:

آنتی اکسیدان ها: یک رژیم غذایی سرشار از آنتی اکسیدان ها به عنوان یکی از موثرترین راه های مقابله با اثرات پیری ناشی از رادیکال های آزاد شناخته شده است. آنتی اکسیدان های موجود در ویتامین هایEو ث، بتاکاروتن، سلنیوم، روی و… می تواند منجر به خنثی کردن رادیکال های آزاد شود. ویتامین ث در بسیاری از میوه ها و سبزیجات یافت می شود در حالی که آجیل، سیب زمینی شیرین، کره بادام زمینی، و غلات غنی شده، سرشار از ویتامینEهستند. مصرف این دو ویتامین به کاهش خطر آب مروارید کمک می کند. میوه های زرد و نارنجی و همچنین میوه های قرمز، سبزیجات، هویج، پاپایا، و انبه، غنی از بتاکاروتن هستند. بتاکاروتن همچنین در جگر، تخم مرغ و شیر نیز یافت می شود. بدن بتاکاروتن را به ویتامین آ تبدیل می کند و آنهم برای کمک به تنظیم چشم در برابر تغییرات نور، و جلوگیری از ابتلا به آب مروارید. میوه ها و سبزیجات سبز و تیره نیز حاوی آنتی اکسیدان های طبیعی هستند. فلاونوئیدهای موجود در انگور، شکلات و انواع توت ها نیز برای حفاظت از مویرگ ها در چشم و دیگر رگ های خونی در بدن مفیدند.

غلات سبوس دار: نتایج بررسی‌های اخیر نشان می‌ دهد، رژیم غذایی با شاخص پایین گلیسمی احتمال بروز دژنراسیون ماکولا وابسته به سن را ۸۰ درصد کاهش می ‌دهد. برای کاهش سریع شاخص گلیسمی غذا، غلات سبوس دار را جایگزین نشاسته‌ های تصفیه شده کنید. برنج سبوس دار، جو دو سر، نان سبوس دار و پاستای سبوس دار مصرف کنید.

اسیدهای چرب امگا ۳: این اسیدهای چرب برای حفظ سلامت چشم حیاتی هستند دو نوع اسید چرب امگا ۳ معروف بهDHAوEPAدر حفاظت از سلامت چشم در برابر دژنراسیون ماکولا وابسته به سن نقش مهمی دارند بخصوص برای افراد در معرض خطر. سطح پایین این اسیدهای چرب در عوض منجر به سندرم چشم خشک، دژنراسیون ماکولا، رتینوپاتی دیابتی و رتینوپاتی نوزادان نارس می شود. ناگفته نماند که این اسیدهای چرب برای توسعه بصری مناسب و عملکرد چشم در نوزادان بسیار مهم اند. اسیدهای چرب امگا ۳ در درجه اول در غذاهای دریایی یافت می شوند، بخصوص در ماهی قزل آلا و ساردین و دیگر ماهی های چرب. آنها همچنین در آجیل، دانه ها، روغن های گیاهی و سبزیجات با برگ سبز تیره نیز یافت می شوند. مکمل های اسیدهای چرب امگا ۳ نیز در دسترسند.

لوتئین و زیگزانتین: این کاروتنوئیدها، آنتی اکسیدان های طبیعی موجود در چشم هستند و می توانند منجر به کاهش اکسیداسیون در سلول های چشم و جلوگیری از انحطاط شبکه چشم شود. این روند به نوبه خود می تواند منجر به کاهش خطر ابتلا به بیماری های چشمی مانند آب مروارید و دژنراسیون ماکولا گردد. با این حال بدن نمی تواند به میزان کافی این دو کاروتنوئید را تولید کند و باید به رژیم غذایی اضافه شوند. سبزیجات با برگ تیره، مانند اسفناج، کلم بروکلی، کلم پیچ و خربزه سرشاز از لوتئین و زیگزانتین هستند. از میوه هایی مانند کیوی، و انبه و علاوه بر آن از تخم مرغ، ذرت و هویج نیز می توان استفاده کرد.

 

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

تبیین رابطه عوامل ‌فردی با مهارت‌ سیاسی مدیران در سازمان ‌دولتی با توجه به نقش تعدیل‌کننده اراده ‌سیاسی

چکیده:  

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل‌ فردی مؤثر بر مهارت‌ سیاسی مدیران در بخش‌ دولتی است. این پژوهش از منظر هدف از نوع کاربردی ـ توسعه‌ای و از نظر شیوه گردآوری داده از نوع پژوهش‌های توصیفی بوده که به روش پیمایشی انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی با نرم‌افزار Smart PLS3 استفاده شده است. داده‌های ‌پژوهش، شامل نمونه‌ای 345 نفری از مدیران وزارت‌ کشور با استفاده از روش‌ نمونه‌گیری خوشه‌ای گردآوری شده است. ابزار مورد ‌استفاده برای گردآوری ‌داده‌ها نیز پرسش‌نامه است که روایی آن از طریق روایی ‌همگرا و پایایی آن از طریق ضریب آلفای‌کرونباخ تأیید شد. نتایج پژوهش نشان داد بین عوامل ‌فردی (شخصیت، هوش ‌عاطفی، پاسخ‌گویی ‌فردی، کاریزما و خودشیفتگی) با مهارت‌ سیاسی مدیران سازمان ‌دولتی، رابطه مثبت و معنا‌داری وجود دارد. بنابر نتایج حاصل، اراده ‌سیاسی رابطه بین کاریزما و شخصیت با مهارت ‌سیاسی ‌مدیران ‌دولتی را تعدیل نموده؛ اما نقش تعدیلی اراده‌ سیاسی در رابطه بین خودشیفتگی، هوش ‌عاطفی و پاسخ‌گویی ‌فردی با مهارت ‌سیاسی ‌مدیران در سازمان ‌دولتی تأیید نشد و به‌طور کلی می‌توان گفت که اراده‌ سیاسی رابطه بین عوامل ‌فردی با مهارت ‌سیاسی مدیران را تعدیل نمی‌کند.

واژه‌های کلیدی: عوامل فردی، مهارت سیاسی، اراده سیاسی، سازمان دولتی، وزارت کشور

نویسندگان:

ثمین یوسفی، مهرداد گودرزوند چگینی، علیرضا عرب پور

مسعود پورکیانی: استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه – دوره 30، شماره 1، بهار 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.     

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

ارائه مدل مفهومی در تبدیل شرکت‌های کوچک و متوسط به غزال‌ها

چکیده:  

نقش بنگاه‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط در بسیاری از کشورها از نظر ایجاد اشتغال دارای اهمیت زیادی است. رشد سریع برای هر بنگاهی و تیم مدیریتی‌اش یک فرآیند پیچیده است. درک این‌که چرا بعضی از شرکت‌ها، باتوجه به اندازه و دامنه فعالیت‌های یکسان در حال رشد سریع هستند و دیگر شرکت‌ها یا به آرامی رشد می‌کنند یا اصلاً رشد نمی‌کنند، برای شرکت‌های کوچکی که می‌خواهند به شرکت‌های متوسط و بزرگ تبدیل گردند، موضوع بسیار مهمی است. این پژوهش با هدف طراحی مدلی در راستای تبدیل شرکت‌های کوچک و متوسط به شرکت‌های با رشد سریع ارائه شده است. اطلاعات موردنیاز از طریق انجام مصاحبه هدفمند با مدیران شرکت‌هایی با رشد سریع در صنایع مختلف گردآوری شده است. در این پژوهش در ابتدا با استفاده از روش پژوهش روایتی و با تحلیل محتوا و پس از کدگذاری، عوامل موفقیت شرکت‌های با رشد سریع شناسایی شده است که در این راستا، 8 مقوله به همراه زیرمجموعه‌ای از عواملی که بر رشد شرکت‌های کوچک و متوسط تأثیرگذار بودند، شناسایی شد که عبارتند از: ویژگی‌های کارآفرین و مؤسس شرکت، شایستگی‌های کارآفرین و مؤسس شرکت، شایستگی‌های مدیریت، ویژگی‌های تیم مدیریتی، فرآیندها و محصولات فناوری، استراتژی رهبری، سبک رهبری، عوامل محیط خارجی. در نهایت، مدل مفهومی در راستای تبدیل شرکت‌های کوچک و متوسط به شرکت‌های غزال توسط نگارندگان پیشنهاد شده است.

واژه‌های کلیدی: رشد سریع، شرکت‌های کوچک و متوسط، غزال‌ها، ویژگی‌های کارآفرینان، شایستگی مدیریتی، فرایندها و محصولات.

نویسندگان:

شیوا شعبانی: دکتری تخصصی مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین (نویسنده مسئول)

محمد عزیزی، علی بدیع زاده

فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه – دوره 30، شماره 1، بهار 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.     

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

طراحی الگوی برلیان تعالی منابع انسانی برای وزارت آموزش و پرورش ایران

چکیده

هدف این پژوهش طراحی الگویی مناسب جهت تعالی منابع انسانی در وزارت آموزش و پرورش با رویکرد رفتاری- اخلاقی است.
این پژوهش برحسب هدف یک پژوهش بنیادی می باشد همچنین بر اساس طرح پژوهش و از حیث نحوه گردآوری داده ها، پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی)، پیمایشی و اکتشافی است. جهت معتبرسازی الگوی پیشنهادی، براساس تکنیک دلفی به چند نوبت به نظرخواهی اساتید، اندیشمندان، صاحبنظران و کارشناسان قرار داده شد. نظرسنجی بعمل آمده در چهار مرحله انجام گرفت و نهایتاً الگو برلیان تعالی منابع انسانی در پنج فرآیند اصلی، 22 مولفه و 10 معیار جامع طراحی گردید و بعنوان الگوی پیشنهادی جهت آسیب شناسی رفتاری-اخلاقی منابع انسانی و جایزه تعالی منابع انسانی در وزارت آموزش و پرورش ارائه شد.

کلیدواژگان: الگو، برلیان، تعالی منابع انسانی، وزارت آموزش و پرورش، رفتاری، اخلاقی

نویسندگان:
محسن امامی فر ، ناصر میر سپاسی، سید جمال الدین طبیبی

مجله پژوهش های اخلاقی – سال هشتم، شماره 2، زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

زردچوبه بخورید تا این ۱۰ اتفاق در بدنتان بیفتد

به گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از مشرق، زردچوبه‌ای که معمولا در ادویه کاری یافته می‌شود، یک ادویه خیلی معروف است که نه تنها لذیذ بوده بلکه در حفظ سلامتی و وزن مناسب هم موثر است. بهتر از همه این‌که رشد و پرورشش آسان بوده و باعث می‌شود بهتر از مواد دارویی دردسترس باشد. دراینجا ۱۰ شیوه‌ای را که بدن از نصف قاشق چایخوری زردچوبه در غذای روزانه بهره می‌برد برای‌تان می‌گوییم.

بیشتر بخوانید:

راه طبیعی رقیق کردن خون چیست؟ مهار سرطان با کمک نوعی جلبک

زردچوبه برای مبارزه با التهاب

التهاب، واکنش طبیعی بدن نسبت به باکتری‌ها، سموم و ضربه است. سلول‌های آسیب دیده توسط این عوامل، هیستامین، برادی کینین و پروستاگلاندین ترشح می‌کنند. این مواد شیمیایی موجب تورم و التهاب می‌شوند. 

خواص آنتی اکسیدانی زردچوبه

کورکومین، یک آنتی اکسیدان قوی هم در ترکیب و هم به تنهایی است، این ماده با ازکارانداختن رادیکال‌های آزاد، به جنگ علیه استرس اکسیداتیو کمک می‌کند که برای سم‌زدایی بدن و کمک به ترمیم خودش مهم و ضروری است. 

بهبود عملکرد مغز با زردچوبه

بدن شما هورمونی به‌نام BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق شده از مغز تولید می‌نماید که نقشی مهم در تقسیم و تکثیر نورون‌ها دارد. 

خواص زردچوبه برای مبارزه با بیماری‌های مغزی

بیماری‌های مغزی مانند تباهی مغز واعصاب، آلزایمز و پارکینسون با کاهش BDNF در ارتباطند. همان‌طور که گفته شد، زردچوبه می‌تواند به تقویت BDNF کمک کند و از شما دربرابر بیماری‌های مغزی به‌طور موثر محافظت نماید.

زردچوبه برای کاهش بیماری‌های قلبی

بیماری‌های قلبی به سلامت دیواره رگ‌های خونی به نام توپوش یا آندوتلیوم مربوط است. استرس اکسیداتیو و کلسترول می‌تواند خاصیت ارتجاعی این لایه را کاهش داده و منجر به مشکلات جدی برای سلامتی شود. زردچوبه در پیشگیری از بیماری قلبی، نتایج خوبی دارد. در حقیقت، قابل مقایسه با داروی آتورواستاتین می‌باشد. همچنین در حفظ سلامت بهینه آندوتلیوم درست به اندازه ورزش مفید است.

پیشگیری از آلزایمر با مصرف زردچوبه

آلزایمر از تشکیل پلاک‌های آمیلوئید و راه یافتنش به مغز ناشی می‌شود. مطالعه‌ای در دانشگاه تگزاس می‌گوید، این پلاک‌ها نتیجه ازدست رفتن نورون‌های استیل کولین در بخش بنیادی قدامی مغز بیماران مبتلا به آلزایمر هستند. زردچوبه با پاک کردن پلاک‌های آمیلوئید، به درمان آلزایمر کمک می‌کنند. این کار با جذب و بلعیدن پلاک‌ها توسط ماکروفاژها صورت می‌گیرد.

خاصیت زردچوبه دربرابر بیماری‌های مزمن

التهاب کوتاه‌مدت برای مباره و پیشگیری از بیماری مهم و ضروری است، اما التهاب طولانی مدت می‌تواند موجب بیماری و در نتیجه مرگ زودرس شود. زردچوبه با کاهش التهاب، از علائم بیماری‌های مزمن پیشگیری کرده و درمان‌شان می‌کند.

درمان آرتریت با زردچوبه

آرتریت، التهاب مفاصل است. زردچوبه با مبارزه علیه التهاب می‌تواند درد را کاهش داده و به بیماران امکان حرکت دوباره را می‌دهد. بهترازهمه، عوارض جانبی منفی داروها را نداشته و برای همین راه‌حلی ایمن و طولانی مدت برای این بیماری دردناک است.

فواید ضدسرطان زردچوبه

زردچوبه، درپیشگیری از سرطان‌های سیستم گوارشی مفید و موثر است. این ادویه خوب، بوسیله سرکوب مسیرهای NF-κB و، STAT۳ از گسترش سلول‌های تومور پیشگیری می‌کند. زردچوبه کامل نسبت به ترکیب فعالش، کورکومین- که اغلب درمکمل‌هایش جداسازی شده، خواص پیشگیرانه بیشتری در برابر سرطان دارد.

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

تهران و خراسان رضوی در صدر اعزام زائر به حج ابراهیمی/افزایش 40 درصدی شبکه امداد هوایی هلال احمر

بسته هلال احمر برای سوم فروردین//تهران و خراسان رضوی در صدر اعزام زائر به حج ابراهیمی/افزایش 40 درصدی شبکه امداد هوایی هلال احمربه گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویدادهای خرداد ماه سال 96 جمعیت هلال احمر را در این بسته خبری مشاهده کنید.

تهران و خراسان رضوی در صدر اعزام زائر به حج ابراهیمی

علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج جمعیت هلال احمر، در سوم خرداد ماه سال 96 با اشاره به معاینه حجاج بیت الله الحرام در سازمان پزشکی حج، اظهار کرد: با توجه به اینکه هنوز کاروان ها لیست زوار خود را به منظور اعزام به سرزمین وحی اعلام نکرده اند، تاکنون هیچ زائری معاینه نشده است و به محض تعیین نفرات اعزامی و ارسال لیست به این مرکز و تعیین پزشک مربوطه معاینه انجام می شود.

وی در ادامه افزود: استان های تهران و خراسان رضوی بیشترین آمار اعزام زائر به حج را به خود اختصاص داده اند که به محض اعلام اسامی معاینات پزشکی انجام می شود. البته همه پزشکان، مسئولان و سرکاروان ها ملزم به گذراندن دوره های امداد و نجات خواهند بود.

مرعشی با بیان اینکه حدود 600 کاروان وجود دارد که اسامی 570 کاروان آن مشخص شده است، بیان کرد: با توجه به اینکه حجاج اوایل مردادماه به سرزمین وحی اعزام می شوند و 2 ماه از معاینات جامانده و اقدامی در این راستا صورت نداده ایم، لازم است در راستای ارایه خدمات پزشکی مطلوب به زائران تمهیدات لازم اندیشیده و اقدامات فوری صورت گیرد.

آموزش 25 میلیون خانواده در طرح ملی خادم تا سال 1400

حمید جمال الدینی معاون آموزشی، پژوهشی و فناوری جمعیت هلال احمر، سوم خرداد ماه  با اشاره به موفقیت طرح ملی خادم در فاز نخست اظهار کرد:در طرح خادم آموزش های لازم به خانواده ها به منظور آمادگی در برابر حوادث طبیعی ارائه می شود.

معاون آموزشی، پژوهشی و فناوری جمعیت هلال احمر گفت: بیش از 25 میلیون خانواده تا سال 1400 به منظور مقابله با حوادث طبیعی در طرح ملی خادم آموزش می بینند.

معاون آموزشی، پژوهشی و فناوری جمعیت هلال احمر در ادامه افزود:در سال گذشته بیش از 200 هزار خانواده ایرانی در پایلوت طرح آموزشی طرح ملی خادم قرار گرفتند.

آموزش مدیریت بحران و انتقال مصدوم و مجروح در راستای اجرای برنامه حج

طاهر درودی مشاور اجرایی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر در سوم خرداد ماه سال 96 ، با اشاره به برگزاری جلسه آموزش مدرسین بحران و فوریت‌ها در راستای اجرای برنامه حج امسال، گفت: این جلسه با هدف یکسان سازی مطالب برگزار شد که بنا است برای کارگزاران حج، مدیران کاروان‌ها، مدیران مجموعه‌ها و معاونین آن ها، همچنین برای عوامل و همه کارگزارانی که در اجرای حج عملیات را بر عهده دارند، ارائه شود.

درودی ادامه داد: مدت جلسه برگزار شده تقریبا 10 ساعت است که به دو جلسه 5 ساعته تقسیم می‌شود؛ 5 ساعت از آن به آموزش مدیریت بحران، ساختار بحران، ساختار فرماندهی مدیریت بحران و عملا کد 2 افراد در صورت بروز بحران اختصاص می‌یابد.

وی با اشاره به 5 ساعت دوم این جلسه آموزشی، افزود: 5 ساعت دیگر در خصوص کمک‌های اولیه، امدادرسانی، خودامدادی، دگرامدادی و انتقال مصدوم و مجروح در صورت وقوع حوادثی نظیر تصادف، سقوط آسانسور و یا موارد مشابه خواهد بود که تا قبل از حضور نیروهای تخصصی امدادی سر حادثه، کارگزاران آموزش دیده بتوانند اقدامات لازم را انجام دهند.

زمان واکسیناسیون زائران حج اعلام شد

سید امیرمحسن ضیایی ششم خرداد ماه سال 96 با تشریح مهم ترین برنامه‌های زائران حج تمتع امسال اظهار کرد: پس از این که مشخص شد امسال به مکه مکرمه اعزام خواهیم داشت، بلافاصله مشکلاتمان را با مراکز موجود در داخل عربستان حل کردیم.

ضیایی افزود: در حال حاضر همان دو مرکزی که در مکه و مدینه داشتیم را دوباره تجهیز کردیم و هم اکنون نیز در حال ارسال داروها هستیم و از طرفی دیگر پزشکان کاروان به زودی برای معاینه زائرین معرفی خواهند شد.

رئیس جمعیت هلال احمر کشور خاطرنشان کرد: واکسن‌ها نیز در حال تهیه است تا بتوانیم از اواخر ماه جاری واکسیناسیون حجاج را آغاز کنیم. همین طور در حال آموزش دادن به نیروهای غیر پزشکی هستیم که در تیم پزشکی استفاده می‌شوند. قریب 550 نفر پزشک، پرستار و نیروهای مربوطه اعزام خواهند شد که حدود 200 نفر آنها در کاروان‌ها و بقیه در ستاد مکه و مدینه حضور خواهند داشت.

سگ های زنده یاب هلال احمر به آلمان می روند

هفتم خرداد ماه سال 96 بود که هلال احمر گزارشی از اعزام تیم سگ‌های زنده‌یاب این مجموعه  به منظور فراگیری آموزش‌های تخصصی و همکاری‌های متقابل میان آنست ایران و آلمان، طی اردوی 2 هفته‌ای در آلمان منتشر کرد.

همچنین طی تفاهم‌نامه‌ای میان جمعیت هلال احمر ایران و صلیب سرخ آلمان همکاری‌ها در زمینه سگ‌های زنده‌یاب طی 10 سال اخیر با عملیات‌های موفقی همراه بوده و به نتایج بسیار خوبی هم رسیده است.

تعداد سرمربیان بین المللی سگ‌های زنده‌یاب جمعیت هلال احمر تا سال گذشته 2 سرمربی بود که این تعداد با برگزاری 4 دوره که 2 دوره در ایران و 2 دوره هم در آلمان برگزار می‌شود، به 11 سرمربی ارتقا خواهد یافت.

اهدای کالاهای معیشتی به ۵۰ هزار خانواده نیازمند از نخستین روز ماه رمضان

رضا اندام سرپرست سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، در سیزدهم خرداد ماه  از شناسایی ۵۰ هزار خانواده نیازمند واجد شرایط برای دریافت سبدهای غذایی همای رحمت در مناطق نابسامان و محروم شهری و روستایی سراسر کشور خبر داد.

اندام اظهار کرد: از ۱۷ ام ماه جاری در سراسر کشور، جمع آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی مردمی با محوریت داوطلبان برای مشارکت در برنامه ملی همای رحمت ویژه اطعام و احسان نیازمندان روزه دار آغاز شده است که این کمک‌ها همزمان با نخستین روز ماه مبارک رمضان توزیع می‌شود.

وی با اشاره به فضای کلی این برنامه افزود: در ماموریت‌های این سازمان تلاش برای شناخت انواع محرومیت و نارسایی مادی و معنوی و یافتن محرومان و تلاش برای رفع محرومیت آنان یکی از رسالت‌های اصلی آن تعیین شده است، بنابراین در این برنامه دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی همه افراد کم بضاعت، به تغذیه کافی، ایمن و مغذی که نیازهای روزانه و ترجیحات غذایی را برای یک روزه دار را تأمین کند، تعریف شده است.

“علی مرعشی” میهمان باشگاه خبرنگاران جوان شد

هفدهم خرداد ماه سال 96 “رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر” میهمان باشگاه خبرنگاران جوان شد.

رئیس مرکز حج پزشکی جمعیت هلال احمر طی بازدیدی از بخش های مختلف خبری از نحوه تهیه و تولید خبر مطلع و در جریان فعالیت خبرنگاران قرار گرفت، همچنین با مدیران و خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان به گفتگو پرداخت.

پیش بینی آموزش 50 هزار نفر در طرح پیمان

مسعود آسیما  مدیر روابط عمومی سازمان جوانان هلال احمر از آموزش 1000 مربی در سراسر کشور به منظور پیشگیری از گرایش جوانان به مواد مخدر در قالب طرح پیمان خبر داد.

وی با اشاره به جزئیات این طرح گفت:آموزش های لازم به 1000 مربی در راستای شناسایی افراد معتاد و مواد مخدر ارائه می شود.

آسیما با اشاره به محور طرح مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد:انتقال آموزش از مهمترین برنامه های این طرح است، به طوری که باید آموزش‌های خود را به 50 نفر دیگر انتقال بدهند، در این صورت پیش بینی می شود 50 هزار نفر در قالب طرح پیمان آموزش های لازم را دریافت کنند.

اختصاص 175 آمبولانس به سازمان امداد و نجات کشور

مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در بیست و چهارم خرداد ماه سال 96 ، در خصوص اختصاص ناوگان خودرویی به سازمان امداد ونجات جمعیت هلال احمر اظهار داشت: ریاست جمعیت هلال احمر در راستای تقویت نیروهای سازمان امداد و نجات به منظور خدمات رسانی مطلوب امدادی در حوادث و بلایای طبیعی و کاهش آلام بشری تعدادی خودرو به این سازمان تخصیص داده است.

سلیمی با اشاره به اینکه این خودروها به مناقصه گذاشته شده و به زودی واگذار می‌شوند، تصریح کرد: 175 آمبولانس و 75 خودروی امدادی به سازمان امداد و نجات اختصاص پیدا کرده که تاکنون یک مورد هم تحویل این نهاد نشده است.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفت: 75 خودرو امدادی اواخر شهریورماه امسال و 175 آمبولانس نیز اواخر اسفندماه به سازمان امداد و نجات تحویل داده می شود.

افزایش 40 درصدی شبکه امداد هوایی هلال احمر

سیدامیرمحسن ضیایی رئیس جمعیت هلال احمر بیست و هشتم خرداد ماه سال 96 در مراسم افطاری مدیران جمعیت هلال احمر و رسانه ها، اظهار کرد: در این دولت، ظرفیت شبکه امداد هوایی جمعیت هلال احمر 40 درصد افزایش یافته است، به طوری که در حال حاضر سراسر کشور تحت پوشش کامل قرار دارد.

ضیائی به آموزش نیرو‌های واکنش سریع هلال احمر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 500 نیروی امدادی با 40 هزار نفر ساعت آموزش، به نیرو‌های واکنش سریع تبدیل شده اند که برنامه ریزی کرده ایم تا پایان امسال این تعداد نیرو به 3 هزار و 500 نفر برسد، به طوری که در شهر‌های بالای 100هزار نفر جمعیت، تیم‌های واکنش سریع را داشته باشیم.

آغاز معاینات پزشکی زائران سرزمین وحی

علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج جمعیت هلال احمر، در 29 خرداد ماه سال 96 در خصوص آخرین اقدامات مرکز پزشکی حج جمعیت هلال احمر در راستای خدمات رسانی مطلوب پزشکی به زائران حج تمتع اظهار داشت: مرکز پزشکی حج جمعیت هلال احمر با هدف ارائه خدمات مطلوب به حجاج پیش قدم بوده و در این راستا گام بر می‌دارد.

وی در ادامه افزود: معاینات پزشکی حجاج در برخی استان ها آغاز و به زودی در پایتخت نیز اجرایی خواهد شد. زائران در این مرحله معاینه و از لحاظ سلامت شناسایی می شوند که در صورت تضمین سلامت حجاج در طول سفر شخص زائر به سرزمین وحی مشرف می‌شود.

مرعشی گفت: توصیه می شود که حجاج مدارک پزشکی لازم را جهت تسهیل در معاینه به همراه داشته باشند، چرا که معاینه با سرعت بیشتری انجام می شود.

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

اولین سرماخوردگی نوزاد + علائم و راههای درمان

به گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از مشرق، سیستم ایمنی بدن یک نوزاد تازه متولد شده، در حال تکامل است، نوزاد قبل از کامل شدن سیستم ایمنی بدنش، ممکن است به ویروس هایی مانند سرماخوردگی مبتلا شود.

سرماخوردگی در نوزادان تازه متولد شده کمتر رایج است و دلیل آن این است که این نوزادان از زمانی که در رحم مادر بوده اند ایمنی لازم برای اینگونه ویروس‌ها را از مادرشان کسب کرده اند اما با رشد سن و پس از گذشت ۶ ماه از تولد آن ها احتمال ابتلا به سرماخوردگی در آن ها افزایش می یابد.

بیشتر بخوانید:

چرا مردها زودتر از زن‌ها می میرند؟ شیر اُرگانیک ریسک بیماری قلبی عروقی را کاهش می‌دهد

از دید مادر، ابتلای فرزندش به سرماخوردگی ترسناک به نظر می رسد، اما این بیماری ها برای کمک به بدن نوزاد برای مقابله با ویروس هایی که باعث سرماخوردگی می شوند بسیار حیاتی است.

نوزاد تا قبل از تولد یک سالگی اش ممکن است به دفعات مکرر سرماخوردگی را تجربه کند، البته ابتلای نوزاد به سرماخوردگی علایم بسیاری دارد که با توجه به بروز این علایم می توانید متوجه سرماخوردگی فرزندتان شوید و برای درمان آن به پزشک مراجعه کنید.

درمان سرماخوردگی در نوزاد نیازمند مراقبت های بخصوصی است اما در اغلب موارد سرماخوردگی مسئله ای جدی نیست.

علائم سرماخوردگی نوزادان:

نوزادی که به سرماخوردگی ابتلا پیدا کرده، ممکن است ترشحات بینی اش بیش از حد زیاد شده و آن را طی چند روز به صورت ترشحات سبز، زرد غلیظ بینی نشان دهد، افزایش ترشحات بینی را به صورت آبریزش بینی هم می توانیم ببینیم.

تب نوزاد نیز یکی دیگر از علایم سرماخوردگی نوزاد است.

نشانه های دیگر سرماخوردگی در نوزادان عبارتند از:

عطسه

سرفه

بداخلاقی و بی حالی نوزاد

کاهش اشتها

التهاب چشم ها

مشکل در خوابیدن نوزاد

البته علایم سرماخوردگی شبیه برخی از بیماری های دیگر مانند خروسک و یا سینه پهلو در نوزادان است و در صورت مشاهده این علایم باید با یک متخصص اطفال تماس بگیرند.

پزشک با بررسی این علایم بیماری را تشخیص داده و والدین را از نگرانی نجات می دهد، سپس والدین یا پرستار توصیه های پزشک را انجام داده و آرامش را به نوزاد برمی گردانند.

آیا مسئله جدی تری هم وجود دارد؟؟

در حالی که بسیاری از علایمی که در بالا گفتیم، در اختلالات گوناگون رایج و مشترک هستند، اما نوزادانی که به ویروس هایی نظیر آنفولانزا ، خروسک و یا سینه پهلو مبتلا شده اند اغلب علایم دیگری خواهند داشت.

آنفولانزا

نوزاد مبتلا به آنفولانزا ممکن است علایم سرماخوردگی را نیز داشته باشد، اما در کنارآن اغلب نشانه های دیگری مانند استفراغ، اسهال یا تب شدیدتر نیز خودنمایی می کنند.

در اغلب موارد نوزدای که دچار آنفولانزا هستند بیمار تر از نوزادانی هستند که سرماخوردگی دارند..

خروسک

خروسک در ابتدا علایمی مانند سرماخوردگی دارد اما به سرعت وضع بدتر شده و علایم خیلی شدید می شوند. بچه ممکن است سرفه های خشک شدیدی داشته باشد. بچه مبتلا به کروپ یا همان خروسک ممکن است تنفسش با مشکل مواجه شود و چون این بیماری موجب تورم حنجره می شود، ممکن است صدای کودک بگیرد و او بسیار بی قرار شود.

سرفه مزمن یا سیاه سرفه

سرفه مزمن و شدید که به سیاه سرفه معروف است، با عنوان سرماخوردگی آغاز می شود اما علایم آن پس از یک هفته شدت گرفته و تغییر می کنند. این سرفه ها به گونه ای هستند که کودک بلافاصله پس از سرفه نفس های عمیق می کشد و این نفس ها صدای دلهره آوری دارند.

کودک مبتلا به سیاه سرفه اغلب پس از سرفه، استفراغ می کند و یا به طور جدی تر با مشکل در تنفس مواجه می شود. سیاه سرفه یک بیماری جدی است و نیاز به مراقبت های پزشکی فوری دارد.

ذات الریه (سینه پهلو)

نوزادان نسبت به بزرگسالان بیشتر در معرض ابتلای به پنومونی یا سینه پهلو هستند. در اکثر موارد پنومونی به صورت سرماخوردگی عادی یا سرفه شدید خودش را نشان می دهد، اما عفونت‌ های باکتریایی بدون وجود علائم سرماخوردگی در مراحل اولیه شروع می‌ شود.

رشد علایم و شدیدتر شدن بیماری می تواند به سرعت اتفاق بیفتد، به همین دلیل مهم است که به یک پزشک متخصص اطفال برای تشخیص مناسب مراجعه کنید.

علائم پنومونی عبارتند از:

استفراغ

تعریق زیاد نوزاد

تب بالا

التهاب و سرخ شدن پوست

سرفه های شدید

حساسیت های شکمی

همچنین نوزادان مبتلا به پنومونی، ممکن است دچار مشکلات تنفسی شوند. این مشکلات تنفسی ممکن است یا به صورت تنفس های پی در پی و سریع و یا سختی در نفس کشیدن باشد. در برخی موارد نیز انگشت ها و لب های نوزاد کبود می شود که این نشانه کمبود اکسیژن و نیاز به فوریت های پزشکی می باشد.

خطرات و پیشگیری ها

در حالیکه نوزادان اغلب در معرض ابتلا به سرماخوردگی هستند، در مورد نوزادانی با سن بیشتر و یا بچه های کوچک ، خطر بیشتری برای مبتلا شدن به سرماخوردگی وجود دارد، چرا که بدن آن ها هنوز نمی تواند در برابر ویروس های سرماخوردگی از خود مقاومت نشان دهد. عواملی مانند قرار گرفتن نوزاد در معرض بچه های بزرگتر و یا افراد سیگاری، نیز می تواند این خطر را افزایش دهد.

ویروس هایی که عامل سرماخوردگی هستند، می توانند از طریق هوا و یا تماس با فرد سرماخورده پخش شوند. تماس نوزاد با فردی که سرماخورده است، به راحتی می تواند موجب آلوده شدن نوزاد به ویروس سرماخوردگی شود.

بهترین راه برای کمک به نوزاد برای کمتر قرار گرفتن در معرض سرماخوردگی را در قسمت زیر مطرح کرده ایم، این موارد عبارتند از:

شستشوی منظم دست های شخصی که با نوزاد در تماس است.

دور نگه داشتن نوزاد از افراد سرماخورده و یا محیط اطراف این افراد.

محدود کردن مواجهه نوزاد با جمعیت.

تمیز کردن منظم اسباب بازی ها و سطوح.

نوزادانی که با شیر مادر تغذیه می شوند، به موجب آنتی بادی های موجود در این شیر، ممکن است نسبت به نوزادانی که شیر خشک می خورند، کمتر به سرماخوردگی مبتلا شوند چرا که بدن این نوزادان راحت تر قادر به مبارزه با عفونت ها هستند.

چه زمانی باید به دکتر مراجعه کنیم؟

تب یکی از اولین دفاع های کودک در برابر عفونت هایی مانند سرماخوردگی است. در نوزادان کمتر از ۳ ماه، تب بیش تر از ۳۷.۷۷ درجه سانتی گراد، و در نوزادان کمتر از ۶ ماه، تب ۳۸.۳ درجه سانتی گراد نشانه ای برای مراجعه به پزشک است.

نوزادانی با سن کم، ممکن است حتی در صورت عفونت های جدی هم تب نکنند، پس اگر به نظرتان نوزادتان بیمار است ، حتی بدون نشانه تب باید به پزشک مراجعه کرده و مراقبت های پزشکی به سرعت آغاز شود.

در همه موارد، نوزادی که بیش از چند روز است که تب دارد و یا اینکه پس از یکی دو روز دوباره تب می کند نیز مراجعه به پزشک الزامی است.

در صورت مشاهده علایم غیر معمول زیر، نیز باید به پزشک مراجعه کنید:

مشکلات تنفسی

صدای سرفه و یا گریه عجیب نوزاد

علایم درد و یا ناراحتی های فیزیکی

مشکل در خوردن غذا یا بی اشتهایی

دانه ها و جوش های پوستی

استفراغ و اسهال نوزاد به صورت مداوم

در برخی موارد نیز، والدین و یا مراقبین نوزاد به سادگی احساس می کنند که نوزاد خوب به نظر نمی رسد، در صورتی که حتی در نشانه ها و علایم نوزاد تردید دارید بهتر است با زهم به دکتر مراجعه کنید.

سرماخوردگی در کودکانی که هنوز توانایی مقاومت در برابر ویروس ها را ندارند، موضوعی طبیعی است، اما در مورد نوزادانی که تازه متولد شده اند امری نادر است.

اجتناب از میکروب هایی که در محیط رشد کودک قرار دارند، غیر ممکن است و سرماخوردگی یک بیماری طبیعی است چون ممکن است هر کسی به آن مبتلا شود، از این رو بهترین کاری که والدین و یا مراقبین کودک می توانند انجام دهند این است که به کودکشان کمک کنند تا به راحتی از پس آن برآیند.

درست است که سرماخوردگی یک بیماری طبیعی است، اما ممکن است به بیماری های جدی تبدیل شود، بنابراین مراجعه به یک متخصص اطفال در هنگام ابتلای کودک به این ویروس ضروری است، به ویژه اگر کودک تب بالا و یا نشانه های دیگری داشته باشد. در نوزادان تازه متولد شده نیز، در صورت مشاهده علایم اولین سرماخوردگی تماس و مراجعه به پزشک امری ضروری است.

منبع: مجله سلامت

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

جمع آوری۱۱۱هزارکیلو مواد غذایی فاسد از مراکز و اماکن عرضه استان اردبیل

به گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ابصارخبر، محمد دانه زن مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل امروز در جمع خبرنگاران از کشف و ضبط  ۱۱۱هزار کیلو مواد غذایی فاسد از مراکز و اماکن عرضه در استان خبرداد و گفت: از اولین روز اجرای طرح نظارت نوروزی و تشدید کنترل مراکز تهیه' توزیع و عرضه مواد غذایی تا اولین روز از سال نو' ۱۱۱هزارکیلو مواد غذایی فاسد از مراکز و اماکن عرضه استان کشف و ضبط شده است.

وی در ادامه سخنان خود به سایر اقدامات گروه بهداشت محیط استان اشاره کرد و گفت:۷۷۷۲مورد بازرسی از مراکز و اماکن و محل ها و سامانه های  آبرسانی، ۱۱۳۶مورد بازرسی از مراکز و اماکن بین راهی،۹۲مورد بازرسی های مشترک با دسنگاه های دیگر،  ۶۴مورد معرفی مراکز و اماکن متخلف به مراجع قضایی، ۴۱۰مورد صدور اخطار بحرانی و غیر بحرانی، تعطیلی ۱۶محل متخلف،۵۴۶ مورد نمونه برداری مواد غذایی، ۹۱۴موردسنجش با تجهیزات پرتابل،۱۷۳۷مورد کلرسنجی،۱۱۱۰۰۰کیلوگرم جمع آوری مواد غذایی فاسد از سطح عرضه از جملخ فعالیت های شبانه روزی گروه بهداشت محیط استان در طول این مدت کوتاه بوده است.

مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در پایان سخنان خود از مردم خواست تا با استفاده از سامانه ۱۹۰ و انعکاس شکایات خود به این مرکز، مجموعه بهداشت و درمان استان را در انجام بهتر وظایف خود یاری کنند.

 

مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل؛ مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل؛ مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل؛

منتشر شده در دسته‌بندی نشده
اجرا شده توسط: همیار وردپرس