اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله با هیجانات ناخوشایند بر پرخاشگری رابطه‌ای و آشکار دانش‌آموزان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت مقابله با هیجانات ناخوشایند بر کاهش پرخاشگری رابطه‌ای و آشکار دانش‌آموزان بود. این مطالعه به صورت نیمه آزمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل تمام دانش‌آموزان کانون پرورش فکری استان تهران در مقطع دبستان و مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1392-93 بود. تعداد 217 دانش‌آموز (118 دختر و 99 پسر)  به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و به پرسشنامه پرخاشگری رابطه‌ای و آشکار شهیم پاسخ دادند. سپس تعداد  68 دانش‌آموز با توجه به نقطه برش پرسشنامه دارای پرخاشگری بودند که از این تعداد 30 دانش‌آموز (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) به طور تصادفی برای مطالعه انتخاب شدند. گروه آزمایش به مدت 6 جلسه هفتگی، آموزش مهارت مقابله با هیجانات ناخوشایند را دریافت کردند. داده‌ها  با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که آموزش مهارت مقابله با هیجانات ناخوشایند در کاهش پرخاشگری رابطه‌ای و آشکار دانش‌آموزان موثر است(P<0/05). با توجه به نتایج پژوهش حاضر مهارت مقابله با هیجانات ناخوشایند می­تواند به عنوان یک راه حل آموزشی مناسب جهت تغییر بر افکار و هیجانات و رفتارهای کودکان پرخاشگر پیشنهاد گردد.

کلیدواژه ها: مهارت مقابله با هیجانات ناخوشایند؛ پرخاشگری رابطه‌ای؛ پرخاشگری آشکار؛ دانش‌آموزان

نویسندگان:

مهناز علی اکبری دهکردی: دانشیارگروه روانشناسی،دانشگاه پیام نور

 فرشاد چراغی بیدقی: کارشناس ارشد روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه  

فصلنامه روان شناسی مدرسه – دوره 5، شماره 3 – شماره پیاپی 19، پاییز 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس