بررسی تأثیر حس تعلق مکانی بر امنیت و نشاط اجتماعی کودکان

چکیده مقاله:
پژوهش در حوزه شهرهای دوستدار کودک به‌طورخاص در اروپا از سال 1980 موردتوجه قرار گرفته است که با هدف ایجاد فرصتی برای کودکان در راستای شکل دادن و یا تغییر محیط پیرامون آنها می‌باشد. مکان علاوه بر بعد مادی از بعد غیرمادی نیز برخورداربوده و احساساتی در ساکنان خود ایجادمی‌کند. این حس تعلق مکانی بر نشاط اجتماعی و امنیت اجتماعی کودکان شهر تأثیرمی‌گذارد که تحلیل این فرایند هدف این مقاله است. هدف دیگر معرفی کاربرد مدل‌های ساختاری، بهعلت چندبعدی بودن ابعاد بررسی و وجود متغیرهای مکنون، در حوزه مطالعات شهری است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث روش پیمایشی محسوبمی‌شود. جمعیت آماری این پژوهش کودکان 12 تا 18ساله شهر قزوین می‌باشند که از این ‌بین کودکان منطقه 2 شهرداری قزوین به‌عنوان جمعیت نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه محقق-ساخته استفاده شد و پس از اطمینان از پایایی و روایی آن در جمعیت نمونه توزیع گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و مدلیابی معادلات ساختاری استفاده ‌شده است. نتایج تحلیل داده‌ها مدل مفهومی ارایه‌شده را تأییدمی‌کند. همچنین، نتایج پژوهش نشان‌دهنده تأثیر مثبت و معنادار حس تعلق مکانی بر امنیت اجتماعی و نشاط اجتماعی و تأثیر مثبت و معنادار امنیت اجتماعی بر نشاط اجتماعی در جامعه موردمطالعه می‌باشد.

کلیدواژگان: شهر دوستدار کودک، حس تعلق مکان، امنیت اجتماعی، نشاط اجتماعی

نویسندگان:

ابوالفضل کربلایی حسینی غیاثوند ,مهسا ستاری

پژوهشنامه جغرافیای انتظامی – شماره 13, دوره چهارم، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس