پیش بینی اعتماد اجتماعی بر اساس سبک های دلبستگی و پنج عامل شخصیت در بین دانشجویان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی اعتماد اجتماعی بر اساس سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان انجام شده است. طرح پژوهش توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان بود که از مـیان آنها 200 نفر (90 دانشجوی پسر و 110 دانشـجوی دخـتر) بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و پرسش نامه های سبک دلبستگی، شخصیتی نئو و اعتماد اجتماعی را تکمیل کردند. یافته ها نشان داد که بین سبک دلبستگی، ویژگی های شخصیتی و اعتماد اجتماعی، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (0/05>P ). همچنین سبک دلبستگی و ویژگی های شخصیتی هر دو توانستند تغییرات مربوط به اعتماد اجتماعی را به صورت مثبت و معنادار پیـش بینی کنند (0/01>P). بین اعتماد اجتماعی، سرسختی روان شناختی و ویژگی های شخصیتی دانشجویان دختر و پسر نیز تفاوت معنادار وجود نداشت (0/05)

کلیدواژگان: سبک های دلبستگی، ویژگی های شخصیتی، اعتماد اجتماعی

نویسندگان:

ابوالقاسم یعقوبی ، مریم عبدالهی مقدم ، گلاویژ علیزاده 

فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی – دوره 10، شماره 40، زمستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس