بررسی رابطه بین فرهنگ مدیریت خطا با یادگیری و نوآوری سازمانی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین فرهنگ مدیریت خطا با یادگیری و نوآوری سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل با روش توصیفی- همبستگی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان شاغل در اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل(250 نفر) تشکیل داده‌اند که با استفاده از جدول نمونه‌گیری مورگان و به طور تصادفی حجم نمونه 136 نفر تعیین گردید. داده‌های مورد نیاز با استفاده از سه پرسشنامه فرهنگ مدیریت خطا، فرایند یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی جمع‌آوری گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌های مورد نظر با استفاده  از متخصصان، و پایایی نیز با ضریب پایایی آلفای کرونباخ به ترتیب 0/883 ،0/934 ،0/718 به دست آمد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تحلیل گردید. نتایج به دست آمده نشان داد بین فرهنگ مدیریت خطا با یادگیری و نوآوری سازمانی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد و مولفه‌های فرهنگ مدیریت خطا پیش بین معنادار و مثبت یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی می‌باشد.

کلیدواژه ها: فرهنگ مدیریت خطا؛ یادگیری سازمانی؛ نوآوری سازمانی

نویسندگان:

مریم سیف اللهی گیلانده: کارشناس ارشد علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

صدرالدین ستاری: دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل  

فصلنامه روان شناسی مدرسه – دوره 5، شماره 3 – شماره پیاپی 19، پاییز 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس