طراحی چارچوبی برای پیاده‌سازی تجارت اجتماعی

چکیده

رشد روزافزون تجارت اجتماعی، سبب گسترش استفادۀ شرکت‎های موفق از این تکنولوژی جدید برای کسب موفقیت بیشتر شده است. با وجود این اهمیت، برای پیاده‎سازی آن مدیریت تغییر درستی صورت نگرفته است. به همین منظور، هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی چارچوبی برای پیاده‎سازی تجارت اجتماعی با تأکید بر ظرفیت تغییر سازمانی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش جمع ­آوری داده­ ها توصیفی ـ پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش را صاحب‌نظران حیطۀ تجارت اجتماعی، رسانه‌های اجتماعی و مدیریت تغییر تشکیل می‎دهد که با استفاده از روش نمونه‌گیری قضاوتی (هدفمند) 34 نفر برای نمونه انتخاب شدند. پس از شناسایی و تأیید ابعاد و شاخص‌ها توسط آزمون دوجمله‌ای، به‌منظور اولویت‌بندی آن ها از روش تحلیل شبکه‌ای (ANP) استفاده شده است. چارچوب پیشنهادشدۀ پژوهش در قالب پنج بعد و بیست‌وچهار شاخص ارائه‌شده که به‎ترتیب اولویت شرایط تکنولوژیکی، عوامل رقابتی، شرایط منابع (مالی/ زمانی)، حمایت محیطی و شرایط سازمانی تغییر هستند. شاخص‎های متناظر هر یک از ابعاد نیز به‎ترتیب اهمیت اولویت‌بندی شدند. نوآوری این پژوهش از لحاظ موضوعی و استخراج فهرست جامعی از عوامل و اولویت‌بندی آنهاست.

کلیدواژه ها: تجارت اجتماعی؛ تحلیل شبکه‌ای؛ ظرفیت تغییر سازمانی؛ مدیریت تغییر

نویسندگان:

محمدرضا فلاح: استادیار گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

مونا جامی پور: استادیار گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

 غزاله طاهری: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

فصلنامه مدیریت بازرگانی – دوره 9، شماره 4، زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس