استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و تعهد و صمیمیت زوجین

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه استفاده از شبکه­ های اجتماعی مجازی و تعهد و صمیمیت همسران منطقه 8 شهر تهران می­ باشد. در این پژوهش چارچوب نظری مبتنی بر نظریات باومن و گیدنز است. پژوهش حاضر از نوع تبیینی- علی و با روش پیمایشی است. جامعه آماری تمامی زنان و مردان متأهل ساکن در منطقه 8 تهران که با روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای و بر اساس فرمول کوکران 300 نفر انتخاب شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه تعهد و صمیمیت بروک و برتمن (1995) است. در این تحقیق تجزیه و تحلیل داده­ها با ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان داده است که، 96 درصد از زوجین از شبکه­های اجتماعی مجازی استفاده می­کنند. نتایج بیانگر آن است که بین استفاده از شبکه­های اجتماعی مجازی و تعهد زوجین رابطه معناداری وجود ندارد. در حالی که بین استفاده از شبکه ­های اجتماعی و صمیمیت زوجین رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داده است که بین استفاده از شبکه­ های اجتماعی مجازی و پایبندی به تعهدات، علاقه و محبت زوجین رابطه منفی و معناداری وجود دارد. در حالی که بین استفاده از شبکه ­های اجتماعی مجازی و توافق زوجین و صادق بودن زوجین رابطه معناداری مشاهده نشده است.

کلیدواژه ها: شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ تعهد؛ صمیمیت؛ زوجین

نویسندگان:

نازنین ملکیان: عضو هیات علمی و استادیار گروه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق (نویسنده و مسئول مکاتبات)

 مریم بهادری: کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

فصلنامه پژوهش اجتماعی – دوره 9، شماره 36، پاییز 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

پژوهشی دربارۀ رویکرد فقهی رشید رضا در تفسیر المنار

چکیده

تفسیر القرآن الحکیم مشهور به المنار، از مهم‌ترین تفاسیر قرآن در سدهٔ چهاردهم هجری است که در این عرصه، آرای جدید و در خور تحقیق، عرضه کرده است. مقالهٔ حاضر با نگاهی توصیفی‌تحلیلی رویکرد فقهی رشید رضا در این تفسیر را برمی‌رسد و بیان می‌دارد که «نفی تبعیّت بدون دلیل از اقوال پیشینیان»، «کاستن از گسترهٔ فقه» و «مصلحت‌محوری فقیهانه»، مشخّصه‌هایی بارز در رویکرد فقهی صاحب المنار است. مشخصه‌های مزبور نیز در نهایت، به تقویت فرآیند «عرفی‌سازی حوزهٔ امور دنیوی»، یعنی همهٔ قلمرو فقه به جز عبادات، می‌انجامد.

کلیدواژه ها

رشید رضا، تفسیر المنار، فقه، مصلحت، عرفی‌شدن

در دو سدهٔ اخیر، ظهور بنیان‌های فکری مغایر با سنن گذشته و به تبع آن، رخ‌دادن تحولات حقوقی مدرن، آشکارا بر رویکرد فقهی پاره‌ای از تفسیرنگاران، تأثیر نهاده است. به نظر می‌رسد تفسیر القرآن الحکیم مشهور به تفسیر المنار، بارزترین تفسیری است که معضل حاصل از تلاقی «سنّت» و «مدرنیته»، در آن بازتاب یافته است. نگارندهٔ تفسیر المنار، محمد رشید رضا نظریه‌پرداز و اصلاح‌گری پرآوازه است. وی این تفسیر را از آغاز قرآن تا آیهٔ 126 نساء، بر اساس تقریرات درس استادش، محمد عبده نگاشته است. پس از آن، با وفات استاد، رشید رضا باقی تفسیر را تا آیهٔ 53 یوسف به نحو مستقل ادامه می‌دهد تا آنکه فرارسیدن اجل، امکان ادامهٔ کار را از او سلب می‌کند (نک.: معرفت، 1419: 2/454). خوش‌بختانه در همین مقدار محقّق‌شده از تفسیر، مبانی فکری مدرسهٔ المنار، به‌وضوح بازتاب یافته است. به باور محمدحسین ذهبی (ذهبی، 1396: 2/577)، هدف، روش، منابع و افکار عبده و رشید رضا یکسان است و میان این دو، مگر در مسائلی جزئی، تفاوتی وجود ندارد.

مقالهٔ حاضر در پی فهم و تقریر آن است که رویکرد فقهی تفسیر المنار، به عنوان بانی یکی از نواندیش‌ترین جریان‌های تفسیری، چگونه است؟ رشید رضا با کدام مفروضات به آیات فقهی قرآن نظر دوخته و با کدام راهکارها و مبانی، به عرصهٔ تفسیر، قدم نهاده است؟ مفسر ما با دشواری‌های تفسیر فقهی در اوضاع و احوال پیچیدهٔ دوران مدرن، چگونه تعامل کرده است؟ دگرگونی‌های فکری در عصر جدید، چه تأثیری بر آرای تفسیری او نهاده است؟

1. مشخّصه‌های رویکرد فقهی تفسیر المنار

برای تقریر رویکرد فقهی تفسیر المنار از سه محور اصلی بهره می‌جوییم: نخست، نفی تبعیت بدون دلیل؛ دوم، کاستن از گسترهٔ فقه؛ و سوم، مصلحت‌محوری در فقه.

محورهای فوق، جنبهٔ حصر ندارند و فقط نظم نسبی تحقیق را تأمین می‌کنند.

1. 1. نفی تبعیت بدون دلیل

نفی تبعیت بدون دلیل از فهم دینی گذشتگان، نکته‌ای بارز در رویکرد فقهی صاحب المنار است. رشید رضا بر آن است که اگر فردی بدون دلیل، دیگری را به تبعیت از رأی خود یا رأی عالمی دیگر فرا خواند، از پیشوایان گمراهی است؛ اما اگر کسی فهم خود را از دین بیان کند که آن را به کتاب و سنّت عرضه کنید و بدون قانع‌شدن به دلیل آن، از اخذش خودداری کنید، چنین فردی از پیشوایان هدایت و تقوا است[1] (رشید رضا، 1393: 2/78-79).

به باور مفسّر ما، امروزه عالِم مسلمان در غالب سرزمین‌های اسلامی، از انکار آرای خلاف قرآن و سنّت که در کتب گذشتگان دیده می‌شود، ناتوان است؛ به‌ویژه اگر این علمای درگذشته با تدریس کتاب‌هایشان در مراکز علمی، مشهور شده باشند (همان: 1/407). به باور طرفداران ترجیح کتب علمای درگذشته بر قرآن و سنّت، دوران افرادی که قادر به هدایت‌یافتن مستقیم از قرآن و سنت بودند، منقرض شده است. در نتیجه، وظیفهٔ ما اعتماد به کتب علما است؛ و اگر قول فقیهی معتبر را مخالف قرآن و سنت دیدیم، باید فهم خود از قرآن و سنت را متّهم شمرده، قول آن فقیه را از خطا منزّه بدانیم (همان).

در مقابل، رشید رضا بر آن است که ریشهٔ همهٔ بلاها و شقاوت‌های مسلمانان در دین و دنیا، به رواج تعصّب و تقلید و ترک استدلال مستقل، به دنبال حادث‌شدن مذاهب متفرقه برمی‌گردد (همان: 7/143). رشید رضا قرن چهارم را قرن مستقرّشدن تقلید در امّت اسلامی می‌داند و شواهدی از سیره و اقوال ائمهٔ اربعه ذکر می‌کند تا نشان دهد که آنها از اخذ فتاوا و اقوالشان، بدون فهم دلیل و مستند حکم، نهی کرده‌اند (همان: 2/83-84).

تقابل مکتب المنار و حامیان تقلید محض از گذشتگان را می‌توان در گفتهٔ یکی از شیوخ الأزهر و پاسخ عبده به او ملاحظه کرد. بنا به نقل صاحب المنار، یکی از شیوخ مشهور الأزهر بیان داشته است که «من قال انّنی اعمل بالکتاب والسنة فهو زندیق» (همان: 4/283) (هر کس بگوید من به کتاب و سنت عمل می‌کنم، زندیق است)؛ یعنی عمل‌کردن فقط مطابق کتب فقها روا است. عبده در مقابل چنین گفته است: «من قال انّنی اعمل فی دینی بغیر الکتاب والسنة فهو الزندیق» (همان) (هر کس بگوید من در دینم، به غیر کتاب و سنّت عمل می‌کنم، او است که زندیق است).

رشید رضا نداشتن استقلال در فهم را سبب اصلی کوتاهی و ضعف مفسران پیشین می‌شمرد و در میان عوامل پدیدآمدن این آسیب، بر دوری از سه آفت، تأکید می‌کند: مفتون‌شدن فراوان به روایات؛ پرداختن بیش از حد به اصطلاحات علوم (علومی نظیر کلام، اصول و فقه)؛ و تلاش مفسّر برای تقویت مذهب خویش (همان: 4/280).

هویدا است که دعوت به آزاداندیشی، انکار تعصّب در خصوص مذاهب فقهی را هم به دنبال دارد. صاحب المنار «حجاب مذاهب فقهی» را از دلایل اصلی خطاهای مفسران شمرده و ذیل آیهٔ 5 سورهٔ توبه، می‌گوید اگر این مفسران و شارحان احادیث، در کتاب خدا و حدیث رسول، از پشت حجاب‌های مذاهب فقهی نگاه نمی‌کردند، در اشتباهات آشکار نمی‌افتادند (همان: 10/168). عبده دربارهٔ این سنخ تعصّبات، پرسشی تأمل‌برانگیز مطرح می‌کند و می‌پرسد:

چگونه ممکن است، برای مثال، شافعی، در هیچ‌یک از آرا و فتاوایش خطا نکرده باشد و در تمام اختلافات وی با دیگر ائمه، حقّ با فتوای او باشد؟! بدیهی است که چنین فرضی، معقول نیست. از دیگر سو، نظرهای علمای مذهب شافعی، در فاصلهٔ زمانی بیش از هزار سال، تغییری نکرده است. چگونه ممکن است در این مدّت طولانی، صحّت فتاوای برخی مذاهب دیگر، در برخی از مسائل اختلافی، بر این علما روشن نشده باشد؟ (همان: 4/24).

به باور رشید رضا (همان: 7/143) نیز تقلیدکنندگان متعصّب مذاهب، قول تقلیدشوندگان خویش را اصل قرار می‌دهند و نصوص کتاب و سنت را، ولو با تحریف و تأویل، مطابق آن می‌کنند؛ و حتّی حدیث صحیح را ضعیف و حدیث ضعیف را صحیح می‌کنند تا از مذهب خویش دفاع کنند.

محمدحسین ذهبی (1396: 2/548) در مقام برشمردن محاسن مدرسهٔ المنار، بدین نکته اشاره می‌کند که در نگاه المنار به قرآن، تأثّر به مذهبی از مذاهب دیده نمی‌شود؛ بر خلاف بسیاری از مفسّران که متأثّر از مذهبی معین هستند تا بدانجا که قرآن را تابع آن قرار داده و بر اساس آن، به تأویلش می‌پردازند. بدین‌سان عموم اهل فن در مقام روش‌شناسی تفسیر المنار بیان داشته‌اند که از منظر این تفسیر، «عقیده» از «قرآن» اخذ می‌شود، نه آنکه «قرآن» تابع «عقیده» گردد (ذهبی، 1396: 2/556؛ معرفت، 1419: 2/456؛ العامر، 1428: 184).

 به گفتهٔ گلدزیهر (1383: 313)، عبده و رشید رضا، بسان ابن‌تیمیّه و ابن‌قیّم، تقیّد به مذاهب چهارگانه را لازم نمی‌دانستند و روح تقلید در آنها وجود نداشت. همچنین، به باور گلدزیهر (همان: 314)، مکتب المنار بر آن بود که در مقابل علمای محافظه‌کار اهل سنّت، از ابن‌تیمیّه و ابن‌قیّم استفادهٔ فراوان برد، چون این دو در میان اهل سنّت، دیدگاه‌های ویژه‌ای داشتند.

به هر تقدیر، دعوت مسلمانان به هدایت‌جستن مستقیم از کتاب و سنّت و داشتن استقلال فکری در فهم آن دو، ویژگی بارزی است که مکتبالمنار در عصر خود بدان شهرت یافته است (نک.: رشید رضا، 1393: 11/253)؛ تا بدانجا که برخی المنار را متهم می‌کردند که سبب ادّعای جاهلان مبنی بر اجتهاد در شریعت و ابداع‌کردن مذاهب ساختگی شده است. در مقابل این اتّهام، رشید رضا علمای تقلیدکننده را منشأ بسیاری از بدعت‌ها می‌داند. وی معتقد است علمای تقلیدکننده به دلیل انتسابشان به یکی از پیشوایان مذاهب، توانایی یافتند که خرافات و اوهام را در میان تودهٔ مردم رواج دهند؛ و عملاً از همین طریق بود که غالب خرافات در میان مسلمانان راه یافت (همان: 11/254).

شاید به سبب این سنخ سنت‌ستیزی‌ها و شهرت‌شکنی‌ها است که برخی صاحب‌نظران نظیر محمد ابراهیم شریف (1402: 252)، مدرسهٔ المنار را مصدر و خاستگاه تجدّد فکری در تفسیر شمرده‌اند.

1. 2. کاستن از گسترهٔ فقه

برای توضیح ماهیت و چگونگی کاستن از گسترهٔ فقه در تفسیر المنار، از چهار محور ذیل بهره می‌جوییم: کاستن از نقش روایات آحاد؛ نفی لزوم پیروی از شرایع پیشین؛ تفکیک مسائل دنیوی از عقاید و عبادات؛ و «حرج» شمردن توسعهٔ فقه.

1. 2. 1. کاستن از نقش روایات آحاد

رشید رضا (1393: 1/138) بر آن است که مفاد روایات آحاد، تشریعی عمومی نیست؛ هرچند بر فردی که به سند و دلالت روایت واحدی، اطمینان و وثوق دارد، لازم است به مفاد آن عمل کند. به عقیدهٔ مفسّر ما، سنّت سلف صالح در مواجهه با روایات غیرمتواتر و فروع قابل استنباط از آنها بدین‌گونه بوده است که در فرض ثبوت حدیث، با توجه به طریق آن، به مفاد آن عمل می‌کردند، امّا این را برای همگان و حتّی برای کسانی که خود را صرفاً مشغول تحصیل علم کرده بودند، واجب نساخته بودند که جمیع روایات آحاد را جست‌وجو و به مفاد آنها عمل کنند؛ و اساساً صحابه، متصدّی کتابت و جمع حدیث نشدند و حتّی برخی صحابه از کتابت حدیث نهی می‌کردند (همان: 2/84-85). بدین‌سان به باور صاحب المنار، فقط احکامی از شریعت عمومی الزام‌آورند که با نصّ قطعی صریح، ثابت شده باشند (همان: 1/118؛ و 11/365).

روشن است که بر اساس چنین مبنایی، از گسترهٔ احکام شرعی، بسیار کاسته می‌شود؛ و مسائل مسکوت از نظر شرع، به زیر سیطرهٔ قوانین موضوعه یا قواعد عرفی درمی‌آید.

رشید رضا می‌گوید پس از نزول آیهٔ (یسألونک عن الخمرِ والمیسرِ قل فیهما اثمٌ کبیرٌ و منافعُ للنّاس و اثمُهُما اکبرُ من نفعِهما) (بقره: 219)، برخی صحابه از شراب اجتناب کردند و آن را حرام دانستند. به عقیدهٔ ایشان، آنچه اثمش بیش از منافع آن است، باید حرام باشد. اما برخی دیگر از صحابه چنین برداشتی نداشتند و پیامبر با اجتهاد هیچ‌یک از آنها مخالفت نکرد تا آنکه تحریم قطعی در سورهٔ مائده نازل شد و پیامبر پس از این تحریم قطعی، به مجازات شارب خمر، اقدام کرد (رشید رضا، 1393: 1/118). مفسّر ما از این مواجهه پیامبر، برای اثبات آن مدد می‌جوید که احکام فاقد نصّ قطعی صریح، تشریع عمومی و الزام‌آور تلقّی نمی‌شوند (همان). البته رأی رشید رضا در این زمینه، دچار اندکی اضطراب است. چون او گاه از نصّ قطعی صریح سخن می‌گوید (همان) و گاه از نصّ صحیح صریح (همان: 7/200)؛ در حالی ‌که نصّ صحیح می‌تواند روایتی واحد و غیرقطعی باشد.

به هر تقدیر، به باور رشید رضا، احکامی را که امّت اسلام به شناخت آنها احتیاج دارد، باید رسول به صورت عمومی بیان کند و امّت آنها را نقل کنند؛ پس هر گاه دربارهٔ حکمی، شرایط مزبور منتفی شد، آن حکم از دین نیست (همان: 2/191).

رشید رضا (همان: 6/167) بر آن است که آنچه در قرآن ذکر نشده و سنّت عملی مسلمانان بر آن جریان نیافته، نباید امری عقیدتی یا از امور کلّی دین باشد. وی می‌گوید ندانستن چنین اخبار آحادی، ضرری بر دین شخص مسلمان وارد نمی‌کند (همان).

در حوزهٔ روایات تفسیری نیز، مفسّر ما، ضرورت استفاده از روایات تفسیری مأثور از پیامبر، صحابه و تابعین را نفی نمی‌کند، اما تصریح می‌کند که روایات صحیح در تفسیر، اندک است (همان: 1/7)؛ چنان‌که امام احمد هم این نکته را بیان داشته است (همان: 3/95).

محمدحسین ذهبی اتّکانکردن مدرسهٔ المنار به احادیث موضوعه یا ضعیف را، که تأثیری ناگوار بر حوزهٔ تفسیر نهاده‌اند، در زمرهٔ محاسن این مدرسه برمی‌شمرد (ذهبی، 1396: 2/548). اما با این همه، طعنه در احادیث صحیحی را که بخاری و مسلم روایت کرده‌اند، از جمله معایبالمنار می‌داند و می‌گوید به اجماع اهل علم، صحیح بخاری و مسلم، پس از کتاب خدا، صحیح‌ترین کتاب‌ها هستند (همان: 2/550). رومی (1407: 1/810)، «سید افغانی»، «محمد عبده» و «رشید رضا» را ارکان مدرسهٔ عقلی جدید در تفسیر شمرده و «انکار بسیاری از احادیث صحیح»، حتّی روایات بخاری و مسلم، را خصوصیّتی مشترک میان این مدرسه و فرقهٔ معتزله می‌خواند.

البته در رویکرد رشید رضا و استادش عبده، برخلاف رویکرد جماعت موسوم به «قرآنیون»،[2] روایات به طور کلّی نفی نمی‌شود، بلکه گسترهٔ تأثیر آنها محدود، و غالباً بر سنّت عملی تأکید می‌شود. رشید رضا تصریح می‌کند که بیان برخی از احکام دین، به سنّت رسول اسلام واگذار شده است (1393: 2/241-242). به گفتهٔ وی، قرآن، اصل و اساس دین است؛ و رسول، رسانندهٔ قرآن و تبیین‌کنندهٔ مراد الاهی در آیات مجمل قرآن است (همان: 7/139). در این زمینه، عبده و رشید رضا، به رغم رویکردشان در کاستن از گسترهٔ تأثیر روایات، ابایی ندارند که در تفسیر آیات‌الاحکام، به‌ویژه در مناسک عملی، قیودی افزوده شود که در متن آیه ذکر نشده است. در واقع، مدرسهٔ المنار، گرچه سیطره‌یافتن روایات آحاد را برنمی‌تابد، بر آن نیست که آنها را به نحو مطلق کنار بگذارد.

 بر این اساس، صاحب المنار، ذیل آیهٔ 203 بقره، در بیان حکمت ذکرنشدن لزوم سنگ‌افکندن در زمرهٔ مناسک حجّ، یادآور می‌شود که این سکوت، مبتنی بر شیوهٔ قرآن است، همان‌گونه که قرآن ویژگی قیام، رکوع و سجده را در نماز بیان نکرده و آن را به عهدهٔ بیان عملی رسول گذاشته است (همان: 2/242).

عبده نیز می‌گوید وحی به پیامبر 9 منحصر در قرآن نبوده است (همان: 2/139). مصطفی عبدالرزاق، منابع اسلام را در اعتقاد عبده، «کتاب» و «اندکی از سنّت عملی» معرفی می‌کند (محمدی، 1373: 7).

1. 2. 2. نفی لزوم پیروی از شرایع پیشین

رشید رضا معتقد است شرایع عملی و شیوه‌های تزکیه و تربیت، به تناسب احوال جامعه و استعدادهای متفاوت انسان‌ها در دوره‌های مختلف، دگرگونی و تفاوت پیدا می‌کند (1393: 6/413). بر این اساس، وی معتقد است شرع ادیان الاهی پیشین، لزوماً شرع آیین اسلام نیست (همان: 6/414). وی دلالت آیهٔ (شرع لکم من الدین ما وصی به نوحاً والذی أوحینا الیک و ما وصّینا به ابراهیم و موسی و عیسی أن اقیموا الدین و لاتتفرّقوا فیه…) (شوری: 13) و آیهٔ (اولئک الذین هدی اللّه فبهداهم اقتده) (انعام: 90) را بر لزوم پیروی از شرایع عملی ادیان گذشته نمی‌پذیرد (همان). به باور مفسر ما، آیهٔ 13 شوری، توصیهٔ یکسان الاهی به همهٔ امت‌ها و بر زبان همهٔ انبیا را بیان می‌کند. این توصیه، اجتناب از تفرقه و اختلاف در دین است؛ و مراد آیه، آن نیست که تمام شرایع عملی حضرت نوح، تا زمانی که نسخ نشده‌اند، شرع اسلام هم محسوب می‌شوند؛ چون مسلمانان هیچ اطلاعی از شرایع عملی نوح ندارند و در این خبر، فایده‌ای متصور نیست (همان: 6/415).

از دیگر سو، در آیهٔ 90 انعام، مراد از هدایت انبیا که باید بدان اقتدا کرد، هدایت کلّی ایشان در طریق حق و نیکی است. به تعبیر رشید رضا، مراد از هدایت در این موضع، هدایت قلب‌ها به حقایقی نظیر اخلاص، بصیرت، حق‌دوستی، تقوا و … است (1393: 6/416). بدین‌سان به باور صاحبالمنار، جمیع انبیا در اصل دین، یعنی توحید و تسلیم‌شدن خالصانه در مقابل خدا (همان: 6/413)، اتفاق داشته‌اند، اما شرایع عملی آنان مختلف بوده و شرع گذشتگان، شرع ما مسلمانان محسوب نمی‌شود (شرع من قبلنا لیس شرعاً لنا) (همان: 6/417).

آشکار است که مبنای مزبور، به کاسته‌شدن از دایرهٔ احکام بیان‌شده از جانب شرع می‌انجامد. برای نمونه، بر اساس آیهٔ (قَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنکحَک إِحْدَی ابْنَتَی هَاتَینِ عَلَی أَن تَأْجُرَنِی ثَمَانِی حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِک) (قصص: 27)، شعیب به موسی می‌گوید من بر آنم که یکی از دو دختر خود را به نکاح تو درآورم، به این شرط که هشت یا ده سال برای من کار کنی. نقل است که مالک، در تأیید فتوای خود مبنی بر جواز شوهردادن دختر باکره از سوی پدر بدون اذن دختر، به رفتار شعیب در دختردادن به موسی، احتجاج کرده است (نک.: ابن‌حزم، 1408: 5/156).

اگر فقیه، شرایع انبیای پیشین را شرع مسلمانان نداند، باب چنین احتجاج‌ها و استدلال‌هایی بسته می‌شود. بگذریم که این آیه، بر باکره‌بودن دختر شعیب و اجازه‌نگرفتن پدر از او، دلالت آشکار ندارد.

به هر تقدیر، کنارنهادن شرایع انبیای پیشین و کاسته‌شدن از دایرهٔ احکام شرع، عرصه را برای جولان عقل عرفی، گشاده‌تر می‌کند. البته در مقام مقایسه، این مبنا، اهمیت و گسترهٔ تأثیرگذاری فقره پیشین (کاستن از نقش روایات آحاد) را ندارد.

1. 2. 3. تفکیک مسائل دنیوی از عبادات و عقاید

به عقیدهٔ رشید رضا، مسائل حقوقی‌سیاسی به اختلاف زمان و مکان تغییر می‌کنند و به این دلیل، اسلام، فقط اهمّ اصول آن را بیان کرده و به حاجت عصر نزول قرآن، در باب فروع آن نیز پاسخ گفته است (1393: 7/141). بنابراین، باید میان این امور و عقاید و عبادات که به اختلاف زمان و مکان تغییر پیدا نمی‌کنند، تفکیک قائل شد؛ زیرا آیین اسلام عقاید و عبادات را به طور کامل بیان کرده است و پس از پیامبر، قابلیت کمتر و بیشترشدن ندارند (همان).

از سخن رشید رضا می‌توان استنباط کرد که به باور وی، فروع مسائل حقوقی‌سیاسی دوره‌های پس از پیامبر 9، در اسلام بیان نشده است؛ چون این امور، متغیر و متحوّل هستند و اصول «شورا»، «اجتهاد» و «اطاعت از اولوا‌الامر» برای پاسخ‌گویی به آنها کافی است (همان). بدین‌سان در اندیشهٔ رشید رضا، امور دنیوی، یعنی مسائل سیاسی، اداری، قضایی و …، از مسائل عبادی و اعتقادی تفکیک می‌شود. در دستهٔ نخست، باید به قواعد کلّی شرعی مبنی بر حفظ مصالح و اجتناب از مفاسد، با ملاحظهٔ زمان و مکان، تکیه کرد و در دستهٔ دوم باید به آنچه مسلمانان در صدر اوّل بوده‌اند، بازگشت (همان: 3/12). صاحب المنار امور دنیوی را از عقاید و عبادات، تفکیک می‌کند، اما به اوضاع سیاسی جهان اسلام و بازگشت عزّت مسلمانان نظر دوخته است و سیاست را بیگانه از دین نمی‌پندارد. به‌علاوه، وی اصلاح بشر در جمیع شئون را بر داشتن قدرت و حکومت متوقّف می‌داند و اسلام را دین سیاست و حکومت می‌خواند (همان: 11/264).

با این همه، بر اساس نظرگاه رشید رضا، قرآن، کتاب هدایت روحی است و احکام معاملات دنیوی در آن اندک است (همان: 6/362). افزون بر این، به زعم وی، نه‌تنها احکام معاملات بلکه به نحو کلّی، احکام دنیوی در کتاب امّت اسلام، اندک است (همان: 6/419)؛ و بیشتر امور دنیوی، به عرف مردم و اجتهاد آنها واگذار شده است (همان: 11/267). بدین‌سان امّت اسلام باید بر اساس اجتهاد پیش رود و هر کس که اجتهاد را منع کند، مزیت شریعت اسلام بر دیگر شرایع را از بین برده و صلاحیت این شریعت را برای همهٔ مردم در همهٔ زمان‌ها نفی کرده است (همان: 6/42).

بی‌شک مبانی مزبور در برداشت از آیات قرآن، تأثیری درخور دارد. یعنی آن کس که معتقد است فقه باید تمام امور دینی و دنیوی مردم را تنظیم کند، گاه از برخی آیات غیرمرتبط با فقه، احکامی فقهی برداشت می‌کند؛ مثلاً از تعبیر قرآنی (ما علی المحسنین من سبیل) (توبه: 91) قاعدهٔ احسان را استخراج می‌کند و می‌گوید اگر قیّم یا ولیّ صغیر، اقدام به انتقال اموال صغیر از طریق کشتی کرد و کشتی به طور اتفاقی غرق شد، مسئولیتی بر عهدهٔ قیّم یا ولیّ نیست (نک.: محقق داماد، 1374: 364، 268 و 269). اما در منظومهٔ فکری صاحب المنار که معتقد است بیشتر امور دنیوی به عرف مردم و اجتهاد آنها واگذار شده (رشید رضا، 1393: 11/267)، انتظار می‌رود که این سنخ روش‌ها برای برداشت حکم فقهی، جایگاهی نداشته باشد.

به هر تقدیر، تفکیک امور دنیوی از عقاید و عبادات، به کاسته‌شدن از نقش شرع در حوزهٔ امور دنیوی می‌انجامد و به فرآیند عرفی‌شدن مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، مدد فراوان می‌رساند.

1. 2. 4. «حرج» شمردن توسعهٔ فقه

رشید رضا به توسعه‌ای که مصنّفان کتب فقهی ایجاد کرده‌اند، نگاهی منفی دارد. به باور وی، در زمان پیامبر، هنگامی که شخصی اعرابی از بادیه نزد آن حضرت می‌آمد و مسلمان می‌شد، گاه در جلسه‌ای واحد، مسائل واجب و حرام را می‌آموخت و بر رعایت آنها با پیامبر پیمان می‌بست (همان: 11/262)؛ و اساساً همین کمی تکالیف و سهولت فهم آن، از مزایای اسلام و از عوامل مهم اقبال مردم به آن به شمار می‌رفت؛ ولی فقها با آرای اجتهادی خویش، دایرهٔ تکالیف را آن‌قدر گسترش دادند که آموختن و عمل‌کردن به آنها، دشوار و ناممکن شد (همان). رشید رضا بر آن است که علمای مذاهب فقهی مختلف، اشیا و امور بی‌شماری را از طریق رأی و قیاس‌های وهمی، بر مردم حرام کرده‌اند (همان: 11/365). به باور وی، توسعه‌ای که مصنّفان فقه پس از صحابه و تابعین، در احکام عبادات و حلال و حرام و با ادعای قیاس شرعی پدید آورده‌اند، منافی کمال دین، سهولت آن و نفی‌شدن حرج از آن است (همان: 6/166). صاحب المنار اسلام را شریعتی بناشده بر پایهٔ سهولت می‌داند (همان: 1/115) و تصریح می‌کند که احکام قرآن و سنّت، آسان‌تر و دارای آزادی عمل بیشتری نسبت به اجتهادات فقها است (همان: 7/233). وی به گونه‌ای مبالغه‌آمیز می‌گوید هر تشدید و تقییدی در فقه، ناشی از اجتهاد فقها است، به‌ویژه فقهای تصنیف‌نویس که پس از صحابه و تابعین آمدند (همان: 7/233). رشید رضا، نفی حرج از دین را، که در آیات متعدد از جمله آیهٔ 6 سورهٔ مائده بر آن تصریح شده است، یکی از بزرگ‌ترین قواعد و اصول شریعت می‌داند که مسائل بسیاری بر آن بنا شده و فروع فراوانی از آن ناشی می‌شود (همان: 6/269).[3]

به هر تقدیر، حرج‌دانستن توسعهٔ فقه می‌تواند به سهم خود، به کاسته‌شدن از قلمرو فقه، مدد وافر برساند.

1. 3. مصلحت‌محوری در فقه

تقریر «مصلحت‌محوری» تفسیر المنار در سه محور ذیل انجام‌شدنی است: منع برخی مباحات به استناد مصلحت؛ جواز قضاوت خلاف فقه در شرایطی ویژه؛ و علّت‌یابی احکام فقهی.

1. 3. 1. منع برخی مباحات به استناد مصلحت

در رویکرد فقهی المنار، اساس احکام سیاسی و مدنی، مصلحت است، با این شرط که به تحلیل محرّمات و ابطال واجبات منتهی نشود (همان: 5/9). از برخی گفته‌های عبده و رشید رضا چنین برمی‌آید که به باور ایشان، «اولواالامر» می‌توانند در صورت اقتضای مصلحت جامعه، پاره‌ای از امور مباح را منع کنند. برای نمونه، رشید رضا دربارهٔ برده‌گیری در جنگ میان مسلمانان و کافران می‌گوید در برده‌گیری، مفاسد فراوانی نهفته است و این با محاسن اسلام و حکمت عالیهٔ آن منافات دارد؛ امّا چون در هنگام ظهور اسلام، این پدیده در میان ملل مختلف عمومیت داشت، اسلام به یک‌باره آن را منع نکرد، بلکه مصائب و مشکلات آن را کاهش داد و راه را برای منع آن هموار کرد. پس هر گاه مصلحت عمومی اقتضا کند و مفسده‌ای معارض و مرجّح بر آن مصلحت وجود نداشته باشد، اولواالامر حق منع این امر را دارد (همان).

به همین سان دربارهٔ تعدد زوجات، صاحب المنار هرچند آن را در برخی موقعیت‌ها، نیاز اجتماع و حتی ضرورت آن قلمداد می‌کند، اصل را در زندگی خانوادگی تک‌همسری قرار می‌دهد (همان: 4/362). وی تعدّد زوجات را علاوه بر خلاف اصل بودن، خلاف آرامش، مودّت و رحمت، که ارکان زندگی زناشویی است، می‌خواند و می‌گوید شایسته نیست شخص مسلمان، به تعدّد زوجات اقدام کند، مگر به سبب ضرورت و با اطمینان از محقق‌شدن شروط الاهی در این کار (همان: 4/370). عبده در گامی فراتر، بر آن می‌شود که تعدّد زوجات در صدر اسلام، مفاسد و ضررهای کنونی را نداشته است و در وضعیت امروز، با وجود رواج تعدّد زوجات، هیچ راهی برای تربیت امّت وجود ندارد (همان: 4/349). به باور وی، اگر بر چیزی مفسده‌ای مترتّب شود که در زمان سابق وجود نداشته، بی‌تردید حکم آن باید تغییر کند و با زمان حاضر مطابقت داده شود (همان: 4/350). به همین دلیل، وی از علمای اسلام، به‌ویژه علمای مذهب حنفی، که در آن دوره دادگاه‌های مصر بر اساس آن مذهب حکم می‌کردند، دعوت می‌کند در مسئلهٔ تعدّد زوجات، نگاهی دوباره بیندازند (همان).

در دو نمونهٔ فوق، دو حکم مباح شرعی، یعنی اباحهٔ برده‌گیری در جنگ با کافران و اباحهٔ تعدّد زوجات، به دلیل مصلحت امروزی جامعهٔ مسلمانان، منع‌شدنی معرفی شده‌اند.

به نظر می‌رسد این باور که قرآن در تشریع خود، مصالح عصر نزول را لحاظ کرده و گاه پاره‌ای از مصالح کنونی با مصالح و شرایط گذشته همخوانی ندارند، با ناظردانستن آیات‌الاحکام قرآن به همهٔ زمان‌ها و همهٔ انسان‌ها، جمع‌شدنی نیست. مفسران المنار که علی‌الاصول تشریع قرآن را برای همهٔ انسان‌ها می‌دانند، چگونه می‌توانند از لزوم تغییر پاره‌ای از احکام برای انسان امروز سخن بگویند؟

عبدالمجید المحتسب انکار تعدد زوجات از سوی المنار را با استدلال به ضرورت و مصلحت مسلمانان برنتافته و آن را ترک احکام اسلام شمرده است (المحتسب، 1933: 1/207). به عقیدهٔ گلدزیهر، اساساً تجدیدنظر در آن دسته از قوانین اسلام که مربوط به امور دنیوی است، محوری است که گروه المنار به دور آن می‌گردد (گلدزیهر، 1383: 310). المحتسب نیز ایجاد سازگاری میان اسلام و تمدن غربی را از ویژگی‌های مکتب محمد عبده می‌شمرد و می‌گوید حرکت به پندار اصلاحی عبده، که تفسیر قرآن و دروس آن را به عنوان پایهٔ کار خود برگرفت، نقشی مهم در تسلیم‌سازی نهایی مسلمانان در مقابل فکر و تمدّن غرب بازی کرد (المحتسب، 1933: 1/208). به عقیدهٔ فهد رومی نیز، رجال مدرسهٔ عقلی جدید، راه را برای سیطرهٔ فکر غربی مهیّا کردند (رومی، 1407: 1/811).

1. 3. 2. جواز قضاوت خلاف فقه در شرایطی ویژه

شخصی از هند، به نام مولوی نورالدین، دربارهٔ جواز حکم‌کردن به قوانین انگلیسی در هند، از عبده می‌پرسد و عبده پاسخ این پرسش را به رشید رضا واگذار می‌کند. این پرسش و پاسخ به مناسبت آیهٔ (و من لم یحکم بما انزل اللّه فاولئک هم الفاسقون) (مائده: 47) در تفسیر المنار منعکس شده است (رشید رضا، 1393: 6/405). مفروض مسئله آن است که در قوانین انگلیسی، حکم به غیر «ما انزل اللّه» وجود دارد و مسلمانی که به استخدام انگلیسی‌ها درآمده است، باید بر اساس همین قوانین حکم دهد (همان).

با وجود این شرایط، جواز چنان استخدام و قضاوتی محلّ شبهه و تردید است، اما رشید رضا در این باره، دیدگاهی مصلحت‌محور دارد. وی این پرسش را مطرح می‌کند که اگر دشمن بر قسمتی از بلاد مسلمانان مسلّط شد و هجرت برای آنان ناممکن بود، در مواجهه با مشاغل حکومتی چه باید کرد؟ آیا مسلمانان باید تمام این مشاغل را به کفار واگذار کنند و متصدی هیچ عملی نشوند؟ رشید رضا معتقد است در این فرض، اناباید در حدّ امکان برای به‌پاداشتن احکام دین کوشید و جلوی حکم‌دادن غیرمسلمانان بر مسلمانان را گرفت؛ و با این قصد، بر مسلمانان جایز یا حتی واجب است که مسئولیت‌های حکومتی را بپذیرند؛ مگر در شرایطی که عمل آنها به ضرر مسلمانان باشد و نفع چنین کاری، صرفاً عاید غیرمسلمانان شود (همان: 6/407).

اکنون اگر فردی به استخدام غیرمسلمانان درآمد و مکلّف شد بر اساس قوانین آنها قضاوت کند و حکم دهد چگونه می‌تواند این مسئله را با لزوم حکم‌دادن مطابق «ما انزل اللّه» جمع کند؟

رشید رضا در مقام گشودن این گره، تفکیک احکام دینی و دنیایی را یادآوری می‌کند. در نگاه وی، عبادات، احکامی ذاتاً دینی هستند و مخالفت با آنها در هیچ وضعیتی روا نیست و احکام نکاح و طلاق هم در حکم عبادات‌اند؛ اما در احکام دنیوی نظیر مجازات‌ها، حدود، معاملات مدنی و … نازل‌شده از سوی خداوند، اندک است؛ و غالب این احکام، به اجتهاد مجتهدان واگذار شده است (همان: 6/407). در میان این دسته از احکام، مسائل «حدود» و مسئلهٔ «ربا» مهم‌ترین و موکّدترین مسائل هستند، با این حال، بر وفق سنّت، از اقامهٔ حدود در سرزمین دشمن، نهی شده است و برخی از ائمهٔ فقه، اخذ ربا را در سرزمین دشمن (دارالحرب)، که سرزمین غیرمسلمانان را معنا می‌دهد هرچند که در حال جنگ با مسلمانان نباشند (همان: 6/409)، جایز دانسته‌اند (همان: 6/407). با این مقدّمات، صاحب المنار نتیجه می‌گیرد که حکم بر اساس قانون غیرمسلمانان در دارالحرب، به شرط وجود مصلحت و منفعت برای مسلمانان، جایز است؛ اما اگر قانونی ظالمانه و مضرّ به حال مسلمانان باشد، نباید بر اساس آن حکم کرد (همان: 6/408).

در حقیقت، رشید رضا با این مقدمات که دارالحرب محلّ به‌پاداشتن احکام اسلام نیست و تقویت نفوذ اسلام و حفظ مصلحت مسلمانان در به عهده گرفتن کارهای حکومتی است (همان)، حکم به غیر «ما انزل اللّه» را روا می‌شمارد و آن را به عنوان رخصتی از باب قاعدهٔ «ارتکاب خفیف‌ترین دو ضرر» محسوب می‌کند؛ و حتّی وجوب آن را برای تقویت اسلام و مسلمانان محتمل می‌داند (همان: 6/409).

از دیگر سو، صاحب‌نظرانی نظیر عبدالمجید المحتسب، فتوای المنار مبنی بر جواز عمل به قوانین انگلیسی برای اهل هند را برنتافته و آن را در درجهٔ نخست، خدمت به کافرانی دانسته‌اند که سرزمین‌های مسلمانان را اشغال کرده بودند (المحتسب، 1933: 1/207). فهد رومی نیز به نحو کلّی، رجال مدرسهٔ عقلی جدید را به فراخوان برای تقریب میان مسلمانان و کافران (مسیحیان و یهودیان) متهم می‌کند (رومی، 1407: 1/810).

به نظر راقم این سطور، در محلّ نزاع، تأکید رشید رضا بر اندک‌بودن احکام نازل‌شدهٔ الاهی در امور دنیوی، قابل نقد به نظر می‌رسد؛ چون نکتهٔ مهم، جواز نقض‌شدن یا نشدن این احکام است، نه مقدار و کمیت آنها. افزون بر این، رشید رضا با وجود تلاش وافر، نتوانسته به نحو کامل، گره از کار قاضی مستخدم کفّار در هند بگشاید؛ چون وی احکام نکاح و طلاق را هم در حکم عبادات می‌داند و مخالفت با آنها را در هیچ وضعیتی روا نمی‌داند و روشن است که در فرض رخ‌دادن مسئله‌ای در این حوزه، قاضی مکلّف به صدور حکم است و با امتناع وی از انشاء رأی، ضمانت‌اجراهای قانونی در انتظار وی خواهد بود.

1. 3. 3. علّت‌یابی احکام فقهی

صاحب المنار حلیت و حرمت را مبتنی بر وجود نفع و ضرر می‌داند و می‌گوید خدای تعالی هیچ چیز را حرام نکرده، مگر به دلیل آنکه به‌خودی‌خود مضرّ است؛ و هیچ چیز را حلال نکرده، مگر آنکه به‌خودی‌خود نافع است[4] (رشید رضا، 1393: 3/97). این دیدگاه رشید رضا، در تقابل صریح با دیدگاه کسانی است که تحریم را مبتنی بر علّت نمی‌دانند و برای آنکه خداوند محرّمات را حلال کند، هیچ منعی نمی‌بینند (نک.: قشیری، 1402: 1/201).

رشید رضا که در پس هر تشریعی، حکمت و علّتی را نهفته می‌داند، به فهم غرض شارع و استفاده از آن غرض برای تعیین حکم در مصادیق مشکوک، گرایش نشان می‌دهد. برای مثال، وی ذیل آیهٔ (و ما اکَلَ السّبعُ الّا ما ذَکّیتُم…)(مائده: 3)، دربارهٔ حکمت تذکیه می‌گوید ما مجموع آنچه را دربارهٔ تذکیه وارد شده، بررسی کردیم و فهمیدیم که غرض شارع از تذکیه، اذیت‌نشدن حیوان به قدر توانایی است (رشید رضا، 1393: 6/145). بدین‌سان رشید رضا بر آن می‌شود که اگر پیامبر به شیوهٔ تذکیه‌ای آگاه می‌شد که برای حیوان آسان‌تر بود و در آن ضرری هم وجود نداشت، مانند تذکیه با برق، اگر این وصف دربارهٔ تذکیه، صادق باشد، در این صورت، پیامبر آن شیوه را بر ذبح، مقدم می‌داشت (همان: 6/144-145).

 به همین سان، وی دربارهٔ «ربا»، ظلم‌بودن آن را با استفاده از تعبیر (لاتَظلِمون و لاتُظلَمون) (بقره: 280) به عنوان علت تحریم ذکر می‌کند (همان: 3/103)؛ و از تعلیل حرمت ربا به ظلم‌بودن آن، برای شناخت مصادیق ربا کمک می‌جوید و می‌گوید در برخی از مصادیقی که فقیهان ربا دانسته‌اند، ظلم نیست بلکه برای طرفین، فایده است (همان: 3/96).

اساساً رشید رضا تعبّدی را که در عبادات جاری می‌داند، در عادات (امور دنیوی) جاری نمی‌داند؛ و همین باور، عامل مهم تلاش وی برای استخراج غرض شارع در عادات شده است (همان: 6/145).

روشن است که در جست‌وجوی کشف علت حکم‌بودن، از دل نگاهی مصلحت‌محور برآمده که احکام دین را ابزار تأمین مصالح آدمیان می‌بیند؛ وگرنه در تعبد محض، به نفس تکلیف نطر می‌شود و از علت آن، پرس‌وجو نمی‌شود.

فهد رومی مدرسهٔ عقلی جدید، یعنی مکتب سید افغانی، عبده و رشید رضا، را در تحکیم عقل، رجوع به احکام آن و بالابردنش به مرتبهٔ وحی، همانند معتزله شمرده است (رومی، 1407: 1/810).

از دیگر سو، توجّه رشید رضا به علت وضع احکام، پیامدی نیکو به دنبال دارد که آن، نفی حیله‌های فقهی است؛ برای مثال، یکی از حیله‌های فقهی را می‌توان در حکم ذیل ملاحظه کرد:

مالک مالی که بر آن زکات واجب می‌شود، با توجه به شرط لزوم گذشتن یک سال تمام برای وجوب زکات، چند روز قبل از کامل‌شدن سال، مال خود را به زوجه‌اش می‌بخشد با این شرط که آن را پس از چند روز به وی برگرداند. در این مثال، چون مالکیت صاحب مال، در چند روز آخر سال از بین رفته، پرداخت زکات منتفی می‌شود؛ و پس از چند روز که اموالش بازگردانده می‌شود، مالکیتی جدید آغاز می‌شود. رشید رضا این حیلهٔ فقهی را نپذیرفته و آن را از بین بردن رکنی از ارکان اسلام، که مکرراً بر فرض‌بودن آن تأکید شده است، می‌خواند (رشید رضا، 1393: 2/118).

نتیجه

رشید رضا برای فهم روشمند ابعاد فقهی قرآن و حلّ مشکلات حقوقی جوامع اسلامی در دوران مدرن، تلاشی درخور کرده است. کارآمدسازی احکام دین، سازگارکردن آن با تمدن جدید و بازگرداندن عزّت مسلمانان، آرمان‌هایی است که رشید رضا را به حرکت و جست‌وجوی جسورانه وامی‌دارد. به این منظور، گونه‌ای استقلال در تحقیق و شهرت‌شکنی فکری در همه جای تفسیر او نمایان می‌شود. آزاداندیشی و تبعیت‌نکردن کامل رشید رضا از قدما، راه را بر متحول‌کردن فقه و عرفی‌سازی آن می‌گشاید. علاوه بر این، به نظر می‌رسد از منظر وی، اهتمام گسترده به روایات آحاد و قراردادن آنها در کنار قرآن، در نهایت، به کم‌رنگ‌شدن نقش قرآن و گم‌شدن هدایت آن در میان انبوه احادیث می‌انجامد. به‌علاوه در این میان، مجالی هم برای احکام عقل عرفی باقی نمی‌ماند. بدین‌سان رشید رضا، روایات آحاد را به منزلهٔ تشریع عمومی نمی‌پذیرد و می‌گوید بی‌اطلاعی از این سنخ روایات، زیانی به آیین مسلمانی نمی‌رساند. روشن است که این مبنا، در شمول‌زدایی از فقه، نقشی محوری دارد و پیامد مستقیم کاستن از قلمرو احکام شرع، اعتباریافتن فزون‌تر قواعد عرفی است. مصلحت‌محوری فقهی نیز می‌تواند در خدمت فرآیند عرفی‌شدن درآید. بدین‌سان شاید روا باشد که عرفی‌سازی حوزهٔ امور دنیوی (یعنی همهٔ قلمرو فقه به جز عبادات) را مهم‌ترین ویژگی رویکرد فقهی تفسیر المنار تلقّی کنیم.

پی‌نوشت‌:

[1]. این گفتهٔ رشید رضا در باب تقلید عالم از عالم، صحیح جلوه می‌کند؛ اما تعمیم دادن آن به افراد غیرعالم، موجّه نیست. به هر تقدیر، رشید رضا قائل به تقلید مطلق عامی از عالم نیست، بلکه بر آن است که اگر برای فرد عامی که قدرت استدلال ندارد، مسئله‌ای در حوزهٔ مسائل اجتهادی و محل اختلاف پیش آمد و وی از عالمی موثق استفتا کرد، آن عالم باید آیه‌ای از آیات قرآن یا سنتی استوار را برای او ذکر کند و معنای آیه یا سنت را به‌اختصار برای او شرح دهد (رشید رضا، 1393: 3/12)؛ اما تا هنگامی که چنین مسئله‌ای برای فرد عامی رخ نداده، نیازی به ذکر مسائل اجتهادی محل اختلاف برای او وجود ندارد (همان). افزون بر این، به عقیدهٔ وی (همان: 5/ 296) شناخت زبان قرآن برای هر مسلمان، به قدر توانایی، واجب است. با این همه، این ابهام و پرسش باقی است که عامی چگونه می‌تواند صحت استدلال عالم به آیات یا احادیث را دریابد و اگر عالمی دیگر، قول مخالف ابراز کرد، وی چگونه می‌تواند بین آن دو عالم داوری کند؟

[2]. مراد از «قرآنیون» یا «اهل قرآن»، مسلمانانی هستند که فقط قرآن را منبع دین و تشریع می‌پندارند و حجیت سنّت را باور ندارند. چنان‌که محققان گفته‌‌اند «دیدگاه عدم حجیّت سنّت به صورت پراکنده و غیرمنسجم، در همهٔ دوره‌های تاریخ اسلام حضور داشته است» (روشن‌ضمیر، 1390: 22)؛ گرچه فقط در دو قرن اخیر است که در دو حوزهٔ شبه‌قارهٔ هند و مصر، شکلی منسجم به خود می‌گیرد (همان: 23).

[3]. به نظر راقم این سطور، ذکر نبودن حرج در دین، مجوّزی برای فقیهان به شمار نمی‌رود که با رأی خویش، برخی امور را دارای حرج تصور کنند و حکم آنها را تغییر دهند؛ بلکه مراد از نبودن حرج، صرفاً نبودن آن در همان تشریعاتی است که خداوند مقرر کرده است. به‌علاوه، تشخیص حرج یا نبود آن در بسیاری از مصادیق، اختلاف‌برانگیز است و استفاده از قاعدهٔ نفی حرج، همواره با مشکل سلیقه‌ای‌بودن معیار تشخیص حرج، همراه بوده است. برای مثال، برخی فقهای امامیه با استناد به قاعدهٔ مزبور، این حق را برای زوجه قائل شده‌اند که در وضعیت‌های عسر و حرج، به حاکم شرع رجوع کند و خواستار طلاق‌دادن خویش شود (نک.: مهرپور، 1379: 138). این حکم، سالیان دراز در مادهٔ 1130 قانون مدنی کشور ما به شکل مطلق و مبهم انعکاس یافته بود و در مقام اجرای آن در دادگاه‌ها، چه‌بسا قاضی‌ای، چیزی را از مصادیق عسر و حرج به شمار می‌آورد و قاضی دیگر، چیزی به مراتب سخت‌تر از آن را مصداق عسر و حرج نمی‌دانست. در حقیقت، قانون‌گذار، با وضع این مادهٔ قانونی، اختیار گسترده‌ای برای محاکم قائل شد و سبب شد آرای محاکم از رویهٔ مشابه خارج شود؛ و زوجین هنگام مراجعه به دادگاه نتوانند پیش‌بینی کند که چه سرنوشتی در انتظار آنها است.

[4]. آیهٔ 160 سورهٔ نساء تصریح می‌کند که خداوند طیبات را بر بنی‌اسرائیل به دلیل ظلمشان حرام کرد. بنابراین، در عمومیت این گفتهٔ رشید رضا باید تردید کرد؛ مگر آنکه بگوییم حلال‌بودن طیبات بر بنی‌اسرائیل، مضرّ بود و آنها به دلیل ظلمشان باید مجازات می‌شدند؛ و مقصود رشید رضا از لزوم مضرّبودن، وجود ضرر در عدم حرمت است، نه وجود ضرر در متعلّق تحریم.

مراجع

ابن‌حزم، علی بن احمد (1408). الإحکام فی اصول الأحکام، بیروت: دار الکتب العلمیة.

ذهبی، محمد حسین (1396). التفسیر والمفسرون، [قاهره]: دار الکتب الحدیثة.

رشید رضا، محمد (1393). تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، بیروت: دار المعرفة.

روشن‌ضمیر، محمدابراهیم (1390). جریان‌شناسی قرآن‌بسندگی، تهران: انتشارات سخن.

رومی، فهد بن عبدالرحمن (1407). منهج المدرسة العقلیة الحدیثة فی التفسیر، ریاض: مؤسسة الرسالة.

شریف، محمد ابراهیم (1402). الاتجاهات التجدید فی التفسیر القرآن الکریم فی مصر، قاهره: دار التراث.

العامر، فارس علی (1428). دروس فی التفاسیر و مناهج المفسرین، تهران: الغدیر للطباعة والنشر.

قشیری، عبدالکریم بن هوازن (1402). تفسیر القشیری المسمی بلطائف الاشارات، بیروت: دار الکتب العلمیة.

گلدزیهر، ایگناس (1383). گرایش‌های تفسیری در میان مسلمانان، ترجمه: سید ناصر طباطبایی، تهران: انتشارات ققنوس.

المحتسب، عبدالمجید عبدالسلام (1933). اتجاهات التفسیر فی العصر الحدیث، بیروت: دار الفکر.

محقق داماد، مصطفی (1374). قواعد فقه (بخش مدنی 2)، تهران: انتشارات سمت.

محمدی، محمد (1373). درس اللغة والادب، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

معرفت، محمدهادی (1419). التفسیر والمفسرون فی ثوبه القشیب، مشهد: الجامعة الرضویة.

مهرپور، حسین (1379). مباحثی از حقوق زن، تهران: مؤسسهٔ اطلاعات.

نویسنده:

روح الله نجفی: استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه خوارزمی

پژوهشنامه مذاهب اسلامی شماره 7

انتهای متن/ 

روان‌شناسی استبداد رضاشاه

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی ابعاد روان‌شناختی استبداد رضا شاه می‌پردازد؛ فرض را بر این نهاده است که مجموعه اقدامات سرکوب‌گرایانه رضاشاه اساساً تحت تاثیر مسائل و مشکلات روحی و روانی بوده که از بدو تولد تا رسیدن به قدرت به آن مبتلا و دست به گریبان بوده است بنابراین با بهره‌مندی از چارچوب روشی آدلر ـ اسپربر به نقش دو مؤلفه خانواده و اجتماع در فرایند شکل‌گیری شخصیت تأکید شده است چنانچه والدین، نظام تربیتی و جامعه در مهیا نمودن بسترها و شرایط زیستی اقداماتی روشمند و سازنده در جهت رشد و شکل‌گیری شخصیت سالم افراد در پیش برنگیرند این قبیل افراد در برخورد با موانع و کمبودها دچار حقارت، ترس و نا امنی می‌شوند. در این راستا دوران کودکی و مراحل بعد زندگی رضاشاه که با حقارت‌ها و مشقت‌هایی توأم بوده است؛ تبعات آن در دوران قدرت‌یابی و پادشاهی با تناقض شخصیتی، ترس و هراس، استبداد و خشونت بر ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و به‌ویژه نزدیک‌ترین یارانش نمایان است.

واژگان کلیدی: روان‌شناسی، استبداد، رضاشاه.

نویسندگان:

طهماسب علیپوریانی – محسن عزیزی‌نیا

فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی – سال چهاردهم، شماره 48، بهار 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

کاربرد تجزیه‌ و تحلیل دوگانه دو بُعدی ارزشگذاری مشروط جهت بررسی امکان استفاده از انرژی‌های نو در ‏تولید انرژی برق ایران

چکیده

انرژی‌های نو با وجود اتمام ناپذیری و نداشتن اثرات خارجی منفی، هزینه‌هایی به‌مراتب بالاتر از انرژی‌های اتمام پذیر دارند. تأمین این هزینه‌ها برای دولت‌ها دشوار بوده و نیازمند مشارکت مردمی می‌باشد. سنجش و ارزیابی میزان مشارکت مردمی در تأمین هزینه‌های مازاد استفاده از انرژی‌های نو کمتر مورد توجه بوده که در این پژوهش مورد بررسی قرارگرفته است. در مطالعه پیش‌رو جهت تحقق این امر با استفاده از روش تجزیه ‌و تحلیل دوگانه دوبعدی ارزش‌گذاری مشروط (DBDC)، 400 پرسشنامه تهیه و 5 قیمت پیشنهاد گردید، که برای هر پاسخ‌دهنده دو سؤال در مورد قیمت پرسیده شد (یک‌بار دو برابر و یک‌بار نصف مبلغ اولیه). مصاحبه‌شوندگان با در نظر داشتن هفت عامل اقتصاد منطقه، تقاضای برق، محیط‌زیست، روابط دیپلماتیک، ایمنی، اخلاق و اقتصاد میزان تمایل به پرداخت خود را در این زمینه تعیین نمودند. مطابق یافته‌های این پژوهش میزان تمایل به پرداخت ماهانه مبلغ 46360 ریال می‌باشد. همچنین بر اساس یافته‌ها علاقه‌مندی به انرژی‌های نو، اهمیت به محیط‌زیست و اثر انرژی‌های نو در جایگاه کشور به ترتیب بیشترین اثر مثبت را بر تمایل به پرداخت داشته‌اند. از این ‌رو آگاهی بخشی پیرامون انرژی‌های نو، گسترش فرهنگ حمایت از محیط‌زیست و بهبود وضعیت اقتصادی و درآمدی مردم می‌بایست بیشتر موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

کلیدواژه ها: انرژی‌های نو؛ برق؛ دوگانه دوبعدی ارزش‌گذاری مشروط؛ تمایل به پرداخت

نویسندگان:

سروش کیانی قلعه سرد: دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

 جواد شهرکی: دانشیار علوم اقتصادی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

 علی سردارشهرکی: عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان 

احمد اکبری: استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران  – دوره 6، شماره 22، بهار 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

تحلیل فقهای عامه پیرامون حدیث تردّد

 

چکیده:

حدیث تردّد، حدیثی قدسی است که به باب عظیمی‌از ابواب معارف الهی اشاره دارد. و آن اتّم الاختیار بودن ذات مقدّس الهی است. با مفهوم‌شناسی حدیث، سه اختیار طولی و تو در تو برای خداوند قابل اثبات است. عدّه‌ای از محققان، به دلیل عدم توجه به معنای صحیح واژه تردّد و نیز اغلب حکما به دلیل پیچیدگی روایت و ناسازگاری نصّ آن با مبانی فلسفی به تأویل این حدیث قدسی مبادرت ورزیده‌اند تا به گمان خود، ساحت قدس الهی را از انتساب تردّد پیراسته نمایند.

این پژوهش ضمن اشاره به دیدگاه محققان خاصّه و عامّه، به دیدگاه آیت الله میرزا مهدی اصفهانی در مورد معنای حقیقی تردّد، می‌پردازد و با بیان معنای حقیقی تردّد، دامان حدیث را از توجیه و تأویلات آراسته گردانیده و انتساب تردّد را به ذات اقدس الهی به جهت تمامیت اختیارش اثبات می‌نماید.

کلیدواژه‌ها: تردّد، اختیار مطلقه، حبّ، کراهت، تردید

بیان مسئله

   یکی از آموزه‌های مهّم اسلامی ‌مسئله تردّد است که خداوند بر مبنای روایاتی که ذکر خواهد شد، در قبض روح َبنده مؤمن، به خودش نسبت تردّد داده است و خود را فاعل آن دانسته است، با مضمون "ما تردَّدْتُ فی شَی ءٍ اَنا فاعِلُه کتَردُّدی فی موتِ عبدیَ المؤمن اِنّی لَاُحبُّ لقائَهُ و یَکْرَهُ الموتَ فَاَصْرِفُهُ عنه". این حدیث در میان احادیث امامیه از جایگاه و رتبه والائی برخوردار است، زیرا دارای مضامین بلند معرفتی است و عقیده به آن نقش مؤثری در معرفت خداوند دارد.

   این روایت با مختصر تفاوتی در منابع متعدّد فریقین نقل شده است و علما بر صحت صدور آن اتفاق نموده‌اند. و نیز در کتب فلسفی و حکمی ‌ذکر گردیده است. بنابراین، صدور حدیث یاد شده از رسول خدا9  به عنوان حدیث قدسی و کلام خدای متعال جای هیچ تردیدی ندارد. با این حال، در دلالت این روایت، اختلاف نظرهائی وجود دارد. کسانی از فلاسفه مانند میر داماد و پس از او، ملاصدرا، این روایات را با مبانی فلسفی و عرفانی ارزیابی کرده‌اند، و از آنجا که میان حدیث تردّد و مبانی فلسفی سازش یافت نشده به توجیه و تأویل متوسل شده‌اند.

و نیز، در میان محدّثان و فقها مورد بررسی قرار گرفته است و نظریاتی را مطرح کرده‌اند. لذا، بازنگری این دسته از روایات ضروری به نظر می‌رسد. موضوعی که در حدیث زمینه بحث و گفتگو و تأویل را فراهم نموده است این است که: آیا اساساً تردّد در مورد خداوند قابل تصور است؟ در پاسخ به این سؤال، ‌اندیشمندان اسلامی ‌نظریاتی ارائه نموده‌اند که نوعاً در جهت تأویل و توجیه بر آمده‌اند، نه ارائه پاسخی مناسب و هماهنگ با قدسی بودن حدیث.

   در این پژوهش ضمن بیان نظرات ‌اندیشمندان بر آنیم، که مبانی نهفته در متن حدیث از منظر عالم و فقیه برجسته مرحوم میرزا مهدی اصفهانی اعلی الله مقامه مورد بازخوانی دقیق قرار گرفته و فارغ از توجیهات، میان مفهوم تردّد و انتساب آن به خداوند، هماهنگی و سازگاری ایجاد نماید. و همچنین بر اساس تعابیر به کار رفته در این روایات، اختیار مطلقه لایتناهی را برای خداوند اثبات نماید. و این که خدا "فعّال ما یشاء" است، و قبض و عدم آن هر دو فعل خداست، و فاعلیت خداوند تأثیری در او ندارد و خداوند در طرف لایتناهیت قدّوسیت است.

 روایات تردّد:

   این حدیث قدسی با مختصر تفاوت، در منابع متعددی از مصادر حدیثی شیعه و عامّه نقل شده است که به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود.

الف) منابع شیعه

1- کتاب المؤمن، حسین بن سعید اهوازی (م250 ق)، ص 36-33-32، ح 61-62-63-80.

2- کتاب المحاسن، احمد بن محمد بن خالد برقی (م 274ق)، ج 1، باب 47، ص 291، ح 443. و باب 27، ص 160-159، ح 100-99.

3- اصول کافی، کلینی (م 328ق) باب الرضا بموهبه الایمان، ج3، ص 344، و باب من اذی المسلمین، ج4، 54-53.

4- التوحید شیخ صدوق (م381ق)، باب 62، ص 399، ح 1.

   مدارک اصلی روایت تردّد، این چهار کتاب است که از تألیفات قرن دوم تا چهارم هجری می‌باشد و در کتابهای دیگر به طور مرسل و یا به نقل از این کتب روایت شده است، از جمله:

5- القواعد و الفوائد، شهید اول (م 786 ق) ج 2، ص 181.

6- نضد القواعد، فاضل مقداد، (م826ق)، ص 69.

7- عوالی اللئالی، (م901ق)، ص385.

8- اربعین، شیخ بهائی (م 1031 ق)، ص 211. 210، ح 35.

9- قبسات، میرداماد (م 1041 ق)، چاپ قدیم، ص 313، (چاپ جدید، ص 469).

10- اسفار، ملاصدرا (م 1051ق)، ج 6، ص 392 (چاپ قدیم ج3، ص 90).

11- الوافی، محمد محسن بن شاه مرتضی، فیض کاشانی (م1091ق)، ج 5، ص 734.

12- وسائل الشیعه، حرّ عاملی، (م1104ق)، باب عدم تحریم کراههالموت، ج 2، ص 429.

13- الجواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه، حرّ عاملی، (م1104ق)، ص122-119، 145، 320،349، 352.

14- مرآه العقول، مجلسی، (م 1110ق)، ج 9، ص 297.

15- بحار الانوار، مجلسی، (م1110 ق)، ج 5، ص 283-284.

16- مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری (م1320)، ج2، ب13، ص94، ح1514،1515.

17- الاحادیث المقلوبه و جواباتها،آیت الله سید حسین طباطبائی بروجردی (م 1380 ق)،   ص 24.

ب) منابع عامه:

1- مسند احمد حنبل (م 241 ق)، ج 6، ص 256.

2- صحیح بخاری (م 256 ق)، کتاب الرقاق، باب تواضع، ص 1175،ح6502.،

3- معجم الکبیر،الطبرانی (م360ق)، ج12، ص113، ش1279.

4- الاربعون الصغری، البیهقی(384ق)، باب 11، ص49.

5- شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید (م656)، ج11، ص75.

6- الفروق، شهاب الدین احمد بن ادریس القرافی (م 684ق)، ج 3، ص 69.     

7- عمده القاری، بدر الدین العینی، (م855ق)، ج23، ص88، ح2056.

  چنانکه ملاحظه می‌شود، حدیث تردّد در کتابهای معتبر حدیثی و فقهی شیعه و سنی نقل شده است و از روایات مشهور و مورد اتفاق فریقین می‌باشد. به لحاظ بررسی حدیث و دقّت در محتوای آن، ضروری است که به گزیده‌ای از روایات این باب در منابع فریقین بپردازیم، تا زمینه فهم حدیث ایجاد شود.

 1- عنه عن ابن فضّال عن ابن فضیل عن ابی حمزه ثمالی قال: سمعت ابا عبد الله7 قال: یقول ُ الله عزَّ و جلَّ: "ما تردَّدْ تُ فی شیءٍ اَنا فاعِلهُ کَتَردُدی علی المؤمن لِاَنّی اُحِبّ لقائهُ و یَکْرهُ الموتَ فَاُزْویه عنه و لو لم یکن فی الارض الّا مؤمنٌ واحدٌ لَاکْتَفَیْتُ به عن جمیع خَلقیِ و جعلتُ لَه مِن ایِمَانِهِ اُنساً لا یَحتاجُ فیه الی احدٍ." (برقی، محاسن، ج1، ص159)

   ترجمه: خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: من در هیچ کاری تردّد ندارم به مانند تردّد درباره بنده مؤمنم که ملاقات او را خواهم و او از مرگ بدش آید، و من آن را از او دور می‌کنم، و اگر در دنیا جز یک مؤمن نباشد، از همه خلق به او اکتفا می‌کنم و ایمانش را همدم او سازم تا بوسیله آن نیاز به احدی نداشته باشد.

2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ7 : قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى: لِیَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنِّی مُسْتَذِلٌّ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنَ وَ مَا تَرَدَّدتُ عَنْ شَیْءٍ کَتَرَدُّدِی فِی مَوْتِ الْمُؤْمِنِ إِنِّی لَأُحِبُّ لِقَاءَهُ وَ یَکْرَهُ الْمَوْتَ فَأَصْرِفُهُ عَنْهُ وَ إِنَّهُ لَیَدْعُونِی فِی الْأَمْرِ فَأَسْتَجِیبُ لَهُ لِمَا هُوَ خَیْرٌ لَهُ وَ أَجْعَلُ لَهُ مِنْ إِیمَانِهِ أُنْساً لَا یَسْتَوْحِشُ فِیهِ إِلَى أَحَد.(برقی، محاسن، ج 1، ص 160، ح 100)

3- علیّ بن ابراهیم عن محمّدِ بن عیسیَ عن یونُسُ عن ابن مُسکانَ عن المعلّیَ بن خُنیَسٍ عن اَبی عَبدِ الله7 قَال: قَال رسُولُ الله 9 : قاَلَ اللهُ عزَّ و جلّ: مَن اسْتَذَلّ عبدیَ المؤمنَ فَقَد بارَزَنیِ بالمُحارَبَه و َمَا تَرَدَّدتُ فِی شَیًءٍ اَنا فاعِلُه کتَرَدّدیِ فیِ عبدیَ المؤمن اَنّیِ اُحِبّ لقائَهُ فیَکرَهُ المَوتَ فاَصرِفُهُ عنه.(کلینی، کافی، ج 4، ص 57، ح 11)

ترجمه: رسول خدا 9 فرمود: خدای عزّ و جلّ فرموده: هر کس بنده‌ام را خوار کند به جنگ با من برخاسته، و من در هیچ کاری تردّد ندارم چون تردّد درباره قبض روح بنده مؤمنم که من ملاقات او را دوست دارم ولی او از مرگش کراهت دارد و من او را از مرگ بر می‌گردانم.

4- الحسن بن محمّدبن الحسن الطوسیّ عن والده الشیخ أبی جعفر عن المفید محمّد بن محمّدبن النعمان قال: أخبرنی أبو حفص محمّد بن عمر بن علی الصیرفیّ قال: حدّثنا أبو علی محمّد بن همام الاسکافیّ قال: حدّثنا جعفر بن محمّد ابن مالک الفزازیّ قال: حدّثنی سعید بن عمرو قال: حدّثنی الحسن بن ضوء عن أبی عبد الله7 قال: قال علی بن الحسین7: قَالَ الله ُعزّو جلّ: ما تَرَدّدتُ فِی شَیءٍ أنا فاعِله تَرَدّدِی عن قَبضِ رُوحِ المُؤمن، یَکرَهُ المَوت و أَکرِهُ مَسَائته، فإذا حَضَرَهُ أجَلَهُ الّذِی لاَ تَأخیِر فیه بَعَثَت إلَیه بِرِیحَانَتَینِ مِن الجَنَه تُسَمی إحداهُما المُسخیّه و الاخری المُنسیّه، فأمَا المُسخیّه فتُسخیِه عن ماله،و أما المنسیّه فتنسیه أمر الدنیا.(حرّ عاملی، الجواهر السنیه، باب 11، ص 307)

   ترجمه: خدای متعال می‌فرماید: من هر کاری که می‌خواهم انجام دهم در آن تردّد نمی‌نمایم مگر در قبض روح بنده مؤمنم که او از مرگ کراهت دارد و من نمی‌خواهم به او بدی برسد. هنگامی‌ که اجل او فرا می‌رسد، دو ریحانه بهشتی به سوی او می‌فرستم که نام یکی مسخیه و دیگری منسیه است. مؤمن با بوئیدن مسخیه نسبت به مالش بی‌علاقه می‌شود و با بوئیدن منسیه لذائذ دنیا را از یاد می‌برد، بعد او را قبض روح می‌کنم.

5- عن النّبی عن جبرئیل عن اللّه تعالی قال: قال اللّه عز ّ و جلّ: مَن اَهَانَ لِی ولِیَّا فَقَد بَارَزَنِی بالمُحَارِبَه… الی اَن قال، و مَا تَرَدّدًتُ فی شَی ءٍ اَنَا فَاعِلُه مَا تَرَدّدًتُ فِی قَبضِ نَفسِ الًمُؤمن مَن یَکًرَهُ المُوتَ و اُکًرِهُ مَسَائتَهُ وَ لا بُدّ لَهُ عنهُ.(حرّعاملی، جواهر السنیه، ص307، باب11)

   ترجمه: هر کس به ولیّ من اهانت کند، به تحقیق به جنگ با من برخاسته، و من در هیچ کاری تردد ندارم چون تردّد در قبض روح بنده مؤمنم، که او از مرگ کراهت دارد و من هم کراهت اورا نمی‌خواهم،اما او را باید بمیرانم.

حدیث تردّد در ضمن دعای طول عمر نیز آمده است:

اللهم اِنّ رسولک الصادق المصدّق صلواتک علیه و آله قال اِنّک قُلتُ ما تردّدت ُ فی شیئ انا فاعِلُه کتردّدُ فی قبضِ روحِ عبدیَ المؤمن یَکرهُ الموت و اُکره مُسائَتَهُ.

   دعای فوق جزء تعقیبات نماز برای طول عمر سفارش شده است. بنا به فرموده محدث قمی ‌این دعا معتبر است و در کتب ادعیه نقل شده است. از جمله:

1- در مصباح المجتهد در ادعیه‌ای که بعد از نماز، مستحب است خوانده شود، آمده است: اِنّکَ قلتُ مَا تردّدتُ فیِ شیءٍ اَنَا فاعِلُه کَتَرَدّدیِ فیِ قَبضِ روحِ عبدیَ المؤمنَ من یَکرَهُ الموتَ و اُکِرهُ مسائَتَه. (طوسی، مصباح المتهجد، ج1، ص 58،1411 ق)

2- روی انّ من دعا بهذا الدعاء عقیب کل فریضته و واظب علی ذلک عاش حتی یمل الحیاه و یتشرف بلقاء صاحب الامر (عج) و هو:

   اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم ان رسولک الصادق المصدق صلواتک علیه و آله قال: انک قلت ما تردّدت فی شیء انا فاعله کتردّدی فی قبض روح عبدی المؤمن یکره الموت و انا اکره مسائته . اللهم فصل علی محمد و آل محمد و عجل لاولیائک الفرج و النصر و العافیه و لا تسوؤنی فی نفسی و لا فی فلان (قال و تَذْکُرُ مَن شئت)(طبرسی، مکارم الاخلاق، ص 37، ج1، 1396 ق)

   ترجمه: روایت است هر کس این دعا را پس از هر نماز واجب بخواند عمر او چندان طولانی شود، که زندگی بر او ملال‌آور گردد، و به ملاقات حضرت مهدی (عج) مشرف شود.

   خداوندا بر محمد و آلش درود فرست، خداوندا رسول راستگوی تو خبر داده که تو فرموده‌ای: من در انجام هیچ امری به ‌اندازه قبض روح مؤمن تردد نکردم که او از مرگ کراهت دارد و من نیز کراهت دارم که او را به ناخوشایندی بیاندازم. خداوندا بر محمد و آلش درود بفرست و در فرح و یاری و عافیت اولیاء خود تعجیل فرما، و مرا و فلانی را (نام هر که خواهی بگو) بد حال مکن.

3- دعوات، راوندی (م573)،ص134.

4- فلاح السائل، ابن طاووس (م664)، ص158.

5- بلد الامین، کفعمی (م905)، ص 12.

این اجمال روایاتی است که در منابع شیعه آمده است. و اما روایات کتب عامه:

1-  حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ کَرَامَه، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَیْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، حَدَّثَنِی شَرِیکُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِی هُرَیْرَه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِی وَلِیًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، و َمَا تَقَرَّبَ إِلَیَّ عَبْدِی بِشَیْءٍ أَحَبَّ إِلَیَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَیْهِ، وَمَا یَزَالُ عَبْدِی یَتَقَرَّبُ إِلَیَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ کُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِی یَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِی یُبْصِرُ بِهِ، وَیَدَهُ الَّتِی یَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِی یَمْشِی بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِی لَأُعْطِیَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِی لَأُعِیذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَیْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِی عَنْ نَفْسِ المُؤْمِنِ، یَکْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَکْرَهُ مَسَاءَتَهُ.(بخاری، صحیح، ص1422،1157ق)

2- عن حسان بن عطیه قال… قال الله: مَا تَرَدّدتُ فی شَیءٍ اُریدُهُ، تَرَدّدیِ فی قبضِ نفسِ عبدِیَ المُؤمن یَکرَهُ الموت و اُکرَهُ مَسَائَتَهُ و لا بُدّ لَهُ مِنه. (ابن ابی شیبه، المصنف، ج 8، ص290، 1409ق)

3- جاء فی الخبر الصحیح عن النبی 9 یقول الله تعالى من آذى لی ولیا فقد استحل محارمی و ما تقرب إلی العبد بمثل أداء ما فرضت علیه و لا یزال العبد یتقرب إلی بالنوافل حتى أحبه و لا ترددت فی شیء أنا فاعله کترددی فی قبض نفس عبدی المؤمن یکره الموت و أکره مساءته و لا بد له منه.(ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 11، ص 75)

4- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنی عبد الله بن سعد الحافظ، ثنا محمد بن إسحاق الثقفی، ثنا محمد بن عثمان بن کرامه، ثنا خالد بن مخلد، عن سلیمان بن بلال، أخبرنی شریک بن عبد الله بن أبی نمر، عن عطاء عن أبی هریره رضی الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: إن الله عز وجل، قال: من عادى لی ولیا، فقد بارزنی بالحرب، وما تقرب إلی عبدی بشئ أحب إلی مما افترضت علیه، وما یزال یتقرب إلی بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، کنت سمعه الذی یسمع به، وبصره الذی یبصر به، ویده التی یبطش بها، ورجله التی یمشی بها، وإن سألنی عبدی لأعطینه، ولئن استعاذنی لأعیذنه، وما ترددت عن شئ أنا فاعله، ترددی عن نفس المؤمن، یکره الموت، وأکره مساءته. (البیهقی،الاربعون الصغری، باب 11، ص 49، ح46)

بیان حال سند بعض احادیث تردّد

   بیشتر احادیث وارده از فریقین، از جهت سند معتبر و متقن هستند، با این حال به بررسی رجالی تعدادی از آن‌ها می‌پردازیم.

حدیث اول از منابع شیعه

رجال آن سه تن هستند:

1- حسن بن علی بن فضّال تیمی، ثقهجلیل، از اصحاب اجماع (رجال کشی، ص 595)

ثقه، امامی، صحیح المذهب ظاهراً (رجال طوسی، ص 359)

2- محمد بن فضیل صیرفی، ثقه، رمی بالغلو (رجال طوسی، ص 365- رجال حلّی، ص 251)

3- ثابت بن دینار ابو حمزه ثمالی،امامی،ثقهجلیل. (رجال کشی، ص406) ثقه،امامی،صحیح المذهب. (فهرست طوسی، ص 105)

 حدیث دوم

رجال آن سه تن هستند:

1- ابن فضال گذشت.

2- ابی جمیله، اسمش المفضل بن صالح، امامی، ثقهعلی التحقیق و ربما یضعف.

3- محمد بن علی بن ابی شعبه الحلبی، امامی، ثقه جلیل، صحیح المذهب ظاهرا.(فهرست طوسی، ص 385- رجال نجاشی، ص 98)

حدیث سوم

رجال آن پنج تن هستند:

1- علی بن ابراهیم بن‌هاشم، ثقه، ثبت، امامی، صحیح المذهب.(رجال نجاشی، ص260) محمد بن عیسی بن عبید، ثقهامامی، صحیح المذهب ظاهراً.(رجال ابن داود، ص509) ممدوح، امامی، صحیح المذهب ظاهراً.(فهرست طوسی، ص402)

3- یونس بن عبد الرحمن، ثقه، امامی، صحیح المذهب ظاهراً.(رجال طوسی، ص 346و 368- رجال نجاشی، ص447)

4- عبدالله بن مسکان، ثقه، امامی، صحیح المذهب ظاهراً.(فهرست طوسی، ص294) من اصحاب الاجماع.(رجال کشی، ص375)

5- المعلی بن خنیس، امامی، صحیح المذهب ظاهراً.(رجال کشی، ص382) ممدوح فی الروایه. (رجال کشی، ص377)

بررسی محتوایی روایت

   موضوع اصلی در این روایات، نسبت تردّد به خداوند متعال در قبض روح مؤمن می‌باشد، که محل کلام ‌اندیشمندان قرار گرفته است، که مقصود از تردّد در این حدیث که به خدای متعال نسبت داده شده است چیست؟ در هر تحقیقی ابتدا لازم است معنای واژگان واصطلاحات به کار رفته در آن روشن شود، تا امکان فهم دقیق برای همگان حاصل شود. از این رو، قبل از بیان آراء موجود پیرامون تردّد، به معناشناسی آن می‌پردازیم.

معنای واژه تردّد

ابن فارس ذیل واژه ردّ گفته است: هو رجع الشیء و سمی المرتد لاَنّه ردّ نفسه الی کفره.(ابن فارس، ج 1، ص460)

در المنجد چنین آمده است: صَرفه، ارجعه.ردّه الی بیته، ای ارجعه. و تردّد: مطاوع ردّد(المکتبه الشرقیه، ص 254)

معجم الوسیط واژه ردّه را معادل: مَنَعه و صَرَفه و ارجعه دانسته است. و فی التنزیل العزیز: ودّ کثیرٌ من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفاراً.

 تردّد: تراجع، و یقال : تردّد فیه: اشتبه فلم یثبته. (ابراهیم مصطفی، احمد حسن الزّیات، ج 1، ص 337)

   فیروز آبادی نیز ذیل واژه ردّ چنین می‌گوید: ردّه: صَرَفه. ردّ علیه: لم یقبله. و الارتداد: الرجوع. و نیز ذیل واژه رجع گفته است: صرفه و ردّه. (فیروز آبادی، ص500)

مرحوم طریحی نیز واژه ردّ را به معنی صَرَف دانسته است و فرموده است:

قد نری تقلّب وجهک ای تردّد وجهک و تصرّف وجهک.(طریحی، ج3،ص573)

الرّد: صرف الشیئ و رجْعَه. المتردّد ای المتناهی فی القصر.

در لسان العرب در معنای ردّ آمده: الرد: صرف الشیء و رجعه، الارتداد: الرجوع.(ابن منظور، ذیل ردّ)

از نظر زبیدی نیز تردّد به معنای توقف و باز گرداندن است. «الماء فی المکان وقف و تردّد.»(زبیدی، ج 3، ص164)

چنانچه ملاحظه می‌شود، معنای لغوی این واژه، معادل رجوع و بازگشت و توقف است. با این حال، روشن نیست که چرا بسیاری از محققان ذیل واژۀ تردّد، در حدیث اشاره‌ای به این معنا ننموده‌اند.

 غالباً تردّد را تردید معنا کرده‌اند که ناشی از عجز و جهل می‌باشد و این خصوصیات کاشف از نقص و فقدان بوده و خدا از نقص و محدودیت منزّه است. براین اساس، دست به توجیه و تأویل روایات زده‌اند.

ذیلا، اشاره ای به این تأویلات از نظر عامّه و خاصه خواهیم داشت.

تحلیل فقهای عامه پیرامون حدیث تردّد

علمای اهل سنت در توجیه این حدیث شریف چند وجه ذکر نموده‌اند.

1- خطّابی می‌گوید: تردید و بداء در مورد خداوند جائز نیست، و حدیث را چنین معنا کرده است که: ملائکۀ من در امری که به انجام آن حکم نموده باشم، تردید ننمودند مانند تردیدشان نسبت به قبض روح بندۀ مؤمنم. وی برای اثبات مدعای خود، به داستان تردّد ملک الموت در قبض روح حضرت موسی و ابراهیم8 استشهاد نموده است. بنا براین معنا، ملائکه تردّد می‌کنند از این جهت که او را به سوی موت متمایل گردانیده تا لقاء خدا محبوبشان گردد. و این کار در واقع، به جهت لطف و شفقت و مهربانی خدا نسبت به بنده‌اش می‌باشد.(ابن حجر، فتح الباری، ج11، ص343، باب التواضع،1379ق؛ بیهقی، الاربعون الصغری، باب 11، ص49؛ ابو احمد محمود بن احمد، عمده القاری، ج23، ص90)

2- کلاباذی بر این است که تردّد، صفت ذات اقدس نیست، بلکه از صفات فعلیه الهیه است. ایشان تردّد (تفعّل) را به معنای تردید (فعّل) گرفته است. بر این اساس، تردّد در اختلاف احوال عبد مؤمن است، نه در زمان قبض روح و اجل، یعنی زمان قبض روح مشخص است و هیچ گونه تقدّم و تأخری ندارد، آن چه در آن تردّد صورت می‌گیرد حالات عبد است که گاهی توجه به دنیا و گاهی توجه به آخرت پیدا می‌کند. به این معنا که خدا هنگام احتضار مؤمن، در قلب او شوق و محبت لقاء خویش را اظهار می‌دارد تا کراهت مؤمن را از او زائل سازد. و بدین سبب، بر مرگ خود راضی گردد و به آن رغبت نماید.(ابن حجر، فتح الباری، ج 11، ص 344)

3- ابن جوزی نیز تردّد را به ملائکه منتسب نموده است، اما چون تردّد ملائکه به سبب امر خداوند در قبض روح بنده است، از این رو، خداوند آن را به خود نسبت می‌دهد.(همان)

4- کرمانی معتقد است که هنگام قبض روح مؤمن، خداوند از کراهت او مکره می‌شود، از این جهت او را با تأنی و به تدریج فبض روح می‌کند. و این حالت را تردّد می‌داند.(همان)

5- جنید بغدادی معتقد است که معنای روایت این نیست که من موت را برای او مکروه می‌دارم، زیرا مرگ، مؤمن را به سوی رحمت و مغفرت الهی وارد می‌سازد. بلکه کراهت به جهت ملاقات مرگ و صعوبت آن است.(بیهقی، الاربعون الصغری، باب 11، ص49؛ ابن حجر، فتح الباری، ج11، ص344؛ موسسه الکتب الثقافیه، الاحادیث القدسیه، ج9، ص289)

6- برخی دیگر حدیث را این گونه تأویل کرده‌اند: هنگامی‌که روح از جسد مفارقت می‌نماید، دچار درد و الم شدید می‌گردد. در حالی که خداوند اذیت مؤمن را کراهت دارد و احتمال می‌رود که مسائت نسبت به طول حیات باشد که منجر به پیری زیاد و برگشت به حالت بچگی و اسفل السافلین می‌شود. به نظر ابن حجر، برای این معنا لفظ تردّد وارد شده است.(ابن حجر، ج11، باب التواضع، ص344؛ بیهقی، باب 11، ص49)

7- عده ای گفته‌اند: ما می‌بینیم اگر انسان به کسی علاقه داشته باشد و او را بزرگ و با عظمت بداند، در بدی رساندن به او و ناراحت کردنش متردّد می‌شود و عجله نمی‌نماید، و اگر با کسی دشمن باشد و او در نزدش کوچک و حقیر باشد، در مجازات او هیچ تردیدی به خود راه نمی‌دهد و فورا به مرحلۀ اجرا در می‌آورد. پس نتیجه این که خداوند بندۀ مؤمن خود را بزرگ می‌داند و تردّد لازمۀ بزرگداشت، و عجله و مبادرت لازمۀ تحقیر است. بنا براین «تردّد» بر گرامی‌داشت خداوند نسبت به مؤمن،و شرف و منزلت او نزد خداوند دلالت می‌کند، یعنی لازم معنا اراده شده است نه خود معنای تردّد.(احمد بن ادریس، الفروق، ج 3، ص 69)

8- برخی معتقدند تأویل این حدیث چنین است: عبد مؤمنم در چیزی که من فاعل آن باشم تردّد نکرد، مانند تردّد در قبض روحش. پس او بین اراده‌اش که بقاء است و اراده من که موت است متردّد می‌شود. بنابراین، من به او لطف و بشارت می‌نمایم تا این که او از کراهت موت منصرف گردد. در این صورت، خداوند تردّد را از روی اکرام و تعظیم به ذات مقدس خودش نسبت داده است.

پی نوشت:

1. بنابر روایات اهل البیت:مراحل فعل اختیاری پنج چیز است: مشیت،اراده،قدر،قضاء و امضاء. بر خلاف نظر فلاسفه و متکلمان عامه هیچ کدام ذاتی نیست و وقوع هر یک وابسته به اراده حق متعال است، و تا نخواهد وقوع نمی یابد، و هیچ التزامی‌برای وقوع هیچ کدام نیست. وقتی بنا بر آموزه‌های دینی هیچ تشابهی بین حق و خلق وجود ندارد، مشابهتی هم میان علم حق و علم خلق نمی‌باشد و قوانین حاکم بر علم خلق، بر علم حق، حاکم نیست.

 منابع

قرآن کریم

1. ابراهیم مصطفی،احمد حسن الزّیات،معجم الوسیط،المکتبه الاسلامیه،ترکیه.

2. ابن طاووس،علی بن موسی،فلاح السائل،بوستان کتاب،قم،1406ق.

3. ابن بابویه،محمد بن علی،التوحید،تحقیق:هاشم حسینی،جامعه مدرسین،قم،1398ق.

4. ابن ابی شیبه،عبدالله بن محمد،المصنّف،تحقیق:سعید اللحام،دار الفکر،بیروت،1409ق.

5. ابن ابی جمهور، محمد بن زین الدین، عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه، دار سیّد الشهداء، قم، 1405ق.

6. ابن منظور، لسان العرب، تصحیح: امین محمد عبد الوهاب، محمد الصادق العبیدی، دار احیاءالتراث العربی، مؤسسه التاریخ العربی، بیروت.

7. ابن فارس، ابو الحسین احمد، معجم مقاییس اللغه، دار الکتب العلمیه، بیروت،1420ق.

8. ابن حنبل، احمد بن محمد، مسند، چاپ 6 جلدی، دار صادر، بیروت.

9. ابن ابی الحدید، عبد الحمید بن هبه الله، شرح نهج البلاغه، محقق: ابراهیم، محمد ابو الفضل، مکتبه آیت الله مرعشی نجفی، قم،1404ق.

10. اهوازی،حسین بن سعید، المؤمن، مؤسسه الامام المهدی، قم،1404ق.

11. بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح، 1جلدی، دار احیاءالتراث العربی، بیروت،1422.

12. برقی، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، تحقیق: جلال الدین محدث، دار الکتب الاسلامیه، قم، 1371ق.

13. بهائی، محمد بن حسین، الاربعین، ترجمه: عقیقی بخشایشی، نوید اسلام، قم، 1373ق.

14. بیهقی، احمد بن حسین، الاربعون الصغری، دار الکتب العلمیه، بیروت، 1407ق.

15. حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، آل البیت، قم، 1409 ق.

16.——– الجواهرالسنیه فی الاحادیث القدسیه، ناشر دهقان، مترجم: کاظمی‌خلخالی-زین العابدین، تهران.

17. حلّی، علی بن داود، رجال ابن داود، دانشگاه تهران، تهران،1342ش.

18. حلّی، یوسف بن مطهر، رجال، مصحح محمد صادق آل بحر العلوم، دار الذخائر، نجف،1411ق.

19. زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، المکتبه الحیاه، بیروت،1406ق.

20. شبّر، عبدالله، مصابیح الانوار فی حل مشکلات الاخبار، تحقیق: علی شبّر، مؤسسه النور، بیروت، 1407ق.

21. شهید اول، ابی عبدالله محمد بن مکی عاملی، القواعد و الفوائد، تحقیق: عبد الهادی حکیم، مکتبه مفید، قم.

22-شیرازی،صدر الدین محمد بن ابراهیم،الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه،دار احیاءالتراث العربی،بیروت،1410ق.

23. طباطبائی بروجردی، حسین بن علی، الاحادیث المقلوبه و جواباتها، دار الحدیث، قم، 1416ق.

24. طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الاخلاق، ترجمه: ابراهیم میر باقری، انتشارات فراهانی، تهران، 1396ق.

25. طبرانی، معجم الکبیر، دار احیاءالتراث العربی، بیروت.

26. طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، نشر الثقافه الاسلامیه، تهران، 1408ق.

27. طوسی، محمد بن حسن، مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، مؤسسه فقه الشیعه، بیروت،1411ق.

28. ——-، رجال، مؤسسه النشرالاسلامیه، قم، 1373ش.

29. ——-، فهرست، مصحح سیّدمحمد صادق آل بحر العلوم، المکتبه الرضویه، نجف.

30. عروسی الحویزی،عبد علی بن جمعه،تفسیر نور الثقلین،مؤسسه التاریخ العربی،بیروت،چاپ اول،1422ق.

31. عسقلانی، ابن حجر، فتح الباری، دار المعرفه، بیروت،1379.

32. غروی اصفهانی، محمد مهدی، رسالۀ انوار الهدایه، نسخه خطی کتابخانه دانشکده الا هیات و معارف اسلامی ‌مشهد، شماره 22718.

33.——– معارف القرآن،

34. غیتابی الحنفی، ابو محمد محمود، عمده القاری، دار التراث العربی، بیروت.

35. فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، دار المعرفه، بیروت،1426ق.

36. فصلنامه علمی ‌پژوهشی، کتاب قیّم، سال دوم، شماره پنجم،1391.

37. فیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی، الوافی، کتابخانه امام امیرالمؤمنین، اصفهان،1406ق.

38.——————–، تفسیر صافی، کتاب فروشی اسلامیه، چاپ ششم،1362ش.

39. قطب الدین راوندی، سعید بن هبهالله، الدعوات، مدرسه امام مهدی، قم،1407ق.

40. قرافی، شهاب الدین احمد بن ادریس، انوار البروق فی انواع الفروق، بیروت.

42.کفعمی، ابراهیم بن علی عاملی، بلد الامین، مؤسسه الاعلمی ‌للمطبوعات.

43. کشی، محمد بن عمر بن عبد العزیز، رجال کشی، مؤسسه آل البیت، قم.

44. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، انتشارات علمیه اسلامیه.

45. لویس معلوف، المنجد فی اللغه و الاعلام، دار الشرق، بیروت.

46. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، دار احیاءالتراث العربی، بیروت،1403ق.

47.  ——- مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول، دار الکتب الاسلامیه، تهران،1404ق.

48. مقداد، فاضل، نضد القواعد الفقهیه، تحقیق: عبد اللطیف کوهکمره ای، مکتبه آیت الله مرعشی، قم، 1403ق.

49. مؤسسه الکتب الثقا فیه، الاحادیث القدسیه، بیروت.

50. نجاشی، احمد بن علی، رجال، مؤسسه النشر الاسلامی، قم،1365ش.

51. نوری، حسین، مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل، آل البیت، قم، 1408ق.

نویسنده:

مهناز فرحمند: عضو هیئت علمی‌دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا     

فصلنامه سفینه شماره 55

ادامه دارد…

سنجش دقت در ترجمه معانی ضمنی و کنایی استعارات و کنایات سوره‌های هود،‌ یوسف و انبیاء

چکیده

این پژوهش به مطالعه میزان دقت در ترجمه معنای ضمنی و کنایی استعاره‌ها و کنایه‌های سه سوره مبارکه هود،‌ یوسف و انبیاء می‌پردازد. برای تشخیص معنای عبارات کنایی از معنای ضمنی استعاره نوع دوم از جمله استعاره مرکب نیاز به تبیین فرق استعاره مرکب و دیگر انواع آن با کنایه داریم که در این مقاله راه‌های تشخیص آن ذکر شده است. سپس عبارات کنایی و عبارات استعاری موجود در سه سوره مبارکه هود، یوسف و انبیاء مشخص شده و دقت ترجمه معنای ضمنی و کنایی این عبارات در پنج ترجمه؛ ترجمه فولادوند با موضوع آزاد، ترجمه‌های مجد و گرمارودی با موضوع ادبی، ترجمه بانو امین و ترجمه خانی و ریاضی با موضوع عرفانی مطالعه گردید. توضیحات علمی بیش‌تر روش تشخیص استعاره نوع دوم از کنایه در این مقاله تبیین شده است.

کلیدواژه ها: ترجمه قرآن؛ استعاره مرکب؛ کنایه؛ ‌معنای ضمنی؛ معنای کنایی

نویسندگان:

امید مجد: دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.

 فاطمه ابوحمزه: دکترای زبان و ادبیات فارسی.

فصلنامه مطالعات قرآنی – دوره 7، شماره 25، بهار 1395 .

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

شمایل‌نگاری شیعی

 

چکیده

فرهنگ و مذهب شیعی، در ادبیات مذهبی و هنر در دوران تیموری و صفویه نمود یافت و در دوران قاجار به اوج خود رسید. در این دوره، اوضاع سیاسی ـ اجتماعی، بستر ظهور نقاشی‌هایی با مضامین مذهبی را به وجود آورد. به دلیل تحولات پس از مشروطه، نقاشی مذهبی عمدتاً به نقاشی‌های عامیانه‌ای محدود بود که بیش‌تر نقاشان غیرحرفه‌ای انجام می‌دادند. هنر نقاشی به عنوان یکی از عرصه‌های فعالیت بشر از دیرباز تاکنون، با ظهور در نقش‌ها و تعاریف گوناگون تداوم یافته است. از جمله روش‌هایی که برای تصویر کردن موضوعات وقایع مذهبی به کار گرفته شده، روش شمایل‌نگاری شیعی در نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای است.

یکی از ویژگی‌های مهم شمایل‌نگاری شیعی در نقاشی قهوه‌خانه‌ای، پیوستگی‌اش با دین و باورهای اسلامی است. سؤال پژوهش این است که شمایل‌نگاری شیعی در نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای با موضوع عاشورا چه ویژگی‌هایی دارد؟ بر این اساس، هدف پژوهش، شناخت ویژگی‌های شمایل‌نگاری عاشورا در نقاشی قهوه‌خانه‌ای، از طریق بررسی بازتاب باورهای شیعی است. روش پژوهش به شیوه توصیفی انجام گرفته و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه ها

امام حسین، شمایل‌نگاری شیعی، واقعه عاشورا، نقاشی قهوه‌خانه‌ای

فرهنگ و تاریخ اسلامی و خصوصاً شیعه، همواره با تفکر به حقیقت راه اولیای دین همراه بوده است. احیای مظلومیت و معصومیت امام حسین† و یاران باوفایش از طریق برپایی مراسم سوگواری، علاوه بر این‌که عاملی در جهت تطهیر مؤمنان بوده، از سوی دیگر اتحاد با حقیقت راه ایشان را می‌رسانیده است. در عین حال، تأکید بزرگان دین در احیا و تداوم راه اولیا، موجب گردید تا جلوه‌های مختلف هنری در این طریق شکل گیرد.

واقعه عاشورا همواره الهام‌بخش هنرمندان گردیده تا با نگاشتن مطالبی درباره زندگی و سرودن اشعاری درباره احوال ایشان و نیز نمایش‌های آیینی چون تعزیه، به موازات آن ظهور نماید. نمایش‌های تعزیه نیز در ایجاد نقاشی‌های مذهبی خصوصاً نقاشی‌هایی با مضمون واقعه عاشورا، تأثیر نهاد و در نهایت مجموعه عواملی، موجب ایجاد هنری مستقل با ویژگی‌های هنری و معنوی خاص خود گردید که به نقاشی قهوه‌خانه‌ای موسوم شد. این نوع نقاشی، خصوصاً شمایل‌نگاری را کوشش جدیدی در هنر نقاشی اسلامی ـ شیعی ایران می‌توان به حساب آورد.

یکی از مظاهر تعلق خاطر هر قوم یا ملتی، اعتقاداتشان به هنر آن قوم یا ملت است که در آن سرزمین تجلی یافته که در این ِزمینه، نقاشی و شمایل‌نگاری قدیسان مذهبی نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند. شمایل‌نگاری از نظر ادبی، به معنای توصیف تصاویر است. این هنر در عصر تیموریان و صفویان و سپس در عصر قاجار به اوج شکوفایی خود رسید که در نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای واقعه عاشورا نیز شاهد هستیم. شمایل‌نگاری در ایران ویژگی‌های خاص خود را دارد. این ویژگی‌ها، هنر شمایل‌نگاری ایرانی را از لحاظ مضمون و شیوه نگارگری و جنبه تقدس آن از شمایل‌نگاری در نقاط دیگر جهان، به ویژه غرب، جدا می‌کند.

 بر خلاف نقاشی‌های غربی با موضوعات مذهبی که عمدتاً با بهره‌گیری از فضاهای غبارآلود و ارائه فضاهای حزن‌انگیز همراهند، نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای برگرفته از حماسه عاشورا، بدون استفاده از فضای سه‌بعدی یا سایه روشن، موضوع و شکل را در یک‌پارچگی همگون به نمایش می‌گذارد و نور به شکلی فراگیر، در تمام نقاط تصویر به چشم می‌خورد.

شمایل‌نگاری شیعی

رویکرد شمایل‌نگاشتی به آثار هنری، در درجه نخست معنای موضوع را در نظر می‌گیرد. این واژه در زبان انگلیسی «iconography» از دو واژه یونانی «eikon» به معنای تصویر و «graphe» به معنای نوشتن ترکیب شده است. بدین‌ترتیب شمایل‌نگاری، هم شیوه کار هنرمند در نوشتن تصویر است و هم آن‌چه خود تصویر می‌نویسد؛ یعنی داستانی که تصویر بازمی‌گوید. در واقع شمایل‌نگاشتی، به جای شکل بر محتوا تمرکز می‌کند. (آدامز، 1390، ص‌51) شمایل در اصل به معنای صفت‌ها و ویژگی‌های انسان است.

اما به چهره، ویژگی‌ها و مشخصات صورت نیز گفته می‌شود. هم‌چنین به صورت‌نگاری و ترسیم چهره بزرگان دین و نگارگری وقایع مذهبی نیز «شمایل‌سازی» می‌گویند. «شمایل‌گردان» نیز به کسی گویند که تصویر‌های قاب‌کرده بزرگان دین را به معرض نمایش گذارد. یکی از سنت‌های مذهبی دوره قاجار در تکایا، آن بوده که در ایام عزاداری، برای یادآوری فرات، تشتی پر از آب در گوشه‌ای از تکیه می‌نهادند و عَلَمی را به ستونی به نشانه علم‌داری حضرت عباس† می‌بستند و روی پرده‌ها یا دیوارها، شمایلی از شهادت 72 تن از واقعه عاشورا را می‌کشیدند.

شمایل‌نگارانی نیز همواره بودند که ذوق و هنر خویش را در راه اباعبدالله† و موضوعات دینی مربوط به ائمه وقف می‌کردند. کسانی نیز با عنوان پرده‌دار، به مرثیه‌خوانی پای این شمایل و نقاشی‌های مذهبی می‌پرداختند که به آنان شمایل‌خوان می‌گفتند. تابلوهای نقاشان وقایع مذهبی، بر محور قصص قرآنی، جنگ‌های پیامبرˆ و حضرت علی† و ثبت وقایع عاشورا بود. (محدثی، 1378، ص‌256)

مسلمانان در آغاز، هیچ‌گونه سنت هنری نداشتند و حتی قوانین مذهبی آن‌ها، هنر‌های تصویری را حرام کرده بود. ولی این قانون در زمینه نقاشی، پس از گذشت سه دهه از حضور اسلام، حساسیت کم‌تری یافت و نقوش انسانی و حیوانی در کتاب‌های غیرمذهبی به کار گرفته شد. (شایسته‌فر، 1388، ص‌60) شمایل‌نگاری سنتی است که بیش از همه در حیطه هنر دینی و قدسی می‌گنجد. شمایل‌ها موضوعی را که از طریق شباهت فیزیکی نمی‌توانند یا در صدد بیان آن نیستند، به زبان انتزاع و رمزپردازانه بیان می‌کنند.

نخستین‌بار حاکمان ایلخانی بودند که بدون توجه به احکام شرعی اسلامی در مورد منع تصویرگری چهره، به ویژه تصویر اولیای الهی، دستور به نگارش کتب مصور هم‌چون جامع‌التواریخ و آثارالباقیه، همراه با نقاشی‌هایی با مضامین تاریخی مذهبی دادند. (شایسته‌فر، 1390، ص41ـ‌42) شمایل‌نگاری کاملاً از حقیقتی معنوی تغذیه می‌کند و به آن حقیقت، بیان بصری می‌بخشد. (بورکهارت، 1390، ص‌114) در آغاز شمایل‌نگاری، بعضی از چهره‌ها پشت نقابی سفیدرنگ مخفی شده‌اند و لزوماً با مشخصاتی شناخته می‌شدند که از آنِ قدیس (پیامبر یا امامان) موجود بود. رفته‌رفته شمایل پیامبرˆ و امامان‡ آشکار می‌شوند و در هر دوره مطابق موقعیت اجتماعی آن زمان، به شکل و شمایل آن عصر تصویر می‌شدند.

 مثلأ در زمان مغول، چشم‌ها همگی مغولی و لباس‌های مخصوص آن زمان بود. (هنری مهر، 1384، ص‌59) در این زمینه، برای شاخص نمودن ائمه شیعه‰ که اغلب با عنوان موضوعی مشخص و در میان افراد دیگر در یک نگاره تصویر می‌شدند، از روش‌های متفاوتی مانند ‌اختصاص موقعیت‌های مکانی خاص در ترکیب‌بندی اثر و یا در نظر گرفتن هاله نور به دور سر، بهره می‌گرفتند. از این روی در فرایند تحول چهره‌نگاری افراد مقدس، هنرمندان به تدریج به یک مجموعه اصول قراردادی دست یافتند. (افشاری و دیگران، 1389، ص‌39)

 تعدادی نسخ خطی، با حمایت هنری حاکمیت تیموریان به وجود آمدندکه تصاویر پیامبر اسلامˆ و اصحابش و همین طور امام علی† و فرزندانش امام حسن† و امام حسین† را به نمایش می‌گذاشتند. در ابتدای دوران صفویه نیز تعداد زیادی از کارگاه‌های هنری به ترسیم عناصر شیعی اختصاص یافتند. (شایسته‌فر، 1384، ص14)

نقاشی شخصیت‌های مذهبی برای توده مردم، توسعه‌ای اساسی در هنر اسلامی بود. برای درک مفهوم، هدف، شمایل‌نگاری و فنون این نقاشی باید به مسأله شهدای شیعه و مناسک وابسته بدان توجه کرد. (افهمی و شریفی مهرجردی، 1389، ص‌29-30) دوره قاجار اوج نقاشی مذهبی قلمداد می‌شود. تلاش شاهان قاجار برای اتحاد شیعیان و ادعای رهبری شیعه با حمایت از مراسم و فعالیت‌‌های مذهبی هم‌چون امام‌زاده‌‌ها، بقعه‌‌ها، تکیه‌‌ها و سقاخانه‌‌ها همراه بود. حمایت مردم نیز عامل دیگری برای رشد نقاشی مذهبی بود. (پاکباز، 1379، ص‌148)

 نقاشی مذهبی جایگاه خود را در بین قشرهای مختلف مردمی یافته بود که به قهوه‌خانه‌ها می‌رفتند. آثار نقاشی در بین مردم کوچه و بازار هم ارج و قربی یافته بود و در حقیقت نقاشی از درون دربار بیرون آمد و در بین مردم عادی هم رونق و رواج یافت. این ماجرا، هم باعث اعتلای آثار هنری می‌شد و هم موجبات انحطاط آن را فراهم می‌ساخت و آن را از فرهیختگی عاری می‌کرد و به سلیقه و ذوق مردم کوچه و بازار نزدیک می‌ساخت. (آژند، 1385، ص‌148)

 نقاشی قهوه‌خانه‌ای

قهوه‌خانه را خاستگاه نقاشی قهوه‌خانه‌ای می‌دانند؛ زیرا پیوندی نزدیک با این شیوه از نقاشی داشت و صاحبان قهوه‌خانه‌ها، از سفارش‌دهندگان اصلی این آثار به شمار می‌آمدند. (شایسته‌فر، 1389، ص‌47) این شیوه نقاشی در دوران مشروطیت، بر اساس سنت‌های مردمی ـ دینی با اثرپذیری از نقاشی طبیعت‌گرایانه مرسوم آن زمان ایجاد شد. (پاکباز، 1383 الف، ص‌586) خیال‌پردازی و شمایل‌نگاری، از ویژگی‌های نقاشی قهوه‌خانه‌ای است. به همین جهت نقاشان قهوه‌خانه، عنوان «خیالی‌سازی» را برای آثارشان برگزیده بودند. (پاکباز، 1383 ب، ص‌202)

با توجه به تحولات عمیق در بینش مذهبی مردم در دوره صفویه و بعد از آن، هم‌چنین کاربرد هنرهای مختلف در جهت اهداف شیعه، نقاشی مذهبی به صورت تابلوهای بزرگی برای بیان صحنه‌های مختلف واقعه عاشورا در یک پرده به‌کار گرفته شد. بدین ترتیب، شیوه جدیدی به نام پرده‌خوانی نیز در کنار نقالی، روضه‌خوانی و…، در خدمت اهداف شیعی قرار گرفت.

پرده‌های رنگ روغن مذهبی که اغلب در اندازه‌های بزرگ و برای تماشای گروهی ترسیم شده‌اند، عموماً با نام‌های «نقاشی قهوه‌خانه‌ای»، «خیالی‌سازی»، «پرده‌خوانی»، «پرده‌درویشی»، و یا گاهی «پرده‌داری» و «شمایل‌خوانی» شناخته و اسم‌گذاری شده‌اند. (حسینی، 1384، ص‌24) علاوه بر آن، این شیوه برای تزیین در، دیوار و سقف بسیاری از اماکن مذهبی نیز به‌کار رفته است. (شکل 1) بدین‌ترتیب مشاهده می‌گردد که از دوره صفویه به بعد، علاوه بر شیوه‌های نقاشی درباری، شیوه‌ای مردمی نیز به وجود آمد. (اصغریان حدی، 1378، ص‌366)

نقاشی قهوه‌خانه‌ای به عنوان حافظ ارزش‌های هنر مذهبی و سنتی ایران، بنا‌به ضرورت نیاز و خواست مردم و به پاس احترام به باورهای آنان شکل گرفت. این نقاشی، شیوه‌ای از نقاشی ایرانی با تکنیک رنگ روغن بر روی پارچه و دیوار است که مردم کوچه و بازار از آن استقبال می‌کردند. مشخصه این هنر، مردمی بودن و فاصله گرفتن از هنر درباری عصر قاجار بود. هنرمندانی گمنام که ابتدا در زمینه نقاشی روی کاشی‌ها به تجربیاتی دسته یافته بودند، با تأثیر گرفتن از فضا و محیط قهوه‌خانه‌ها همراه با داستان‌سرایی نقالان و واعظان دین، به خلق تصاویر زیبا، ساده و قابل فهم برای عامه در قهوه‌خانه‌ها همت گماشتند. (افشار مهاجر، 1384، ص‌163)

 نقاشی قهوه‌خانه‌ای و هنرهای عامیانه دیگری مثل نقاشی پشت شیشه که در اواخر دوره قاجار متداول شد، حالتی معنوی و روحانی داشت و بیش‌تر برای شمایل‌سازی و مصور کردن قصه‌های مذهبی [شیعی] استفاده می‌شد. نقاشان این هنر، مردم عادی بودند و به رعایت اصول آکادمیک نقاشی ملزم نبودند. (همان، 149) این گونه از نقاشی که آمال علایق ملی، اعتقادات مذهبی و فرهنگ خاص لایه‌های میانی جامعه شهری را بازتاب می‌داد، پدیده‌ای جدیدتر از سایر قالب‌های نقاشی عامیانه (مانند پرده‌کشی، دیوارنگاری بقاع متبرکه و نقاشی پشت شیشه)، با مضمون مذهبی جزو این‌ها بودند.
(نجم، 1390، ص‌327) از جمله عوامل مؤثر در شکل‌گیری این نوع نقاشی، می‌توان به نقالی، تعزیه، چاپ سنگی و نقاشی پشت ‌شیشه اشاره کرد. هم‌چنین در این‌جا باید خاطرنشان کرد که نقاشی قهوه‌خانه‌ای، از جنبه‌‌های سبک‌‌شناختی بسیار وام‌‌دار مکتب نقاشی قاجار است. کاربرد رنگ و روغن در نقاشی‌‌های قاجار، بسیار متفاوت از کاربرد آن در نقاشی مغرب‌زمین است. پرداخت و لکه‌‌گذاری‌های رنگ شبیه به رنگ‌‌های آبی انجام می‌گرفت و اجزای اثر دارای دورگیری خطی بود. (مرادی شورجه و افشاری، 1387، ص‌34)

نخستین ویژگی نقاشی قهوه‌خانه‌ای، حفظ اصالت در نقاشی چهره‌هاست. این ویژگی از آن‌جا نشأت می‌گیرد که حالت و حرکت در این نقاشی، بسیار محدود است و در این هنر، وجود چهره‌‌ها می‌تواند سوژه مورد نظر نقّاش را به بیننده انتقال دهد. نقاشی قهوه‌خانه‌ای به طور آگاهانه و یا ناخودآگاه، علایق یا نفرت آدم‌هایی را که متعلق به آن‌هاست، در سیمای شخصیت‌‌های اثر می‌ریزد. هم‌چنین در این نقاشی‌ها، نشانی از سایه روشن دیده نمی‌شود. در حقیقت پیدا نیست که نور از کدام سو بر آدم‌‌ها، اشیا و تابلو‌ها می‌تابد تا در خط گسترش آن، سایه‌هایی به‌وجود آید.صورت‌‌ها همه پاک، روشن و بدون سایه هستند. (شایسته‌فر، 1389، ص‌48)

موضوعات نقاشی قهوه‌خانه‌ای را به سه دسته: نقاشی‌های مذهبی، حماسی و بزمی می‌توان تقسیم کرد. نقاشی‌های مذهبی، شامل مجموعه آثاری از چهره‌های بزرگان و پیشوایان دین، صحنه‌هایی از نبرد‌های معروف پیامبر اسلامˆ و حضرت امیرالمؤمنین علی† و وقایع کربلاست. نقاشی‌های رزمی، تصاویری از رخدادهای افسانه‌ای، حماسی، تاریخی و چهره‌هایی از شاهان و قهرمانان شاهنامه و صحنه‌هایی از نبرد آن‌ها را نشان می‌داد. نقاشی‌های بزمی، عرصه عشق‌ورزی قهرمانان و بزمگاه‌های پادشاهان بود.

هدف نقاشان قهوه‌خانه‌ای، صراحت و سادگی بیان و تأثیر‌گذاری بیش‌تر بر مخاطبان بود و برای رسیدن به نتیجه، از اسلوب‌ها و وسایل بیانی متنوعی مطابق با سلیقه و روش خود استفاده می‌کردند. به همین جهت، معمولاً در پرده‌های نقاشی قهوه‌خانه‌ای، نام اشخاص در کنار تصاویر درج می‌شد. (شکل 2) کوشش این هنرمندان در بازنمایی حوادث و ویژگی‌های ظاهری و باطنی اشخاص، همواره تحت تأثیر جانب‌داری آن‌ها از نیروهای خیر بود. نقاشی قهوه‌خانه‌ای را می‌توان تصویر تمام‌نمای ذوق، اندیشه و هنر آفرینندگان آن دانست که برداشت ذهنی این نقاشان از پدیده‌های سنتی و اجتماعی این مرز و بوم را انعکاس می‌دهد. (محمودی و قاسمی، 1391، ص‌7)

مراجع

آژند، یعقوب، نمایش در دوره صفوی، تهران: فرهنگستان هنر، 1385.
2. آدامز، لوری، روش‌شناسی هنر، ترجمه علی معصومی، چاپ دوم، تهران: نشر نظر، 1390.
3. افشار مهاجر، کامران، هنرمند ایرانی و مدرنیسم، چاپ اول، تهران: دانشگاه هنر، 1384.
4. افشاری، مرتضی و حبیب الله آیت‌اللهی و محمدعلی رجبی، «بررسی روند نمادگرایی شمایل‌ها در نگارگری اسلامی از منظر نشانه‌شناسی»، دو فصلنامه مطالعات هنر اسلامی، سال هفتم، شماره سیزدهم، تهران، 1389.
5. اصغریان جدی، احمد، شیعه و حفظ آثار جنگ، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، 1378.
6. الهی، محبوبه، تجلی عاشورا در هنر ایران، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول، 1377.
7. افهمی، رضا و علی‌اکبر شریفی مهرجردی، «نقاشی و نقاشان دوره قاجار»، کتاب ماه هنر، شماره 148، تهران، 1389.
8. پاکباز، روئین، دائره‌المعارف نقاشی، جلد چهارم، تهران: فرهنگ معاصر، 1383 الف.
9. ـــــــــــ ، نقاشی ایران از دیرباز تاکنون، جلد سوم، تهران: انتشارات زرین و سیمین، 1383 ب.
10. ـــــــــــ ، نقاشی ایران از دیروز تا امروز، تهران: انتشارات زرین و سیمین، 1379.
11. تقوی، لیلا، «نقالی و نقاشی قهوه‌خانه‌ای چگونگی شکل‌گیری و تعامل»، رشد آموزش هنر، دوره هشتم، ش25، تهران، 1390.
12. جعفریان، رسول، تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن هفت هجری، چاپ دوم، تهران: نشر سازمان تبلیغات، 1377.
13. جوادی آملی، عبدالله، حماسه و عرفان، قم: نشر اسراء، چاپ دوم، 1387.
14. چلیپا، کاظم و محمدعلی رجبی، نقاشی مکتب قهوه‌خانه‌ای (حسن اسماعیل‌زاده)، ترجمه مهدی افشار، تهران: چاپ و نشر نظر، 1385.
15. حسینی، مهدی، «خیالی‌سازی»، فصلنامه هنر، شماره 66، تهران، 1384.
16. سخن‌پرداز، کامران و حجت‌الله امانی، «نقاشی پشت شیشه ویژگی‌ها و تأثیرگذاری‌ها»، آینه خیال، ش10، تهران، 1387.
17. سیف، هادی، نقاشی قهوه‌خانه‌ای، ترجمه کلود، (سروش) کرباسی، چاپ اول، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 1369.
18. شایسته‌فر، مهناز، «انعکاس حادثه عاشورا در بقعه چها پادشاه و تطبیق آن با نقاشی قهوه‌خانه»، نشریه نامه پژوهش فرهنگی، سال یازدهم، ش43، تهران، 1389.
19. ــــــــــــــ ، «مکتب نگارگری بغداد با تأکید بر مضامین شیعی»، دو فصلنامه مطالعات هنر اسلامی، سال پنجم، ش10، تهران، 1388.
20. ــــــــــــــ ، «هنر شیعی»، دو فصلنامه مطالعات هنر اسلامی، تهران، 1384.
21. ــــــــــــــ ، کیان، کتایون و زهره شایسته‌فر، «بررسی موضوعی شمایل‌نگاری پیامبر اسلامˆ در نگارگری دوره ایلخانی و حضرت مسیح در نقاشی مذهبی بیزانس متأخر»، دو فصلنامه مطالعات هنر اسلامی، سال هفتم، ش14، تهران، 1392.
22. فدوی، سیدمحمد، تصویرسازی در عصر صفوی و قاجار، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1386.
23. فلسفی، نصرالله، زندگی شاه‌عباس اول، جلد سوم، تهران: انتشارات علمی، 1375.
24. محدثی، جواد، فرهنگ عاشورا، نشر معروف، قم: چاپ چهارم، 1378.
25. مرادی شورجه، مهدی، و مرتضی افشاری، «تأثیر تصاویر چاپ سنگی بر نقاشی معاصر ایران»، فصلنامه نگره، ش7، تهران، 1387.
26. محمودی، سکینه خاتون و مرضیه قاسمی، «تعامل نَقل و نَقش در قهوه‌خانه‌های ایرانی»، دو فصلنامه مطالعات هنرهای تجسمی دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال دوم، ش3، زاهدان، 1391.
27. نجم، سهیلا، هنر نقالی در ایران، تهران: فرهنگستان هنر، چاپ اول، 1390.
28. هنری‌مهر، فاطمه، «جلوه‌های شمایل‌نگاری در ایران قبل از اسلام تا دوره صفویان»، جلوه هنر، ش25، تهران، 1384.
نویسندگان:

اصغر جوانی: دانشیار دانشگاه هنر اصفهان

حبیب‌الله کاظم‌نژادی: دانشجوی دکتری هنر اصفهان

فصلنامه شیعه شناسی شماره 55

ادامه دارد…

تأثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر تصویر برند و قصد خرید مصرف کننده

چکیده

تبلیغات شفاهی به عنوان یکی از بانفوذترین منبع انتقال اطلاعات به رسمیت شناخته شده است. پیشرفت فناوری اطلاعات و ظهور سایت‌های شبکه‌های اجتماعی آنلاین راه و روش انتقال اطلاعات را تغییر داده است. تبلیغات شفاهی الکترونیکی عرصه نوظهوری است که در آن، مصرف کنندگان تجارب وارزیابی‌های خود از برندها و محصولات مختلف مانند گوشی تلفن همراه را از طریق کانال‌های ارتباطی آنلاین به اشتراک می‌گذارند. لذا هدف از این مطالعه تأثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر برند و قصد خرید مصرف کننده ( مطالعه موردی: خریداران نهایی گوشی تلفن همراه شرکت سامسونگ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول) است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است . جامعه‌ی آماری آن،کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول است که حدود6400 نفر می باشند . تعداد نمونه نیز بر اساس روش نمونه‌گیری احتمالی طبقه بندی شده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 384 نفر بوده است . ابزار گرداوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه است که از سه پرسشنامه تبلیغات شفاهی الکترونیکی بمبر ساچز و منگولد، پرسشنامه تصویر برند دیویس و همکاران و پرسشنامه قصد خرید شوکلا استفاده‌ شده است که ضریب آلفای کرونباخ همه آن‌ها بالای 0/7 بوده است. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش مدل معادلات ساختاری مبتنی بر نرم‌افزار لیزرل استفاده‌ شده است.یافته‌های پژوهش نشان داد، تبلیغات شفاهی الکترونیکی با اطمینان 95  درصد بر تصویر برند و قصد خرید مصرف کننده تاثیر مثبت دارد. از طرفی با مداخله متغیر تصویر برند به عنوان متغیر میانجی میزان تأثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر قصد خرید افزایش می یابد.
 

کلیدواژه ها: تبلیغات شفاهی الکترونیکی؛ تصویر برند؛ قصد خرید؛ دانشگاه آزاد اسلامی

نویسندگان:

هرمز مهرانی: گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی ،علی آبادکتول،ایران (نویسنده مسئول) 

منصوره صادقی: باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی ،علی آبادکتول،ایران

 مجید صفدری: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی(بازاریابی) 

فصلنامه پژوهش اجتماعی – دوره 9، شماره 36، پاییز 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

چگونه انعطاف شناختی کودکان اوتیسمی را افزایش دهیم؟

چگونه انعطاف شناختی کودکان اوتیسمی را افزایش دهیم؟به گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،براساس پژوهشی جدید، امکان دارد کودکان مبتلا به اوتیسم که صحبت کردن به یک زبان دیگر را یاد می‌گیرند، راحت‌تر از عهده تغییر وظایف برآیند.

کودکان مبتلا به این طیف از بیماری، اغلب در تغییر کارها و تقسیم توجه خود میان وظایف، دچار سختی می‌شوند اما این پژوهش جدید در کانادا که “غافلگیرکننده” و “هیجان‌انگیز” خوانده شده، نشان می‌دهد دو زبانه بودن می‌تواند انعطاف‌پذیری شناختی آنها را افزایش دهد.

اغلب به والدین گفته می‌شود اگر کودکشان مبتلا به “اختلال اوتیسم” (ASD) است، خود را برای آموزش زبان دوم به زحمت نیندازند چون این کار تنها به مشکلات‌شان می‌افزاید.

“آپارنا نادیگ”، نویسنده ارشد این پژوهش از “دانشگاه مک‌گیل” (McGill University) کانادا گفت: این پژوهش، یک کشف جدید و غافلگیر کننده است.

در طول 15 سال گذشته، در مورد وجود “مزیت دو زبانه بودن” از نظر عملکرد اجرایی، بحث مهمی وجود داشته است.

برخی پژوهشگران، استدلال قانع‌کننده‌ای در این مورد دارند که زندگی کردن به عنوان یک فرد دو زبانه و نیاز ناخودآگاه به تغییر زبان، انعطاف‌پذیری شناختی را افزایش می‌دهد.

بیشتر بخوانید:ضرورت مداخله پزشکان متخصص در حوزه اوتیسم

اما تاکنون هیچ ‌کس، پژوهشی منتشر نکرده است که نشان دهد این مزیت ممکن است به کودکان مبتلا به طیف اوتیسم نیز تعمیم یابد.

نادیگ افزود، دریافتن این موضوع بسیار هیجان‌انگیز است. این پژوهش در کانادا روی 40 کودک مبتلا به اوتیسم در بخش فرانسوی زبان کانادا(کِبک) انجام شد.

چگونگی انجام پژوهش

کودکان حاضر در این آزمایش، بین شش تا نه ساله بودند که در گروه‌های چهار نفره قرار گرفتند.

20 کودک، دوزبانه و نیمی از آنها به اوتیسم مبتلا بودند. 20 کودک دیگر که نیمی از آنها نیز مبتلا به اوتیسم بودند، می‌توانستند تنها به یک زبان صحبت کنند.

از همه این کودکان خواسته شد که خرگوش‌های آبی و قرمزی که روی صفحه رایانه ظاهر می‌شوند، براساس رنگ‌شان دسته‌بندی کنند.

سپس از آنها خواسته شد که روش را تغییر دهند و همان خرگوش‌ها را براساس شکل و بدون توجه به رنگ‌شان دسته‌بندی کنند.

این پژوهش مشخص کرد زمانی که نوبت به انجام بخش دشوارتر رسید، کودکان دو زبانه مبتلا به اختلال اوتیسم نسبت به همسالان تک زبانه خود، عملکرد بهتری داشتند.

پژوهشگران باور دارند به رغم کوچک بودن این نمونه، مزیت دو زبانه بودن که در کودکان مبتلا به اوتیسم دیده شد، پیامدهای بسیار مهمی دارد.

منبع:ایسنا

نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت پایدار محله های شهری با رویکرد برنامه‌ریزی محله مبنا

چکیده

امروزه موضوع اجتماعات محلی و نحوه ساماندهی آنها جایگاه مهمی در جامعه شناسی شهری و به تبع آن شهرسازی و مدیریت شهری پیدا کرده که تحت عنوان برنامه ریزی محله مبنا از آن یاد می شود که ایده اولیه آن بر اساس اجتماعات محلی، مشارکت مردمی و برنامه ریزی بوسیله مردم، نه برای مردم شکل گرفته است. یکی از مبانی این دیدگاه اجتماعی که از مفاهیم نوین توسعه شمرده می­شود، سرمایه اجتماعی است که از طریق ارتباط متقابل بین افراد منجر به توسعه فرهنگی جامعه می‌گردد. ایده اصلی انجام این پایان نامه نیز تحقیق بر روی نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت پایدار محله های شهری است که محدوده مورد مطالعه آن، محلات تهرانپارس، وحیدیه، نارمک و مجیدیه در محدوه شهرداری منطقه 8 شهرداری تهران انتخاب شده است.  حجم نمونه طبق فرمول کوکران 321 نفر به صورت نمونه آماری تصادفی و روش تجزیه و تحلیل داده ها ، روشهای تحلیل آمار توصیفی و استنباطی و استفاده از نرم فزارهای تخصصی  spss جهت تحلیل داده­ها می باشد. بر اساس مطالعات کتابخانه ای شاخص ها و مولفه های تحقیق در شش شاخص اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، شاخص شبکه­های اجتماعی، شاخص کارایی و شاخص عدالت تهیه شد و نتایج و یافته­ های پژوهش نشانگر آن بود که مولفه  اعتماد اجتماعی بیش از سایر مولفه ­های در برنامه ریزی محله مبنا تاثیرگذار بوده است.

کلیدواژه ها: سرمایه اجتماعی؛ مدیریت پایدار؛ برنامه ریزی؛ محله مبنا

نویسندگان:

مهدی رضایی مهر: دانش آموخته رشته مدیریت شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران

ابراهیم رستگار: مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران

 ناصر بیات: عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین ، تهران، ایران

فصلنامه پژوهش اجتماعی – دوره 9، شماره 36، پاییز 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.