رابطه‌ مدیریت دانش با قابلیت نوآوری با توجه به نقش تعدیل‌گر جهت‌گیری استراتژیک

چکیده

هدف اصلی این پژوهش مطالعه رابطه‌ی مدیریت دانش با قابلیت نوآوری در یک هلدینگ ایرانی بود. همچنین، با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌گر جهت‌گیری‌های استراتژیک سعی شد پیشنهاداتی کاربردی به مدیریت هلدینگ و شرکت‌های تابعه برای افزایش سطح قابلیت نوآوری از مجرای ایجاد ترکیب مناسبی از مدیریت دانش و جهت‌گیری استراتژیک در شرکت‌های مذکور ارایه شود. جهت تعریف مدیریت دانش چهار مؤلفه‌ی اجتماعی‌سازی، بیرونی‌سازی، درونی‌سازی و ترکیب، برای قابلیت نوآوری سه مؤلفه اداری، فرآیندی و تولیدی و برای جهت‌گیری استراتژیک سه شکل کارآفرینانه، فناورانه و مشتری‌گرایانه حاصل شدند. با پیروی از فسلفه‌ی اثبات‌گرایی و روش پیمایش، از ابزار سنجش پرسش‌نامه(مشتمل بر 55 پرسش) جهت گردآوری داده‌های میدانی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش در سطح تحلیل نخست(سازمان) شامل کلیه شرکت‌های زیرمجموعه(78 مورد) و در سطح تحلیل دوم(فرد) کلیه کارکنان شرکت‌ها(حدود 11000 نفر) بود. نمونه‌گیری در سطح سازمان به شیوه تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران(65 سازمان مشتمل بر 8200 نفر) و در سطح فرد نیز به شیوه تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران(367 نفر) صورت گرفت. نرمال بودن داده‌ها از مجرای آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و روابط بین متغیرها و برازش مدل مفهومی پژوهش از طریق آزمون همبستگی پیرسون و آزمون معادلات ساختاری تأیید شدند. در نهایت مشخص شد که مدیریت دانش با قابلیت نوآوری و تمامی ابعاد آن در شرکت‌های با جهت‌گیری‌های استراتژیک کارآفرینانه و مشتری‌گرایانه رابطه‌ی مثبت و معنادار دارد، اما در شرکت‌های با گرایش فناورانه این رابطه معنادار نبود.

کلیدواژه ها: مدیریت دانش؛ قابلیت نوآوری؛ جهت‌گیری استراتژیک؛ ایران

نویسندگان:

شهرام خلیل نژاد: استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 مریم نکوئی‌ زاده: استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

 عماد گل محمدی: کارشناس ارشد مدیریت اجرائی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد سنندج، سنندج، ایران

فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی – دوره 7، شماره 2، تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

کلینی و حوزۀ حدیثی قم‎ ‎

چکیده:  

برخی پژوهشگران معاصر معتقدند کتاب کافی در بغداد و متأثر از فضای عقل‌گرای آنجا تدوین شده است. هرچند استفاده از منابع حوزۀ حدیثی قم در تدوین کافی برای این پژوهشگران قابلانکار نیست، باتوجه‌به فقدان اطلاعات این احتمال را نیز مطرح می‌کنند که کلینی به قم نیامده و احادیث این حوزه را به‌صورت وجاده از کتب اساتید قم اخذ کرده است. پژوهش حاضر در پی ارائۀ قراینی بر حضور کلینی در حوزۀ حدیثی قم است. بررسی روش قدما در انتقال حدیث و یافتن روش کلینی در تدوین کافی نشان می‌دهد کتاب کافی براساس رویکرد رایج در حوزه‌های حدیثی شیعه یعنی سماع، قرائت و اجازه تدوین شده است. رویکرد کلینی در نشر کافی نیز مؤید همین مطلب است. نقل حدیث از کلینی توسط اهالی قم نیز باتوجه‌به دوره‌های زمانی حیات ایشان قرینه‌هایی بر حضور کلینی در قم است.

واژه‌های کلیدی: کلینی، کافی، حوزۀ حدیثی قم، حوزۀ حدیثی بغداد، روش اخذ حدیث.

نویسندگان:

عبدالرضا حمّادی ، سید علیرضا حسینی

دو فصلنامه حدیث پژوهی –  سال نهم، شماره 17، بهار و تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

بررسی منظورشناسانۀ برهان‌های زبانی احادیث پیامبر‎ ‎

چکیده:  

منظورشناسی که به بررسی کلام میان متکلم و مخاطب در جهت ایجاد انگیزۀ ارتباطی معین بین طرفین اشاره دارد، ازجمله مبانی‌ای است که در علم زبان‌شناسی نوین دارای جایگاه ویژه‌ای است. «اقناع» که فرایندی ارتباطی‌زبانی است، بر پایۀ هدفی مشخص و نقطۀ غایی هر گفتمان است. پیامبر در گفتمان‌های خود، از برهان‌های زبانی برای جذب مخاطب چنان استفاده کرده است که انسان باوجوداینکه گویندۀ آن‌ها «بشر» است، به آسمانی بودن آن سخنان اذعان می‌کند. این پژوهش بر آن است تا با رویکرد کاربردشناسی و توصیفی، جنبه‌های برهان زبانی را در گفتمان‌های رسول اکرم موردتحلیل و واکاوی قرار دهد. دستاورد تحقیق بیانگر آن است که «مقدمه»های برهانی خطبۀ پیامبر که حول محور دین جدید است، گوش مخاطبان را به شنیدن سخنان وی تیز می‌نمود و عقل و عاطفۀ آنان را تسخیر می‌کرد. وی با بازکردن فضای گفت‌وگو در گفتمان‌ها، فضای حاکم بر آن‌ها را که برهان یک‌طرفه بود، به برهان گفت‌و‌گویی کشاند. او با استفاده از «تکرار» که کاربستی ارتباطی اقناعی است، کلام خود را در ذهن مخاطب تثبیت می‌کرد. 

واژه‌های کلیدی: برهان، اقناع، منظورشناسی، گفتمان نبوی.

نویسنده:

روح‌الله صیادی‌نژاد

دو فصلنامه حدیث پژوهی –  سال نهم، شماره 17، بهار و تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

کودتای 2016 ترکیه و آیندۀ سیاسی حزب اسلام گرای عدالت و توسعه؛ با تأکید بر روش سناریونویسی

چکیده

در میان بحران­ هایی که حزب عدالت و توسعه در این سال­ ها تجربه کرده است، کودتای نافرجام 16 جولای 2016، پیامدهای داخلی و منطقه­ ای مهمی را می ­تواند برای این حزب درپی داشته باشد. از این ­رو، پژوهش پیش رو می­ کوشد تا بر پایة­ روش آینده­ پژوهی و تکنیک سناریوپردازی، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که «آیندة حزب عدالت و توسعه» پس از وقوع کودتای 16 جولای 2016 میلادی، به چه سمت­ وسویی خواهد رفت؟ در روش آینده ­پژوهی، تفکرات فلسفی و روش­ های علمی و مدل ­های مختلف بررسی و با استفاده از آن­ها،آینده ­های بدیل و احتمالی ترسیم می ­گردد. تکنیک سناریونویسی نیز یکی از روش­ های آینده ­پژوهی است که بر پایة آن رویدادهای آینده ­ای که تحت شرایط معین ممکن است روی دهند، تشریح می ­گردد. در خصوص موضوع این پژوهش، چهار سناریو در قالب دو دسته­ بندی را می ­توان مطرح ساخت: الف) سناریوی مطلوب شامل:1. پیروزی نهایی حزب عدالت و توسعه و به حاشیه راندن احزاب رقیب؛ 2. رهبری منطقه ­ای حزب عدالت و توسعه ب) سناریوی محتمل شامل :1. کاهش محبوبیت داخلی و خارجی حزب و فروپاشی دولت اردوغان 2. تجزیة ترکیه و استقلال کردها. یافته­ های پژوهش نشان می­ دهد که علی­رغم شکست کودتای 2016 و موفقیت دولت در خنثی نمودن کودتا، پیامدهای حاصل از آن و به­ ویژه برگزاری همه­ پرسی 16 آوریل 2016، دولت را به سمت تداوم مناسبات سلطه­ آمیز سوق خواهد داد. بنابراین، چنان­چه حزب عدالت و توسعه، از سازوکارهای مسالمت ­آمیز دموکراسی استفاده ننماید، طی سال ­های پیش رو مشروعیت داخلی خود را از دست خواهد داد. درواقع، صرف انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، حتی تزریق بستة دموکراتیک صورت­ گرفته، به تنهایی پاسخ­گوی حل چالش ­های فعلی جامعة ترکیه نبوده است و سران حزب هم­چنان با بحران مواجه هستند.

واژگان کلیدی: ترکیه، ارتش ترکیه، کودتای جولای 2016، حزب عدالت و توسعه، اصلاحات سیاسی، مسئلة کردها.

نویسندگان:

علیرضا سمیعی اصفهانی, صغری فرحمند

مجله رهیافت های سیاسی و بین المللی – دوره 17، شماره 3، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

کنش بلاغی در نظریه ی روابط بین الملل

چکیده

این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که در موقعیت­ های مختلف نظام بین ­الملل، کدام کنش بازیگران پرکاربردتر است. برنهاد اصلی این مقاله آن است که با وجود اهمیت «کنش راهبردی» و «کنش ارتباطی» که به ترتیب با هدف «حداکثرسازی منفعت» و «درک استدلالی از رفتار معتبر» صورت می ­گیرد، از آن­جا که موقعیت­ های نظام بین ­الملل غالباً به صورت هم­زمان واجد مناسبات قدرت و منفعت و نیز ملاحظات استدلالی و گفتمانی هستند، بازیگران نظام بین­ الملل، بیش­تر از «کنش بلاغی» استفاده می­ کنند. درواقع، در موقعیت­ های نظام بین­ الملل، بازیگران، منافع خود را نیز بیش­تر از طریق ظاهرسازی دنبال می­ کنند. در این نگاه،«کنش بلاغی» یعنی استفادة بازیگران از یک مجموعة سازمان­ یافته از ادعاها که هدف­ اش متقاعد کردن مخاطبان عمومی و/ یا رقبای خارجی و داخلی برای پذیرش ترجیحات مورد نظر این بازیگران و/ یا مشروعیت زدایی از ترجیحات رقباست.

واژگان کلیدی: کنش ارتباطی، کنش بلاغی، کنش راهبردی، خردگرایی هنجاری، اعتبار.

نویسندگان:

حسین مفیدی احمدی, علی اصغر کاظمی

مجله رهیافت های سیاسی و بین المللی – دوره 17، شماره 3، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

تبیین نقش منتورینگ در کاهش بی اعتمادی سازمانی

چکیده

منتورینگ یکی از استراتژی های بسیار مهم جهت درک بهتر رفتار سازمانی و محیط کار است. در برخی از سازمان های ایرانی (بخصوص دولتی)، کارکنان نسبت به توانایی ها و شایستگی های مدیران یا سرپرستان خود بی اعتماد هستند و در نتیجه نمی توانند بخوبی با شغل خود درگیر شوند. جهت برون رفت از این مشکل، پژوهش حاضر از مفهوم منتورینگ به عنوان راهکاری موثر استفاده نموده است. در این راستا دو راهکار موثر ارائه می شود. راهکار اول اینکه گام اول اعتمادسازی توسط کارکنان برداشته شود در این حالت، هدف بررسی اعتماد بر سرپرست به عنوان پیشینه و تاثیر منتورینگ بر پیامدهایی همانند تعهد عاطفی، قصد ترک سازمان، عجین شدن شغلی و خود کارآمدی است. راهکار دوم اینکه گام اول اعتمادسازی توسط سرپرست یا مدیر برداشته شود در این حالت نیز از مدل راهکار اول استفاده می شود با این تفاوت که جای دو متغیر منتورینگ و اعتماد بر سرپرست عوض خواهد شد. زیربنای پژوهش حاضر، تئوری تبادل اجتماعی است که نحوه تعامل کارکنان و مافوق را تبیین می نماید. نتایج حاکی از آن است که مدل راهکار دوم مطلوب تر خواهد بود یعنی هنگامیکه سرپرست کارکردهای منتورینگ را به نحو احسن به اجرا می گذارد، کارکنان نیز سطوح بالایی از اعتماد بر سرپرست را به نمایش گذاشته و در نتیجه به تعهد عاطفی، عجین شدن شغلی بالاو قصد ترک سازمان کمتری دست خواهند یافت.

کلیدواژه ها: منتورینگ؛ بی اعتمادی سازمانی؛ تئوری تبادل اجتماعی؛ عجین شدن شغلی

نویسندگان:

طیبه عباسی: استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 محمد هاشمی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.  

فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی – دوره 7، شماره 2، تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

مفهوم شناسی کیفیت در مدیریت زنجیره تامین با استفاده روش شبکه خزانه

چکیده

امروزه استفاده از قابلیت های مدیریت کیفیت، می تواند موجب بهبود عملکرد زنجیره تامین شود. در همین راستا در سال های اخیر مفهوم مدیریت کیفیت زنجیره تامین به عنوان ایده جدید مدیریتی که جنبه هایی از مدیریت زنجیره تامین و مدیریت کیفیت را ترکیب کرده ظهور پیدا کرده است، ولی با این وجود مطالعات انجام شده در این زمینه محدود می باشد. لذا در این پژوهش سعی بر آن شده است تا مفهوم کیفیت درمدیریت زنجیره تامین با استفاده از سازه های شخصی خبرگانی که در گستره زنجیره تامین صنعت روی استان زنجان، در بطن اقدامات مدیریت کیفیت قرار دارند، واکاوی شده و تعریف شود. بدین منظور از روش شبکه خزانه که روشی برای استخراج سازه های ذهنی افراد است، استفاده گردید. در همین راستا مبتنی بر روش مذکور با 20 نفر از خبرگان مصاحبه به عمل آمد و از آنجا که کمیت سازه های به دست آمده از مصاحبه ها بیش از تعدادی بود که بتوان آن ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، با استفاده از روش تحلیل محتوا، سازه های مشابه جمع بندی و ترکیب شده و در 31 طبقه در قالب سازه های ثانویه تحت عناوین مناسبی دسته بندی شدند. سپس این 31 سازه مبتنی بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش، در قالب هشت بعد خوشه بندی شدند.این هشت بعد نشان دهنده چند بعدی بودن مفهوم کیفیت در مدیریت زنجیره تامین می باشند.

کلیدواژه ها: "مدیریت کیفیت"؛ "مدیریت زنجیره تامین"؛ "مدیریت کیفیت زنجیره تامین"؛ "روش شبکه خزانه"

نویسندگان:

عادل آذر: استاد، گروه مدیریت صنعتی، دنشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

لیلا مرتضوی: دکتری مدیریت رفتاری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

محمد مهدی عباسی: کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی – دوره 7، شماره 2، تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

رابطه بین عدالت سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده با میل به ترک شغل نیروهای دانشگر

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی رابطه عدالت سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده با میل به ترک شغل نیروهای دانشگر شرکت ملی حفاری ایران می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش در طبقه پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی جای می گیرد. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان دانش محور سازمان ملی و حفاری اهواز می باشد که از طریق نمونه گیری به شکل هدفمند تعداد 150 نفر از آن ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند و از طریق پرسشنامه عدالت سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده با ترک شغل نیروهای دانشگر داده های موردنظر پژوهشگر جمع آوری شده اند. پس از گردآوری داده ها همبستگی متغیرهای مستقل یعنی عدالت سازمانی و حمایت سازمانی ادارک شده با متغیر وابسته ترک نیروهای دانشگر مورد بررسی قرار گرفت و رابطه و تأثیر آنها در طول تحقیق مشخص شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین متغیرهای پیش‌بین در پژوهش حاضر با میل به ترک شغل با هر دو روش رگرسیون به روش مکرر و رگرسیون به روش گام به گام همبستگی معنی‌داری وجود دارد. طبق نتایج حاصل از رگرسیون به روش گام به گام، از میان متغیرهای پیش‌بین میل به ترک شغل به ترتیب متغیرهای عدالت سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده، پیش‌بینی کننده برای میل به ترک شغل هست.

کلیدواژه ها: "عدالت سازمانی؛ حمایت سازمانی ادراک شده؛ ترک شغل؛ نیروهای دانشگر

نویسندگان:

سکینه شاهی: عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

 سعید اندرز: فارغ التحصیل کارشناسی ارشد- رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی- دانشگاه شهید چمران اهواز

 کمال اندرز: دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه خوارزمی تهران

 مجتبی یاسینی: فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی – دانشگاه شهید چمران اهواز

فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی – دوره 7، شماره 2، تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

تغییر رنگ پوست یک زن شبیه به آدم فضایی ها! +عکس

انتخاب: تغییر رنگ پوست در اثر موارد مختلفی به وجود می آید که یکی از مهمترین آن ها استفاده از مواد شیمیایی به مدت زیاد و با روش های مختلف است. افرادی تا به حال در دنیا بوده اند که رنگ پوستشان ناگهان برگشته و منحصربه فردشان کرده است.

رزماری جیکوب” خانمی است که دچار یک بیماری خاص شده است و حالا پوست صورت او به رنگ نقره ای در آمده است. این بیماری با نام “آرجریا” شناخته می شود و بر اثر انتشار مواد شیمیایی در پوست به وجود می آید.

تغییر رنگ پوست یک زن شبیه به آدم فضایی ها

این خانم که این روزها 71 سال دارد نزدیک به 60 سال است که با این وضع زندگی می کند. او می گوید بر اثر استفاده از یک قطره بینی که حاوی مقداری نقره بوده است پوست او به مرور به رنگ آبی و سپس به نقره ای تبدیل شده است.

این معلم دبستان تا به حال مشکلات زیادی در زندگی تجربه کرده است که برای مثال می توان به تمسخرها و انگشت نما شدن میان مردم اشاره کرد. او همچنین چند عمل جراحی نیز روی پوستش داشته است ولی هیچکدام رنگ نقره ای را از بین نبرده است.

راه‌اندازی واحد بودارسازی گاز طبیعی با دانش بومی/تولید انبوه 4 کاتالیست صنعت نفت

اکبر زمانیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، توسعه فناوری‌های مورد نیاز صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در حوزه پایین‌دستی را از رسالت‌های این پردیس دانست و افزود: کسب دانش فنی جداسازی مرکاپتان از میعانات گازی از جمله پروژه‎های این پردیس است. اخیرا با سختگیری‌های محیط زیستی ایجادشده و قوانین الزامی زیست‌محیطی و استانداردهای سختگیرانه‌ای که در حال حاضر وجود دارد، از جمله یورو 5 باید فرآورده‌های نفتی به سمت کاهش فرآورده‌های گوگردی سوق یابند.

وی ادامه داد: بعد از تحقیقات توسعه‌ای در پژوهشگاه صنعت نفت، دانش فنی با عنوان DMC را توسعه دادیم تا با استفاده از آن مرکاپتان‌های موجود در میعانات گازی به حد استانداردهای روز زیست محیطی دنیا برسد، علاوه بر آن با استفاده از این دانش فنی 3 واحد تحت لیسانس در پتروشیمی خارک طراحی و ساخته و اجرا شد.

زمانیان از طراحی و ساخت واحدهای مرکاپتان‌زدایی برای فازهای پارس جنوبی خبر داد و یادآور شد: در کنار واحدهای عملیاتی در پارس جنوبی که از سوی شرکت‌های خارجی طراحی و ساخته شده‌اند، تنها واحد تحت لیسانس ایرانی واحد DMC است که طراحی فازهای 2، 3، 4، 5، 9 و 10 پارس جنوبی را اجرایی کردیم.

به گفته وی، واحد DMC فازهای 2 و 3 پارس جنوبی با ظرفیت 80 هزار بشکه در روز در حال انجام است که دانش فنی آن از سوی پژوهشگاه صنعت نفت و کار نصب و اجرای آن از سوی قرارگاه خاتم الانبیا بوده است.

رییس پردیس پژوهش و توسعه فناوری صنایع پایین‌دستی پژوهشگاه صنعت نفت، میزان پیشرفت این پروژه را 50 درصد دانست که قرار است بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا 18 ماه آینده این واحد به بهره‌برداری برسد.

زمانیان با بیان اینکه بعد از اجرای این بخش، طراحی و ساخت واحدDMC  برای فازهای 4،5، 9 و 10 در دستور کار قرار می‌گیرد، خاطر نشان کرد: میعانات گازی به دلیل دارا بودن ترکیبات ترش مرکاپتانی ارزش افزوده زیادی ندارند و از سوی دیگر به دلیل قوانین زیست محیطی امکان فروش این فرآورده‌ها به راحتی میسر نیست، ولی با استفاده از این دانش فنی علاوه بر آنکه بازار فروش این فرآورده‌ها افزایش می‌یابد، در هر بشکه حدود 3 دلار ارزش افزوده خواهد داشت.

تولید کاتالیست صنعت نفت

زمانیان، تولید انبوه و تجاری‌سازی کاتالیست‌های مورد نیاز صنعت پالایش و پتروشیمی کشور را از دیگر دستاوردهای این پردیس نام برد و ادامه داد: مصرف سالانه کاتالیست و جاذب در صنعت پالایش و پتروشیمی کشور بیش از 5 هزار تن است که عمده این مواد وارداتی هستند و در داخل کشور به صورت محدودی تولید می‌شوند.

وی کاتالیست‌ها و جاذب‌ها را یکی از مهمترین بخش‌های صنعت پالایش و پتروشیمی توصیف کرد و ادامه داد: بر این اساس در پژوهشگاه صنعت نفت برنامه‌ریزی‌هایی در جهت تولید جاذب‌ها و کاتالیست‌های مورد نیاز صورت گرفت که در این راستا تولید 12 نوع کاتالیست‌ مورد نیاز صنعت را در دستور کار قرار دادیم.

رئیس پردیس پژوهش و توسعه فناوری صنایع پایین دستی پژوهشگاه صنعت نفت تاکید کرد: تاکنون 7 مورد از کاتالیست‌ها و جاذب‌ها تولید و دانش فنی آن‌ها به بخش خصوصی و تولید کنندگان داخلی واگذار شد و از این تعداد 4 کاتالیست به تولید انبوه رسید که در صنایع در حال بهره‌برداری است.

به گفته وی، تولید 5 مورد دیگر از این مواد نیز در دستور کار این پژوهشگاه قرار دارد که پس از تکمیل تحقیقات تا پایان امسال به بخش خصوصی برای تولید انبوه و تجاری‌سازی واگذار خواهد شد.

زمانیان با بیان اینکه پالایشگاه ستاره خلیج فارس جدیدترین و به‌روزترین پالایشگاه کشور است، افزود: طراحی این پالایشگاه تماما توسط کشورهای خارجی انجام شد، ولی کاتالیست مورد نیاز برای فرایند ریفرمینگ نفتای این پالایشگاه و واحد بنزین‌سازی که هدف آن تولید بنزین با استاندارد یورو 5 است، از سوی پژوهشگاه نفت و تولید آن توسط یک شرکت داخلی تامین شد.

به گفته وی، این کاتالیست در راکتورهای موجود در پالایشگاه ستاره خلیج فارس بارگذاری شده است.

طراحی واحد تولید ماده بودارکننده در گاز طبیعی

رییس پردیس پایین‌دستی پژوهشگاه صنعت نفت از طراحی و ساخت واحد صنعتی ماده بودارکننده گاز طبیعی خبر داد و گفت: به منظور هشدار برای جلوگیری از نشت گاز طبیعی، لازم است ماده بودارکننده به گاز مصرفی تزریق شود.

وی اضافه کرد: در حالی این ماده بودارکننده تاکنون به کشور وارد می‌شد که این ماده به شکل خدادادی در میعانات گازی پارس جنوبی وجود داشت و با اجرای مطالعاتی در این زمینه و انجام مراحل تحقیقاتی فاز آزمایشگاهی و پایلوت به مرحله تجاری‌سازی تولید ماده بودارکننده گاز طبیعی رسیدیم.

زمانیان اضافه کرد: بر این اساس یک واحد تولید ماده بودارکننده گاز طبیعی با ظرفیت 800 تن در سال در منطقه عسلویه با دانش فنی و طراحی پژوهشگاه صنعت نفت ساخته شد و هم‌اکنون در مرحله پیش راه‌اندازی است و امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا پایان پاییز امسال به بهره‌برداری برسد.

طراحی و نصب اولین خط لوله کامپوزیتی برای انتقال نفت خام ترش در کشور

زمانیان با اشاره به کاربردهای مواد کامپوزیتی در دنیا، گفت: در این راستا ما با حمایت شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب پروژه‌ای را در زمینه طراحی، اجرا و احداث یک خط لوله کامپوزیتی با قطر 8 اینچ و به طول 10 کیلومتر برای انتقال نفت ترش از مارون به اهواز اجرایی کردیم.

وی، کاهش 30 درصدی هزینه نصب و کاهش هزینه نگهداری تا حد صفر را از مزایای این خط لوله انتقال کامپوزیتی دانست و ادامه داد: مراحل توسعه دانش فنی، استانداردسازی، طراحی و اجرای این خط لوله انتقال توسط پژوهشگاه انجام شد و پس از اجرای این طرح برای ساخت تجهیزات و خط کامپوزیتی با چند شرکت خصوصی مذاکره کردیم که تفاهم‌نامه‌هایی در این زمینه امضا شد.

رییس پردیس پایین‌دستی پژوهشگاه نفت، طراحی و ساخت تجهیزات و تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و تاسیساتی که در سکوها مورد استفاده قرار می‌گیرد را از اهداف این تفاهم‌نامه‌ها دانست.

تست موفق شیرین‌سازی پالایشگاه مسجد سلیمان

زمانیان، ایران را دارنده منابع گازی در دنیا معرفی و اظهار کرد:‌ مهم‌ترین فرآیند در صنعت گاز فرآیند شیرین‌سازی است که با استفاده از برخی حلال‌های مهندسی‌شده انجام می‌شود که این امر نیاز به دانش و تکنولوژی روز دارد. علاوه آن در صنعت پالایش گاز به‌ویژه در جداسازی اتان و در صنعت انتقال گاز در فرآیند LNG نیاز به حلال‌های مهندسی شده داریم.

وی با بیان اینکه فناوری شیرین‌سازی در کشور وجود نداشت، یادآور شد: این امر موجب شده بود که در دوران تحریم مشکلات زیادی برای این صنعت ایجاد شود که با حمایت شرکت ملی گاز به دانش فنی شیرین حلال‌های مهندسی‌شده برای فرآیند شیرین‌سازی گاز دست یابیم.

این محقق، کاهش خوردگی و افزایش راندمان تولید را از مزایای این حلال‌ها ذکر کرد و گفت: این حلال در پالایشگاه مسجدسلیمان با موفقیت تست شد و نتایج آن نشان داد که استفاده از این حلال‌ها موجب کاهش حدود 20 درصدی مصرف انرژی و افزایش حدود 30 درصدی در ظرفیت این پالایشگاه شد.

انتهای پیام