نقش ویژگی‌های شخصیتی بر درگیری شغلی با میانجی‌گری کیفیت زندگی کاری

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ویژگی‌های شخصیتی بر درگیری شغلی کارکنان با در نظر گرفتن کیفیت زندگی کاری به عنوان نقش میانجی در یکی از رسانه ­های نوشتاری کثیرالانتشار تهران صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان رسانه‌ی نوشتاری مورد نظر در شهر تهران بودند و نمونه آماری شامل 196 نفر بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. همچنین جهت جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه استاندارد پنج عامل شخصیتی کوستا و مک کری، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون و پرسشنامه درگیری شغلی کانونگو استفاده شد. در نهایت داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد تمامی ویژگی‌های شخصیتی برونگرایی، توافق پذیری، وظیفه‌شناسی و گشودگی به تجارب با درگیری شغلی از طریق نقش میانجی کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت معناداری داشتند ولی صفت روان­­رنجوری با درگیری شغلی و میانجی‌گری کیفیت زندگی کاری رابطه معکوس و معناداری داشت.

کلیدواژه ها: ویژگی‌های شخصیتی؛ درگیری شغلی؛ کیفیت زندگی کاری

نویسندگان:

علی اکبر فرهنگی: استاد دانشگاه تهران

بنفشه فتوت: دکتری مدیریت رفتاری دانشگاه سمنان

 پدرام آبدارزاده: دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران پردیس البرز

 مریم سرحدی نژاد

مجله پژوهش های مدیریت عمومی – دوره 10، شماره 37، پاییز 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس