نقش مدیران محلی در مدیریت انتظامی مناطق روستایی پیرامون کلان‌شهر تهران

چکیده مقاله:
امنیت ازجمله پدیده‌های مهم و شایان توجهی است که از نیازها و ضرورت‌های اساسی در هر جامعه به شمار می‌رود. یکی از نهادهایی که نقشی بسیار مؤثر در ارتباط با امنیت انتظامی جامعه به‌خصوص در نواحی روستایی می‌تواند داشته باشد، مدیریت محلی است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش مدیریت محلی در مدیریت انتظامی مناطق روستایی است. روش پژوهش در این بررسی مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی است. در گردآوری داده‌ها و اطلاعات، از مطالعات کتابخانه‌ای-اسنادی و میدانی استفاده‌شده است. پایایی داده‌ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ محاسبه‌شده که نشان‌دهنده عدد (0٫841) است و روایی داده‌ها نیز بر اساس شیوه روایی محتوا (مطابق نظر اساتید) انجام‌گرفته است. در تحلیل داده‌ها، از آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی (رگرسیون چند متغیره، آزمون t تک نمونه‌ای، همبستگی اسپیرمن) بهره‌گیری شده است. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه ساکنین روستایی و مدیران محلی مناطق روستایی بخش آفتاب تهران است. نتایج حاصل از تحلیل عملکرد مدیران محلی در مدیریت انتظامی مناطق روستایی نشان دادند که عملکرد مدیران محلی درزمینه مدیریت انتظامی با میانگین (3٫09)، در وضعیت نسبی مناسبی قرار دارد. هم‌چنین ارزیابی میزان توانایی مدیران محلی در مدیریت انتظامی نشان می‌دهد در شاخص‌های ساختار، تشکیلات، قوانین و مقررات با میانگین (3٫34)، دانش و آگاهی لازم در جهت مدیریت انتظامی با میانگین (3٫25) بالاتر از حد متوسط قرار دارد و شاخص‌های منابع مالی با میانگین (2٫35)، امکانات و تجهیزات موردنیاز در سطح پایین‌تر از سطح متوسط قرارگرفته است و وضعیت مطلوبی ندارند.

کلیدواژگان: مدیران محلی، امنیت، مدیریت انتظامی، بخش آفتاب، تهران

نویسندگان:

محمدرضا رضوانی ,مصطفی هرائینی

پژوهشنامه جغرافیای انتظامی – دوره پنجم، شماره 19, پاییز 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس