بررسی تأثیر حس تعلق مکانی بر امنیت و نشاط اجتماعی کودکان

چکیده مقاله:
پژوهش در حوزه شهرهای دوستدار کودک به‌طورخاص در اروپا از سال 1980 موردتوجه قرار گرفته است که با هدف ایجاد فرصتی برای کودکان در راستای شکل دادن و یا تغییر محیط پیرامون آنها می‌باشد. مکان علاوه بر بعد مادی از بعد غیرمادی نیز برخورداربوده و احساساتی در ساکنان خود ایجادمی‌کند. این حس تعلق مکانی بر نشاط اجتماعی و امنیت اجتماعی کودکان شهر تأثیرمی‌گذارد که تحلیل این فرایند هدف این مقاله است. هدف دیگر معرفی کاربرد مدل‌های ساختاری، بهعلت چندبعدی بودن ابعاد بررسی و وجود متغیرهای مکنون، در حوزه مطالعات شهری است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث روش پیمایشی محسوبمی‌شود. جمعیت آماری این پژوهش کودکان 12 تا 18ساله شهر قزوین می‌باشند که از این ‌بین کودکان منطقه 2 شهرداری قزوین به‌عنوان جمعیت نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه محقق-ساخته استفاده شد و پس از اطمینان از پایایی و روایی آن در جمعیت نمونه توزیع گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و مدلیابی معادلات ساختاری استفاده ‌شده است. نتایج تحلیل داده‌ها مدل مفهومی ارایه‌شده را تأییدمی‌کند. همچنین، نتایج پژوهش نشان‌دهنده تأثیر مثبت و معنادار حس تعلق مکانی بر امنیت اجتماعی و نشاط اجتماعی و تأثیر مثبت و معنادار امنیت اجتماعی بر نشاط اجتماعی در جامعه موردمطالعه می‌باشد.

کلیدواژگان: شهر دوستدار کودک، حس تعلق مکان، امنیت اجتماعی، نشاط اجتماعی

نویسندگان:

ابوالفضل کربلایی حسینی غیاثوند ,مهسا ستاری

پژوهشنامه جغرافیای انتظامی – شماره 13, دوره چهارم، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس