نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش‌بینی سبک های مدیریت با واسطه‌گری مؤلفه‌های صبر

چکیده

هدف این پژوهش ارائه الگویی در مورد نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش‌بینی سبکهای مدیریت با واسطه‌گری مؤلفه‌های صبر بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام مدیران واحدهای مختلف سازمانها و ادارات دولتی شهر شیراز بود. از میان این افراد، 258 مدیر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و با تکمیل فرم کوتاه پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت، مقیاس صبر و پرسشنامه سبک رهبری رابطه/ وظیفه مدار در این پژوهش شرکت کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که این الگو از برازش خوبی برخوردار است. هم‌چنین نتایج تحلیل بعد از برازش کامل داده‏های الگوی مورد نظر نشان داد پنج عامل بزرگ شخصیت به‌طور مستقیم و غیر مستقیم پیش‌بینی‌کننده معنادار سبکهای مدیریت است. مؤلفه‌های رضایت و استقامت صبر نیز در ارتباط میان شخصیت و سبکهای مدیریت نقش واسطه‌ای نشان داد. از یافته‌های این پژوهش می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که مؤلفه‌های صبر می‌تواند به عنوان متغیر واسطه‌ای تأثیر ویژگیهای شخصیتی منفی (مانند روان نژندگرایی) بر سبکهای مدیریت را تعدیل، و تأثیرات ویژگیهای شخصیتی مثبت (مانند توافق‌پذیری و گشودگی در تجربه) بر این سبکها را تقویت کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود در حوزه مدیریت به منظور بهبود عملکرد مدیران راهبردهای آموزشی صبر مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی : صبر و مؤلفه‌های آن;مدیریت اسلامی;پنج عامل بزرگ شخصیت;سبک وظیفه‌مدار;سبک رابطه‌مدار

نویسنده:

اباذر ظهرابی

فصلنامه مدیریت اسلامی – سال بیست و پنجم، شماره 3، پاییز 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس