تحلیلی بر میزان احساس امنیت گردشگران شهری

چکیده مقاله:
هدف ازاین پژوهش تحلیل احساس امنیت گردشگران در شهر گرگان و ارایه راهکارهایی برای ارتقای احساس امنیت گردشگران میباشد. این پژوهش از نظر ماهیت و هدف کاربردی است و روش تحقیق آن توصیفی– تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش گردشگران مراجعه کننده به شهر گرگان در بهار سال 1395میباشد که با بهره گیری از فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 384 نمونه انتخاب و اطلاعات توسط پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و از نرم افزار spss برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف پرسشنامه 0/891 به دست آمد که نشان‌دهنده قابلیت بالایی از اعتماد ابزار مورد تحقیق است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان میدهد که رابطه معناداری بین عملکرد نیروی انتظامی و عملکرد سازمانهای مرتبط با گردشگری با احساس امنیت گردشگران وجود دارد. نتایج آزمونt نشان داد که عملکرد رسانه ها در تقویت احساس امنیت گردشگران تأثیر مثبت دارد. همچنین بین متغیرهایی مانند: جنسیت، تأهل، سن، تحصیلات و پایگاه اقتصادی– اجتماعی با احساس امنیت گردشگران تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژگان: گردشگری، احساس امنیت، گردشگران شهری، نیروی انتظامی، شهر گرگان.

نویسنده:

اکبر شربتی

پژوهشنامه جغرافیای انتظامی – شماره 13, دوره چهارم، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس