مبنای حقوق اختراعات

 

چکیده

به موجب نهاد نقض غیر مستقیم، هرکسی که موجبات نقض را فراهم کند یا وقوع آن را تسهیل نماید، مسئول جبران خسارات خواهد بود. نقض غیر مستقیم در حقوق اختراعات شامل نقض مشارکتی و انگیزشی است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض غیرمستقیم، مبتنی بر تقصیر نوعی است که در صورت وجود نقض مستقیم و فعل یا ترک فعل ناشی از فعل، ایجاد می شود. در حقوق اختراعات ایران چنین نهادی وجود ندارد، اما با استفاده از برخی قوانین می توان حکم به جبران خسارت علیه ناقض غیرمستقیم نمود، اما در صورت وجود مصلحت، تصویب مقرره ای خاص در این زمینه پیشنهاد می شود.

اگر چه به باور نویسندگان، در حال حاضر با عنایت به در حال توسعه و مصرفی بودن کشور، چنین مصلحتی ملاحظه نمی گردد. پرسش اصلی این است شرایط تحقق نقض غیر مستقیم کدم اندو حقوق ایران در این زمینه از چه موضعی برخوردار است. در مقاله ی حاضر با رویکردی تطبیقی در نظام حقوقی کشور های عموماً توسعه یافته و با تأکید ویژه بر حقوق و رویه ی قضایی آمریکا که خاستگاه این نهاد است، ضمن مطالعه تطبیقی آن و تعیین موضع نظام حقوقی ایران در این زمینه، پیشنهادات مقتضی ارائه می شود.

مبنای حقوق اختراعات افزایش توسعه ی اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه اجتماعی است. در همین راستا تأسیسات خاصی جهت نیل به این مبنا در اختیار نظام اختراعات قرار گرفته است.[1] در این میان قطعاً اعطای تضمین کافی و مطلوب به مخترعان و صاحبان حقوق، نقشی اساسی خواهد داشت؛ چرا که مخترعان مرکز ثقل این نظام هستند. چه بسا ممکن است مخترعان جهت ابداع فرآورده یا فرآیندی خاص هزینه های بسیاری را متقبل شوند و برای ثبت آن اختراع نیز به همین ترتیب مجبور به پرداخت هزینه های گزافی گردند. حال اگر شخص دیگری بدون مجوز صاحب حق، اختراع وی را نقض کند، برگشت پذیری سرمایه های مخترع با مشکل مواجه خواهد شد و لذا وی و نیز مبتکران بالقوه انگیزه  لازم برای ابداع و نوآوری را از دست خواهند داد.[2] 

این امر منتهی به کاهش سطح رفاه عمومی می گردد. لذا حقوق اختراعات علاوه بر اعطای حقوق انحصاری به مخترعان، با برقراری مقرراتی خاص، ضمانت اجراهای مشخصی را برای حفظ چنین حقوقی وضع نموده است. به موجب تمام قوانین و مقررات اعم از ملی و بین المللی هر کس بدون مجوز صاحب حق، اختراع وی را مورد بهره برداری قرار دهد، علاوه بر اینکه در برخی موارد مجرم شناخته می شود، مکلف به جبران خسارات وارده به صاحب حق است. نقض حق اختراع ممکن است به شکل مستقیم یا غیر مستقیم صورت گیرد.

نقض مستقیم عبارت است از اینکه شخص یا اشخاصی بدون دریافت مساعدت از شخص دیگر، رکن مادی فعل نقض به تنهایی صورت دهند. البته شایان ذکر است که مشارکت چند نفر در تحقق رکن مادی فعل نقض، درحالی که همگی مباشرت در نقض دارند، نقض مشارکتی نام ندارد. چنین حالتی به نقض مشترک یا دسته جمعی موسوم است؛ زیرا در این وضعیت فرض بر این است که مشارکت کنندگان در فعل نقض، ناقض مستقیم هستند و عمل آنان شبیه مشارکت در جرم است. این تمایز فقط جنبه ی نظری ندارد و به لحاظ عملی نیز حائز اثر مهمی است؛ چرا که مسئولیت شخص مشارکت کننده در فعل نقض به شکل مباشرت، بدون تقصیر شکل می گیرد، حال آنکه مسئولیت ناقض مشارکتی غیر مستقیم، اصولاً مبتنی بر تقصیر است.

 این معنا از نقض مستقیم همان معنای مأنوس و اولیه ی نقض است که در مقررات به آن تصریح شده است و مبتنی بر دکترین مسئولیت محض در اغلب نظام ها، موجب تحمیل جبران خسارات خواهد شد، اما نقض حق در عصر حاضر چهره های دیگری نیز یافته است که در آن علاوه بر مباشر نقض، اشخاصی نیز وقوع نقض را تسهیل یا ترغیب می کنند.

برای مثال اگر محصول ثبت شده دارای سه قطعه باشد که مجموع آن ها تحت یک ورقه ی اختراع به ثبت رسیده اند، درصورتی که شخص الف یک قطعه از قطعات محصول را تولید یا عرضه کند و آن را در اختیار شخص ب قرار دهد (نقض مشارکتی)[3] و شخص ب نیز با تولید دو قطعه ی دیگر و مونتاژ هر سه قطعه فراهم شده، مباشرت در نقض حق کند، در این حالت صاحب حق برای جبران خسارات وارده به خود می تواند هم به شخص الف و هم به شخص ب مراجعه نماید. شخص ب ناقض مستقیم یا مباشر نقض است و مسئولیت وی بدیهی است، اما شخص الف فقط یک قطعه از مجموع قطعات محصول را تولید یا عرضه نموده و لذا فقط به طور غیر مستقیم در تسهیل نقض مشارکت داشته است.

حتی ممکن است فعالیت شخص الف بسیار محدود تر از این حالت باشد و برای مثال صرفاً شخص ب را جهت نقض ترغیب کند بدون آنکه قطعه ای از قطعات محصول نهایی را تولید یا عرضه کند (نقض انگیزشی)[4]. در این فرض نیز قوانین بسیاری از کشور ها برای چنین شخصی در قالب دکترین نقض غیرمستقیم مسئولیت قائل اند. اگر چه این دکترین ریشه کامن لایی دارد[5]و به نظر می رسد از آمریکا شکل گرفته، اما در حال حاضر بسیاری از کشور ها مانند انگلیس[6]، فرانسه[7]، آلمان[8]، کره ی جنوبی[9]، چین[10] و… در قوانین و مقررات خود اعم از قوانین خاص اختراعات یا مقررات عام حقوق مسئولیت مدنی، موادی را به چنین موضوعی اختصاص داده اند.

باوجوداین در نظام حقوقی ایران، نه تنها در قوانین خاص به این مسئله اشاره ای نشده است، قوانین عام مسئولیت مدنی نیز حاوی مقرره ای در این خصوص نیستند. هر چند همان گونه که در ادامه خواهد آمد، از عمومات برخی قوانین و مقررات مسئولیت مدنی، می توان به نتایجی در این خصوص دست یافت و البته پیش تر گفته شد که باور نویسندگان این است که الزامی به وجود چنین مقرره ای در حال حاضر در حقوق ایران وجود ندارد. درهرحال، پرسش عمده ی مقاله حاضر این است که نقض غیر مستقیم مستقیم چیست و در صورت تحقق چه شرایطی منجر به ایجاد مسئولیت برای ناقض غیر مستقیم می گردد.

جهت پاسخ به این پرسش ها ابتدا مفهوم نقض و اقسام مختلف نقض غیر مستقیم را بررسی و سپس با رویکردی تطبیقی با محوریت حقوق آمریکا، عناصر تحقق نقض غیر مستقیم که عبارت است از وقوع نقض مستقیم، تقصیر (رکن معنوی)[11] و فعل (رکن مادی)[12] را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم و در ضمن مباحث پیشنهاد های مقتضی را مطرح می کنیم. در پایان هم موضع حقوق ایران در ارتباط با موضوع مورد بحث را مشخص نموده و عند الاقتضا توصیه های مقتضی برای نظام اختراعات ایران ارائه خواهد شد.
1. مفهوم نقض غیر مستقیم؛
شخص ممکن است بدون مباشرت در فعل نقض[13] ودر صورت حصول برخی شرایط که بعداً خواهد آمد، در مقابل صاحب حق، به طور غیر مستقیم مسئول تلقی گردد. مفهوم نقض غیر مستقیم حق اختراع شامل «نقض مشارکتی» و «نقض انگیزشی» می شود که در ذیل مورد بررسی قرار می گیرند:
1-1. نقض مشارکتی؛
نقض مشارکتی هم در حق اختراع و هم در کپی رایت وجود دارد و عبارت  است از «انجام آگاهانه ی فعلی که به طور غیر مستقیم، عملیات نقض توسط مباشر نقض را تسهیل می کند». عنصر اساسی مفهوم نقض مشارکتی که موجب استقلال آن در برابر نقض انگیزشی می گردد، اثرگذاری فعل ناقض غیر مستقیم در تحقق و تکمیل رکن مادی نقض مستقیم است. برای مثال هر گاه شخصی با علم به وجود حق اختراع، قطعه ای از قطعات اساسی محصول نهایی اختراع  ثبت شده را تولید کند و آن را جهت مونتاژ در اختیار ناقض مستقیم قرار دهد، مفهوم نقض مشارکتی محقق می گردد.

به موجب بند 3 ماده 271 عنوان 35 مجموعه قوانین آمریکا، هرکسی که در قلمروی آمریکا یک قطعه از ماشین، محصول یا ترکیب ثبت شده، یا ماده یا وسیله ای برای به کار گیری در یک فرآیند ثبت شده را که بخش اساسی از اختراع ثبت شده را تشکیل می دهد، با علم به اینکه این وسیله مخصوصاً برای استفاده در نقض اختراع ثبت شده تولید گشته یا پذیرفته شده است و کالای ویژه یا ماده ی اولیه تجارت که مناسب استفاده غیر ناقضانه نیست را برای فروش عرضه کند یا بفروشد، به عنوان ناقض مشارکتی مسئول است.[14]
این ماده اگر چه در مقام بیان مسئولیت ناقض مشارکتی است، اما متضمن تعریف نقض مشارکتی نیز است. بر اساس این ماده نقض مشارکتی عبارت از مباشرت و مشارکت عالمانه در تهیه ی مقدمات تحقق رکن مادی نقض مستقیم.
بر اساس ماده 26 کنوانسیون اختراعات اتحادیه اروپا 1989 که مشابهت فراوانی به مقرره ی مربوط به آمریکا دارد و راجع به بهره برداری غیر مستقیم از یک اختراع است، اگر اشخاص ثالث وسایل مربوط به یک قطعه ی اساسی از اختراع را به منظور استفاده از طریق آن تهیه کنند و بدانند که چنین وسایلی مناسب استفاده در اختراع هستند و به همین منظور تهیه شوند، به عنوان ناقض غیر مستقیم مسئولیت خواهند داشت.[15]
اغلب کشور های اروپایی مانند انگلیس،[16] هلند[17] و فرانسه[18] نیز مقرره ی خود در خصوص نقض مشارکتی را بر اساس همین ماده تنظیم کرده اند و لذا ملاحظه می کنیم که نقض مشارکتی تقریباً دارای مفهوم واحدی در آمریکا و اروپا است و البته استقرا در سایر نظام های حقوقی هم نشان می دهد که جز وجود برخی اختلافات جزئی که البته در مفهوم نیست، همین معنا از نقض مشارکتی در قوانین و مقررات کشور های دیگر مانند کره ی جنوبی نیز آمده است[19] و بر همین اساس که عنصر اساسی مفهوم نقض مشارکتی به عنوان یکی از موارد نقض غیر مستقیم، عدم مباشرت ناقض در فعل نقض و بالعکس مباشرت و مشارکت عالمانه در تهیه وسایل و مقدمات لازم رکن مادی نقض مستقیم است.
 
1-2. نقض انگیزشی؛
در برخی موارد ممکن است که شخص ثالث (کسی غیر از مباشر نقض) برخلاف نقض مشارکتی، در جهت تسهیل امر نقض مباشرتی نداشته باشد، اما مرتکب فعلی گردد که موجبات نقض توسط مباشر را فراهم آورد؛ یعنی عملی را انجام دهد که انگیزه ی نقض را در شخص دیگر ایجاد کند یا به نحوی از طریق هدایت یا تسهیل وقوع نقض، موجبات نقض را فراهم آورد. بااین حال ازآن رو که عناصر تحقق نقض انگیزشی بسیار مبهم است، ضرورتاً ارائه ی تعریفی دقیق از آن امری دشوار است. در حقوق آمریکا و به موجب بند ب ماده 271 قانون اختراعات این کشور، «هرکسی از طریق انجام فعلی موجب نقض اختراع ثبت شده گردد، به عنوان یک ناقض، مسئول است.[20] 

بر اساس این ماده هرکسی که به طریقی موجبات نقض اختراع و انگیزه آن را فراهم آورد، به مانند ناقض مستقیم مسئولیت خواهد داشت». مطابق این ماده انجام فعل و به تبع آن وجود قصد و آگاهی نسبت به وقوع نقض و نیز آگاهی نسبت به وجود اختراع ثبت شده، شرایط تحقق نقض انگیزشی در آمریکا هستند. شرط علم و قصد نسبت به وقوع نقض مستقیم و نیز نسبت به وجود اختراع ثبت شده، از تأکید بر فعل بودن عمل ناقض مستقیم و قابل استنباط است.
این نوع نقض غیر مستقیم در بسیاری از قوانین و مقررات کشور های مختلف انعکاس یافته است.[21]
در کنوانسیون اختراعات اتحادیه ی اروپا 1989 و کشور های این منطقه به طور خاص مقرره ای در زمینه نقض انگیزشی شکل نگرفته است و اصطلاح نقض غیر مستقیم مندرج در این کنوانسیون شامل هر دو نقض مشارکتی و انگیزشی می شود. بااین حال در ضمن بیان شرایط تحقق مسئولیت در فرض نقض مشارکتی، به نقض انگیزشی نیز اشاره شده است،[22] اما به لحاظ مفهومی تفاوتی میان نقض انگیزشی در آمریکا و اروپا به نظر نمی رسد؛ چرا که به موجب بند 2 ماده 26 کنوانسیون فوق و هماهنگ با بند ب از ماده 271 قانون اختراعات آمریکا، حتی اگر کالایی که توسط ناقض غیرمستقیم تهیه می شود، مختص به اعمال ناقضانه نباشد، اما بااین حال شخص تهیه کننده، دیگری را به طریقی ترغیب به نقض نماید، شخص تهیه کننده کالا، مسئول خواهد بود.

 البته در رویه ی قضایی آمریکا نیز تفاسیر متعددی از تعریف و دامنه ی شمول نقض انگیزشی مطرح شده است که در مجموع سه تعریف قابل استنباط است:
1- انگیزش یعنی اینکه کسی بر اساس نظریه ی مسئولیت آمر[23]، موجب وقوع نقض شود. به موجب نظریه ی مسئولیت آمر، در صورت وجود رابطه ی قراردادی میان مستخدم و استخدام کننده و حصول شرایط دیگر، اگر مستخدم موجب وقوع نقض گردد، شخص استخدام کننده نیز مسئولیت خواهد داشت.[24]
این نوع مسئولیت با تکیه بر مسئولیت نیابتی توجیه می شود. بر اساس نقض نیابتی، اگر شخص ثالث دیگری به واسطه ی داشتن حق کنترل اعمال وی و نیز بهره برداری مستقیم از فعل مباشر نقض، مسئول تلقی می گردد.
2- انگیزش چیزی فراتر از صرف وساطت در وقوع نقض بوده و شامل تلاشی است که در راستای تحریک و ترغیب وقوع نقض انجام می شود.
3- انگیزش شامل هر عملی می شود که خوانده ی دعوای نقض، برای کمک به ناقض مستقیم انجام می دهد.[25] این تفسیر از انگیزش بسیار وسیع است و به نظر قابل انتقاد است؛ چرا که شامل نقض مشارکتی نیز می شود. حال آنکه این دو مستقل از یکدیگر هستند و این استقلال اثر عملی مهمی نیز دارد؛ زیرا درحالی که اثبات مشروع بودن کارکرد کالای ناقض حق در فرض نقض مشارکتی موجب معافیت خوانده از مسئولیت می شود، اثبات چنین مسئله ای در فرض نقض انگیزشی تأثیری بر مسئولیت خوانده ندارد. [26]
با توجه به تفاسیر فوق از نقض انگیزشی، به نظر می رسد که مصادیق نقض انگیزشی بسیار زیاد است و به همین دلیل، معتقدیم که بند b ماده 271 قانون اختراعات آمریکا در مقایسه با بند c، قلمرو بسیار گسترده تری دارد.
برای مثال هرگاه از سوی مدیران یک شرکت دستور العمل هایی در جهت انجام اموری صادر شود که منتهی به نقض یک اختراع ثبت شده توسط کارکنان شرکت گردد، مدیران مذکور مسئولیت ناشی از نقض انگیزشی خواهند داشت؛[27] چرا که در این حالت دستور العمل های مدیران، انگیزه ی لازم جهت نقض حق را در کارمندان آن شرکت به وجود می آورد و با حصول سایر شرایط تحقق نقض انگیزشی، مدیران مذکور، مسئول خواهند بود.
در حقوق ایران اساساً مفهوم نقض انگیزشی یا مسئولیت ناشی از آن ورود نیافته و چون نظام حقوقی ایران برخلاف نظام حقوقی آمریکا، فاقد دکترینی راجع به معاونت در خطای مدنی است، نمی توان مفهومی برای نقض انگیزشی در ایران یافت. مقررات راجع به تسبیب در قانون مدنی هم فاقد ظرفیت لازم برای پوشش چنین نهادی است؛ زیرا به موجب ماده 331 قانون مدنی، «هر کس سبب تلف مالی بشود…و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد…»، مسئول قلمداد شده است.

بر اساس این ماده نمی توان مدیری را که دستور العمل هایی را برای نقض حق اختراع به کارمندان خود می دهد، محکوم به جبران خسارت نمود؛ چرا که مدیر سبب تلف یا نقص و عیب نبوده است.
درهرحال نقض انگیزشی را می توان این گونه تعریف کرد: ارتکاب عملی غیر از مباشرت در تحقق و تکمیل رکن مادی نقض مستقیم اختراع که درنهایت از طریق هدایت، انگیزش یا مساعدت عامدانه، موجبات نقض مستقیم را فراهم می کند.
2. شرایط تحقق نقض غیر مستقیم؛
از منظر حقوق اختراعات و قوانین اختراعات کشور هایی که در خصوص نقض غیر مستقیم حاوی مقرراتی هستند و یا اینکه مانند ماده 130 اصول کلی حقوق مدنی این کشور و ماده 148 آراء داد گاه عالی جمهوری خلق چین در قالب مقررات عام مسئولیت مدنی به این موضوع پرداخته اند، مجموعه شرایط و عناصر مشخصی باید در کنار هم قرار گیرد تا مسئولیت ناشی از نقض غیرمستقیم اعم از نقض مشارکتی و نقض انگیزشی به وجود آید. علی رغم اینکه این عناصر در قوانین و مقررات مورد تصریح قرار گرفته اند، اما رسیدن به یک معنای نسبتاً روشن و غیر مبهم از این عناصر جز در پرتو مطالعه ی آرای داد گاه ها امکان پذیر نیست.

بااین همه ممکن است آرای داد گاه ها هم نتوانند در برخی موارد تصویر کاملاً روشنی از این شرایط و عناصر به دست دهند و نقد هایی بر آن ها وارد باشد. لذا ما در این قسمت ابتدا از طریق استقراء در قوانین مختلف و آرای صادره ی داد گاه ها، این شرایط را استخراج و با توجه به اصول کلی عناصر مسئولیت مدنی و مبانی حقوق اختراعات، به فراخور بحث مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
2-1. وقوع نقض مستقیم و احراز آن؛
تعابیر دیگری مانند نقض ثانوی و فرعی[28] و یا مسئولیت ثانوی و فرعی[29] نیز برای توصیف نقض غیر مستقیم مورد استفاده قرار می گیرد. شاید بر اساس چنین تعبیری بتوان شرط وقوع نقض مستقیم برای احراز نقض غیر مستقیم را استنباط کرد؛ زیرا همان طور که از نامش پیداست، این نوع نقض و مسئولیت فرعی است و می توان گفت فرع بر وجود نقض مستقیم و اصلی است، اما آیا در قوانین و مقررات هم مضمون چنین دید گاه ظاهری در این زمینه انعکاس یافته است و یا اینکه داد گاه ها در آرای خود به این شرط اشاره کرده اند؟ در حقوق آمریکا به موجب ماده بند 2 و 3 ماده 271[30] عنوان 35 مجموعه قوانین این کشور احراز نقض مستقیم شرط تحقق نقض غیرمستقیم اعم از مشارکتی و انگیزشی است.[31] 

این مسئله نه تنها از سیاق عبارات ماده فوق قابل استنباط می شود، در رویه ی قضایی آمریکا نیز مورد تأکید قرار گرفته است. به موجب بند دوم این ماده، هرکسی که از طریق انجام فعلی، موجب ارتکاب نقض شود، همانند ناقض مستقیم مسئول خواهد بود. وفق این بند، عمل شخص باید موجب وقوع نقض شود و در ادامه هم به مسئولیت وی به  مثابه ی ناقض مستقیم، تصریح شده است.

مطابق بند 3 ماده 271 عنوان 35 مجموعه قوانین آمریکا نیز، هرکسی که در قلمرو آمریکا یک قطعه از ماشین، محصول یا ترکیب ثبت شده، یا ماده یا وسیله ای برای به کار گیری در یک فرآیند ثبت شده را که بخش اساسی از اختراع ثبت شده را تشکیل می دهد، با علم به اینکه این وسیله مخصوصاً برای استفاده در نقض اختراع ثبت شده تولید گشته یا پذیرفته شده است و کالای ویژه یا ماده ی اولیه تجارت که مناسب استفاده غیر ناقض نیست را برای فروش عرضه کند یا بفروشد، به عنوان ناقض مشارکتی مسئول است. بر اساس این بند نیز علم به استفاده از کالای تهیه شده در نقض مستقیم اختراع ثبت شده شرط تحقق مسئولیت نقض مشارکتی قلمداد گشته است. سیاق این بند نیز به روشنی بر وجود پیش شرط نقض مستقیم دلالت دارد.
همگام با ماده ی فوق، داد گاه فدرال آمریکا در سال 2004 و در پرونده ی شرکت «دی. اس. یو.»، صراحتاً اعلام نمود که صاحب اختراع همیشه بار اثبات نقض مستقیم را در هر یک از موارد نقض غیر مستقیم بر عهده دارد.[32]
علاوه بر این، در همین سال، داد گاه فدرال آمریکا در پرونده ی شرکت داروسازی نوارتیس، تصریح نمود که احراز نقض مشارکتی و انگیزشی متوقف بر وجود قبلی نقض مستقیم است.[33] اگر چه موضوع اصلی این پرونده تفسیر یکی از ادعاهای مندرج در اظهار نامه راجع به آن بود ولی ضمن آن به موضوع مورد بحث ما نیز اشاره شد.
در پرونده ی سیستم گاز ایپکون نیز داد گاه فدرال به جهت عدم ارائه مدرکی دال بر وقوع نقض مستقیم از جانب خواهان، خواسته وی مبنی بر وقوع نقض غیر مستقیم را مردود اعلام کرد.[34] البته قبل از این در سال 1986 نیز داد گاه فدرال در پرونده دیگری همین مضمون را بیان کرده بود.[35]
علاوه بر انطباق این آرا با ماده 271 مذکور، بدیهی است که وجود پیش شرط نقض مستقیم برای احراز نقض غیر مستقیم در حق اختراع، با اصول کلی مسئولیت مدنی و مبانی حق اختراع نیز مطابقت دارد. یکی از اصول مسلم جبران خسارت در مسئولیت مدنی، اصل وجود ضرر است. اگر نقض مستقیمی رخ ندهد، بدیهی است که وجود ضرر نیز منتفی خواهد بود.

 علاوه بر این، وقتی نقض مستقیم احراز نگردد، مسلماً نمی توان تزلزلی در مبنای حمایتی و اقتصادی حق اختراع یافت. وانگهی، فلسفه وجودی نقض غیر مستقیم و مسئولیت ناشی از آن اصالتاً فاقد جنبه تنبیهی و کیفری علیه خوانده ی دعوی نقض غیر مستقیم است؛ یعنی هدف اصلی حمایت از صاحب اختراع است و زمانی که نقض غیر مستقیم حادث نگردد، بالتبع، نقض غیر مستقیم نیز منتفی خواهد بود. درست مانند معاونت در امور کیفری که اگر مباشر مرتکب عملی نگردد، معاونت در جرم نیز محقق نمی شود.
بااین حال، داد گاه تجدید نظر برای داد گاه فدرال آمریکا (داد گاه فدرال) در سال 2014 و در پرونده آکامای، معیار جدیدی را ایجاد نمود و تقریباً تمام اصول دکترین نقض غیر مستقیم در این زمینه را از طریق حذف پیش شرط نقض مستقیم، با چالش مواجه کرد. در این پرونده که راجع به نقض مشترک بود، داد گاه مذکور بدون احراز وقوع نقض مشترک مستقیم، حکم به وجود مسئولیت غیر مستقیم خوانده نمود[36]بااین همه، به نظر می رسد نمی توان بر اساس رأی موجود در پرونده آکامای، قائل به حذف پیش شرط نقض مستقیم جهت احراز نقض غیر مستقیم شد. چرا که این رأی صرفاً در خصوص مواردی است که با اختراعات فرایند روبرو هستیم و فرایند مذکور نیز واجد مراحل مختلفی است که توسط اشخاص متعدد عملیاتی شده اند.
ماده 26 کنوانسیون اختراعات اتحادیه اروپا نیز اگر چه صراحتاً به این مسئله اشاره ای نکرده است، اما سیاق آن نشانگر وجود چنین شرطی در این اتحادیه است.[37] بخش پایانی این ماده، علم به وقوع نقض مستقیم را مقرر می کند که به طور ضمنی نشانگر وجود شرط مورد بحث در این کنوانسیون است.
در انگلیس، استرالیا (بند 1 ماده 117 قانون اختراعات استرالیا)[38]، مالزی[39]، به همین ترتیب نقض مستقیم به عنوان پیش شرط احراز نقض غیر  مستقیم در نظر گرفته شده است. حال آنکه قوانین آلمان و فرانسه در این خصوص مبهم است و نمی توان به نتیجه ی قاطعی در این زمینه دست یافت؛[40] چرا که به موجب فصل دهم از قانون اختراعات آلمان، «هیچ کس نمی تواند با علم به بهره برداری از اختراع توسط ثالث، قطعه ای اصلی از قطعات را برای وی فراهم کند».[41] در این ماده واژه ی بهره برداری، به کار گرفته شده و همین مسئله حقوق آلمان را در این زمینه دچار ابهام نموده است.

 اگر چه واضح است که بهره برداری غیرمجاز از اختراع، نقض نام دارد و بر همین اساس می توان قائل به وجود پیش شرط نقض مستقیم در آلمان هم شد. ماده ال-613-4 قانون مالکیت فرانسه[42] نیز با عباراتی مشابه قانون آلمان، همین مضمون را بیان کرده جز اینکه به جای واژه بهره برداری از عبارت اجرایی کردن اختراع استفاده نموده است و البته استدلال پیش گفته راجع به قانون آلمان در اینجا هم قابل طرح است.
باوجوداین، برخی معتقدند که در کره ی جنوبی احراز نقض مستقیم از شرایط تحقق نقض غیر مستقیم نیست.[43] شاید اگر منطوق ماده 127 قانون اختراعات کره ی جنوبی را مد نظر قرار دهیم همین معنا استفاده گردد؛ چرا که در این ماده به مسئله ی نقض مستقیم اشاره ای نشده است. جالب اینجاست رأی داد گاه عالی کره ی  جنوبی در سال 1996 در پرونده ی سامسونگ نیز همین نظر را تأیید می کند ؛ زیرا داد گاه مذکور در رأی خود مقررات نقض مشارکتی را به عنوان یک وسیله ی جبرانی موقت و بازدارنده تلقی نمود و بدون توجه به نقش نقض مشارکتی در تحقق نقض مستقیم، فقط به نقض مشارکتی تأکید نمود.[44]در مقابل چنین دید گاهی، برخی بر اساس همان ماده 127 قانون اختراعات کره ی جنوبی اعتقاد دارند که احراز نقض مستقیم قبل از رأی به وقوع نقض غیر مستقیم، ضروری است.[45]
از مجموع آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که وجود پیش شرط نقض مستقیم برای احراز نقض غیر مستقیم و نهایتاً تحمیل مسئولیت ناشی از آن ضروری است.

پی نوشت: 

[1].صادقی، محمود؛ نجفی، حامد؛ مدنی، مهسا؛ «آسیب شناسی شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات»، مجله حقوق ، شماره 1، 1392، ص114.
[2]. سید حسن، شبیری زنجانی؛ نجفی، حامد؛ «مطالعه تطبیقی ارزیابی و احراز گام ابتکاری در اختراعات»، پژوهش های حقوق تطبیقی، شماره 4، 1390، صص 66  به بعد.
[3]. contributory infringement.
[4]. inducing infringement.
[5]. SnehaJha,and Samar Jha »An Analysis of the Theory of Contributory Infringement«. Journal of Intellectual Property Rights. Vol 11, September 2006, P. 322.
[6]. Section 60 (2)UK Patents Act 1977.
[7]. Article L. 613-4 of the French Intellectual Property Code.
[8]. Section 10 of the German Patent Act.                                                     
[9]. article 127 of the Patent Act of Korea.
[10]. Article 130 Of The General Principles Of Civil Law And Article 148 Of The Supreme People, s Court, s Opinions.
[11]. mens rea
[12]. actus reus.
[13]. Joachim,Dietrich, »Accessorial liability in the law of torts «Legal Studies, Volume 31, Issue 2, 2011, p.231.
[14].US code, title 35,patents. article 271.
[15]. AIPPI, "Liability for contributory infringement of IPRs – certain aspects of patent infringement "2010, p. 3.
[16]. Section 60 (2) UK Patents Act 1977.
[17]. Article 73 of Dutch Patent Act 1995.
[18]. Article L. 613-4 of the French Intellectual Property Code.
[19]. Sang Jo Jong, "Contributory Patent Infringement in Korea" Washington University Journal of Law & Policy, Volume 2 Re-Engineering Patent Law: The Challenge of New Technologies,2000, pp. 1-22.
[20]. Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.
[21]. Ron, Nicholson, and Miselbach Roger, "Contributory infringement" N & M Consultancy Limited, 2000, pp. 2 and sec.
[22]. Mary E. Chlebowski, Ph.D. and Anthony C. Tridico, Ph.D."The Changing Law of Multiparty Patent Infringement in the U.S. and How It Differs from Europe: Part Two", Bloomberg Law Reports, 2011, pp.1-2.
[23]. Respondeat superiortheory.
[24]. see more: Michael J. Sartor, "Respondeat Superior, Intentional Torts, and Clergy Sexual Misconduct: The Implications of Fearing v. Bucher", 62 WASH. & LEE L. REV 687, 2005, pp. 700 and sec.
[25]. Mark A , Lemley, "Inducing Patent Infringement", Stanford Law School, UC Davis Law Review, Vol. 110  Public Law Working Paper No. , 2005, p.229.
[26]. In Toshiba Corp. v. Imation Corp., No. 11-1204 (Fed. … June 11, 2012).
[27]. see also: Lucent, 580 F.3d at 1321–23. Microsoft was also held liable on the alternative theory of contributory infringement. Id. at 1320–21.
[28]. چون در زبان فارسی برای ترجمه واژه secondary، از کلمات فرعی و ثانوی استفاده می شود، ما نیز این دو را مرادف هم در نظر گرفتیم.
[29] .Secondary infringement or liability.
[30]. (b)Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.
(c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer
[31]. Alice Juvon Abn, "Finding Vicarious Liability in U.S. Patent Law: The Control or Direction Standard for Joint Infringement", Berkeley Technology Law Journal Volume 24, Issue 1 Article 7, 2009, p. 152.
[32]. See :DSU Med. Corp., 471 F.3d at 1303 ("[T]he patentee always has the burden to show direct infringement for each instance of indirect infringement") (citing Dynacore Holdings Corp. v. U.S. Philips Corp., 363 F.3d 1263 (Fed. Cir. 2004)).
[33]. Novartis Pharm. Corp. v. Eon Labs Mfg., Inc., 363 F.3d 1306,) 1308 (Fed. Cir. 2004)
[34].Epcon Gas Sys., Inc. v. Bauer Compressors, Inc., 279 F.3d 1022,) 1033 (Fed. Cir. 2002)
[35]. Met-Coil Sys. Corp. v. Korners Unlimited, Inc., 803 F.2d 684, 687 (Fed. Cir. 1986).
[36]. Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc. – Supreme Court, et al. 2014).
[37]. Under Article 26 (1), third parties are liable for indirect infringement if they "supply [ ] or offer [ ] to supply… means, relating to an essential element of that invention, for putting it into effect therein, when the third party knows, or it is obvious in the circumstances, that these means are suitable and intended for putting that invention into effect".
[38]. If the use of a product by a person would infringe a patent, the supply of that product by one person to another is an infringement of the patent by the supplier unless the supplier is the patentee or licensee of the patent.
[39]. نکته قابل توجه این است که در قانون اختراعات مالزی هیچ اشاره ای به نقض غیر مستقیم نشده و به موجب قواعد عرفی موجود در این حقوق این کشور این بحث مشمول مقررات مسئولیت مدنی مشترک و تضامنی است و البته تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون اختراعات 1983 این کشور که قانون اختراعات 1977 انگلیس حاکم بود، مبتنی بر ماده 60 (2) این قانون، در یکی از آراء به وجود نقض مستقیم به صورت ضمنی اشاره شده است. (Rhone-Poulenc AG Co v. Dikloride Herbicides Sdn. Bhd. [1988] 2 MLJ 323)
[40]. B B Lohray, Kaushik Banerjee and Anshool Panikar, "Contributory Patent Infringement and the. Pharmaceutical Industry", Intellectual Property Management cell, dyzus research center, journal of intellectual property rights, 2003, p. 303.
[41]. A patent shall have the further effect that any third party not having the consent of the patentee shall be prohibited from offering or supplying within the territory to which this Act applies to any other persons, other than such persons authorized to use the patented invention, means relating to an essential element of said invention for use of the invention within the territory to which this Act applies, if said third party knows or it is obvious from the circumstances that such means are suitable and intended for use of the invention.
[42]. 1-It shall also be prohibited, save consent by the owner of the patent, to supply or offer to supply, on French territory, to a person other than a person entitled to work the patented invention, the means of implementing, on that territory, the inventionwith respect to an essential element thereof where the third party knows, or it is obvious from the circumstances, that such means are suited and intended for putting the invention into effect.
[43]. Jong,op.cit:294 and seq.
[44]. Samsung Electronics, Inc. v. Sung-Kyu Cho Supreme Court Case No. 96 Ma 365 (Nov. 27, 1996).
[45]. Jong, op.cit: 297 and seq.
مراجع

منابع
الف) فارسی
– بادینی، حسن، (1392) فلسفه مسئولیت مدنی، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
– __________، «هدف مسئولیت مدنی»، (1383)، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 66.
– بادینی، حسن، شعبانی کندسری، هادی و سجاد رادپرور، (1391)، «مسئولیت محض: مبانی و مصادیق»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، شماره 1.
– بزرگی، وحید و امیر هوشنگ فتحی زاده، (1388)، «مقایسه مفاد قانون جدید مالکیت صنعتی (1386) با مفاد موافقت نامه تریپس در زمینه حق اختراع»، فصلنامه پژوهش های تجارت جهانی، شماره 16 و 17.
– شبیری زنجانی، سید حسن، حامد نجفی، (1390)، «مطالعه تطبیقی ارزیابی و احراز گام ابتکاری در اختراعات»، پژوهش های حقوق تطبیقی، شماره 4.
– صادقی،محمود؛ نجفی،حامد؛ مدنی، مهسا؛(1392)،«آسیب شناسی شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات»، مجله حقوق ، شماره 1.
– قاسم زاده، سید  مرتضی، (1387)، مبانی مسئولیت مدنی، چاپ پنجم، تهران: نشر میزان.
– کاتوزیان، ناصر، (1383)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
ب) لاتین؛
– AIPPI, (2010) "Liability for contributory infringement of IPRs – certain aspects of patent infringement".
– Adams, Charles (2008), "Indirect Infringement From a Tort Law Perspective"
University of Tulsa College of Law TU Law Digital Commons Articles, Chapters in Books and Other Contributions to Scholarly Works.
– Juvon Abn, Alice (2009), "Finding Vicarious Liability in U.S. Patent Law: The Control or Direction Standard for Joint Infringement" ,Berkeley Technology Law Journal Volume 24, Issue 1 Article 7.
– Bartholomew, Mark, Cops (2009), "Robbers, and Search Engines: The Questionable Role of Criminal Law in Contributory Infringement Doctrine", SUNY Buffalo Law School, Brigham Young University Law Review.
– Blair Roger D. Thomas F. Cotter (2002), "Strict Liability and Its Alternatives in Patent Law", Berkeley Technology Law Journal, Volume 17, Issue 2.
– Carty, Hazel (1999)," Joint Tortfeasance and Assistance Liability", legal studies, vol. 19, issue.4.
– David S. Ruder (1972), "Multiple Defendants in Securities Law Fraud Cases: Aiding and Abetting, Conspiracy", In Pari Delicto, Indemnification, and Contribution, 120 U. PA. L. REV. 597, 630-31.
– Dietrich,Joachim (2011),"Accessorial liability in the law of torts", Legal Studies, Volume 31, Issue 2.
– Erin M.B. Leach (2015)," Joint Patent Misappropriation: An Appropriate Solution to Joint Patent Infringement", The University of Chicago Law Review.
– Jha,Sneha and Samar Jha (2006), "An Analysis of the Theory of Contributory Infringement", Journal of Intellectual Property Rights. Vol. 11, September.
– Jong,Sang Jo (2000), "Contributory Patent Infringement in Korea", Washington University Journal of Law & Policy, Vol. 2 Re-Engineering Patent Law: The Challenge of New Technologies.
– Karshtedt, Dmitry (2014), "Damages for Indirect Patent Infringement", Washington University Law Review, Volume 91, Issue 4.
– Kevin Casy of Ratner & Prestia (2001), "Proposed Corporate Procedure Minimizing Liability for Patent Infringement & Willful Infringement While Handling a Large Volume of Patents", a publication of omega communications, Vol.8, no.7.
– Lemley, Mark A. (2005)," Inducing Patent Infringement", Stanford Law School, UC Davis Law Review, Vol. 110  Public Law Working Paper No. 
– Lemley, Mark A, R. K. Tangri (2003), "Ending Patent Law's Willfulness Game", Stanford Law School,Berkeley Technology Law Journal, Vol. 18.
– Lohray, B. Kaushik Banerjee and Anshool Panikar (2003), "Contributory Patent Infringement and the Pharmaceutical Industry", Intellectual Property Management cell, dyzus research center, journal of intellectual property rights.
– Nicholson, Ron; Roger Miselbach (2000), "Contributory infringement", N&M Consultancy Limited.
– Petersen, Troy,U.S. (2003) "Infringement Liability for Foreign Sellers of Infringing Products",2 Duke Law & Technology Review 1-8.     
– Rantanen ,Jason (2011), "An Objective View of Fault in Patent Infringement60", American University Law Review 1575, University of Iowa – College of Law, p. 1576.
– Sartor, Michael (2005).,"Respondeat Superior, Intentional Torts, and Clergy Sexual Misconduct: The Implications of Fearing v. Buche", 62 WASH. & LEE L. REV 687.
– Sneha, jah; samar, jah (2006), "An analysis of the theory of contributory infringement, nalsar university of law" , journal intellectual property rights, Vol. 11.
– Tridico, Anthony C., Chlebowski, Mary E. (2011), "The Changing Law of Multiparty Patent Infringement in the U.S. and How It Differs from Europe: Part Two", Bloomberg Law Reports.
– Trevor J. Smedley & Ross A. Dannenberg (2010),"Enforceability of Machine Patents in VirtualWorlds", 13 J. INTERNET LAW 1.
– Vivian Lei (2010),"IS THE DOCTRINE OF INDUCEMENT DEAD?, IDEA", The Intellectual Property Law Review, Volume 50—Number 4.
– wolters kluwer law and business (2009),"International—Asia Nandana Indananda and Kawin Kanchanapairoj", Vol. 15, no.6.
– Zheng, wei (2008), "doctrine of indirect patent inferingment should not given room for application in china«,china patent and trademark, no.1.
 
  
ج) قوانین و مقررات؛
 
– Agreement relating to Community Patents of 15 December 1989.
– China patent law, as Amended on August 25, 2000 Amended by the Act on Improvement of enforcement of intellectual property Rights of 31 July 2009.
– Japan patent law (law No. 121 of 13 April 1959, as last Amended by law No. 75 of 29 June 2005.
– The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 1994.
 
 د) آراء استنادی؛
 
– (SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, LIMELIGHT NETWORKS, INC. v. AKAMAI TECHNOLOGIES, INC., ET AL.2014)
– Bowker v. Dows, 3 F. Cas. 1070, 1070-71 (C.C.D. Mass. 1878) (No. 1,734.
– DSU Medical Corp. v. JMS Co., Nos. 04-1620, 05-1048, -1052 (Fed. Dec. 13, 2006) Jaasma,2010:411
– Kennametal Inc. v. Pramet Tools SRO and another [2014] EWHC 565 (Pat off).
– Korners Unlimited, Inc., 803 F.2d 684, 687 (Fed. Cir. 1986)
– Novartis Pharm. Corp. v. Eon Labs Mfg., Inc., 363 F.3d 13061308 (Fed. Cir. 2004
– Samsung Electronics, Inc. v. Sung-Kyu Cho Supreme Court Case No. 96 Ma 365 (Nov. 27, 1996).
– Underwater Devices Inc., 717 F.2d at 1382, 219 U.S.P.Q. (BNA) at 570(In re Seagate Tech., 497 F.3d 1360, 1371 (Fed. Cir. 2007
Wallace v. Holmes, 29 F.Cas. 74 (No. 17,100) (CC Conn.1871

نویسندگان:

حسن بادینی: دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران 

حامد نجفی: دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر مؤسسهی حقوق تطبیقی دانشگاه تهران

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی شماره 18

ادامه دارد…

نوبت کارزارهای ملی برای حمایت از کالای ایرانی

به گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، رهبر معظم انقلاب دقایقی پس از تحویل سال نو در پیام نوروزی خود، سال 97 را سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کردند. وجه شاخص شعار امسال مخاطب قرار دادن همگان از آحاد مردم تا مسوولان بود تا با شکل دادن به اراده ای ملی زمینه ساز رونق اقتصاد و صنایع داخلی شوند.
نامگذاری امسال در واقع تمرکز بر یکی از اساسی ترین راهکارهایی است که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در بند هشتم آن مبنی بر «مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید» مورد تاکید قرار گرفته است. به این ترتیب، شعار امسال را می توان تداوم مسیری دانست که طی دو سال گذشته تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبری ترسیم و طرح ریزی شد.
ایجاد تحول در الگوی مصرف داخلی در بسیاری از اقتصادهای نوظهور حرکتی مبنایی بود و به موازات تلاش برای تقویت صنایع داخلی و نیز رقابت پذیری با محصولات خارجی، فرهنگ عمومی شکل گرفت تا پشتوانه مستحکمی را برای شکوفایی بسیاری از صنایع نوپا فراهم سازد؛ فرهنگی که آثار و نمودهای آن را در بازار مصرف کشورهایی چون هند، چین و دیگر اقتصادهای برتر شرقی می توان به چشم دید.
همچنان که اشاره شد، اولین گام برای حمایت از تولیدات داخلی افزایش توان رقابت کالاهای ایرانی با نمونه های خارجی است. این در حالی است که طی سال های منتهی به ابتدای دهه جاری، ورود سیل آسای اجناس و کالاهای مصرفی خارجی به بازار ایران، ریشه بسیاری از بنگاه های تولیدی داخلی را سوزاند و به تعطیلی بسیاری از خطوط تولید و بیکاری هزاران کارگر انجامید.
با روی کارآمدن دولت یازدهم توقف روند واردات افسارگسیخته و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و سرازیر شدن آن به بازار داخلی به عنوان یکی از مهمترین بایسته های اقتصادی- تجاری مطرح شد. همزمان طرح هایی چون اعطای کارت های اعتباری به منظور خرید کالای ایرانی در دستور کار قرار گرفت.
با وجود چنین تمهیداتی، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی از ضعف حمایت های مالی نظام بانکی و نبود سرمایه کافی برای نوسازی تجهیزات و حتی ادامه روند جاری خود گلایه کرد و خواستار توجه بیشتر به صنایع بومی شده اند. همزمان تغییر ذائقه مصرف کنندگان داخلی، مزایای گروهی از فراورده های خارجی در کیفیت و قیمت و سودآوری واردات برای برخی بنگاه های تجاری چالش هایی را در فرایند حمایت دولت و سایر دستگاه ها از تولیدات داخلی به وجود آورده است.
وجود چالش های متعدد پیش روی اصلاح الگوی مصرف داخلی سبب شده تا ضرورت شکل گیری اراده ای در سطح ملی و فراتر از اقدامات دولتی در شعار امسال انعکاس یابد و مسوولیتی عمومی در زمینه حمایت از کالای داخلی شکل گیرد.
از جمله راهکارهای شروع اقبالی عمومی به محصولات داخلی به راه افتادن کارزارهایی است که طی سال های اخیر اهداف گوناگونی را با درجات مختلفی از ثمربخشی به نمایش گذاشته اند. علاوه بر کارزارهایی سیاسی که در جریان انتخابات اخیر ریاست جمهوری عرصه های حقیقی و مجازی را در نوردید، طی ماه های اخیر کمپین هایی در زمینه کمک رسانی به زلزله زدگان، توجه به مسائل کودکان بدسرپرست و … به راه افتاد که توانست علاوه بر شبکه های اجتماعی، در فضای حقیقی نیز آثار خود را نمایان سازد.
گرایش به سوی مصرف تولیدات داخلی در سال های گذشته نیز به صورت جسته و گریخته در برخی شبکه های اجتماعی تحت عناوینی چون «ساخت ایران» با معرفی کالاهای ممتاز وطنی آشکار شد اما انقطاع و حوزه محدود چنین کارزارهایی نتوانست آنچنان که باید اهداف اولیه آن را محقق سازد.
اکنون اما نامگذاری سال جهت حرکت عمومی دستگاه های حاکمیتی را مشخص ساخته و یکایک شهروندان را مخاطب داده است تا با بهره جویی از راهکارهایی چون طراحی و راه اندازی کارزارهایی مستمر و خلاقانه، فضای عمومی جامعه را در عرصه های مجازی و حقیقی به سوی مصرف کالاهای داخلی و حمایت از محصولات ایرانی هدایت و الگویی تازه را برای زمینه سازی رونق اقتصادی ایجاد و نهادینه کنند.

پژوهشم**9275**9279**
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و پژوهش های خبری ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.

وداع بهاری با چند چهره ادبی/ طلسم دکه‌ها در نوروز ۹۶ شکسته شد

خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ: بنا داریم از امروز و در ۱۲ نوبت، رویدادهای مهم حوزه فرهنگ را در ۱۲ ماه سال ۱۳۹۶ در قالب گزارش‌هایی موجز، بازخوانی کنیم تا هم امکان مروری ساده بر این اتفاقات برای مخاطبانی که علاقه‌مند به این حوزه هستند، فراهم شده باشد و هم (اگر شد) فضایی برای نوعی خاطره‌بازی در این زمینه به وجود آید.

در نخستین حلقه از این زنجیره، مهمترین اتفاقات حوزه فرهنگ در فروردین ماه سال ۹۶ از دریچه مهر بازخوانی شده است.

وداع با چند چهره ادبی و فرهنگی در روزهای آغاز سال ۹۶

سال ۹۶ متاسفانه با خبرهای ناگواری برای اهالی ادبیات آغاز شد چرا که در همان روزهای نخست فروردین ۹۶ چند نویسنده و شاعر و هنرمند حوزه صنایع دستی از میان ما رفتند و متاسفانه سال تازه همراه شد با فقدان چند چهره مطرح این حوزه. در روز پنجم فروردین غلامحسن اولاد شاعر مطرح و پیشکسوت شیرازی پس از طی یک دوره بیماری بدرود حیات گفت. «صحرای بایزیدی»، «همین که زلف تو بر باد می‌رود کافی است» و «عاشقانه‌هایم را هیچکس نمی‌خواند» از جمله آثار زنده‌یاد اولاد است.

همچنین در روز ۱۰ فروردین نادر نصیری، استاد پیشکسوت معرق کشورمان بر اثر ضایعه مغزی و پس از ماه‌ها تحمل بیماری درگذشت. در پانزدهم همین ماه نیز دکتر افضل وثوقی، نویسنده و استاد برجسته زبان فرانسه و انگلیسی دار فانی را وداع گفت. وی که در سال ۱۳۱۴ در شهرستان سقز زاده شد، تحصیلات کارشناسی خود را در رشته زبان فرانسه در دانشگاه تبریز گذراند و تحصیلات عالیه را تا دکتری در دانشگاه هفت پاریس (ژوسیو) ادامه داد. تدریس زبان‌های فرانسه و انگلیسی در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌های خراسان و عضویت در گروه برنامه‌ریزی دروس علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، از جمله فعالیت‌های علمی وی به ‌شمار می‌رود.

استاد افضل وثوقی در عمر پربار خود بیش از ده‌ها کتاب و مقاله تألیف و ترجمه کرد که در این میان، کتاب‌های تاریخ ادبیات فرانسه (قرن هفدهم)، تاریخ ادبیات فرانسه (قرن هجدهم) و تاریخ ادبیات فرانسه (قرن نوزدهم) به عنوان اثر ترجمه و کتاب‌های خواندن و ترجمه متون اسلامی و خواندن و ترجمه متون مطبوعاتی، به قلم وی در سازمان انتشاراتی سمت منتشر شده است.

کیومرث منشی‌زاده، معروف به شاعر ریاضی در نخستین ماه سال ۹۶ درگذشت

همچنین در روزهای پایانی نخستین ماه بهار، کیومرث منشی‌زاده، شاعر و طنزپرداز کرمانی معروف به شاعر ریاضی، در سن ۷۹ سالگی در بیمارستان فیروزگر تهران درگذشت. منشی‌زاده در سال ۱۳۱۷ شمسی در جیرفت متولد شد. دوره تحصیلات ابتدایی و دبیرستانی را در زادگاهش به پایان رسانید. سپس عازم تهران شد و موفق به کسب لیسانس در رشته اقتصاد از دانشکده حقوق گردید. بعد از آن نیز به آمریکا رفت و تحصیلات خود را در زمینه ریاضیات و فیزیک اتمی دنبال نمود. پس از پایان تحصیلات به ایران بازگشت و در سازمان برنامه و بودجه به کار پرداخت.

منشی‌زاده را به‌خاطر به‌کار بردن اعداد و نشانه‌های ریاضی در شعرهایش، به شاعر ریاضی می‌شناسند. وی در قسمت انرژی اتمی سازمان برنامه به عنوان کارشناس و همزمان با آن در دانشگاه هنر به تدریس جامعه‌شناسی هنر پرداخت. از منشی‌زاده کتاب‌هایی مانند سفرنامه مرد مالیخولیایی رنگ پریده، قرمزتر از سفید و گزیده اشعار و کتاب حافظ حافظ به چاپ رسیده است. پیکر او ۲۹ فروردین در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) و در حالی به خاک سپرده شد که بنا به وصیت خودش، مراسم تشییع و خاکسپاری با حضور خانواده و تعدادی اندک از دوستان وی به صورت خصوصی برگزار شد.

بازدید بیش از ۶۲ میلیون نفر از مراکز تاریخی و فرهنگی در نوروز ۹۶

اما نوروز، به هر حال ایام سفر است و آمار جالبی خک از سفرهای ایرانیان به جای جای کشور ثبت و اعلام شد. در روز ۱۲ فروردین، مرتضی رحمانی موحد، رییس ستاد هماهنگی خدمات سفر اعلام کرد: ۶۲ میلیون نفر از مراکز تاریخی و فرهنگی در ایام نوروز دیدن کردند.

در همین حال محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به مهر گفت که بازدید از اماکن تاریخی در نوروز ۹۶ به میزان۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته است و اعلام کرد: تا ۱۲ فروردین دو میلیون و ۵۲۴ هزار نفر از ۲۱ پایگاه جهانی بازدید کرده‌اند.

همچنین به گفته معاون گردشگری همین سازمان، نزدیک به ۶۰ میلیون نفر شب اقامت در نوروز ثبت شد. مرتضی رحمانی موحد گفت: از ۲۷ اسفندماه تا روز ۱۳ فروردین سال ۹۶، ۵۹ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۶۷۸ نفر شب اقامت، آمار مجموع اقامت کنندگان بوده است. ۹۴ میلیون و ۵۲۳ هزار و ۳۲۱ مورد نیز آمار بازدید گردشگران از مراکز گردشگری بوده و ۷۰ هزار و ۶۸۳ مورد بازدید نظارتی انجام شده است. یک میلیون و ۱۳۰ هزار و ۷۹۳ خانوار، چهار میلیون و ۷۰هزار و ۸۵۳ نفر و ۱۰ میلیون و ۹۶۳ هزار و ۱۷۷ نفر آمار پذیرش و اسکان موقت آموزش و پرورش بوده است. امسال شاهد اقامت کمتر گردشگران در مدارس بوده ایم. ۴۱هزار و ۳۰۰ تماس با سامانه ۰۹۶۲۹ گرفته شده که از همه این تماس‌ها، ۲۱۹ مورد تماس آن شکایت بوده است.

نیمی از هتل‌ها در نوروز ۹۶ خالی ماند!

در همین حال رئیس جامعه هتلداران کشور از خالی ماندن نیمی از هتل‌ها در نوروز ۹۶ سخن گفت و با بیان اینکه در طول ۱۵ روز نوروز تنها یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفر شب اقامت در هتل‌های کشور ثبت شده، گفت: این یعنی ضریب اشغال کمتر از ۵۰ درصد بوده است.

به گفته جمشید حمزه زاده، سازمان میراث فرهنگی درصدد است تا ساختمان‌ها و مهمانسراهای دانشگاه آزاد را نیز برای اقامت در نظر بگیرد که این موصوع نیز نه تنها مشکلات ما را حل نخواهد کرد بلکه مشکل دیگری به آن اضافه می‌کند. این نوع سیاست‌ها زمانی مناسب است که هتل‌ها پر از مسافر باشند و دیگر جایی برای مسافران دیگر نداشته باشیم در آن صورت می‌توان از ظرفیت نهادهای دیگر استفاده کرد.

سالی که طلسم انتشار روزنامه‌ها در نوروز، شکسته شد

اما در نوروز ۹۶ شاهد شکسته شدن یک طلسم در حوزه فرهنگ مکتوب بودیم و آن اینکه تعدادی از روزنامه‌ها برخلاف روال سال‌های قبل، انتشار خود را در این ایام متوقف نکردند و روی دکه، برای مخاطبانشان جلوه کردند.

در حالی که همواره و طی سال‌های قبل، شاهد خاموشی یکباره کل جراید بخصوص نشریات مکتوب طی تعطیلات نوروز بودیم، در نوروز ۹۶ شاهد حرکت جدیدی از سوی برخی از رسانه‌ها بودیم که برای اولین بار فضایی متفاوت را در مطبوعات کشور رقم زدند.

بر این اساس، روزنامه‌های ایران، جوان و صبح نو طی ایام تعطیلی نوروز امسال برای اولین بار ویژه نامه‌های نوروزی خود را به طور روزانه در فضای مجازی منتشر کردند. پیش از این البته روزنامه هفت صبح در تعطیلات نوروز دست به انتشار زده بود که تجربه موفقی نبوده و طی سال‌های بعد ادامه پیدا نکرد. اما این سه روزنامه با تکیه بر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی همگام با تغییرات جدید دنیای رسانه قدم‌های تازه‌ای را برداشتند.

این اتفاق را در مطبوعات ایران باید به فال نیک گرفت چراکه باب تازه ای را به روی رسانه‌ها گشوده و می‌تواند پایانی بر سکوت‌های بلندمدت نوروزی در هر سال باشد. بدین ترتیب نشریات به مخاطبان خود احترام بیشتری گذاشته و همچنین با شرایط جدید دنیای اطلاعات نیز خود را وفق میدهند.

فروش ۱۱ میلیارد تومان کتاب در عیدانه کتاب ۹۶

با پایان طرح «عیدانه کتاب» که از ۱۵ اسفند ۹۵ تا ۱۵ فروردین ۹۶ در کشور اجرا شد، بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۷۳۲ میلیون و ۲۹۷ هزار و ۹۴۷ تومان کتاب به فروش رفت. بر اساس اعلام خانه کتاب، ۷۴۱ کتاب‌فروشی در این طرح «عیدانه کتاب» ثبت‌نام کرده بودند که از این میان، ۵۷۵ کتاب‌فروشی در مراکز استان‌ها و ۱۶۶ کتاب‌فروشی در شهرستان‌ها مستقر بودند که این میزان در مقایسه با «عیدانه کتاب» سال قبل (۹۵) که با مشارکت ۳۷۶ کتاب‌فروشی برگزار شد، مشارکت دو برابری کتاب‌فروشان را نشان می‌داد.

همچنین طبق آمار، در این طرح  ۵۴۴  هزار  و ۸۹۶ عنوان کتاب به فروش رسید که از مجموع کل این کتاب‌ها، کتاب‌های حوزه عمومی با ۳۸۲ هزار و ۱۶۴ عنوان و  کتاب‌های حوزه کودک با ۱۳۴ هزار و ۱۲۸ عنوان  و کتاب‌های حوزه دانشگاهی با ۲۸ هزار و ۶۰۴ عنوان مورد استقبال مردم قرار گرفت. این در حالی بود که در طرح «عیدانه کتاب»، سال قبل (۹۵) تعداد ۲۸۶ هزار و ۵۸۰ نسخه کتاب به فروش رسیده بود.

در این طرح، استان تهران با ۱۴۰ کتابفروشی  توانست با ۳۸ هزار و ۴۱۴ خرید در صدر پرفروش‌ترین استان بر اساس تعداد خرید قرار بگیرد و استان اصفهان با مشارکت ۸۷ کتابفروشی و ۲۳ هزار و ۶۵۱ خرید توانست رتبه دوم پرفروش ترین استان‌ها بر اساس خرید را به خود اختصاص دهد. همچنین، استان خراسان رضوی با مشارکت ۶۷ کتابفروشی و ۲۳ هزار و ۳۷۷ خرید رتبه سوم این طرح را از آن خود کرد و قم با ۹۱ کتابفروشی و ۱۹ هزار و ۸۴۲ خرید در جایگاه چهارم این طرح قرار گرفت.

همچنین، استان تهران با «۱۰۰۸۳۴» عنوان کتاب در صدر پرفروش‌ترین استان بر اساس تعداد کتاب‌های فروخته شده قرار گرفت و استان‌های خراسان رضوی با «۶۵۱۹۱»، اصفهان با «۵۷۸۲۱»، قم با « ۴۴۰۶۲»، خوزستان با «۴۲۴۸۳»، فارس با  ۲۷۸۶۸» و آذربایجان شرقی با «۲۴۲۹۳» عنوان کتاب در رتبه‌های بعدی پرفروش‌ترین استان‌ها بر اساس تعداد کتاب‌های به فروش رسیده در سطح کشور قرار گرفتند.

همچنین کتاب‌های «ملت عشق» با ۲۷۱۴ جلد، «من پیش از تو» با ۲۶۳۴ جلد، «شازده کوچولو» با ۲۵۹۹ جلد، «جزء از کل» با ۱۹۵۹ جلد، «بیشعوری» با ۱۷۰۸ جلد، «پس از تو» با ۱۶۸۸ جلد، «دختری که رهایش کردی» با  ۱۶۳۰ جلد، «یک بعلاوه یک» با ۱۱۶۰ جلد، «دنیای معرکه ی تام گیتس» با ۱۱۳۸ جلد، «سلام بر ابراهیم: زندگینامه و خاطرات شهید ابراهیم‌هادی» با  ۱۰۹۸ جلد، «پرونده ی ویژه: فراتر از ترس!» با ۱۰۸۴ جلد، «خانه درختی ۱۳ طبقه» با ۱۰۷۱ جلد و «شرح جامع مثنوی معنوی» با ۱۰۳۰ جلد  از جمله پرفروش ترین کتاب‌های طرح «عیدانه کتاب ۹۶» بودند.

انتشارات «قدیانی»، «افق»، «هوپا»، «چشمه»، «ققنوس»، «آموت»، «موسسه انتشارات نگاه»، «نیلوفر»، «نشرمرکز» و «نسل نواندیش» از جمله ناشران پرفروش طرح «عیدانه کتاب» شناخته شدند. همچنین در طرح «عیدانه کتاب ۹۶» داستان‌های فارسی، انگلیسی، آمریکایی، شعر فارسی، شعرکودک و نوجوان، داستان‌های فرانسه پرفروش ترین موضوعات شناخته شدند.

تکیه یک زن بر صندلی ریاست کتابخانه ملی ایران برای اولین بار

در دهه سوم فروردین ۹۶ سیدرضا صالحی امیری که چند ماهی بود کسوت وزارت را به تن کرده بود، رسماً و با برگزاری مراسم تودیع، صندلی خود را در طبقه سوم ساختمان عظیم کتابخانه ملی در تپه‌های عباس آباد به رئیس جدید این سازمان داد و اشرف بروجردی به عنوان سکاندار این سازمان فرهنگی ۸۰ ساله معرفی و معارفه شد.

این مراسم (تودیع و معارفه روسای کتابخانه ملی) با حضور محمد نهاوندیان رئیس وقت دفتر رئیس جمهوری  برگزار شد و صالحی امیری در آن، کارکنان کتابخانه ملی را بزرگترین سرمایه این سازمان برشمرد و گفت: من در ابتدای ورودم به این سازمان با خدای خود معامله کردم و آنچه هم در این سه سال انجام شد، زحمات کارکنان و نیروهای عزیز این سازمان است.

اننخاب شعار سی‌اُمین نمایشگاه کتاب تهران؛ «یک کتاب بیشتر بخوانیم»

اما در اواخر فروردین ماه و در آستانه ورود به ماه کتابی سال، شعار سی‌اُمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران انتخاب شد که این عبارت بود: «یک کتاب بیشتر بخوانیم». به گفته همایون امیرزاده سخنگوی سی‌اُمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، این شعار پس از اعلام فراخوان پیشنهاد شعار به اهالی فرهنگ و دریافت تعداد ۱۸۰ پیشنهاد و پالایش آنها، انتخاب شده است.

در همین حال امیرزاده از اختصاص یارانه ۱۶۴ میلیاردی خرید کتاب در نمایشگاه کتاب تهران خبر داد. به گفته وی،   ۸۰ میلیارد ریال از این اعتبار برای دانشجویان و طلاب، ۲۴ میلیارد ریال برای دانش‌آموزان، یک میلیارد ریال برای اساتید حوزه و دانشگاه و ۵۰ میلیارد ریال بن مشارکتی مربوط به کتابخانه‌ها، مراکز علمی- فرهنگی، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و مراکز علمی و فرهنگی، کانون‌های فرهنگی مساجد، پایگاه‌های مقاومت بسیج و … است.

یک کاریکاتوریست چهره هنر انقلاب در سال ۹۵ شد

در خبری دیگر مربوط به حوزه فرهنگ، در مراسم اختتامیه هفته هنر انقلاب اسلامی که توسط حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، سیدمسعود شجاعی طباطبایی کاریکاتوریست و دبیر جشنواره بین المللی کاریکاتور هولوکاست توانست در میان ۵ نامزد با آرای به دست آمده به عنوان «چهره هنر انقلاب در سال ۹۵» معرفی شود.

حمید حسام، بهناز ضرابی زاده، ابراهیم حاتمی کیا و محمدحسین مهدویان نیز از دیگر کاندیداهای چهره سال هنر انقلاب در سال ۱۳۹۵ بودند.

بلخاری جای محقق را در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی گرفت

در ادامه تغییرات مدیریتی در حوزه فرهنگ، در روز ۲۷ فروردین ۹۷ حسن بلخاری به عنوان رئیس جدید انجمن آثار و مفاخر فرهنگی معرفی شد و جای مهدی محقق را در این انجمن گرفت.

بلخاری نویسنده، پژوهشگر و مدرس ایرانی فعال در زمینه فلسفه هنر و حکمت شرق،  استاد و مدیر گروه مطالعات عالی هنر در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران و نیز عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است. وی همچنین در آذر ماه ۱۳۹۴ به عنوان پژوهشگر برتر کشوری در رشته هنر برگزیده شد.

همچنین در مراسم تکریم و معارفه روسای سابق و جدید انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی، احکام هیأت مدیره و رئیس جدید این انجمن را ابلاغ کرد که بر اساس احکام صادره از سوی سیدرضا صالحی امیری،   آقایان حجت‌الاسلام جوادی آملی، مهدی حجت، علی‌اصغر دادبه، مهدی محقق و حسن بلخاری به عنوان اعضای جدید هیأت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی معرفی شدند.

«نوروز خوانی» حاصل پژوهشی ۵ ساله است/ معرفی آیین‌های مناطق مختلف

جواد انصافی پژوهشگر، نویسنده و کارگردان تئاتر درباره اجرای نمایش «نوروز خوانی» به خبرنگار مهر گفت: این اثر نمایشی از ۲۶ اسفندماه اجرای عمومی خود را در سالن شماره ۲ پردیس تئاتر شهرزاد آغاز کرده است. «نوروز خوانی» حاصل پژوهشی ۵ ساله درباره نوروز است که کتاب «نوید بهار و نمایش نوروز و پیروز» نیز در همین راستا منتشر شده است.

وی ادامه داد: در حقیقت اجرای نمایش «نوروز خوانی» بخش دوم از پژوهش های من درباره نوروز است که بخش اول آن در قالب نمایش «نوروز و پیروز» به صحنه رفت و این نمایش نیز از دل کتاب «نوید بهار» بیرون آمده و بخش هایی از این آیین را که ما در نمایش قبلی نمی توانستیم به نمایش بگذاریم به مخاطبان ارایه می دهد.

این کارگردان و بازیگر تئاتر درباره ویژگی های این اثر نمایشی توضیح داد: در اجرای این نمایش نوروز خوانی های سراسر کشور برای تماشاگران نمایش داده می شود به این معنی که نوروز خوانی های مناطق مختلف ایران که با خواندن اشعار بهاری و نوروزی همراه است در این نمایش معرفی می شود.

انصافی یادآور شد: در اجرای این اثر نمایشی نوروز خوانی مناطقی چون آذربایجان که با نام «تُکم چی» شناخته می شود، مازندران که «نوروز سلطان» نام دارد، گیلان که «عروسی گُِلی» خوانده می شود و کردستان و فارس و جنوب کشور که آتش افروز و میرنوروزی نام دارند و همچنین مناطق دیگری چون طالقان و البرز و شمیران و یا اراک و فراهان و تفرش و محلات به شکل تصویری و موزیکال برای تماشاگران نشان داده می شوند.

وی در پایان صحبت هایش متذکر شد: نکته ای که لازم به یادآوری است و در این نمایش نیز بر آن تاکید می شود این است که نوروز خوان ها هرگز دستشان را جلو کسی دراز نمی کردند بلکه خورجینی داشتند که مردم هدایایشان را درون آن می ریختند. در دوران ساسانیان شخصی به نام خجسته یا همان مبارک بوده است که می تونسته بدون اجازه وارد کاخ شود و به پادشاه نوید نوروز بدهد و به بهانه انتقال این شادی، پادشاه نیز به او شادباش یا شاباش می داده است پس این رسم هدیه دادن به نوروز خوان از سالیان دور وجود داشته است.

جواد انصافی، احمد آهسته، رضا معراجی، امیرمحمد انصافی، ابوالفضل عشرب، فرشته اعظمی، تینا نوروزی، نوشین نامی، فروغ یزدان بازیگران این اثر نمایشی هستند که تا ۳۱ فروردین ماه ساعت ۲۰ در تماشاخانه شهرزاد روی صحنه خواهد بود.

دیگر عوامل این اثر نمایشی عبارتند از: نوازندگان: حسن مصطفی پور، بارمان اهورا و احسان سامانی منش، طراح حرکت: حامد نصر آبادیان، طراح دکور: ساسان فرهادپور، طراح لباس و صحنه: فروغ یزدان و مدیران صحنه: مهدی سراج و ملیکا ظاهرخانی.

ردپای عربستان در ساخت سلاح‌های کشتارجمعی

به گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از افکارنیوز،

در عمق غوطه شرقی و در حومه شهرک «الشفونیه» که اخیراً ارتش سوریه آن را آزاد کرده بود، وارد کارگاه ساخت مواد و سلاح شیمیایی شدیم، جایی که تروریست‌ها این سلاح‌ها را علیه ملت سوریه مورد استفاده قرار می‌دادند، این کارگاه که ارتش در جریان عملیات جست‌وجوی منطقه پس از آزادی آن کشف کرد، یک کیلومتر از شهر دوما به‌عنوان قلعه و دژ باند جیش‌الاسلام فاصله دارد که این گروه از حمایت مستقیم پادشاهی سعودی برخوردار است.

در این کارگاه سه‌طبقه‌ای فرایند تهیه مواد اولیه انجام می‌شود، پیش از آنکه در موشک و گلوله جاسازی و به‌سمت غیرنظامیان شلیک شود تا بلافاصله دولت‌های غربی، دولت سوریه و ارتش را به استفاده از سلاح شیمیایی علیه ملت سوریه متهم کنند.

یک فرمانده میدانی به خبرنگار می‌گوید: هنگام پیشروی در این منطقه و پس از آزادسازی آن از چنگال تروریست‌های مسلح حاضر در منطقه الشفونیه و مزارع آن، این کارگاه ساخت مواد شیمیایی سمی کشف شد، این مکان از سه طبقه تشکیل شده و میان مزارع ساخته شده تا قابل شناسایی نباشد.

در طبقه دوم این ساختمان،‌ آزمایشگاه و مواد اولیه قرار دارد که این مواد با یکدیگر مخلوط شده و در طبقه فوقانی آماده می‌شود و پس از آن به طبقه زیرین منتقل می‌شود که دیگ‌هایی در آن قرار دارد و در آن آماده شود تا در نهایت مواد منفجره به‌سمت غیرنظامیان ساکن دمشق و نیز نیروهای ارتش سوریه شلیک می‌شود.

خبرنگار  پرسید: این مکان چقدر از مرکز شهر الشفونیه فاصله دارد؟

افسر میدانی می‌گوید : حدود یک کیلومتر از مرکز الشفونیه و نیز یک کیلومتر از شهر دوما که افراد مسلح جیش‌الاسلام در آن مستقر هستند، فاصله دارد.

در طبقه زیرین این کارگاه، افراد مسلح تونلی را حفر کرده بودند که در نهایت به اتاق مخصوص خواب و نگهبانی‌شان منتهی می‌شد.

عربستان سعودی نقش و حضور پررنگی در این کارگاه دارد به‌طوری که بسیاری از مواد اولیه منشأ سعودی دارد، همچنین بسیاری از کتاب‌ها و راهنمایی‌های مربوط به شیوه ساخت مواد شیمیایی، مُهر پادشاهی عربستان سعودی بر آن زده شده است.

افسر میدانی به یکی از فهرست‌هایی که حاوی اطلاعاتی درباره این کارگاه است، اشاره می‌کند و می‌گوید: این فهرست حاوی شماره تلفن‌های مخصوص مدیریت کارگاه است، این اداره وابسته به باند جیش‌الاسلام است، آنها شبکه اختصاصی تلفن برای خود ایجاد کرده‌اند، همان‌طور که ملاحظه می‌کنیم جیش‌الاسلام اقدام به ساخت انواع سلاح‌ها و مهمات می‌کند، خطرناک‌ترین کارگاه‌ها که در این برگه‌ها ثبت شده، کارگاه ساخت گلوله‌های خمپاره و کارگاه ساخت گلوله‌های «آرپی‌جی» و کارگاه شیمیایی است، سرکردگان آنها در این کارگاه ملقب به ابومعاذ کیمیاء و ابوعبدالله کیمیاء بوده‌اند و کارگاه‌های بیشتری از این دست در غوطه شرقی وجود دارد که به‌زودی آنها را کشف خواهیم کرد.

سرتیپ «فضل مریم» کارشناس امور شیمیایی ارتش سوریه به خبرنگار تسنیم می‌گوید: ماده کلر در حد خود یک ماده زیان‌آور برای ریه‌هاست و به آنها ضربه می‌زند، که این نوع ماده سمی ضد ارتش سوریه به‌کار گرفته شده است، همچنین موادی وجود دارد که حاوی گوگرد است و ضد ارتش سوریه به‌کار گرفته شده است، ما تمام این مواد را در این کارگاه پیدا کردیم، که به‌عنوان مواد اولیه‌ای که امکان ترکیب و در نتیجه ساخت مواد شیمیایی وجود دارد، مورد استفاده قرار داشته است.

همچنین امکان ساخت مواد منفجره از این مواد وجود دارد و نیز می‌توان مواد شیمیایی سمی از آنها ساخت، این مکان تحت نظارت و حمایت عربستان سعودی و برخی کشورهای غربی قرار دارد تا ارتش سوریه را متهم کنند یا این مواد را علیه ارتش به‌کار گیرند.

خبرنگار  پرسید: آیا مواد اولیه‌ اینجا ساخته می‌شود یا ساخت خارج است؟

سرتیپ ارتش سوریه تصریح می‌کند: مواد اولیه از خارج وارد می‌شود، دلیل اثبات آن، این است که نام کشور تولید‌کننده به‌روی تمام این مواد قرار گرفته است، به‌صراحت اعلام می‌کنم که منشأ این مواد،‌ کشورهای غربی،‌ عربستان و ترکیه است، اینها حامیان و دوستداران تروریست‌ها هستند و تمام این مواد برای ساخت سلاح‌هایی استفاده می‌شود که بعد آنها را علیه خانواده‌های خود افراد مسلح به‌کار می‌برند تا ارتش سوریه را متهم کنند.

این سلاح‌ها و مواد شیمیایی که ارتش سوریه در این شهرک کشف کرده است، بهترین دلیل و مدرک بر دروغگوبودن گروه‌های تروریستی است که این سلاح‌ها را علیه ملت سوریه مورد استفاده قرار می‌دهند، در مهمترین قلعه و دژ آنها برای کشورهای غربی که برای این گروه‌ها اشک تمساح می‌ریزند، دروغ بودن ادعاهایشان اثبات شد.

 

بحران بی پولی یقه شرکت های دارویی را گرفت

به گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از خبرنگار مهر، صنعت داروسازی کشور آن طور که دست اندرکاران این حوزه عنوان می کنند، در سال ۹۶ با مشکلات عدیده مالی مواجه بود تا جایی که شاهد گلایه ها و انتقادات صریح تولید کنندگان دارو از وضعیت موجود بودیم. بازار دارویی ایران از نظر ریالی بسیار اندک و حجم گردش مالی در این بازار به شدت محدود است. در مقایسه ای بین بازار دارویی ایران و ترکیه که از نظر جمعیت و سطح فرهنگ دارویی و تعداد داروساز مشابه هستند، متوجه می شویم که از نظر اقلام دارویی این دو بازار تقریبا مشابه اند ولی از نظر مالی شباهتی ندارند. یعنی میزان رقمی که در بازار دارویی ایران در گردش است و قیمت گذاری که صورت می گیرد هیچ تشابهی وجود ندارد و بازار دارویی ترکیه بیش از ۲ برابر بازار دارویی ایران است.

یعقوب شیویاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر بر لزوم پرداخت مطالبات شرکت هایی دارویی، گفت: بیمارستان ها مشکل کسری بودجه دارند و به دلیل عدم نقدینگی کافی نزدیک به دو سال به واحدهای تولید دارو بدهکارند از این رو مراکز تولید دارو برای تامین مواد اولیه نیز با مشکل جدی نقدینگی دارند و به طور قطع اگر وضعیت به این صورت ادامه داشته باشد کارخانه های داروسازی با خطر ورشکستگی و کشور با کمبود دارو و تجهیزات مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: برخی از شرکت های دارویی پرسنل زیادی دارند و اگر دولت به پرداخت معوقات این مراکز توجه نداشته باشد منجر به بیکاری تعداد کثیری از شاغلان در این حوزه می شود. اگر با بحران کمبود دارو روبرو شویم دولت مجبور به واردات دارو می شود و این موضوع اصلا شایسته کشور نیست زیرا از یک سو بیکاری پرسنل و از سویی تهدید تولید را به دنبال دارد.

شیویاری افزود: اگر با کمبود دارو مواجه شدیم نباید مراکز دارویی را مقصر قلمداد کرد بلکه مقصر اصلی دولتمردان هستند که برای پرداخت مطالبات آنها چاره اندیشی نکرده اند.

بر اساس گزارش های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، به طور متوسط هر ماه ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه دارویی داریم. در همین حال، دکتر احمد شیبانی که سابقه ریاست بر سازمان غذا و دارو را دارد، با عنوان این مطلب که سیاست ها و تصمیم گیری هایی که در حوزه دارو صورت می گیرد منجر به بروز مشکلات عدیده برای صنعت داروسازی کشور شده است، گفت: الان وضعیت به گونه ای شده که واردات داروهای ژنریک و حتی برند ژنریک داریم. در حالی که همین داروها در داخل تولید می شود و از این بابت مشکلی وجود ندارد که بخواهیم واردات مشابه داشته باشیم.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، بخشی از مشکلات این صنعت ناشی از واقعی نبودن قیمت داروهای تولید داخل دانست و افزود: منظور از واقعی شدن قیمت دارو، این نیست که افزایش قیمت ها منجر به اجحاف در حق مردم شود. بلکه باید از صنعت حمایت شود تا بتواند در عرصه تولید باقی بماند.

وی با عنوان این مطلب که واقعی نبودن قیمت دارو باعث خواهد شد مشکلاتی در روند تولید دارو پیش بیاید، گفت: با ۴۲ سال سابقه فعالیت در حوزه دارو، هیچ وقت به اندازه شرایط کنونی، صنعت دارویی کشور دچار بحران نبوده است.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، نسبت به تشدید کمبودهای دارویی در کشور به سبب مشکلات صنعت هشدار داد و افزود: اگر همین روند ادامه داشته باشد، کمبودهای دارویی روز به روز بیشتر خواهد شد. زیرا، شرایط به گونه ای است که باید صنعت دارویی جان بگیرد و احیا شود و این امر مستلزم تزریق پول است.

همچنین، دکتر عباس کبریایی زاده عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، در ارتباط با علل بروز بحران مالی در صنعت داروسازی کشور، گفت: در سال ۹۲ آثار اجرای طرح تحول سلامت را بر صنعت دارو به طور جامع برای مسئولان ترسیم کردیم. اگر منابع تامین نشود، این عدم تامین منابع به شرکت های توزیعی، تامین‌کننده و… منتقل شده و زنجیره را مختل می‌کند. این اختلال به چند دلیل از اواخر ۹۲ و ۹۳ خود را نشان داد. یک دلیل خیلی ربطی به حوزه سلامت نداشت و به حوزه کلان اقتصاد کشور مربوط می‌شد و آن اینکه دولت نرخ ارز را سه برابر کرده بود. برهمین اساس نیاز به نقدینگی در صنعت داروسازی و واردات سه برابر شده بود. از طرف دیگر نظام بانکی بین‌الملل مختل بود. تحریم‌های بین‌المللی شدید بود. این وضعیت باعث شده بود صنعتی که قبلا با ۵ و ۱۰ درصد نقدینگی خرید خارجی می‌کرد، آن موقع به ۱۳۰ درصد نقدینگی نیاز داشته باشد. قابلیت اثرگذاری و شوک‌دهندگی اختلال در زنجیره تامین نقدینگی صنعت به دلیل همین وضعیت از سال ۹۲ قابل پیش‌بینی بود. از طرف دیگر متوسط رشد نقدینگی نظام بانکی کشور حدود ۵ تا ۷ درصد بود در حالی که تقاضای صنعت داروسازی برای دریافت نقدینگی یا وام از نظام بانکی حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد رشد کرده بود.

وی ادامه داد: آنچه باعث شد صنعت دارو در کشور مختل شود، بی‌تعهدی دولت به پرداخت تعهدات خود به بیمارستان‎‌های دولتی و بخش بیمه‌ای بود و گرنه مصرف دارو در کشور ما طی سال‌های گذشته رشد متوازنی داشته است. متوسط نرخ رشد مصرف ما بین ۱۵ تا ۱۸ درصد بوده است. در مقاله‌ای هم که در این زمینه چاپ کردم نشان دادم که رشد مصرف هیچ‌وقت از ۲۱ درصد بالاتر نرفته است، یعنی بین ۱۳ تا ۲۱ درصد نوسان داشته است.

سالِ تقابل مجدانه ایران با تروریسم؛ از کلام تا عمل

به گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، عناصر تروریستی در دهه های گذشته از سوی برخی بازیگران بین المللی با اهداف مورد نظر آنان ایجاد و حمایت شده اند. به عنوان نمونه آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین بازنده های جنگ تحمیلی از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به ایران فروگزار نکرد.
حمایت از گروه های معاند و تروریست توسط مقامات آمریکایی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی یکی از خصمانه ترین ابزارهایی بود که موجب شد تا نام ایران به عنوان یکی از اصلی ترین قربانیان تروریسم به ثبت برسد. به دنبال اقدامات تروریستی بیش از سی گروهک تروریستی نظیر «سازمان مجاهدین خلق» (منافقین) ، «جندالله» (جندالشیطان)، «پژاک»، «الاحوازیون» و … افزون بر هفده هزار تن از هموطنانمان به مقام والای شهادت رسیدند.
گروه های ترورسیتی که در سال های گذشته تحت حمایت دشمنان ایران امنیت و ثبات کشور را به خطر انداختند اما با اقدامات هوشمند مدافعان کشور راه به جایی نبردند و نتوانستند به هدف شیطانی خود دست یازند. حاصل تجربه چندین ساله ایران در مبارزه با تهدیدهای امنیتی و گروه های تروریستی، امنیت کنونی را برای هموطنان به وجود آورد و این آرامش به بهای خون هزاران تن از هموطنان غیرنظامی و سربازان غیور کشور به دست آمده است.
شناخت دقیق ریشه های شکل گیری این گروهک ها موجب شد تا ایران به عنوان کشوری دارای تجربه، بنا به خواست مردم و دولت های منطقه کشورهای همسایه، آنان را برای مقابله با این بحران یاری کند. داعش جدیدترین گروهک تروریستی است که در چندسال گذشته به خاک سوریه، مناطق سنی نشین شمال عراق و قلمرو اقلیم کردستان هجوم آورد و با انجام عملیات پراکنده در سطح منطقه و جهان ، کشورهای منطقه و حتی جامعه بین الملل را با وحشتی گسترده روبه رو ساخت.
جمهوری اسلامی ایران نیز که تجربه ای غنی در مبارزه با تروریسم دارد از طریق حمایت از ارتش های عراق و سوریه و همچنین ساماندهی به نیروهای مردمی توانست به کشورهای تحت سلطه داعش در غلبه بر این گروهک ستیزه جو و افراطی و در نهایت اخراج تروریست های تکفیری در عراق یاری برساند.
از این رو ایران را می توان یکی از مهمترین و اصلی ترین مهره ها در جبهه ضدتروریسم دانست که موفق شد جلوه ای از ثمرات انقلاب را در سطح خاورمیانه ای که سرشار از نا امنی است به نمایش درآورد و سطح امنیت را تا حد قابل توجهی در منطقه ناامن خاورمیانه بالا ببرد؛ این وجه مقابله جمهوری اسلامی در عرصه میدانی و عملیاتی بود اما با واکاوی سخنان مقامات کشورمان در جریان نشست ها و اجلاس مختلف طی سال گذشته به خوبی وجه کلامی مقابله با تندروی گروه های تروریستی آشکار می شود.

** اجلاس امنیتی مسکو و تاکید بر همکاری های ضدتروریستی
برقراری امنیت و برپایی آرامش در جهان یکی از مهم ترین رسالت هایی است که همه کشورها موظف به رعایت آن هستند. موضوعی که مقامات جهان همواره برای تحقق آن و همچنین افزایش امنیت منطقه و جهان و مبارزه با گروه های تروریستی با شرکت در اجلاس های گوناگون با یکدیگر هم اندیشی می کنند. هشتمین اجلاس مقامات عالی امنیتی یکی از این نشست ها محسوب می شد که برخی از کشورهای شرکت کننده در تقویت موضع تروریسم و افزایش نا امنی در منطقه سهیم بودند.
اهمیت این نشست به اندازه ای بود که «علی شمخانی» نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی افزون بر شرکت در آن، از فرصت پیش آمده برای دیدار و گفت وگو با همتایان خود به ویژه مقامات کشور میزبان بهره جست.
در دیداری که دبیر شورای عالی امنیت ملی با «نیکلای پاتروشف» دبیر شورای امنیت ملی روسیه داشت، دو طرف علاوه بر گفت وگو درباره روند اقدامات مشترکی که در حوزه مبارزه با تروریسم و افراط گرایی داشتند؛ ادامه همکاری ها و تبادل اطلاعات در سطح دستگاه های امنیتی، سیاسی و نظامی را لازمه موفقیت در مقابله با تروریسم در سوریه، عراق و دیگر مناطق در گیر بحران های امنیتی در منطقه عنوان کردند.
دبیر شورای امنیت ملی کشورمان همچنین با تاکید بر ضرورت ادامه همکاری ها با کشورهای تاثیرگذار بین المللی برای کاهش مخاطرات و بحران های امنیتی، جهان را نیازمند دور شدن از دیدگاه ها و اقدام های خشونت بار دانست. وی همچنین استفاده از درآمدهای نفتی برخی کشورهای منطقه را برای حمایت از تروریسم محکوم کرد.

** امنیت مرزی در مذاکرات ایران پاکستان
اردیبهشت ماه سال گذشته «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان به دنبال شهادت 9 تن از مرزبانان ایرانی به دست گروهک تروریستی موسوم به «جیش العدل» در نزدیکی مرز ایران و پاکستان به اسلام آباد سفر کرد. در جریان این درگیری ها دو تن دیگر مجروح و یک نفر نیز به گروگان گرفته شدند؛ حادثه ای غمبار که از سوی مقامات کشورمان با واکنش ها و اعتراض جدی روبه رو شد .
رویداد مذکور موجب شد تا ظریف در سفری یک روزه به اسلام آباد به آن بپردازد. وی در این سفر مساله امنیت مرزها را به طور جدی مورد تاکید قراردادکه این امر مورد توجه دو طرف قرار گرفت. گفت وگوها در خصوص افزایش امنیت مرزها در نهایت توافق دو کشور را برای ایجاد خط تماس مستقیم بین فرماندهان نظامی و عملیاتی دو کشور به دنبال داشت.

** تقابل با تندروی در کنفرانس بررسی راهکارهای مبارزه با تروریسم
دی ماه سال 96 نمایندگان ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، روسیه و چین با شرکت در نخستین اجلاس مشترک روسای مجالس، به راهکار اندیشی برای مبارزه با تروریسم اقدام کردند. در درون این اجلاس که با موضوع «راهکارها و چالش های مبارزه با تروریسم و همکاری های منطقه ای» آغاز به کار کرد، دو نشست با عنوان های «جستجوی راهبردهای مشترک برای مبارزه با تروریسم در منطقه و نقش پارلمان ‌ها» و«شناسایی چشم اندازها در مسیر رفاه مشترک از طریق افزایش ارتباطات منطقه‌ای» برگزار شد که در نهایت به صدور بیانیه ای برای مبارزه با تروریسم انجامید.

** تقابل با افراطی گری در میانمار
حجت الاسلام «حسن روحانی با شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در حوزه علم و فناوری که در آستانه برگزار شد؛ با شماری از رهبران کشورهای اسلامی از جمله قزاقستان، ترکیه، آذربایجان، ازبکستان و ونزوئلا دیدار کرد و درباره موضوع های دوجانبه و بین المللی به بحث و تبادل نظر پرداخت. برآیند این دیدارهای دوجانبه ایجاد اجماع برای پایان دادن به نسل کشی در میانمار و کشتار مسلمانان روهینگیا بود.
رییس جمهوری در سخنرانی خود به موضوع حمایت از مردم بیگناه میانمار پرداخت. وی در بخشی از سخنان خود بر لزوم همبستگی علم و فناوری با همزیستی مسالمت آمیز تاکید و عنوان کرد که علم و فناوری باید در خدمت صلح و امنیت قرار گیرد.

** تقابل ایران با تروریسم در هفتاد و دومین نشست مجمع
چند روز پس از حمایت روحانی از مسلمانان روهینگیایی میانمار در نشست آستانه، شرکت در هفتاد و دومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل نیز فرصتی بود تا رییس جمهور کشورمان بتواند مواضع ایران را درباره موضوع های مختلف به گوش جهانیان برساند.
روحانی همانند سال های قبل طی سخنرانی که در این نشست داشت، مبارزه با تروریسم را برای ایجاد جهانی عاری از خشونت و افراط گری ضروری دانست. تلاش روحانی در شصت وهشتمین نشست مجمع عمومی به تصویب قطعنامه ای در این خصوص با عنوان «جهان علیه خشونت و افراطی گری» منجر شد. رئیس جمهوری در سال های بعد نیز از نشست مجمع استفاده و بر ضرورت برداشتن گام های هماهنگ برای مقابله با جریان های تندرو تاکید می کرد.
رییس جمهوری درباره لزوم مقابله با تروریسم ایران را در صف مقدم مبارزه با تندروی مذهبی در خاورمیانه دانست و عنوان کرد که ایران می تواند با تلاش برای ایجاد جهانی عاری از خشونت و افراط، گفتمان تحمیل و یکجانبه گرایی، ارعاب و جنگ را به منطق گفتگو، هم‌افزایی و صلح تبدیل کند.

پژوهشم**9242**1601*شبس*1488 **
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و پژوهش های خبری ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید.

«بی‌قراری‌ها» روانه بازار نشر شد

عید//«بی‌قراری‌ها» روانه بازار نشر شد

به گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از ایکنا؛ «بی‌قراری‌ها» به کوشش محمدقاسم فروغی جهرمی منتشر شد. این اثر شامل دل‌نوشته‌های داوران هفدهمین دوره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس است.

دل‌نوشته‌های ارائه شده در این کتاب در بخش‌های خاطره،‌ مستند، تاریخ شفاهی،‌ زندگی‌نامه داستانی،‌ داستان،‌ شعر و نثر ادبی، داستان کودک و نوجوان،‌ خاطره کودک و نوجوان، شعر کودک و نوجوان، پژوهش فرهنگی، پژوهش ادبی،‌ پژوهش سیاسی نظامی،‌ هنرهای تجسمی،‌ هنرهای نمایشی،‌ مدیریت هنری،‌ منابع و مرجع،‌ بیداری و مقاومت بین‌الملل اسلامی، ترجمه و نشر و ترویج کتاب دفاع مقدس نوشته شده‌اند.

در مقدمه این کتاب آمده است: «داستان بی‌قراری حدیث مفصلی است که خود به اعتبار روزگار و شرایط،‌ مدام در حال تغییر است. بی‌قراری ما از جنس معمول نیست که با ابزار مادی و در دسترس، آن را ارزیابی کنیم. بی‌قراری ما در پرده‌های هزارتوی جان‌مان منزل گزیده و از دسترس اراده ما نیز خارج است. نمی‌توان به این سادگی از فراز و فرودهای روزمره سخن راند و به بی‌قراری‌های مدام که جان و روان‌مان را می‌آزارد، توجه نکرد.»

این اثر به بهای 100 هزار ريال، در 2000 نسخه و 240 صفحه به چاپ رسیده است.

انتهای پیام

افزایش سالیانه 25 درصدی درآمدهای ناشی از قراردادهای پژوهشی دانشگاه امیرکبیر

دکتر سید احمد معتمدی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اعلام این مطلب با تاکید بر اینکه برنامه‌های پژوهشی دانشگاه امیرکبیر طبق برنامه راهبردی در سال آینده اجرا خواهد شد،‌ اظهار کرد: در برنامه راهبردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 6 حوزه مشخص شامل آموزش، پژوهش، فرهنگی- دانشجویی، توسعه‌ای، بین‌المللی و ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین شده است که در هر حوزه اولویت‌های مشخصی وجود دارد و برنامه‌های پژوهشی دانشگاه در سال 97 بر اساس این برنامه اجرایی خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه اتفاقات زیادی در بحث قراردادهای پژوهشی دانشگاه امیرکبیر افتاده است، اما با توجه به اینکه فعالیت‌های پژوهشی روندی طولانی مدت است، نمی‌توان بطور دقیق اعلام کرد سال 97 چه برنامه‌ها و قراردادهای پژوهشی به سرانجام خواهد رسید.

رییس دانشگاه امیرکبیر خاطر نشان کرد: در حال حاضر مذاکراتی در بحث قراردادهای پژوهشی با وزارت نفت داریم که امیدوارم به نتیجه برسد و سال گذشته (96) نیز قراردادهای خوبی در این جهت داشتیم. در کنار آن قراردادها و مذاکراتی نیز در بحث تولید نیروگاه‌های کوچک داریم و در حوزه هوا و فضا و ساخت ماهواره نیز قراردادهایی داریم که همه این برنامه‌ها در سال جاری پیش خواهد رفت و احتمالا قراردادهای جدیدی نیز در این زمینه منعقد خواهیم کرد.

دکتر معتمدی گفت: در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان رشد خوبی طی چند سال در دانشگاه امیرکبیر داشتیم و برای سال‌آینده به دلیل تقاضای بالا بنا داریم فضای بیشتری را برای تاسیس این شرکت‌ها اختصاص بدهیم، چرا که مکان فعلی پاسخ‌گوی میزان تقاضاها در این زمینه نیست.

رییس دانشگاه امیرکبیر خاطرنشان کرد: در حال حاضر در حال دریافت مجوز تاسیس پردیس جدید در منطقه کیش از شورای گسترش هستیم و امکاناتی نیز منطقه کیش در این زمینه در اختیار ما قرار داده است و این مزیت خوبی برای دانشگاه است که بتوانیم سال 97 اقداماتی را در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی شروع کنیم.

وی از افزایش سالیانه 25 درصدی درآمدهای پژوهشی در دانشگاه امیرکبیر خبر داد و افزود: درآمدهایی که از تعداد قراردادهای پژوهشی دانشگاه حاصل خواهد شد، بسیار بالا است؛ اما امسال مبلغ  20 تا 25 میلیارد تومان از این طریق جذب دانشگاه شده است که البته هر سال میزان درآمدهای ناشی از قراردادهای پژوهشی 20 تا 25 درصد افزایش خواهد یافت.

انتهای پیام

برای کیفیت بنزین کشور هیچ‌کاری نمی‌توان کرد؟

به گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از ایسنا، اواخر مهرماه بود که مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در مورد نتایج آنالیز سوخت بنزین توضیح داد: در پروژه آنالیز سوخت بنزین تابستان سال ۱۳۹۶، تعداد ۱۰ نمونه سوخت بنزین با نمونه برداری مستقیم بنزین یورو ۴ و بنزین سوپر از ۵ جایگاه‌های سوخت رسانی شهر تهران شامل سهروردی بعد از بهشتی، مفتح، شریعتی سر بهار، شریعتی معلم و خرمشهر جمع‌آوری و برای آنالیز به یک آزمایشگاه داخلی معتبر فرستاده شد. این نتایج نشان می‌دهد سوخت بنزین عرضه شده در این جایگاه‌ها عدد اکتان پایینی دارد، اما میزان گوگرد و بنزن آن از حد استاندارد بیشتر است. علاوه‌براین همه نمونه‌های تست شده نشان می‌دهند که گوگرد بنزین‌های یورو۴ بیشتر از محتوای گوگرد بنزین‌های سوپر است.

گزارشی که واکنش‌های زیادی را در پی داشت و کم‌تر از یک هفته بعد از انتشار گزارش مذکور سازمان ملی استاندارد اعلام کرد  گوگرد موجود در بنزین عرضه شده طی تابستان سال ۱۳۹۶ فراتر از حد استاندارد نبوده و کیفیت بنزین نسبت به پارسال و مراتب پیشین که نمونه‌گیری شده بود، بهبود یافته و عرضه آن مشکلی نداشته است.

همچنین محمد رستگاری، معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با بیان این‌که کیفیت سوخت مصرفی در کلان‌شهر تهران به صورت مستمر از طریق سازمان استاندارد بررسی و کنترل می‌شود، گفت: بر اساس نتایج بررسی‌های علمی، سوخت مصرفی شهر تهران هیچ مشکلی ندارد.

البته حدود ۱۰ روز بعد از اینکه بالا بودن میزان گوگرد توسط سازمان ملی استاندارد تکذیب شد، نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در یک نشست خبری با بیان این که میزان استاندارد گوگرد موجود در بنزین عدد ۵۰ است، گفت: طبق آخرین نمونه‌گیری صورت گرفته توسط این سازمان، وزارت نفت و دادستانی این عدد در بنزین تهران ۵۸ و در میانگین کلان‌شهرها ۴۸ بوده است.

این مباحث در حالی مطرح شد که بیژن زنگنه، وزیر نفت بالا بودن میزان گوگرد در بنزین را اتفاقی گذرا دانست و گفت: کیفیت بنزین کاهش پیدا نمی‌کند و معمولا روند یکنواختی دارد. ممکن است مورد کوتاهی باشد. در تهران و کلانشهرها باید معاینه فنی خودروها را در نظر گرفت. از سوی دیگر یکسری آلاینده‌های ثابت در شهرها مانند برخی نیروگاه‌ها و برخی واحدها که سوخت را بدسوزی می‌کنند وجود دارد. میزان گوگرد در بنزین ناچیز است و اگر اتفاقی افتاده گذرا بوده است.

سازمان استاندارد از بالا بودن عدد گوگرد بنزین پایتخت خبر داد

با گذشت کم‌تر از شش ماه از مباحث مذکور، باز هم رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در ارتباط با آخرین وضعیت نمونه‌گیری استاندارد بنزین که در دی‌ماه سال ۱۳۹۶ انجام شده بود گفت:بنزین پایتخت با مشکل استاندارد گوگرد همراه بوده است. علت این مساله تهیه بنزین پایتخت از پالایشگاه شازند اراک بوده که با مشکل مواجه شده است و پس از صحبت‌هایی که با وزارت نفت مدنظر قرار گرفت شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد به زودی این مشکل برطرف می‌شود. میزان استاندارد گوگرد موجود در بنزین عدد ۵۰ است، طبق آخرین نمونه‌گیری صورت گرفته توسط این سازمان میانگین میزان گوگرد بنزین در حدود عدد ۶۰ بوده که بالاتر از استاندارد تعریف شده است.

چرا نفتی‌ها بر یورو ۴ بودن بنزین تاکید دارند؟

همچنین محمدجواد حشمتی، معاون دادستان کل کشور اعلام کرد: بر اساس نظر کارشناسان مربوطه در حوزه های استاندارد و محیط زیست نزدیک به ۸۰ درصد آلودگی هوای تهران و کلان شهرها به دلیل استفاده از بنزین، گازوییل و گاز مایع غیر استاندارد است.

وی  با اشاره به انجام برخی مصاحبه‌ها از سوی برخی مقامات مسئول در وزارت نفت  مبنی بر یورو ۴ بودن بنزین گفت: در طول یکسال گذشته بارها و بارها جلساتی با حضور مسئولان و نمایندگان سازمان‌های مرتبط با موضوع آلودگی هوا، از جمله سازمان استاندارد، سازمان محیط زیست، وزارت نفت و حسب مورد سایر نهادها برگزار کرده‌ایم و در این جلسات خود آقایان هم به نتیجه قطعی رسیده‌اند که آلودگی هوای کلان شهرها ناشی از سوخت غیراستاندارد است، اما جای سوال است که چرا اقدامی انجام نمی شود و تعجب برانگیز است که چرا در مصاحبه‌های خود اعلام می‌کنند بنزین یورو ۴ است؟

حشمتی با بیان اینکه آزمایش‌هایی در چند مرحله در خصوص وضعیت سالم و استاندارد بودن بنزین و گازوییل انجام شده که نتیجه همه آنها غیراستاندارد بودن این سوخت‌ها را تایید کرده است افزود: در سال ۱۳۹۵ که به دستور دادستان کل کشور نسبت به سنجش آلایندگی سوخت و تاثیر مخرب آن بر سلامت مردم ورود کردیم، ابتدا از تعدادی جایگاه‌های سوخت در سطح کلان شهر تهران نمونه هایی را به آزمایشگاه های معتبر فرستادیم که نتیجه آن تایید آلایندگی بنزین بود. اما متاسفانه به ما ایراد گرفتند که ظرف های آزمایشگاهی شما استاندارد نبوده است. بنابراین ادعا، دوباره آزمایش‌ها را تکرار کردیم. باز هم گفتند که ما قبول نداریم، باید خود ما هم در جریان آزمایش ها حضور داشته باشیم.در مرحله بعد باز هم آزمایش‌ها در حضور و نظارت نمایندگان نهادهای متولی از جمله وزارت نفت و در آزمایشگاه‌های مختلف انجام شد، در تمام این مراحل پارامترهایی مانند، گوگرد و…متاسفانه نامنطبق با شرایط استاندارد نشان داده شد.

پافشاری پالایش و پخش بر استاندارد بودن بنزین 

این اظهارات در حالی مطرح شد که روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه ای تاکید کرد که بنزین توزیعی در کلان‌شهرها از جمله تهران که در پالایشگاه‌های کشور تولید می‌شود همگی مطابق با مشخصات استاندارد جهانی و استاندارد یورو۴ است و آلودگی هوای تهران ارتباطی به کیفیت بنزین عرضه‌شده ندارد.

در این اطلاعیه آمده است: “به منظور دستیابی به نتیجه بهتر در بررسی جایگاه‌ها با توجه به تخصصی بودن موضوع، پیشنهاد می‌شود نمونه‌برداری بنزین، انجام آزمایشهای تخصصی و بررسی‌های کارشناسی درخصوص کیفیت بنزین با حضور کارشناسان شرکت ملی پخش انجام شود تا قبل از هرگونه اظهارنظر بررسی‌های لازم صورت گیرد.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه کیفیت تمامی بنزین عرضه‌شده در کلان‌شهرها به‌ویژه تهران یورو ۴ است، درخواست می‌کند هرگونه مستندات را به این شرکت تحویل تا در اسرع وقت بررسی و پاسخ کارشناسی لازم ارائه شود.

در پایان همچنین لازم به ذکر است که به نظر می‌رسد بهتر است، برخی مسئولان قبل از آزمایش‌های لازم علمی و فنی، نسبت به هرگونه اظهارنظر دقت لازم را داشته باشند تا زحمات تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان فرآورده‌های نفتی در تولید و عرضه سوخت با کیفیت تحت‌الشعاع واقع نشود.

مجددا مدیرکل پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به وضعیت پارامترهای بنزین تهران گفت: میزان بنزن و آروماتیک‌ بنزین در کل شهر تهران زیر حد استاندارد است.

هیچ‌کاری نمی‌توانیم انجام دهیم!

در نهایت زنگنه، در حاشیه مراسم امضای قرارداد بهبود بازیافت افزایش تولید و بهره‌برداری میادین نفتی آبان و پایدار غرب بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های زاروبژنفت روسیه و دانا انرژی ایران در مورد ابهاماتی که در مورد کیفیت بنزینی که در پالایشگاه‌های کشور تولید می‌شود، گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰ میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو ۴ در کشور تولید می‌شود و بقیه بنزین تولیدی کشور زیر استاندارد یورو ۴ است و تا زمانی که طرح‌های پالایشی اجرا نشود هیچ کاری نمی‌توانیم انجام دهیم.

زنگنه ادامه داد: هیچ پالایشگاهی هم به جز پالایشگاه‌های آبادان و بندرعباس حاضر به سرمایه‌گذاری نیست. البته بنزینی که در پالایشگاه ستاره خلیج فارس تولید می‌شود یورو ۵ است.

انتهای پیام