تحلیل مهم‌ترین عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی خانوارهای روستایی

چکیده مقاله:
بدون تردید، احساس ‌امنیت از جمله مقولات مهم و لازم برای حیات جوامع بشری است و تأثیر شگرفی بر توسعه آن ها دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر احساس امنیت ‌اجتماعی خانوارهای روستایی صورت گرفته است. نوع پژوهش کاربردی و روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. روش جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز، کتابخانه‌ای و میدانی است. جامعه آماری پژوهش، خانوارهای روستایی دهستان نوبندگان شهرستان فسا هستند که طبق سرشماری آماری سال 1390 دارای 2417 خانوار می‌باشند. نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده و تعداد نمونه لازم برای تکمیل پرسش‌نامه با استفاده از فرمول کوکران 255 خانوار تعیین شد که به منظور افزایش دقت، حجم نمونه به 288 مورد افزایش یافت. روایی صوری پرسش‌نامه با کمک اساتید و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال اصلاحاتی مورد تأیید واقع شد. پایایی پرسش‌نامه با استفاده از آلفای کرونباخ سنجیده شد که مقدار آن برابر با 761/0 به‌دست آمد که نشان‌دهنده مناسب بودن پایایی ابزار پژوهش است. به منظور تحلیل عوامل مؤثر بر احساس امنیت از آزمون آماری تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عامل امنیت کالبدی، اجتماعی و اقتصادی با مقدار ویژه‌ 5/686 و تبیین 27/078 درصد واریانس، مهم‌ترین عامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در بین خانوارهای روستایی است.

کلیدواژگان: احساس امنیت، امنیت اجتماعی، توسعه پایدار روستایی، شهرستان فسا

نویسندگان:

منیژه احمدی ,مهدی چراغی ,زهرا بنازاده

پژوهشنامه جغرافیای انتظامی – شماره 12, دوره سوم، زمستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

اثربخشی معنادرمانی گروهی فرانکل بر بهزیستی روان‌شناختی و شادکامی دانش‌آموزان بی‌سرپرست و بدسرپرست

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی معنادرمانی گروهی فرانکل بر بهزیستی روان‌شناختی و شادکامی دانش‌آموزان بی سرپرست یا بدسرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی«ره» شهرستان اردبیل بود. برای وصول به این هدف، از بین جامعه آماری که شامل کلیه دانش‌آموزان پسر مقطع دبیرستان کمیته امداد امام خمینی«ره» شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 95-1394 می‌باشد، 32 دانش‌آموز(دارای میانگین پایین تر از نقطه برش در مقیاس بهزیستی روان‌شناختی و شادکامی) از میان جامعه آماری به‌صورت نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته، پرسش‌نامه‌ی بهزیستی روان‌شناختی و مقیاس شادکامی‌بود. ضمن آنکه روش تحقیق پژوهش حاضر یک مطالعه ی آزمایشی با کار آزمایی بالینی است که با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه انجام شد، داده‌های گردآوری شده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین دو گروه دانش‌آموزان تحت پوشش و گروه کنترل در خودمختاری، تسلط محیطی، رشد شخصی، ارتباط مثبت، هدفمندی در زندگی، پذیرش خود و شادکامی تفاوت معنی داری وجود دارد. بدین معنی که بین دو گروه بعد از آموزش معنادرمانی خودمختاری، تسلط محیطی، رشد شخصی، ارتباط مثبت، هدفمندی در زندگی، پذیرش خود و شادکامی افزایش یافته است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که از آموزش معنادرمانی می‌توان برای ارتقاء بهزیستی روان‌شناختی و شادکامی دانش­آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام­خمینی«ره» استفاده نمود.

کلیدواژه ها: هوش معنوی؛ بهزیستی روان‌شناختی؛ شادکامی

نویسندگان:

احمد شجاعی: استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه محقق اردبیلی

بهروز اسکندرپور: استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور

فصلنامه روان شناسی مدرسه – دوره 5، شماره 2، تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

راه‌اندازی آزمایشگاه شناخت و هیجان حسی در دانشگاه فردوسی

به گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از ایسنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، آزمایشگاه شناخت و هیجان حسی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور دکتر بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی، دکتر هاشمی، معاون آموزشی این دانشگاه فردوسی و  هیأت رئیسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد افتتاح شد.

این آزمایشگاه با مدیریت دکتر پیش‌قدم، معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی برای پژوهش‌های مرتبط با حوزه هیجان و حس و مسائل زبانی با بودجه تقریبی 200 میلیون تومان راه‌اندازی شده است.

این آزمایشگاه دارای یک دستگاه ثبت امواج مغزی است که یک دستگاه ردیاب چشمی نیز در آن نصب می‌شود.

انتهای پیام

جهاددانشگاهی براساس ماهیت فرهنگی و پژوهشی خود در بحث قاچاق کالا ورود کند

به گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از کردستان، دکتر چیا سهراب‌نژاد، رئیس جهاددانشگاهی استان کردستان دیروز، 12 دی در نهمین جلسه اصلی کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان اظهار کرد: فرهنگ‌سازی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا بیشترین اثرگذاری را در جامعه دارد.
وی افزود: جهاددانشگاهی بر اساس ماهیت فرهنگی، علمی و پژوهشی خود می‌تواند در این بحث ورود کند و تأثیرات قابل توجهی در بحث فرهنگ‌سازی داشته باشد.
وی به انعقاد تفاهم‌نامه بین کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان و جهاددانشگاهی اشاره و عنوان کرد: با توجه به این تفاهم‌نامه جهاددانشگاهی با برگزاری نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی می‌تواند نقش بسزایی را در خصوص حل این معضل که امروزه گریبانگیر جامعه شده است ایفا کند.
سهراب‌نژاد به مرکز افکار سنجی (ایسپا) و پرسشگرهای حرفه‌ای این نهاد اشاره و بیان کرد: این مرکز تا کنون با اجرای طرح‌های مختلف نظرسنجی آمارهای صحیح و دقیقی به استانداری ارائه دهد که کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم می‌تواند از این پتانسیل به طور مطلوب استفاده کند.
رئیس جهاددانشگاهی استان کردستان در ادامه بیان کرد: اگر استانداری از این پتانسیل به خوبی استفاده کند، می‌تواند با آمارهای دقیق و صحیح فعالیت‌های خود را بهتر به انجام برساند.
وی در پایان یادآورشد: جهاددانشگاهی استان کردستان همچنین می‌تواند با ارائه طرح‌های پژوهشی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز یاری‌رسان این کمیسیون باشد.

تاکتیک‌های جنگ روانی داعش

چکیده

 هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت‌های نظامی داعش در عراق و سوریه به منظور یافتن راهکارهای مقابله با آن است. با فرض اینکه نقش عوامل روانی در موفقیت‌های داعش بیش از توان نظامی است، 65 تصویر و ویدیوی بارگذاری شده در توییتر در ماه ژوئن 2014 (زمان تصرف شهر موصل عراق) انتخاب و تجزیه‌‌و‌تحلیل شد. برای تجزیه‌وتحلیل، از روش کیفی از نوع توصیفی ـ تحلیلی استفاده گردید و یافته‌های پژوهش نشان داد، داعش در عملیات نظامی خود از تاکتیک‌های جنگ روانی همچون اخبار کنترل شده، محک زدن دشمن، ساختن دشمن فرضی، پاره حقیقت‌گویی، ادعا به جای واقعیت، اغراق، تفرقه‌افکنی، شایعه‌پراکنی، استفاده از عاطفه گیرندگان پیام، تخریب روحیه رقیب و تلطیف چهره خود استفاده می‌کند. در نهایت برای مقابله با این تاکتیک‌ها پیشنهاد‌هایی به مسئولان رسانه ملی ارائه شده است.  

کلیدواژه ها: داعش؛ راهبرد نظامی؛ جنگ روانی؛ رسانه؛ خاورمیانه

نویسنده:

علی باقری دولت آبادی: دکترای روابط بین‌الملل، دانشیار دانشگاه یاسوج

فصلنامه پژوهش های ارتباطی – دوره 23، شماره 85، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

الگوی مطلوب فرماندهی و مدیریت ذخیره جیره غذایی و آب و سوخت نیروی انتظامی در شرایط بحران مبتنی بر معیار مکانی

چکیده مقاله:
زمینه و هدف: یکی از دغدغه‌های اساسی فرماندهان در شرایط بحران، مدیریت کمیت و کیفیت جیره غذایی، آب و سوخت کارکنان مأموریتی و ستادی است. بدون پشتیبانی مناسب کمی و کیفی، انتظار مأموریت موفق، انتظار بجایی نبوده و این یک اصل بدیهی در مدیریت و فرماندهی است. پرسش اصلی پژوهش این است که، در نیروی انتظامی، جیره غذایی، آب و سوخت برای مراحل سه‌گانه بحران، در چه مکان‌هایی اعم از مرکزی، منطقه‌ای، رده‌ای و یگانی باید ذخیره‌سازی شود و از چه الگویی تبعیت کند؟ روش: پژوهش حاضر ازنظر روش، توصیفی – پیمایشی و ازنظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه، شامل فرماندهان و کارکنان آمادیِ معاونت آماد و پشتیبانی، یگان ویژه، معاونت عملیات و پلیس پیشگیری نیروی انتظامی به‌تعداد 87 نفر است. یافته‌ها: یافته‌ها مبین آن است که ذخیره‌سازی قبل از بحران، باید در هر چهار بخش نگهداری مراکز مرکزی- منطقه‌ای- یگانی و رده‌ای صورت پذیرد. همچنین ذخیره‌سازی حین بحران، باید در هر چهار بخش نگهداری اماکن نظامی و انتظامی – چادرها و خودروهای – اماکن دولتی و ایستگاه‌های ثابت و سیار صورت پذیرد. نتیجه‌گیری: بررسی یافته‌ها بیانگر آن است که تناسب با مأموریت، وجود شیوه‌نامه‌ها، اجرای شیوه‌نامه‌ها، استانداردبودن، پدافند غیرعامل و استحکام بسته‌بندی از شاخص‌های مؤثر بر ذخیره‌سازی قبل از بحران همگی دارای اولویت یکسان است. اولویت‌داشتن نگهداری رده‌ای نسبت به نگهداری منطقه‌ای، یگانی و مرکزی در شرایط قبل از بحران، ایجاب می‌کند که در برنامه‌ریزی‌ها و طراحی شیوه‌نامه‌های ذخیره‌سازی باید نگهداری رده‌ای، در اولویت قرار گیرد

کلیدواژگان: بحران ، فرماندهی و مدیریت بحران ، ذخیره‌سازی ، اقلام آمادی ، معیار مکانی

نویسندگان:

محمد علی اکبری ,مهدی کارگر قجرآبی ,بهناز سعادتی

فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی – شماره 14, دوره یازدهم، شماره اول، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

ارائه الگوی تبیین ساختار تحلیلی مدیریت راهبردی در نیروی انتظامی براساس رویکرد توانمندی‌های پویا

چکیده مقاله:
زمینه و هدف: با افزایش پیچیدگی و شدت جرائم، حصول به اثربخشی برای تأمین امنیت اجتماعی، مهم‌ترین چالش فرماندهان پلیس است که برای غلبه بر آن، نظریه‌ها و دیدگاه‌‍‌های مختلفی مطرح شده است. این مقاله رویکرد توانمندی‌های‌ پویا که یکی از نظریه‌های جدید مدیریت راهبردی است را به مدیریت راهبردی سازمان‌های پلیسی اتخاذ کرده است و بر مبنای آن یک الگوی مدیریت راهبردی توسعه و ارائه می‌کند. روش: این پژوهش براساس روش پژوهش کیفی و روش‌شناسی نظری برخاسته از داده‌ها به تبیین مفهوم راهبرد در سازمان‌های پلیسی و ارائه الگوی مدیریت راهبردی در سازمان‌‌های پلیسی می‌پردازد. سپس براساس نظرسنجی از خبرگان به بررسی اعتبار الگو پرداخته و براساس آن شواهدی برای پشتیبانی و تائید الگوی توسعه‌یافته، ارائه می‌کند. یافته‌ها: یک الگوی فرایندی برای مدیریت راهبردی سازمان‌های پلیسی، متشکل از شش مقوله‌ اصلی توسعه‌یافته است که عبارت‌اند از: «تعیین حوزه‌ها و حیطه فعالیت و ارکان جهت‌ساز»، «تعیین اهداف عملکردی سازمان در تأمین امنیت اجتماعی»، «متوازن‌سازی فعالیت‌‌های اکتشاف و بهره‌برداری»، «یکپارچه‌سازی مسیرهای سازمانی»، «فرایندها، منابع و توانمندی‌‌های سازمان‌‌های پلیسی» و «ارائه خدمات». نتیجه‌گیری: این الگو درک راهبردی از سازمان‌های پلیسی را ارتقا می‌دهد و این امکان را برای سازمان‌های پلیسی فراهم می‌کند که با تجزیه‌وتحلیل‌های خود وضعیت توانمندی‌های پویای سازمان را شناسایی ‌کنند. ویژگی این مطالعه، تبدیل‌کردن چارچوب مفهومی مدیریت راهبردی براساس رویکرد توانمندی‌های پویا به یک الگوی اجرایی و قابل پیاده‌سازی و از آن مهم‌تر قابل ارزیابی برای مدیریت راهبردی در سازمان‌های پلیسی بوده است.

کلیدواژگان: مدیریت راهبردی، سازمان پلیسی، پلیس کارآمد، توانمندی‌های پویا، سازمان دو سو توان

نویسنده:

رضا بندریان

فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی – شماره 14, دوره یازدهم، شماره اول، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

آگاهی سیاسی دانشجویان درخصوص موضوعات روابط بین‌الملل و عوامل مؤثر بر آن

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی آگاهی سیاسی دانشجویان دانشگاه یاسوج درخصوص موضوعات روابط بین ­الملل و عوامل موثر بر آن در سال 1394 پرداخته است. برای این منظور از نظریه­های جامعه­پذیری سیاسی، چرخه زندگی و اثربخشی سیاسی استفاده شده است. با توجه به ماهیت موضوع پژوهش از روش پیمایشی بهره گرفته شد و با فرمول کوکران حجم نمونه 340 نفری از دانشجوی مقطع کارشناسی تعیین و پرسش نامه ­ای مشتمل بر 24 سوال باز و بسته برای پاسخ­گویی در اختیار آن ها قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین جنسیت و سن (به‌عنوان ویژگی های فردی) و رشته تحصیلی و تعداد واحد گذرانده (به عنوان ویژگی‌های آموزشی) با آگاهی سیاسی دانشجویان ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. بدین صورت که آگاهی سیاسی دانشجویان پسر بیش از دانشجویان دختر بود و با افزایش سن میزان آگاهی سیاسی افزایش پیدا نمود. همچنین دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی بیشترین میزان آگاهی سیاسی و دانشجویان رشته کشاورزی کمترین آگاهی سیاسی را داشتند. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین ویژگی‌های خانواده دانشجو(درآمد، تحصیلات والدین، شغل والدین و شرایط سکونت) با آگاهی سیاسی دانشجویان ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین میزان آگاهی سیاسی دانشجویان در سطح متوسط ارزیابی شد.

کلیدواژه ها: رویدادهای بین‌المللی؛ سازمان‌های بین‌المللی؛ مفاهیم سیاسی؛ مشارکت سیاسی؛ دانشگاه یاسوج

فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل – دوره 6، شماره 19، پیاپی 1، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

مخاطب و پردازش پیام‌های متنی و زیرمتنی تلویزیون: تأثیر هدفمندی مخاطب و هماهنگی موضوعی پیام‌ها بر یادآوری – فصلنامه پژوهش های ارتباطی – دوره 23، شماره 85، بهار 1395.

چکیده

توسعه‌ فناوری رسانه، امکان پخش همزمان پیام‌های چندگانه را در قالب پیام‌های متنی و زیرمتنی در تلویزیون فراهم آورده است. پیام‌های‌ متنی، همان برنامه‌های متعارفی هستند که صفحه‏ نمایش را به خود اختصاص می‌دهند و پیام‌های نوشتاری زیرمتنی، در قالب نوار رونده در زیر صفحه نمایش از نظر می‌گذرند و به لحاظ موضوعی می‌توانند هماهنگ یا ناهماهنگ باشند. اصحاب رسانه مایل به استفاده بهینه از هر دو ظرفیت متنی و زیرمتنی هستند. با نظر به هدف‌های مخاطب، محدودیت پردازش اطلاعات در حافظه فعال و ملاحظات نظریه پردازش دوگانه، اینکه مغز پیام‌های همزمان را به گونه مؤثر مورد توجه و پردازش قرار دهد، محل سؤال است. پژوهش حاضر، حالات مخاطب را در دو موقعیت هدفمند / غیر‌هدفمند در تعامل با حالات هماهنگی / ناهماهنگی موضوعی این پیام‌ها مورد بررسی قرار داده و تأثیر آن را بر میزان یادآوری مطالعه کرده است. برای این منظور 150 شرکت‌کننده در قالب پنج گروه 30 نفری، با هدف‌های متفاوت، در معرض ترکیب مختلفی از پیام‌های متنی و زیرمتنی قرار گرفته‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که دو عامل هدفمندی و هماهنگی می‌توانند در شرایطی، بر کانونی کردن پردازش و بیشینه کردن یادآوری پیام‌ها مؤثر باشند.

کلیدواژه ها: پردازش پیام؛ پیام‌های متنی و زیرمتنی؛ هدفمندی مخاطب؛ پیام‌های رسانه‌ای

نویسنده:

محمد علی حکیم آرا: دکترای روان‌شناسی، استادیار دانشگاه صداوسیما

فصلنامه پژوهش های ارتباطی – دوره 23، شماره 85، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

آنچه باید راجب زگیل تناسلی بدانیم

١– زگیل تناسلی چیست؟

HPV پاپیلومای انسانی یا زگیل تناسلی شایعترین عفونت منتشره از طریق سکس در دنیاست. تنها یک تماس جنسی جهت انتقال این ویروس از مرد به زن یا از زن به مرد کافی است.

انواع زگیل تناسلی٢- انواع زگیل کدامند؟

زگیل معمولی: این زگیل به اندازه یک نخود است. رنگ آن زرد خاکستری و سطح آن قاچ قاچ است و اکثرا در پشت دست ها، انگشت، کنار ناخن و کف پا دیده می‌شود.

زگیل مولوسکوم: زگیل مولوسکوم یا نرم به شکل یک برآمدگی کوچک و سفید رنگ است که در وسط کمی فرورفتگی دارد و در اثر فشار یک ماده سفید خمیری شکل از آن خارج می‌شود.

کندیلوم: این نوع زگیل در اطراف مقعد و آلت تناسلی به شکل زگیل هایی کوچک، نوک تیز، به رنگ گوشت و به شکل تاج خروس است. سرایت ویروس کندیلوم بوسیله مقاربت است.

زگیل پیران: این زگیل پهن و به رنگ قهوه‌ای تا سیاه است. زگیل پیران از سن ۵۰ سالگی به بعد به تعداد زیاد در پشت، صورت و بازو پدید می‌آید.

علائم زگیل تناسلی۳- علائم ابتلا به زگیل تناسلی چیست؟

زگیل تناسلی اغلب به صورت ضایعات برجسته قهوه ای و متمایل به سیاه به صورت پراکنده در ناحیه تناسلی خود را نشان می دهند. بعضی از افراد ممکن است هیچ علائمی از زگیل تناسلی نداشته باشند و فقط حامل زگیل تناسلی باشند. در چنین مواردی وجود زگیل با آزمایش زگیل تناسلی مشخص می شود.

تشخیص زگیل تناسلی۴- زگیل تناسلی چگونه تشخیص داده می شود؟

عموما این ضایعات به صورت خال گوشتی در اندازه و شکل های مختلف در ناحیه کشاله ران، اطراف مقعد و حتی در دهان و زیر زبان ایجاد می شوند. برخی از ضایعات شبیه به لکه های صاف سفید و برخی دیگر به شکل برآمدگی هایی شبیه به خوشه های کوچک گل کلم هستند.

زگیل تناسلی در مردان۵- خطرات زگیل تناسلی برای مردان چیست؟

خال گوشتی روی آلت یا همان زگیل تناسلی  زندگی را به مخاطره نمی اندازد. حتی ممکن است خود به خود از بین برود. اما اگر زگیل ها باقی بمانند و یا از نظر اندازه و تعداد زیاد شوند حتما باید به پزشک متخصص مراجعه کنید. در صورتی که ضایعات بزرگ و وسیعی در اطراف سوراخ ادراری باشد این نگرانی را ایجاد می کند که احتمال درگیری مجرای ادراری و مثانه نیز وجود داشته باشد. در این موارد توصیه می شود تا سیستو یورتروسکوپی ( مشاهده مجرای ادراری و مثانه با دستگاه) انجام شود تا اقدامات درمانی لازم صورت گیرد.

خطرات زگیل تناسلی زنان۶- خطرات زگیل تناسلی برای زنان چیست؟

زگیل تناسلی به خودی خود نه کشنده است و نه خطرناک اما می تواند در نوع پرخطر خود عامل بیماری خطرناک سرطان دهانه رحم یا سرطان گردن رحم باشد.

ویروس زگیل تناسلی۷- آیا زگیل تناسلی درد و خارش دارد؟

خیر

راههای انتقال زگیل تناسلی۸- آیا تنها راه انتقال زگیل تناسلی، ارتباط جنسی است؟

در بیشتر مواقع زگیل تناسلی از طریق ارتباط جنسی با فرد آلوده چه مرد و یا زن به فرد سالم منتقل می شود ولی در موارد نادری می تواند از طریق تماس پوستی یا استفاده از تیغ آلوده و اپیلاسیون غیر بهداشتی نیز به فرد سالم منتقل شود.

رابطه جنسی و زگیل تناسلی۹- آیا کاندوم مانع از انتقال زگیل تناسلی می شود؟

بعلت تمایل سریع این ویروس به انتشار، استفاده از کاندوم لزوما مانع انتقال نمی شود چرا که کاندوم فقط قسمت پوشاننده آن را محافظت می کند و بیضه و ناحیه عانه در هنگام نزدیکی با فرد مبتلا به زگیل تناسلی، آلوده به ویروس می شود.

انتقال زگیل تناسلی۱۰- آیا استفاده از حوله، صابون و شامپو باعث انتقال زگیل می شود؟

خیر در حالت کلی باعث انتقال زگیل تناسلی نمی شود ولی بهتر است فرد مبتلا از وسایل شخصی خود استفاده کند.

اپیلاسیون و زگیل تناسلی١١- آیا انتقال زگیل تناسلی از طریق اپیلاسیون امکانپذیر است؟

پدهای موبر مخصوص اپیلاسیون یکبار مصرف هستند؛ اما در بیشتر آرایشگاه ها از ظرف موم مشترک برای تمام افراد استفاده می کنند. در چنین شرایطی حتی اگر یکی از مشتریان هم مبتلا به زگیل تناسلی باشد، کار تمام است!

روش ابتلا به زگیل تناسلی۱۲ آیا انتقال زگیل تناسلی از استخر واقعیت دارد؟

خیر شنا در آب استخر نقشی در انتقال این ویروس ندارد.

واکسن گارداسیل۱۳- آیا واکسن گارداسیل می تواند مانع ابتلا به زگیل تناسلی شود؟

امروزه واکسن گارداسیل در ایران وجود دارد و تنها برای کسانی مفید است که هنوز به این ویروس آلوده نشده اند. برای افرادی که مبتلا به ویروس زگیل تناسلی هستند استفاده از این واکسن هیچ اثری ندارد.

واکسن زگیل تناسلی۱۴– بهترین زمان استفاده از واکسن زگیل تناسلی چه سنی است؟

بهترین زمان تزریق واکسن HPV زیر ۲۶ سالگی و قبل از آلودگی است. واکسن گارداسیل در سه نوبت به صورت تزریق عضلانی به فاصله دو و شش ماه از واکسن اول تزریق می‌شود. پس از گذشت سه ماه از اولین روز واکسن، محافظت واکسن ایجاد شده است.

Gardasil۱۵- جدیدترین واکسن زگیل تناسلی در بازار کدام است؟

زگیل تناسلی دارای حدود ۱۰۰ نوع است اما متاسفانه واکسن زگیل تناسلی فقط می تواند از ۴ نوع ۶، ۱۱، ۱۶ و ۱۸ جلوگیری کند. اخیرا توسط کارخانه داروسازی مرک آلمان واکسن جدیدی ساخته شده است که مصونیت بر علیه ۹ نوع ویروس زگیل تناسلی (HPV) یعنی ۶، ۱۱، ۱۶، ۱۸، ۳۱، ۳۳، ۴۵، ۵۲،۵۸ را پوشش می دهد.

شیوع زگیل تناسلی ۱۶– میزان شیوع زگیل تناسلی در مردان بیشتر است یا زنان؟

میزان شیوع زگیل‌ تناسلی در زنان به همان اندازه مردان است، ولی علایم در زنان کمتر است. در مردان معمولا زگیل‌ های تناسلی در نوک آلت تناسلی، تنه آلت تناسلی، روی کیسه بیضه و اطراف و داخل مقعد هم دیده می شوند.

زگیل تناسلی در زنان۱۷- آیا خانم آلوده به زگیل تناسلی می تواند باردار شود؟

بله بر خلاف ویروس HIV  که از خون می تواند جنین را آلوده کند، ویروس زگیل تناسلی HPV خطری برای بارداری ایجاد نمی کند. با این حال توصیه می شود که در خانم های مبتلا به زگیل تناسلی، زایمان از نوع سزارین باشد.

زگیل تناسلی در بارداری۱۸- آیا زگیل تناسلی در دوران بارداری خطرناک است؟

بیشترین مساله‌ای که در دوران بارداری مطرح است، پیدایش زگیل در مجرای زایمان است که در صورت بزرگ بودن مانعی برای تولد طبیعی نوزاد می‌شود. در این موارد از روش سزارین استفاده می‌شود، در غیر این‌صورت و در ضایعات کوچک‌تر معمولا زایمان به صورت طبیعی قابل انجام است.

خطر اندکی از پیدایش ضایعات زگیلی در مخاط حلق نوزاد متولد شده وجود دارد که البته امر شایعی نیست. با این حال خطر انتقال این بیماری به نوزادهایی که حتی به صورت سزارین به دنیا می‌آیند وجود دارد. به همین دلیل توصیه می‌شود قبل از بارداری درخصوص کنترل و درمان این ضایعات اقدام شود.

زگیل مقعدیاین تصویر حاوی محتوایی می باشد که ممکن است برای محل کار و یا شما مناسب نباشد . درصورتی که تمایل به نمایش آن دارید بر روی دکمه نمایش کلیک کنید.
نمایش تصویر۱۹– زگیل مقعدی چیست؟

زگیل مقعدی یک نوع عفونت ویروسی در ناحیه مقعد است که منجر به ایجاد زخم، تاول و در نهایت زگیل مقعدی می ود. عامل ایجاد زگیل مقعدی هرپس تایپ ٢ می باشد.

علت زگیل مقعدی۲۰– راههای ابتلا به زگیل مقعدی چیست؟

شایع ترین راه ابتلا به ویروس زگیل تناسلی از طریق تماس جنسی مقعد است ولی در موارد نادر می تواند از طریق انتشار از پوست ناحیه و یا تماس پوستی با زگیل آلوده منتقل شود.

درمان قطعی زگیل مقعدی۲۱- درمان زگیل مقعدی چگونه است؟

درمان زگیل های تناسلی که در بیرون و اطراف مقعد هستند با لیزر، کوتریزاسیون، ژل الدارا، پدوفیلین و فریز امکان پذیر می باشد. اما زگیل های داخل مقعد نیاز به جراحی رکتوسکوپی تحت بی هوشی دارند.

آزمایش زگیل تناسلی۲۲- آزمایش زگیل تناسلی چیست؟

آزمایش زگیل تناسلی یا آزمایش hpv نسبتا پر هزینه است. اما آزمایشگاهی معتبر است که بتواند بیشترین تعداد از ۱۰۰ نوع ویروس زگیل تناسلی را بررسی کنند. این تعداد در بهترین آزمایشگاه ها حدود ۴۰ نوع می باشد. پاسخ آزمایشگاه زگیل تناسلی برای هر نوع ویروس مثبت یا منفی بودن آن را بیان کند. بهترین روش برای انجام آزمایش زگیل تناسلی روش PCR است.

هزینه هر آزمایش استاندارد HPV حدود سه میلیون ریال است. دقت داشته باشید که اخذ هزینه کمتر از سوی برخی آزمایشگاه ها می تواند نشانه بررسی تعداد ویروس های کمتر و یا مسائل دیگر باشد.

جوش تناسلی۲۳- آیا جوش تناسلی همان زگیل است؟

خیر جوش تناسلی یا آکنه ژنیتال یکی از انواع جوش های زیر پوستی در ناحیه تناسلی  است که از راه تماس جنسی منتقل نمی شود. جوش تناسلی بیشتر به علت التهاب یا عفونت فولیکول های موی ناحیه آلت، انسداد مجاری غدد سباسه و غدد عرق در ناحیه آلت تناسلی ایجاد می شود.

ژنیتال وارت۲۴- ژنیتال وارت چیست؟

ژنیتال وارت نام دیگر زگیل تناسلی زنان است. متاسفانه آلودگی به این ویروس در مراحل ابتدایی هیچگونه علامتی ندارد. گاهی زگیل تناسلی زنان درون مهبل و گردن رحم نیز ایجاد شود. نوع ۱۶ و ۱۸ ویروس ژنیتال وارت، شایع ترین نوع موثر در ایجاد سرطان سرویکس هستند.

عکس زگیل تناسلی زنان۲۵- تشخیص زگیل تناسلی در زنان چگونه است؟

در اکثر موارد ویروس زگیل تناسلی در زنان بدون علامت می باشد؛ اما ممکن است ضایعاتی شبیه خال گوشتی روی آلت زن ایجاد شود  که معمولا خوش‌خیم و به رنگ صورتی مایل به قهوه ای یا همرنگ پوست هستند. در بیماران علامت دار مبتلا به ژنیتال وارت، ضایعاتی شبیه خال روی آلت تناسلی زنان ایجاد شده و روز به روز نیز بر تعداد و اندازه آنها افزوده می شود.

عموما زگیل تناسلی زنان در کشاله ران، روی اندام تناسلی و یا در اطراف مقعد به وجود می آید. البته گاهی ضایعات ژنیتال وارت در نواحی غیر قابل مشاهده مانند داخل واژن یا روی دهانه رحم نیز ایجاد می شوند. چنانچه بیمار بدون هیچ علامت ظاهری، به دنبال تماس جنسی دچار خونریزی یا لکه بینی شود، باید به زگیل تناسلی زنان بر روی دهانه رحم مشکوک شود.

معمولا پزشک با معاینه بالینی و مشاهده اندام تناسلی و اطراف مقعد، اغلب می تواند زگیل تناسلی زنان را تشخیص دهد.

درمان قطعی زگیل تناسلی۲۶– روش درمان زگیل تناسلی زنان چیست؟

درمان زگیل تناسلی زنان توسط پزشک و با توجه به محل پیدایش زگیل و اندازه ضایعات تعیین می شود. بسته به نظر پزشک از داروهای موضعی مثل پودوفیلین یا سایر روش ها مانند لیزر، کرایوتراپی و غیره ‌استفاده می شود.

درمان زگیل تناسلی دختر باکره۲۷- بهترین روش درمان زگیل تناسلی در دختر باکره چیست ؟

زگیل تناسلی در دختر باکره اگر خیلی کوچک باشد، بدون درمان نیز پس از مدتی خود به خود از بین خواهند رفت. اما در صورت رشد زگیل ها و ابتلا به نوع پر خطر می بایست برای جلوگیری از ایجاد سرطان به پزشک مراجعه نمایید. بهترین روش برای درمان زگیل تناسلی در دختر مجرد استفاده از لیزر co2 است.

بهترین روش درمان زگیل تناسلی۲۸– سریع ترین روش درمان زگیل تناسلی در مردان چیست؟

یکی از سریعترین روش های درمان زگیل تناسلی برای ضایعات قابل مشاهده در مردان استفاده از لیزر CO2 است که معمولا  میزان عود ضایعه زگیل تناسلی مردان را تا حدود بسیار زیادی کاهش خواهد داد.

درمان زگیل تناسلی۲۹- انواع روش های درمان زگیل تناسلی کدامند؟– محلول موضعی پودوفیلین

این محلول یکی از درمان های دارویی زگیل تناسلی است که روی ضایعات مالیده می شود ولی تحریکات شیمیایی محل و استفاده طولانی مدت آن برای درمان زگیل (مدت یک تا سه ماه)، استفاده از آن را محدود کرده است.

– کرم ایمی کیمود یا آلدر

برای اثر بخشی حداقل باید ۳۰ هفته از این دارو استفاده شود. آلدرا معمولا برای دوره هایی پس از درمان با لیزر کاربرد دارد.

– کرایوتراپی (منجمد کردن)

امروزه به عنوان یک روش مؤثر، کم هزینه و اثر درمانی بسیار بالا جهت درمان زگیل های تناسلی مردان و زنان توصیه می شود. در این با استفاده از پروب کرایو و استفاده از تکنیک سرما درمانی و ایجاد انجماد توسط گاز نیتروژن، زگیل های تناسلی را درمان می کنند. ایجاد تاول خفیف و درد مختصر محل در شروع درمان وجود دارد که به تدریج از بین می رود.

– لیزر

در لیزردرمانی، پرتوهای فروسرخ مستقیماً به طور متمرکز به سوی ضایعات پوستی هدف گیری می شوند. قابلیت نفوذ لیزر در عمق، امکان تهاجم کامل تری را به ویروس فراهم می کند. این در حالی است که عوارض جانبی مانند احساس سوزش یا درد، با این تضمین که آسیب بافتی از ۱ میلی متر در عمق فراتر نخواهد رفت، به کم ترین میزان می رسد.

– جراحی زگیل تناسلی

اگر سایز زگیل تناسلی مردان یا زنان بزرگ باشد و یا نسبت به روش های درمانی فوق مقاومت نشان دهند را باید با روش‏های جراحی نظیر الکتروسرجری (کوتر) یا رادیوسرجری (آر اف جراحی) درمان کرد.

۳۰– بهترین درمان زگیل تناسلی از نظر متخصصین پوست دانشگاه علوم پزشکی چیست؟

میزان پاکسازی زگیل تناسلی توسط لیزر CO2 حدود دو برابر بیشتر از کرایوتراپی در درمان زگیل تناسلی است. میزان عود زگیل تناسلی در افرادی که درمان لیزر را انتخاب می کنند، کمتر از کسانی است که که کرایوتراپی انجام می دهند. به عبارت ساده تر خیلی اوقات برای پاکسازی زگیل تناسلی نیاز جلسات کرایوتراپی بیشتری نیاز است و گاهی اصلا این روش پاسخگو نیست؛ در حالی که با لیزر در همان جلسه اول زگیل از بین خواهد رفت و دیگر عود نخواهد کرد.

درمان زگیل تناسلی با لیزر۳۱- آیا دود ناشی از لیزر باعث پخش شدن ویروس زگیل تناسلی می شود؟

خیر استفاده از لیزر با استفاده ی همزمان از دستگاه وکیوم باعث پخش شدن ویروس زگیل تناسلی به دیگر نقاط بدن نخواهد شد.

درمان گیاهی زگیل تناسلی۳۲– درمان زگیل تناسلی در زنان با ورگان چگونه است؟

ورگان یک یک فرآورده دارویی گیاهی است که از برگ چای سبز به دست می آید. این دارو به شکل کرم ۱۵ درصد در دسترس است. دارو باید روزانه ۳ بار استفاده گردد.

عوارض زگیل تناسلی۳۳- آیا درد و خارش بعد از فریز زگیل تناسلی طبیعی است؟

معمولا درد و خارش به دنبال فریز زگیل تناسلی طبیعی است و حداکثر تا ۳ هفته به مرور زمان بهبود خواهد یافت.

مراقبت های بعد از فریز زگیل تناسلی۳۴- مراقبت های بعد از فریز زگیل تناسلی  یا مراقبت های پس از کرایو چست؟

ناحیه درمان شده به روش کرایو یا سرما درمانی در عرض چند ساعت تاول خواهد زد. هنگامی که تاول خشک و پوسته پوسته می شود، از وازلین استفاده کنید و از کندن پوسته های تاول بپرهیزید. در صورت عفونی شدن تاول ها و افزایش درد حتما به پزشک مراجعه کنید.

۳۵- آیا پس از درمان زگیل تناسلی احتمال عود مجدد وجود دارد؟

اگر ویروس هنوز در سلول ها زنده باشد، امکان برگشت مجدد زگیل ها وجود دارد.

درمان خانگی زگیل تناسلی ۳۶– درمان زگیل تناسلی با طب سنتی چگونه است؟

روش های مختلفی برای درمان زگیل تناسلی در طب سنتی پیشنهاد می شود که البته همه ی آنها موثر نیستند. نوشیدن دم کرده سیاهدانه روزی ۲ استکان، حجامت و مالیدن شیره درخت انجیر بر روی ضایعات پوستی برخی روش های درمان زگیل تناسلی در طب سنتی هستند.

درمان زگیل تناسلی با سرکه سیب۳۷- درمان های خانگی زگیل تناسلی چیست؟ # درمان زگیل تناسلی با عسل

 تخم کرچک پوستی چوب مانند دارد که باید شکسته شود. از ترکیب ماده چربی درون تخم کرچک با عسل، پمادی به دست می آید که باید روی زگیل مالیده شود .

# درمان زگیل تناسلی با سرکه

شستن ناحیه مبتلا به زگیل با استفاده از سرکه سیب به صورت روزانه برای ۲ الی ۳ هفته می تواند مفید باشد البته این روش دردناک است.

# درمان زگیل تناسلی با زردچوبه

زردچوبه خالص یک انتی اکسیدان است که روی ویروس زگیل تناسلی با محافظت از سلول های  DNA  تاثر می گذارد.

# درمان زگیل تناسلی با سیاه دانه

یکی از درمانهای رایج استفاده از مخلوط سیاه دانه کوبیده شده و سرکه است. این درمان گیاهی را روزانه روی زگیل ها بمالید.

# رفع زگیل تناسلی با روغن پونه کوهی

 روغن پونه کوهی که از خانواده نعنا است یک درمان طبیعی برای ویروس HPV است. برای کاهش سوزش روغن، کمی آن را رقیق کنید.

# رفع زگیل تناسلی با استفاده از روغن کرچک

روغن کرچک داروی گیاهی ضد زگیل تناسلی است. برای تحمل بوی بد این روغن میتوان آن را با روغن نعناع مخلوط کرده و روزی ۳  مرتبه از آن  استفاده کرد. استفاده از این روش برای کودکان ممنوع است.

 # استفاده از سیر برای درمان خانگی زگیل تناسلی

سیر و پیاز در رفع زگیل تاثیر دارند ولی ممکن  است باعث حساسیت، قرمزی و سوزش پوست اطراف زگیل شوند.

# استفاده از چسب نواری برای درمان خانگی زگیل تناسلی

چسب نواری یکی از بهترین روشهاست که تا ۲۰ درصد در از بین بردن زگیل تناسلی موثر می باشد. چسب را بر روی ضایعات به مدت ۶ روز بچسبانید و این روش درمان را تا حذف کامل زگیل ها ادامه دهید.

# استفاده از سیر و ویتامین E برای درمان گیاهی زگیل تناسلی

مالیدن روغن ویتامین E روی زگیل های تناسلی و سپس گذاشتن سیر له شده هر ۴۸ ساعت یکبار تا رفع دائم زگیل ها موثر است.

هزینه لیزر زگیل تناسلی۳۸- هزینه لیزر زگیل تناسلی چقدر است؟

در یک کلینیک خصوصی یا مطب پزشک بر حسب اندازه و تعداد زگیل علاوه بر ویزیت آزاد، برای لیزر حدود۲۰ عدد زگیل مبلغ۷۰۰ هزارتومان دریافت می شود.