رابطه ناگویی هیجانی و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران زن آموزش و پرورش

چکیده

پژوهش حاضر1 با هدف تعیین رابطه ناگویی هیجانی و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران آموزش و پرورش شهر کرمانشاه انجام شده است. جامعه آماری پژوهش همۀ دبیران زن آموزش و پرورش شهر کرمانشاه بوده که از میان آنها به روش نمونه­ گیری خوشه ای نمونه ای به حجم 300 نفر انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ­ها از پرسشنامه­ های ناگویی هیجانی تورنتو، تعهد سازمانی آلن و مایر و فرسودگی شغلی ماسلاچ استفاده شده است. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و داده ­ها با روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تحلیل شده اند. نتایج پژوهش نشان می­ دهد که میان مؤلفه­ های ناگویی هیجانی و فرسودگی شغلی رابطه مثبت وجود دارد، یعنی با افزایش ناگویی هیجانی، فرسودگی شغلی افزایش می­ یابد و با کاهش ناگویی هیجانی، فرسودگی شغلی کاهش می­یابد. میان تعهد سازمانی و خرده مقیاسهای آن با فرسودگی شغلی رابطه منفی وجود دارد، یعنی با افزایش تعهد سازمانی، فرسودگی شغلی کاهش می­ یابد و با کاهش تعهد سازمانی، فرسودگی شغلی افزایش می­ یابد و ناگویی هیجانی و تعهد سازمانی توان پیش­بینی فرسودگی شغلی را دارند. براساس نتایج پژوهش ناگویی هیجانی و تعهد سازمانی از عوامل پیش بینی کننده فرسودگی شغلی هستند، بنابراین توصیه می­شود در پیشگیری و کاهـش فرسودگی شغلی، این عوامـل به دقت مـورد توجه قرار گیرند. همچنـین می­توان با تدابیر مناسب به سلامت محیط شغلی و کاهش فرسودگی شغلی دبیران کمک کرد.

کلید واژگان: ناگویی هیجانی، تعهد سازمانی، فرسودگی شغلی  

نویسندگان:

زینب بابای خاکیان: کارشناس ارشد روانشناسی (نویسنده مسئول)

دکتر جهانگیر کرمی: دانشیار و مدیر گروه روانشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه

دکتر علیرضا رشیدی: استادیار و مدیر گروه مشاوره دانشگاه رازی کرمانشاه

فصلنامه تعلیم و تربیت – سال سی و دوم، شماره 4 (پیاپی 128)، زمستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس