اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر حساسیت بین فردی و پرخاشگری دانش‌آموزان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر میزان حساسیت بین فردی و پرخاشگری دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر تهران بود. طرح پ‍‍‍‍ژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری بود، به روش نمونه‌گیری خوشه­ای تعداد 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه  آزمایشی و کنترل (هر گروه 15نفر) اختصاص یافتند، گروه آزمایش تحت 4 جلسه­ی 90 دقیقه ای آموزش حل مسئله قرار گرفتند، در پایان جلسات مجدداً از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد و پس از 90  روز آزمون پیگیری به عمل آمد. نتایج نیز با آزمون آماری تحلیل کوواریانس با اندازه‌گیری مُکرر تحلیل شد. یافته ها نشان داد که آموزش مهارت حل مسئله، میزان حساسیت میان فردی (F=69/35) با مجذور اتای 0/47 و پرخاشگری ( F=54/73) با مجذور اتای 0/54 را کاهش داد و این مداخله دارای ماندگاری اثر و استمرار بود. می توان نتیجه گرفت که با افزایش دادن توانایی حل مسئله، حساسیت بین فردی و پرخاشگری دانش‌آموزان کاهش می یابد.

کلیدواژه ها: مهارت حل مسئله؛ حساسیت بین فردی؛ پرخاشگری؛ دانش‌آموزان

نویسنده:

بیوک تاجری: استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

فصلنامه روان شناسی مدرسه – دوره 5، شماره 3 – شماره پیاپی 19، پاییز 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس